X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

(tekst opracowany w formie tabeli)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Schulz
Czas trwania stażu: 01.09.2012r - 31.05.2015r.
Opiekun stażu: ................

Podstawa prawna:
— Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) .

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

Cel nadrzędny:
1) Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
2) Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
3) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7 ust. 1. pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Uczestniczenie w pracach organów szkoły.
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Udział w pracach Zespołu Humanistycznego.

Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

Wg harmonogramu spotkań zespołu
-Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej

-Lista obecności z posiedzeń Zespołu Humanistycznego

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

1. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez, np.:
-spotkanie przedświąteczne w szkole
Zgodnie z
harmonogramem roku szkolnego:
-grudzień 2012
-Potwierdzenie

Współpraca z rodzicami.

1. Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-konsultacje, rozmowy indywidualne
-kontakt telefoniczny
- współpraca z Radą Rodziców podczas organizacji festynu szkolnego

Według potrzeb
-Notatki
-Notatki

Współpraca Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną np. kierowanie na badania PPP, współpraca przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, praca w zespołach odpowiedzialnych za opracowanie KIPU, PDW.

Cały okres stażu

- Notatki

- Potwierdzenia

Aktywna realizacja zadań
wychowawczych i opiekuńczych.
1. Współorganizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury (wyjazdy klasowe do teatru, kina itp.).
2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

Cały okres stażu


Cały okres stażu

- Potwierdzenia
- Potwierdzenia

§ 7 ust. 1. pkt. 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

1. Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły na temat:
- Przemocy w rodzinie
- Samooceny i oceny pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy

Podczas stażu
-Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Udział w pracach Zespołu Humanistycznego.

1. Udział w przygotowywaniu analiz wyników egzaminów gimnazjalnych oraz programów naprawczych.

2. Wymiana doświadczeń.

3. Przygotowanie konkursów i imprez szkolnych takich jak:

- Konkurs Halloween
-Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną
- Konkurs kolędy w języku angielskim
-Konkurs na najładniejszą kartkę Wielkanocną
-Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
- Mini playback show
-Przedstawienie w języku angielskim dla rodziców

Cały okres stażu
-Notatki
-Regulaminy konkursów
- Sprawozdania
-Zdjęcia
-Potwierdzenia

Udział w różnych formach
pozaszkolnego doskonalenia
zawodowego.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych na temat:
- motywowania uczniów
-udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- współpracy z rodzicami
-rozwijania zdolności poznawczych przez nauczanie problemowe
-udzielania pierwszej pomocy przed medycznej
-wykorzystania komputera w pracy nauczyciela
Cały okres stażu

-Potwierdzenia
-Certyfikaty

Tworzenie własnego warsztatu pracy.


1. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp..
2. Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi.


Cały okres stażu

-Segregator z materiałami

-Baza łączy

5.
Orientacja w nowościach dotyczących
nauczania języka angielskiego.

1. Lektura czasopism dla nauczycieli języków obcych takich jak ‘The Teacher’ lub ‘English Teaching Professional’, wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach.
2. Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j. angielskiego (organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne m.in.: Pearson Longman, Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing).
Cały okres stażu

Według terminarza nadesłanych ofert
-Notatki
- Ksero
-Potwierdzenia
§ 7 ust. 1. pkt. 3.

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,(...) z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju
szkoły, w której [nauczyciel] odbywa staż

Analiza dokumentacji.
1.Analiza dokumentacji:
-Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
-Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
-Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (Internet — portale edukacyjne)
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.

Podczas stażu
Wrzesień 2012
Podczas stażu
-Teksty rozporządzeń
-Notatki
-Teksty rozporządzeń

2.
Aktualizacja wiedzy na
temat
obowiązującego prawa oświatowego.

1. Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego.

Cały okres
stażu

-Notatki
-Kserokopie
dokumentów

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach ; w przypadku nauczycieli, o których w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej sytuacji wychowanków

Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie MENiS 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
3. Udział w szkoleniu dotyczącym rozwoju zawodowego nauczyciela.

4. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Wrzesień 2012


Podczas stażu

Podczas stażu

Wrzesień 2012
-Biblioteczka w formie elektronicznej

-Zaświadczenie
o ukończonym szkoleniu

-Wniosek
o rozpoczęcie stażu

2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu:
- 2 obserwacje w roku szkolnym 2012/2013 (listopad, kwiecień)
- 2 obserwacje w roku szkolnym 2013/2014 (listopad, kwiecień)
- 2 obserwacje w roku szkolnym 2014/2015 (listopad, styczeń)
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- 2 lekcje w roku szkolnym 2012/2013
(listopad, kwiecień)
- 2 lekcje w roku szkolnym 2013/2014
(listopad, kwiecień)
- 2 lekcje w roku szkolnym 2014/2015
(listopad, styczeń)
7.Określenie mocnych i słabych stron własnej
działalności.
Wrzesień 2012
.

Wrzesień 2012

Wrzesień 2012
Podczas stażu
-Wniosek o rozpoczęcie stażu

-Kontrakt

-Plan rozwoju zawodowego
-Harmonogram współpracy

-Własne notatki (wnioski z obserwacji)

-Scenariusze zajęć,
karty pracy

-Arkusz autoanalizy

3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
egzaminacyjnego.

Podczas stażu


Maj 2015

Czerwiec 2015
-Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.

-Sprawozdanie

-Wniosek wraz z dokumentacją formalną


4.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym
doskonaleniu.
1. Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących
kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności o tematyce:
-bezpieczeństwa higieny pracy
- motywowania uczniów
- udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- współpracy z rodzicami
-rozwijania zdolności poznawczych przez nauczanie problemowe
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Zawodowych:
-Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej, motywowania uczniów, współpracy z rodzicami
oraz rozwijania zdolności poznawczych przez nauczanie problemowe.
Podczas stażu

-Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

-Potwierdzenie
-Notatki
-Notatki

5.
Organizacja warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

1. Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych.


3. Założenie i prowadzenie kroniki koła językowego.


4. Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów języka angielskiego. Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania.

5. Analiza i wybór programu nauczania w oparciu o ich wartość merytoryczną.

6. Opracowanie Planu Pracy Dydaktycznej na dany rok szkolny.

7. Zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego

Wrzesień 2012

Podczas stażu.

- Wnioski z przeprowadzonej analizy

-Wykonane pomoce dydaktyczne

-Kronika koła językowego
- Dokumentacja fotograficzna

- Notatka
6.
Działania podjęte na rzecz promocji szkoły.
1.Współorganizacja cyklicznych imprez szkolnych ,, Dzień Języków Obcych”.

2.Współorganizacja pikników i innych imprez szkolnych.

Podczas stażu.


Podczas stażu

- Dokumentacja fotograficzna
- Notatki
-Potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego.
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.

1. Zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
2. Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach.
3. Indywidualne rozmowy z uczniem.
4. Konsultacje z innymi nauczycielami.
5. Kontakty z rodzicami (indywidualne konsultacje).
6. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
7. Indywidualne rozmowy z uczniem.
Wrzesień 2012
Podczas stażu.
- Notatki

2.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
1. Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów.
2. Zaplanowanie i wdrożenie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
3. Opracowanie indywidualnych planów pracy do zajęć koła językowego.
4. Kultywowanie tradycji rodzinnej, szkolnej, świątecznej i patriotycznej poprzez współorganizację Dnia Matki oraz szkolnych obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami polskimi (np. obchody Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy).
5. Praca z uczniem zdolnym- konsultacje z rodzicami, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów

6. Praca z uczniem słabym- Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów mających trudności w nauce języka angielskiego oraz konsultacje z rodzicami.

Podczas stażu.


Podczas stażu.

Wrzesień 2012

Wg kalendarza imprez.

- Notatki

-Indywidualny program.

-Dokumentacja fotograficzna.
-Scenariusze imprez


-Notatki
- Potwierdzenie


3.
Rozwój autonomii, samodzielności w działaniu i kształtowaniu zaradności życiowej wychowanków poprzez integrację ich ze środowiskiem.

1. Współorganizacja wycieczek.
2. Propagowanie idei integracji poprzez nawiązanie
współpracy ze szkołami zagranicznymi.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.

Wg kalendarza imprez
Podczas stażu

Podczas stażu


-Karty wycieczek

-Notatki

-Dokumentacja fotograficzna

4.
Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną.
-Współpraca ze specjalistami w celu eliminowania
trudności dydaktycznych i wychowawczych.
-Wspomaganie działalności wychowawczej rodziny.
-Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Podczas stażu.
-Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.


1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: programy własne, plany pracy, karty informacyjne o uczniu.
3. Komputerowe opracowywanie:
-Scenariuszy i konspektów zajęć.
-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki,
karty pracy, dyplomy, rebusy, ankiety) itp.
-Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców.
4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali
edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
5. Opracowywanie materiałów do gazetek i kroniki koła językowego.
6. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
7. Udział w życiu portali.
8. Wymiana emailiowa z inną szkołą europejską.
9. Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych.
10. Zachęcanie uczniów do oddawania prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną.
11. Lekcje z wykorzystaniem Internetu.
12. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy
e-learningowej.

Podczas stażu.

Cały okres stażu

-Zaświadczenia o przebytych kursach
- Plany pracy.
- Scenariusze,
konspekty, karty pracy
itp.
-Referaty, zaproszenia,
ogłoszenia.
-Segregator z materiałami, płyta CD-ROM

-Kronika koła językowego, zdjęcia.
-Notatki

-Dokumentacja

-Notatki
- Płyta CD
- Notatki

-Scenariusze, konspekty, karty pracy itp.

2.
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy
w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i aktów
prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
- Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl,
www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www. szkola.net / awans/ i innych.
- Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
2. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej
z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
3. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2012

Podczas stażu

Podczas stażu

-Spis wykorzystanych
stron internetowych

-Płyta CD z zapisem
elektronicznym

-Dokumentacja stażu

Publikacje w Internecie.
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
-Opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego na stronie WWW,
-Publikacja programów własnych.
- Zamieszczanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej:
- scenariuszy,
- konspektów,
- kart pracy,
- ankiet,
- referatów.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie
dokumentów drogą internetową, udział w życiu
portali edukacyjnych.


Październik 2012

Podczas stażu

-Planu rozwoju zawodowego
-Programy własne
-Scenariusze
-Konspekty
-Karty pracy
-Formularz ankiety
-Referaty


§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób
dokumentowania

1.
Rozwijanie własnych
kompetencji pedagogicznych.
1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
4. Uczestniczenie w szkoleniowych Radach
Pedagogicznych w ramach WDN.

Zgodnie z terminarzem szkoleń

Podczas stażu

-Zaświadczenia

-Dziennik lektur

- Spis stron
internetowych.

-Potwierdzenie
- Notatki


2.
Udział w pracach zespołu wychowawczego.

1. Analiza programu wychowawczego szkoły:
-aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach.
2.Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i
proponowanie środków naprawczych.
3. Współpraca z rodzicami:
-kontakty podczas konsultacji i spotkań indywidualnych itp.
4. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. uczeń zdolny; uczeń o obniżonych możliwościach, oraz z uczniami zaniedbanymi środowiskowo).

Podczas stażu.

Podczas stażu.

-Notatki.

- Notatki

-Notatki


§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Lp.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób
dokumentowania


1.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Analiza ustaw i rozporządzeń.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

1. Zapoznanie się z odpowiednimi rozporządzeniami
regulującymi funkcjonowanie szkoły, a przede
wszystkim:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r. nr 51, poz. 458 ze zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz.
2046 ze zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 225 ze zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Analiza Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa oświatowego.
3. Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach
prawa oświatowego.
4. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
-Statut Szkoły
-Szkolny Program Wychowawczy
-Wewnątrzszkolny System Oceniania
-Regulaminy szkolne
5. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
6.Współorganizowanie wycieczek klasowych.
7. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Podczas stażu
-Stosowanie poznanych przepisów w praktyce.

-Biblioteczka w formie
Elektronicznej

-Biblioteczka w formie
elektronicznej

- Notatki

2.
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej.
1. Opracowanie i realizacja planów pracy dydaktycznej.
2. Opracowanie, narzędzi diagnozujących, kart
obserwacji ucznia.

Podczas stażu
-Plany pracy
-Karty diagnostyczne.
-Karty obserwacji

Opracowała:
mgr Magdalena Schulz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.