X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27130
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Rekrutacja uczniów do klasy sportowej

Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu
Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126 poz. 1078) Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas. I.

Zasady zapisu do klasy sportowej
1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej może być:
1) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 4,
2) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
3) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza,
4) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
5) jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego.
2. Do Szkoły przyjmuje się kandydata spoza obwodu Szkoły, pod warunkiem, że Szkoła dysponuje wolnymi miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy Szkoły.
3. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do Szkoły.
4. Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zainteresowanych w dniu 30 czerwca.
II. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
2. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, b) nauczyciele wychowania fizycznego.
1 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna:
a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b) prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie,
c) przeprowadza test sprawności ogólnej- selekcja cech motorycznych odbywa się na podstawie prób: 1) próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego, 2) próba mocy – skok w dal z miejsca, 3) próba siły – rzut piłką lekarską zza głowy, 4) próba ogólnej koordynacji - zwinnościowy tor przeszkód 5) próba zwinności - bieg 4×10 m,
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.
4. Wymagana dokumentacja dziecka:
a) podanie o przyjęcie do klasy sportowej,
b) zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza Szkoły),
d) pisemna zgoda Rodziców (prawnych opiekunów).
III. Obowiązki ucznia klasy sportowej
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w Szkole.
2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu).
3. Uczeń klasy sportowej dba o aktualne badania lekarskie.
4. Uczeń klasy sportowej ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.
5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z nauczycielem).
7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela w porozumieniu z wychowawcą klasy, za zgodą Rady Pedagogicznej, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora Szkoły do innej klasy. 2
8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, za zgodą Rady Pedagogicznej mogą być przeniesieni do innej klasy
9. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe Regulamin został przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 13 kwietnia 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.