X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27266
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin świetlicy szkolnej szkoły podstawowej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Art. 67.1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
2. § 7 załącznika nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
3. Statut szkoły.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
3. Świetlica dysponuje pomieszczeniem wskazanym przez dyrektora szkoły.
4. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu świetlicy, ale także poza nim.
5. Każdy uczeń przebywający w świetlicy, nawet czasowo, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 2 Cele i zadania świetlicy

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
b. pomoc w odrabianiu lekcji,
c. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
d. organizowanie zajęć pozwalających ujawnić i rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e. współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi,
f. kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania i współżycia w grupie,
g. rozwijanie samodzielności,
h. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3 Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniami dyrektora szkoły.
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz.6.50-16.20.
3. Zapisy do świetlicy odbywają się do 15 września.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie złożonej w sekretariacie lub świetlicy Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik nr 1) którą wypełnia rodzic/ prawny opiekun.
5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących.
6. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
7. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25.
8. Dziecko zapisane do świetlicy powinno być doprowadzane do sali i odbierane przez rodziców lub osoby upoważnione. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się same przed lub po lekcjach ( zajęciach):
a. dzieci z klas pierwszych odbiera i przyprowadza nauczyciel rozpoczynający lub kończący zajęcia w danej klasie.
b. dzieci starsze wychodzą na lekcje (zajęcia ) ze świetlicy samodzielnie.
9. Opiece świetlicy nie podlega dziecko, które nie dotrze do pomieszczenia świetlicy.
10. Dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodzica. Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, bólem brzucha) nie może przebywać w świetlicy. Rodzic dziecka z objawami choroby będzie wzywany do szkoły, by odebrać dziecko.
11. Odebrać dziecko ze świetlicy może jego rodzic/prawny opiekun lub osoba wskazana w upoważnieniu stałym (załącznik 4) lub upoważnieniu jednorazowym.
12. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodzica ( załącznik 2 i załącznik 3), mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy, po zgłoszeniu tego zamiaru wychowawcy. Rodzic, którego dziecko samodzielnie wraca do domu, ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
13. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy (jeżeli brak oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka do domu) i w sytuacji braku kontaktu z rodzicami zgodnie z danymi zawartymi w Karcie zgłoszenia, dziecko będzie przekazane policji.
14. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
15. W nagłych przypadkach dziecko może odebrać osoba niefigurująca w upoważnieniu (załącznik 4), po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie szkoły i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
16. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym wychowawców świetlicy. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.
Każda nowa decyzja rodzica /prawnego opiekuna musi być przekazana w formie oświadczeń (załączniki 2 i 3) i upoważnień (załączniki 4i 5) złożonych w sekretariacie lub świetlicy.
9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani do niej, skierowani przez dyrekcję szkoły, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
11. Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji pisemnej deklaracji rodzica lub niewypełnienia karty zgłoszenia na nowy rok szkolny.
12. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem świetlicy i przestrzegać zawartych w nim zasad.

§ 4 Wychowankowie świetlicy

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
a. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami ,
b. korzystania z pomocy wychowawcy świetlicy lub kolegów w czasie nauki
własnej,
c. wpływania na planowanie pracy w świetlicy,
d. korzystania ze sprzętu sportowego, gier i zabawek świetlicy,
e. brania udziału w konkursach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę,
f. życzliwego, podmiotowego traktowania,
g. swobodnego, ale kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.
2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a. przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych zgłoszenia wychowawcy swojego przybycia do świetlicy,
b. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
c. informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się,
d. dbania o porządek i wystrój świetlicy,
e. poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
f. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce,
g. respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy,
h. niekorzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i tym podobnych sprzętów,
i. natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków oraz złego samopoczucia,
j. przestrzegania regulaminu świetlicy.

3. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów- garderobę, prywatne zabawki, telefony komórkowe, odtwarzacze itp.
4. Rodzic ma prawo do bieżącej informacji o zachowaniu dziecka w świetlicy.
5. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia przez dziecko świetlicy szkolnej bez pozwolenia

1. W przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej przez dziecko bez pozwolenia wychowawca świetlicy natychmiast powiadamia dyrektora szkoły, rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcę klasy oraz sporządza notatkę służbową.
2. Wychowawca świetlicy przeprowadza z dzieckiem rozmowę dyscyplinującą w obecności rodzica/prawnego opiekuna.
3. Jeżeli sytuacja taka będzie się powtarzać, dziecko może zostać skreślone z listy uczestników świetlicy.

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej przez dzieci zapisane do świetlicy szkolnej

1. Dzieci zapisane do świetlicy i korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązane są po zakończeniu zajęć najpierw zgłosić się do świetlicy szkolnej i następnie udać się do stołówki.
2. Jeżeli dziecko zapisane do świetlicy szkolnej uda się samodzielnie na obiad, zamiast najpierw zgłosić się do świetlicy, to jest to traktowane jak opuszczenie świetlicy szkolnej bez pozwolenia.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, wychowawca świetlicy zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji tzn. wezwania policji, poinformowania dyrektora szkoły oraz wezwania innego opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka. Ze zdarzenia sporządzana jest notatka służbowa.
2. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję.
3. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.

Procedura sprawowania opieki nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktycznych

1.W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna.
2. Rodzic/prawny opiekun składa pisemną prośbę u nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie szkoły w terminie przynajmniej trzech dni roboczych przed danym dniem wolnym.
3.W tym dniu uczeń zgłoszony przez rodzica/prawnego opiekuna przebywa pod opieką wychowawcy świetlicy.
4. Dyrektor w razie potrzeby może zobowiązać w tych dniach innych nauczycieli do sprawowania opieki w świetlicy.

§ 5 Nagrody i wyróżnienia
Nagrody

1. Pochwała na forum całej grupy.
2. Pochwała wpisana do zeszytu korespondencji dziecka do wiadomości rodziców i wychowawcy klasy.
3. Pochwała wobec całej społeczności szkolnej- apel szkolny.
4. Nagroda rzeczowa.

Kary

1. Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy w obecności uczniów.
2. Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie ).
3. Rozmowa dyscyplinująca dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego.

§ 6 Współpraca z rodzicami

1. Bezpośrednia , gdy rodzice odbierają dzieci ze świetlicy.
2. Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.

§ 7 Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Miesięczne plany pracy.
3. Dziennik zajęć.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej, oświadczenia, upoważnienia.
5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
6. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.
7. Regulamin świetlicy.

załącznik 1 ( strony 1-2 )

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Proszę o przyjęcie mojego syna/ córki

........................................

ucznia klasy............ do świetlicy w roku szkolnym....../..........od dnia.............................

Imię i nazwisko dziecka:
........................................
Data i miejsce urodzenia....................................
Adres zamieszkania:
........................................
pesel........

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego
........................................

Adres zamieszkania........................................

Miejsce pracy........................................

telefon...................pesel..............................

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej:
........................................

Adres zamieszkania........................................

Miejsce pracy........................................

telefon...................pesel..............................

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)

........................................

Godziny przebywania dziecka w świetlicy:
poniedziałek....................
wtorek..........................
środa...........................
czwartek........................
piątek..........................

Czy dziecko będzie odrabiać lekcje w świetlicy?
- tak, jeśli chce
- nie

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady?
- tak
- nie

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na to, aby moje dziecko w czasie przebywania w świetlicy mogło samodzielnie udać się do biblioteki szkolnej, sklepiku i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem świetlicy
.........................
/data, podpis rodzica,opiekuna/

załącznik 2

Oświadczenie jednorazowe

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka
........................................ do domu.
Wyjście ze świetlicy szkolnej dnia...................... o godzinie.....................................
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

...............................
/data, podpis rodzica/opiekuna/

załącznik 3

Oświadczenie stałe

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka........................................
do domu w podanych dniach tygodnia i godzinach:


poniedziałek...................
wtorek.........................
środa..........................
czwartek.......................
piątek.........................


Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

...........................
/data,podpis rodzica/opiekuna/


załącznik 4

Upoważnienie stałe


Oświadczam,że będę odbierać dziecko ........................................ osobiście lub będzie odbierane wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

1 ........................................ pesel..........................
pokrewieństwo.........................
2 ........................................ pesel..........................
pokrewieństwo.........................
3 ........................................ pesel..........................
pokrewieństwo.........................

........................................
/data, podpis rodzica, opiekuna/

załącznik 5

Upoważnienie jednorazowe


Wyrażam zgodę na powrót mojego dziecka ........................................
w dniu..........................o godzinie ................. pod opieką ........................................
pesel.............................

...............................
/data, podpis rodzica, opiekuna/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.