X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27449
Przesłano:

Indywidualny program rewalidacyjno - wychowawczy dla uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Załącznik nr ............

Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla ..........................
uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
objętej indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi
na rok szkolny 2014/2015

I. Charakterystyka psychologiczno - pedagogiczna i inne informacje o uczennicy.
Uczennica................. urodzona 30.06.1991 r. w .................., zamieszkała ....................... . Dziewczynka w związku z silnym spastycznym, czterokończynowym porażeniem mózgowym, wymaga pełnej obsługi w zakresie karmienia, mycia i załatwiania potrzeb fizjologicznych. Nie potrafi samodzielnie siedzieć, nie naśladuje i nie wykonuje żadnych prostych czynności. Mimo swej niepełnosprawności, jest dzieckiem pogodnym, uśmiechniętym i zainteresowanym wszystkim, co się wokół niej dzieje. Ma dobrze rozwiniętą pamięć mechaniczną (wymienia dni tygodnia, miesiące, pory roku, liczy do dwudziestu, szybko i chętnie uczy się krótkich tekstów na pamięć, zna swój adres zamieszkania, imiona bliższych i dalszych członków rodziny itp.). Doskonale orientuje się w schemacie ciała. Mowa dziewczynki jest zaburzona, ale zrozumiała dla osób z którymi przebywa. Dziecko ma dobrze rozwiniętą pamięć słuchową i percepcję słuchową. Doskonale lokalizuje źródła dźwięku, rozpoznaje różnorodne odgłosy przyrody z otoczenia i odtwarzane z nośników dźwięku. Poprawnie dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyodrębnia pierwsza głoskę w wyrazach, zna kolejność liter w alfabecie, podaje wyrazy na określoną głoskę itp. Stosunkowo słabo rozwinięte są funkcje wzrokowe, pomimo zachowanej reakcji źrenic na światło. Ma to związek z nieprawidłowo działającym analizatorem wzrokowym. Z tego powodu utrudnione jest rozpoznawanie pokazywanych przedmiotów, obrazków, liter i cyfr.

II. Zakres wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczennicy wynikających z programu nauczania.
nauka prawidłowego oddechu,
rozwijanie wrażliwości słuchowej,
doskonalenie rozumienia werbalnego,
rozwijanie logicznego myślenia,
rozwijanie wrażliwości,
wdrażanie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych,
wdrażanie do stosowania prawidłowych form składniowych,
wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
podnoszenie sprawności motorycznej i manualnej,
podnoszenie sprawności narządów mowy.

Cele ogólne programu:
Doskonalenie sposobu werbalnego komunikowania się z otoczeniem
Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk

L.p.
Cele szczegółowe
Sposób realizacji
Czas trwania
Uwagi
1.
Nauka
prawidłowego
oddechu
zdmuchiwanie lekkich puszków, piórek, wąchanie kwiatków, dmuchanie na wiatraczek,
długie wymawianie głosek ze zmienną głośnością,
zabawy onomatopejami
wydłużenie emisji głosek
codziennie

2.
Rozwijanie
wrażliwości
słuchowej
słuchanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, głosów zwierząt
słuchanie i rozpoznawanie wytwarzanych szmerów i dźwięków,
słuchanie i rozpoznawanie dźwięków nagranych na płycie cd (głosy zwierząt, ptaków, pojazdów, zjawisk atmosferycznych, instrumentów itp.)
słuchanie i nauka śpiewu piosenek o urozmaiconej tematyce,
słuchanie muzyki relaksującej.
codziennie

3.
Doskonalenie rozumienia werbalnego
rozszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego pojęć ogólnych, nazw szczegółowych,
słuchanie opowiadań, wierszy, bajek,
wyodrębnianie elementów akcji, bohaterów,
zabawy w zgadywanki,
usprawnianie wypowiedzi przez zabawy i ćwiczenia gramatyczne, zabawy fleksyjne
codziennie

4.
Rozwijanie logicznego myślenia
określenie związku przedmiot a czynność,
dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych (uświadomienie, że istnieje świat realny i fantastyczny),
zabawa wyrazowa – układanie zdań z podanych wyrazów,
zabawa w kończenie zdań (gdybym była..., co bym zrobiła gdy...),
prowokowanie samorzutnych wypowiedzi w różnych sytuacjach,
przewidywanie co wydarzy się później,
rozwiązywanie zagadek związanych z tematem,
zabawy w rymowanki,
próby samodzielnego układania opowiadania, bajki
cały rok

5.
Rozwijanie wrażliwości
określanie emocji wyrażonych w opowiadaniach, wierszach,
nazywanie własnych emocji w określonych sytuacjach,
kształtowanie empatii, uwrażliwianie na krzywdę innych,
wspólne przeżywanie radości związanych z życiem codziennym, uroczystościami rodzinnymi
cały rok

6.
Wdrażanie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych
stosowanie poprawnej formy rzeczownika, przymiotnika, zaimka, czasownika, liczebnika,
swobodne zadawanie pytań
używanie spójników w wypowiedzi dziecka w celu uzyskania dłuższej wypowiedzi,
układanie zagadek przy udziale i z pomocą nauczyciela,
prawidłowe używanie zaimków
codziennie

7.
Wdrażanie do stosowania prawidłowych form składniowych
posługiwanie się prostymi, poprawnymi strukturami zdań,
stosowanie kilkuzdaniowej formy wypowiedzi na określony temat,
prowokowanie do samorzutnych, spontanicznych wypowiedzi dziecka
codziennie

8.
Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
orientacja w przestrzeni zajmowanej przez ciało dziecka,
różnicowanie stron: prawa-lewa,
kształtowanie pojęć przestrzennych,
nauka i śpiewanie piosenek z interpretacją ruchową
cały rok

9.
Rozwijanie zainteresowań otoczeniem.
wielozmysłowe poznawanie otoczenia,
bezpośredni kontakt z roślinami: dotykanie, wąchanie, łamanie,
nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk,
samodzielne sięganie po zabawki, przedmioty za pomocą obu rąk,
przekładanie przedmiotów z ręki do ręki .
cały rok

10.
Podnoszenie sprawności motorycznej i manualnej.
zabawy rozluźniające napięcie mięsni (rzucanie i chwytanie miękkiej piłeczki; masowanie rąk i nadgarstków piłeczką z wypustkami; zabawy w deszcz, grę na pianinie, raka; ugniatanie papierowych kul z gazet)
badanie otoczenia dotykiem.
cały rok

11.
Podnoszenie sprawności narządów mowy
ćwiczenia warg (nadmuchiwanie policzków; cmokanie; chwytanie ustami cukierków; ściąganie ust w dziobek; zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie),
ćwiczenia języka (wysuwanie języka na brodę (zabawa w „zmęczonego psa”); unoszenie języka w kierunku nosa (zawody- „kto sięgnie wyżej”); zawijanie języka o górne zęby; oblizywanie warg czubkiem języka),
ćwiczenia podniebienia miękkiego (język wysunięty z ust-wdychanie i wydychanie powietrza; język wysunięty z ust-kaszlemy; naśladowanie gęsi-gęganie; chrapanie na wdechu i wydechu),
ćwiczenia szczęki dolnej (przesuwanie szczęki dolnej w lewo i w prawo; wysuwanie szczęki dolnej do przodu i cofanie jej).
cały rok

12.
Nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości dziecka.

wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa:
przytulanie
głaskanie
obejmowanie
delikatne masaże
współdziałanie w czasie zabaw i ćwiczeń,
reagowanie na polecenia: daj, puść, rzuć, weź,
właściwe reagowanie na głos opiekuna,
podawanie ręki na powitanie i pożegnanie.
cały rok

III. Rodzaj i zakres działań nauczycieli i specjalistów podczas prowadzonych z uczennicą zajęć.

Uczennicę należy objąć zajęciami:
nauczanie indywidualne - indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

II. Formy, sposoby i metody pracy z uczniem.
Metody pracy:
słowne (czytanie głośne, pogadanka, rozmowa, dyskusja, dialog, burza mózgów)
ćwiczenia praktyczne (ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśni, usprawniające, podnoszące sprawność motoryczną i manualną oraz sprawność narządów mowy)
terapia zabawą
muzykoterapia, relaksacja

Formy pracy:
indywidualna
IV. Okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
Rok szkolny 2014/2015
indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – codziennie 2 godziny zegarowe

V. Zakres współdziałania z rodzicami, nauczycielami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradniami specjalistycznymi oraz placówkami, organizacjami pozarządowymi.

W ramach współpracy przewiduje się następujące działania:
- spotkania z rodzicami – jak nauczyciel uzna
- spotkania z nauczycielami - j.w.
- kierowanie na badania specjalistyczne – według potrzeb;
- współpraca z psychologiem szkolnym – według potrzeb;
- kierowanie do poradni specjalistycznych – według potrzeb;


Program został opracowany w oparciu o:
- Podstawę programową;
- Informację o dziecku i jego specjalnych potrzebach które pochodzą:
z orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w........................................o nr..........................;
z wywiadów i rozmów z rodzicami;
od lekarzy i specjalistów i dotyczą niepełnosprawności dziecka;
z obserwacji wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie.

Program został opracowany przez nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

...................................
(podpis nauczyciela)
Niniejszy program akceptuję:

........................................
(podpis rodzica)

Program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w ............... w dniu ...................................

........................................
(podpis dyrektora)

...................... dn. ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.