X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27327
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Jolanta Gotowczyc
nauczyciel – bibliotekarz

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Strzelce Krajeńskie 2012

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Kwalifikacje zawodowe:
- Wyższe studia inżynierskie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna na Akademii Rolniczej w Szczecinie
- Wyższe studia magisterskie na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Szczecińskim
- Studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo z technologią medialną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015.
Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli. Na podst. Art.9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm. )
Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania

1 2 3 4
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa
oświatowego: Karta Nauczyciela
z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
Zapoznanie się z materiałami
publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek itp.
Rozmowa z dyrektorem szkoły.
Opracowanie planu rozwoju
zawodowego - zgodnie z potrzebami
szkoły oraz szkolnej biblioteki.
08.09.2012

09.2012
09.2012
Poprawne sformułowanie:
wniosku o rozpoczęcie stażu,
planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Plan rozwoju zawodowego
Śledzenie i analizowanie zadań
i potrzeb szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki, regulaminów szkolnych

09-10 2012
Na bieżąco
Aneks do Statutu Szkoły,
Plan Pracy Biblioteki
Szkolnej
Uczestniczenie w pracach organów
szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
Opieka nad Kołem Bibliotecznym
Przewodniczenie Zespołowi
Przedmiotów Humanistycznych.
Opracowanie planu wychowawczego
biblioteki szkolnej.
Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej zgodnie z przepisami.

Cały rok
Plan pracy koła
Plan pracy zespołu przedmiotowego
Opisy i analiza problemów edukacyjnych.
Dziennik pracy biblioteki
szkolnej, koła bibliotecznego,
dokumentacja biblioteczna
Aktywna i systematyczna współpraca
z organami samorządowymi i innymi
organizacjami.
Współpraca z: Domem Kultury ( np. wystawy, wycieczki, konkursy itp. ).
Biblioteką Publiczną, bibliotekami szkolnymi w regionie.
Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych . Cały rok
Scenariusze spotkań imprez, wycieczek, zaświadczenia o
współpracy, podziękowania
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej oraz
wykorzystanie jej w celu podnoszenia
jakości pracy szkoły, biblioteki. Udział w różnorodnych formach
doskonalenia zawodowego, w pracach zespołów samokształceniowych, rad
pedagogicznych szkoleniowych,
zespołów metodycznych, kursach,
warsztatach – zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów:
praca z kołem bibliotecznym, opieka nad Szkolnym Centrum Informacji, gromadzenie odpowiedniej literatury,
aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.
Aktywna realizacja zadań
wychowawczych i opiekuńczych
nauczyciela bibliotekarza
( prowadzenie zajęć indywidualnych, działań opiekuńczo wychowawczych,
konsultacji z wychowawcami ,pedagogiem szkolnym, rodzicami,
przygotowanie uczniów do
międzyszkolnych konkursów wiedzy o bibliotece, książce i mediach. Okres stażu,
zgodnie z potrzebami szkoły
oraz zainteresowaniami
nauczyciela.

Na bieżąco Zaświadczenia o
ukończeniu różnorodnych
form doskonalenia
zawodowego.

Dziennik lektur

Wyniki badań czytelniczych

Analiza statystyki bibliotecznej

Scenariusze spotkań,
lekcji, zapiski w dzienniku
bibliotecznym, dyplomy,
podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji,
narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów
pomocniczych. Opracowanie dokumentów
bibliotecznych, szkolnych
( wzbogacanie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych, szkolnych).
Wykorzystanie Internetu jako
dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej
(śledzenie na bieżąco publikacji
w portalach edukacyjnych
Internetu, prowadzenie listy ważnych stron internetowych, poznanie nowych programów komputerowych, poznanie i praktyczne zastosowanie w bibliotece szkolnej programu MOL 2000+, MOL Optivum)
Motywowanie uczniów do korzystania z komputera i Internetu
( praca z pozaksiążkowymi źródłami i informacji)
Przygotowanie materiałów do
zamieszczania na stronach internetowych ( strona internetowa biblioteki i jej aktualizacja, publikacje na stronie internetowej). Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Materiały opracowane
z wykorzystaniem
technologii komputerowej.

Opis wykorzystania,
materiały, komputerowe
wypożyczanie księgozbioru
bibliotecznego.

Efekty pracy uczniów podczas zajęć z komputerem w Szkolnym Centrum Informacji.

Zaświadczenia. Materiały
zamieszczone na stronach internetowych:
scenariusze zajęć, plan
rozwoju zawodowego itp.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Praca na rzecz rady pedagogicznej.

Rozwijanie i doskonalenie
umiejętności interpersonalnych. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, zestawień bibliograficznych, warsztatów informacyjnych.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami w zakresie realizacji zajęć bibliotecznych oraz realizacji ścieżek: Edukacja czytelnicza i medialna, Edukacja regionalna.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Okres stażu

Okres stażu Protokoły posiedzeń,
potwierdzenie dyrektora.
Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela, wydruki
zestawień bibliograficznych,
stworzonych baz danych ,
warsztatów informacyjnych z
opracowanych dziedzin

Notatki z obserwacji z zajęć.

Karty pracy, scenariusze
lekcji, zapiski w
dziennikach
Prowadzenie zajęć w obecności innych
Nauczycieli. Opracowanie scenariuszy do zajęć, organizowanie wystaw, konkursów, imprez bibliotecznych.
Okres stażu/ zgodnie z planem pracy biblioteki na poszczególne lata Scenariusze zajęć, zapiski
w kronice szkolnej.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do
realizacji programu wychowawczego biblioteki ( zgodnie z potrzebami szkoły ).
Opracowanie oraz wdrożenie do
realizacji programu: Poznaj swój region. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Opracowanie regulaminów konkursów plastycznych, recytatorskich itp.
Opracowanie scenariuszy lekcji, imprez i uroczystości szkolnych.
Zebranie literatury podmiotu,
opracowanie zagadnień konkursowych.
Opracowanie regulaminu konkursu.
Przeprowadzenie konkursu, pozyskanie sponsorów.
Opracowanie planu pracy na dany rok szkolny. Sierpień 2013 r.

Okres stażu

Okres stażu

Drugi rok trwania stażu

Okres stażu Własny program
„Realizacja ścieżki
regionalnej na lekcjach
bibliotecznych”
Regulaminy i scenariusze konkursów.

Potwierdzenie dyrektora,
scenariusze imprez i
uroczystości szkolnych.

Potwierdzenie dyrektora,
Opracowany scenariusz
konkursu wraz z pytaniami

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki,
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Współpraca z Biblioteką Publiczną w Strzelcach Krajeńskich celem rozwijania u młodzieży talentów
i pogłębiania zainteresowań czytelniczych. Opracowanie planu spotkań,
przygotowanie wystawki książek.
Przygotowanie szkolnego „Konkursu literackiego” celem promowania młodzieży wybitnie zdolnej oraz podnoszenia poczucia własnej wartości. Okres stażu

Rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenie z czytelni
potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.
Opracowanie przebiegu
konkursu, przygotowanie scenariusza.
Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji . Organizowanie uczniom wyjazdów do kina, teatru, muzeum, miejsc kultu i pamięci.
Organizowanie wewnętrznych i
zewnętrznych imprez bibliotecznych, szkolnych.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych i czytelniczych biblioteki szkolnej
(tworzenie narzędzi do sondażu
diagnostycznego. Przedstawienie wyników badań z wykorzystaniem technologii komputerowej).
Zbadanie jakości usług informacyjnych skomputeryzowanej biblioteki. Okres stażu

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 Karty wycieczki, scenariusze imprez.

Opis i analiza przypadków
według obowiązującego
schematu.

Opis i analiza przypadków
według obowiązującego
schematu
§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Opublikowanie w portalu
internetowym „Planu rozwoju
zawodowego” Przygotowanie planu rozwoju
zawodowego oraz przesłanie na stronę internetową Październik 2012 Publikacja na stronie
internetowej
Publikacja artykułu w czasopiśmie
„Biblioteka w szkole” Opracowanie artykułu. 2013/2014 Publikacja artykułu.
opracowanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.