X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27262
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć koła włoskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wspomagających nauczanie dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami językowymi

Program zajęć koła włoskiego
dla uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum
wspomagających nauczanie dzieci
ze szczególnymi uzdolnieniami językowymi

PROGRAM ZAWIERA:
I Ogólna charakterystyka programu
II Cele ogólne i cele szczegółowe
III Treści programowe
IV Procedura osiągania celów, metody i formy pracy
V Ocena osiągnięć uczniów
VI Ewalucja programu
I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Program przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie zainteresowanych językiem, kulturą, historią i geografią Włoch. Program zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych, poznanie specyfiki języka włoskiego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych uczniów. Formy, metody, środki dydaktyczne i ewaluacja dotyczą pracy z uczniami na drugim i trzecim poziomie edukacyjnym.
Program jest propozycją dla szkół podstawowych i gimnazjum.

II.CELE
1. Cele ogólne:
Celem realizacji programu jest zdobycie przez uczniów kompetencji komunikacyjnych , poszerzenie zasobów słownictwa , rozwijanie umiejętności w zakresie czytania , słuchania z elementami pisania , a także poznanie kultury i realiów życia codziennego mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.
2.Szczegółowe cele edukacyjne:
1. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem włoskim
2. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i szkolnych i imprezach kulturalnych np.: Szkolny Pokaz Talentów, Szkolne Dni Języków Obcych, przedstawienie teatralne „Śnieżka na pięć języków”, Szkolny Konkurs wiedzy o kulturze i tradycji Włoch
3. Kształcenie językowe w zakresie poszczególnych umiejętności językowych:
-Słuchanie : kształtowanie i doskonalenie rozumienia prostych sytuacji komunikacyjnych , dialogów, identyfikowania intencji rozmówcy
-mówienie : kształtowanie i doskonalenie umiejętności uzyskiwania informacji i ich udzielania , konstruowania prostych pytań i odpowiedzi , rozpoczynania i podtrzymywania prostej rozmowy
-czytanie : kształtowanie i doskonalenie rozumienia prostych tekstów i wyszukiwanie informacji w prostych tekstach, rozumienia ogólnego tekstu
-pisanie : kształtowanie i doskonalenie pisania prostych informacji, tekstów użytkowych

III. TREŚCI PROGRAMOWE
Dla drugiego poziomu edukacyjnego
Tematy Liczba
godzin Cele operacyjny
Uczeń: Uwagi o realizacji

W zakresie komunikacji
i słownictwa -rozwija umiejętności komunikowania się w języku włoskim
-poszerza zakres słownictwa z poszczególnych
działów

Benvenuti!
(witamy)
2 -potrafi przedstawić się
-opowiedzieć skąd pochodzi
-powiedzieć ile ma lat
-rozpoznaje zwroty grzecznościowe i odpowiednio na nie reaguje
-wciela się w role postaci
-udziela i uzyskuje podstawowe informacje na swój temat
La mia famiglia e gli amici
(Moja rodzina i przyjaciele )

1 -zna nazwy członków rodziny
i potrafi je zapisać
-potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie i przyjaciołach
-tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny
La mia casa sempre bella.
(Mój dom moim królestwem)

2 -zna nazwy pomieszczeń
-potrafi zaprojektować swój dom i opowiedzieć o nim
Gli animal e la natura

(zwierzęta i natura)

1 -zna nazwy zwierząt
-potrafi opisać zwierzęta
-potrafi odgadnąć jakie to zwierzę słuchając opisu
-zna części ciała zwierząt
La mia giornata –atti quotidiani
(Mój dzień- czynności codzienne ) 2 -potrafi nazwać czynności dnia codziennego
-potrafi opowiedzieć o swoim dniu
- potrafi określić o jakiej porze wykonuje poszczególne czynności

A tavola
(Jedzenie ) 2 -potrafi nazwać produkty żywnościowe
-potrafi opisać ulubione jedzenie
-potrafi stworzyć plakat dotyczący zdrowego i niezdrowego jedzenia
-„kupić” wybrane produkty w sklepie -potrzebne kolorowe gazety reklamowe
-gra „memory”

ll mio tempo libero
(Czynności wykonywane w wolnym czasie, moje hobby)

1 -potrafi nazwać czynności wykonywane w wolnym czasie
-potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach -w zależności od liczebności grupy można podzielić uczniów na mniejsze grupy

Mi piace la mia scuola
(kocham swoją szkołę)
1 potrafi nazwać i opowiedzieć o przyborach szkolnych
-potrafi ułożyć krótkie zdania o tym, jakie przedmioty lubi, a jakich nie
praca ze słownikiem
-można wykorzystać przybory należące do uczniów lub karty obrazkowe
-można utworzyć łańcuch wyrazowy

LA gente che sta con noi (Ludzie wokół nas ) 2 -potrafi opowiedzieć o wyglądzie osob na ilustracji
- potrafi opisać swój wygląd
-potrafi opowiedzieć o wyglądzie o swoim ulubionej gwiazdy filmowej , idola itp. -ilustracje z sylwetkami ludzi
-uczeń może narysować karykaturkę sławnej osoby i ją zaprezentować
Che tempo fa ?
(Jaka jest pogoda? ) 1 -potrafi zadać pytanie dotyczące pogody i odpowiednio na nie zareagować
-zna wyrażanie opisujące pogodę i potrafi ułożyć krótkie zdanie na ten temat -karty pracy obrazkowe
-zabawa w prezentera zapowiadającego pogodę

Invitiamo le persone
( zapraszamy ludzi )

2 -potrafi formułować propozycje, zaproszenia,
-potrafi odpowiednio reagować na zaproszenia i propozycje
-zna podstawowe zwroty grzecznościowe -uczeń wciela się w rolę)np. jeden uczeń jest sławną osobą a zadaniem drugiego jest przekonanie go do pójścia do kina
Alla stazione
(na stacji)
1
- potrafi kupić bilet na pociąg
-zna podstawowe zwroty grzecznościowe obowiązujące w takiej sytuacji
- potrafi zapytać się z którego peronu odjeżdża pociąg i ile kosztuje bilet - potrzebne karty pracy z gotowym rozkładem jazdy pociągów

Gli atti guotidiani
(wydarzenia z życia codziennego )
2 -uczeń w opisuje wydarzenia z przeszłości nie - opowiada o minionych wydarzeniach - potrzebne pytania naprowadzające w przypadku uczniów z trudnościami

In un negozio d’abbigliamento
(w sklepie z ubraniami)
1 -potrafi przeprowadzić rozmowę w sklepie nabywając różne towary
-zna i potrafi zastosować zwroty grzecznościowe obowiązujące w sklepie

Dal dottore -
u lekarza 1 -potrafi przeprowadzić rozmowę u lekarza opisując swoje urazy , symptomy, chorób i dolegliwości, stosując właściwe formy grzecznościowe
W zakresie gramatyki słuchania i pisania
utrwala wybrane struktury z gramatyki
-rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem
-rozwija umiejętność pisania

Odmiana czasownika
„essese”
2 -odmienia przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownika „essese”
-potrafi napisać krótkie zdania twierdzące, pytania i przeczenia
-potrafi wyszukiwać informacje zarówno w tekście pisemnym jak i wysłuchiwać konkretne informacje z użyciem „essese”
-niekiedy będą potrzebne pytania naprowadzające, pomocnicze

Zwroty c’e’/ci sono
2 -zna i stosuje zasady użycia zwrotu c’e’/ci sono uwzględnieniem liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników
-potrafi podać podstawowe przyimki określające położenie (sopra, su,
Davanti a, sotto)
-potrafi wyszukiwać informacje zarówno w tekście pisemnym jak i wysłuchać konkretne informacje z użyciem c’e’/ci sono
-potrzebny teksty dotyczące opisu np.: domu
-nagrania
-można wykorzystać karty gramatyczne w celu utrwalenia szyku zdania.

Czasownik avere
2 Potrafi podać znaczenie czasownika avere
zna odmianę czasownika przez osoby
potrafi ułożyć proste zdania twierdzące, przeczące i pytania potrafi opisać postać potrafi wyszukać informacje zarówno w tekście pisanym jak i wysłuchać konkretne informacje z użyciem avere
Potrzebne plansze przedstawiające sylwetki ludzi o różny wyglądzie uczniowie mogą też opisywać siebie nawzajem
Czasownik potere/ non potere
2 - potrafi podać znaczenie czasownika
-potrafi budować twierdzenia pytania i przeczenia
-umie opisywać np. swojego ulubionego sportowca
-potrafi udzielić informacji o swoich umiejętnościach
- potrafi wyszukać informacje zarówno w tekście pisanym jak i wysłuchiwać konkretne informacje z użyciem potere
potrzebne zdjęcia , plakaty przedstawiające osoby wykonujące rożne czynności

Czas teraźniejszy prosty IL Presente Indicativo
2 -zna zasady stosowania czasu IL Presente Indicativo
-zna zasady tworzenia zdań oznajmujących przeczących i pytań
-potrafi podać charakterystyczne odkreślenia czasu
-potrafi zapisać czasowniki opisujące codzienne czynności
-potrafi wyszukać informacji w tekście pisanym i wysłuchać konkretnych informacji z użyciem IL presente Indicativo
-w przypadku dzieci z dużymi trudnościami z koncentracją uwagi można ograniczyć materiał do minimum tzn. di zdań twierdzących
-można wykorzystać filmiki o typowym dniu włoskim

L’ Italia
Lekcje związane z kulturą Półwyspu Apenińskiego

1 - na flagę i podstawowe symbole Włoch
-potrafi podać podstawowe fakty na temat historii Włoch
-zna podstawowe zwyczaje panujące we Włoszech -praca z mapą
- oglądanie krótkich filmików z życia Włochów
- praca metodą projektów
Roma – la capitale d’ Italia
( Rzym – stolicą Włoch ) 2 - zna podstawowe zabytki i atrakcje w Rzymie
-wie w jaki sposób poruszać się po Rzymie
- wie jak korzystać ze środków lokomocji w Rzymie - zdjęcia Rzymu
-przewodnik po Rzymie
-krótkie filmiki ukazujące życie w Rzymie

Natale
(Boże Narodzenie) 1 -zna podstawowe obyczaje dotycząc świat we Włoszech
-zna podstawowe słownictwo związane ze świętami
- potrafi pokazać różnice miedzy zwyczajami polskimi a włoskimi -słuchanie i śpiewanie kolęd
-wykonywanie świątecznych kart

San Valentino
( Walentynki )
1 - zna podstawowe zwyczaje związane z Walentynkami - wykonywanie kartki walentynkowej i dekoracji
Pasqua
(Wielkanoc ) 1 - zna podstawowe symbole świąt obchodzonych we Włoszech
-potrafi wskazać różnice miedzy zwyczajami polskimi a włoskimi -wykonywanie świątecznych kart pracy

TREŚCI PROGRAMOWE
Dla trzeciego poziomu edukacyjnego
Tematy Liczba
godzin Cele operacyjny
Uczeń: Uwagi o realizacji

W zakresie komunikacji
i słownictwa -rozwija umiejętności komunikowania się w języku włoskim
-poszerza zakres słownictwa z poszczególnych
działów

Benvenuti!
(witamy)
1 -potrafi przedstawić się
-opowiedzieć skąd pochodzi
-powiedzieć ile ma lat
-rozpoznaje zwroty grzecznościowe i odpowiednio na nie reaguje
-wciela się w role postaci
-udziela i uzyskuje podstawowe informacje na swój temat
La mia famiglia e gli amici
(Moja rodzina i przyjaciele )

1 -zna nazwy członków rodziny i potrafi je zapisać
-potrafi opowiedzieć o swojej rodzinie i przyjaciołach
-potrafi przedstawić członków rodziny
-tworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny
La mia casa sempre bella.
(Mój dom moim królestwem)
1 -zna nazwy pomieszczeń
-potrafi zaprojektować swój dom i opowiedzieć o nim
Gli animali e la natura

(zwierzęta i natura)

1 -zna nazwy zwierząt
-potrafi opisać zwierzęta i przedstawiać swoje upodobania
-potrafi odgadnąć jakie to zwierzę słuchając opisu
-zna części ciała zwierząt
A tavola
(Jedzenie ) 1 -potrafi nazwać produkty żywnościowe
-potrafi opisać ulubione jedzenie
-potrafi stworzyć plakat dotyczący zdrowego i niezdrowego jedzenia
-„kupić” wybrane produkty w sklepie -potrzebne kolorowe gazety reklamowe
-gra „memory”

Il mio tempo libero
(Czynności wykonywane w wolnym czasie, moje hobby)

2 -potrafi nazwać czynności wykonywane w wolnym czasie
-potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach -w zależności od liczebności grupy można podzielić uczniów na mniejsze grupy i przeprowadzić wśród nich ankietę na temat spędzania wolnego czasu oraz przedstawić wyniki w formie zestawienia (plakat)

Che tempo fa ?
(Jaka jest pogoda? ) 1 -potrafi zadać pytanie dotyczące pogody i odpowiednio na nie zareagować
-zna wyrażanie opisujące pogodę i potrafi ułożyć krótkie zdanie na ten temat - karty pracy obrazkowe
-zabawa w prezentera zapowiadającego pogodę

Invitiamo le persone
( zapraszamy ludzi )

1 -potrafi formułować propozycje, zaproszenia, co do wspólnych planów
-potrafi odpowiednio reagować na zaproszenia i propozycje
-zna podstawowe zwroty grzecznościowe -wykorzystywanie techniki odrywanie ról (wcielania się w rolę)np. jeden uczeń jest sławną osobą a zadaniem drugiego jest przekonanie go do pójścia do kina
Alla stazione
(na stacji)
1
- potrafi kupić bilet na pociąg
-zna podstawowe zwroty grzecznościowe obowiązujące w takiej sytuacji
- potrafi zapytać się z którego peronu odjeżdża pociąg i ile kosztuje bilet - potrzebne karty pracy z gotowym rozkładem jazdy pociągów

Gli atti guotidiani
(wydarzenia z życia codziennego )

2 - uczeń w sposób płynny opisuje wydarzenia z przeszłości nie popełniając większych błędów
-opowiada o minionych wydarzeniach i reaguje na dobre i złe wiadomości stosując właściwe formy grzecznościowe - potrzebne pytania naprowadzające w przypadku uczniów z trudnościami

Dal dottore -
( u lekarza) 2 -potrafi przeprowadzić rozmowę u lekarza opisując swoje urazy , symptomy, chorób i dolegliwości, stosując właściwe formy grzecznościowe
La mia musica preferita – moja ulubiona muzyka

1 -zna nazwy instrumentów muzycznych i potrafi je wymienić
-potrafi opowiedzieć o swoich preferencjach co do muzyki
- potrafi rozpoznać poszczególne gatunki muzyczne

- potrzebna płyta cd
-można przygotować piosenki

IL computer, la tecnologia ed io –( komputer ,technologia i ja )
1 - zna nazwy komputerowe
-potrafi kupić w sklepie najnowszą technologie
-zna włoskie pieniądze
-zna podstawowe zwroty grzecznościowe obowiązujące w sklepach
-potrzebne zabawkowe pieniądze ( euro)
- kolorowe gazety ze sprzętem komputerowym

La mia citta’- come posso arriw’are –( Moje miasto – jak tam dotrzeć )
1 -zna miejsca w mieście
- potrafi wskazać drogę i zapytać o drogę
-potrafi opowiedzieć o miejscach w rodzinnym mieście
- potrzebne gotowe mapki z miejscami w mieście

W zakresie gramatyki słuchania i pisania
utrwala wybrane struktury z gramatyki
-rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem
-rozwija umiejętność pisania

Odmiana czasownika
„essese”
1 -odmienia przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej czasownika „essese”
-potrafi napisać krótkie zdania twierdzące, pytania i przeczenia
-potrafi wyszukiwać informacje zarówno w tekście pisemnym jak i wysłuchiwać konkretne informacje z użyciem „essese”
-niekiedy będą potrzebne pytania naprowadzające, pomocnicze.
-można wykorzystać techniki sprawnego czytania lub słuchania

Zwroty c’e’/ci sono
2 -zna i stosuje zasady użycia zwrotu c ‘e’/ci sono uwzględnieniem liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników
-potrafi podać

podstawowe przyimki określające położenie ( sopra, su, davanti a, sotto)
-potrafi wyszukiwać informacje zarówno w tekście pisemnym jak i wysłuchać konkretne informacje z użyciem c’e’/ci sono


Czasownik avere
1 Potrafi podać znaczenie czasownika avere
zna odmianę czasownika przez osoby
potrafi ułożyć proste zdania twierdzące, przeczące i pytania potrafi opisać postać potrafi wyszukać informacje zarówno w tekście pisanym jak i wysłuchać konkretne informacje z użyciem avere
Potrzebne plansze przedstawiające sylwetki ludzi o różny wyglądzie uczniowie mogą też opisywać siebie nawzajem
Czasownik potere/ non potere
2 -zna zasady stosowania czasu IL Presente Indicativo
-zna zasady tworzenia zdań oznajmujących przeczących i pytań
-potrafi podać charakterystyczne odkreślenia czasu
-potrafi zapisać czasowniki opisujące codzienne czynności
-potrafi wyszukać informacji w tekście pisanym i wysłuchać konkretnych informacji z użyciem IL Presente Indicativo
potrzebne zdjęcia , plakaty przedstawiające osoby wykonujące rożne czynności

Czas teraźniejszy prosty- IL Presente Indicativo
2 zna zasady stosowania czasu IL Presente Indicativo
-zna zasady tworzenia zdań oznajmujących przeczących i pytań
-potrafi podać charakterystyczne odkreślenia czasu
-potrafi zapisać czasowniki opisujące codzienne czynności
-potrafi wyszukać informacji w tekście pisanym i wysłuchać konkretnych informacji z użyciem IL presente Indicativo
-w przypadku dzieci z dużymi trudnościami z koncentracją uwagi można ograniczyć materiał do minimum tzn. di zdań twierdzących
-można wykorzystać filmiki o typowym dniu włoskim

La Forma progressiva – forma wyrażająca czynność ciągłą
2 zna zasady stosowania formy – La Forma progressiva
-zna zasady tworzenia zdań oznajmujących przeczących i pytających
- potrafi podać słowa charakterystyczne dla tego czasu
-potrafi opisać obrazek
potrzebne obrazki
-karty gramatyczne

Aggettivo e gradi dell ‘aggettivo
Przymiotniki oraz ich stopniowanie
2 zna większość przymiotników i potrafi je zapisać
-zna przymiotniki dotyczące charakteru i usposobienia
- potrafi stopniować przymiotniki
-zna przymiotniki nieregularne
-potrafi dokonać porównania za pomocą konstrukcji „ che, di”
potrzebne ilustracje przedstawiające np. sławne osoby
IL Passato Prosimo –
Czas przeszły dokonany 2 -zna zasady stosowania czasy IL Passato Prossimo
-zna zasady tworzenia zdań oznajmujących pytających i przeczących
-potrafi podać słowa charakterystyczne dla tego czasu
- zna czasowniki regularne i nieregularne
-zna odmianę czasownika essese/ avere
- potrafi napisać zdania z czasownikiem essese/ avere w czasie przeszłym
- potrafi wyszukiwać informacje zarówno w tekście pisanym jak i wysłuchiwać konkretne informacje z użyciem w/w czasu - potrzeba plansza z listą czasowników nieregularnych
- można wykorzystać fiszki językowe
Czas Il Presente Indicativo e La
Forma progressiva – powtórzenie i porównanie
2 - potrafi przypomnieć zasady stosowanie czasu Il Presente Indicativo e La Forma progressiva
- potrafi rozpoznawać w jakim
czasie jest napisane zdanie
- potrafi wyszukiwać w tekście zdania w obu czasach
- potrafi napisać krótki tekst na temat ubrań noszonych przez różne osoby

L’ Italia
Lekcje związane z kulturą Półwyspu Apenińskiego
1 - na flagę i podstawowe symbole Włoch
-potrafi podać podstawowe fakty na temat historii Włoch
-zna podstawowe zwyczaje panujące we Włoszech -praca z mapą
- oglądanie krótkich filmików z życia Włochów
- praca metodą projektów
Roma – la capitale d’ Italia
( Rzym – stolicą Włoch ) 1 - zna podstawowe zabytki i atrakcje w Rzymie
-wie w jaki sposób poruszać się po Rzymie
- wie jak korzystać ze środków lokomocji w Rzymie - zdjęcia Rzymu
-przewodnik po Rzymie
-krótkie filmiki ukazujące życie w Rzymie

Natale
(Boże Narodzenie) 1 -zna podstawowe obyczaje dotycząc świat we Włoszech
- zna podstawowe słownictwo związane ze świętami
- potrafi pokazać różnice miedzy zwyczajami polskimi a włoskimi -słuchanie i śpiewanie kolęd
-wykonywanie świątecznych kart pracy

San Valentino
( Walentynki )
1 - zna podstawowe zwyczaje związane z Walentynkami -wykonywanie kartki walentynkowej i dekoracji
Pasqua
(Wielkanoc ) 1 - zna podstawowe symbole świąt obchodzonych we Włoszech
-potrafi wskazać różnice miedzy zwyczajami polskimi a włoskimi -wykonywanie świątecznych kart pracy
IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Przed przystąpieniem do pracy z uczniem zadaniem każdego nauczyciela jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz dobór odpowiednich metod pracy. Zwracać należy uwagę na różnice w tempie i poziomie przyswajania języka. Nauczyciel powinien oddziaływać na uczniów polisensorycznie , czyli wielozmysłowo ze względu na różne typy osobowości uczniów, style uczenia się oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Praca nauczyciela powinna polegać na formułowaniu problemów w taki sposób aby wywołały w uczniu chęć poznania danej kwestii miały pewien stopień trudności i margines swobody w poszukiwaniu rozwiązania.
W początkowej fazie samodzielnej pracy ucznia trudności nie powinny być, zbyt duże, gdyż mogłoby by to zniechęcić uczestników zajęć. Nauczyciel powinien okazywać zadowolenie z każdego dobrowolnie podejmowanego wysiłku przez ucznia. Uczestnik zajęć odczuwa wówczas motywację do dalszej pracy łatwiej pokonuje bariery oraz uodparnia się na trudności. Zajęcia koła powinny odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu w pracowni języowej. Jest to celowe ze względu na możliwości wykorzystywania pomocy naukowych znajdujących się w klasie (np. tablica multimedialna , plansze , karty obrazkowe , plakaty). Charakter zajęć będzie nieco odbiegał formą organizacyjną od zajęć lekcyjnych. Nauczyciel będzie pełnij rolę doradcy planującego wspólnie z uczniami pracę, jak również jego obowiązkiem będzie udostępnianie niezbędnych pomocy, materiałów, wskazywanie literatury uzupełniającej a także kontrolowanie rezultatów pracy uczniowskiej. Uczniowie będą zaś mieli możliwości zrozumienia i przekonania się, że nauka język obcego może być przyjemna.

METODY I FORMY PRACY
Zgodnie z najnowszymi tendencjami w metodyce nauczania języka włoskiego szczególny nacisk kładzie się na wykształcenie u słuchacza umiejętności porozumiewania się , dlatego należy stwarzać autentyczne sytuacje , w których zajdzie prawdziwa konieczność wypowiadania się. Aby język stał się narzędziem który pomoże uczniowi znaleźć się w takich sytuacjach, dużo uwagi należy poświęcić nauczaniu słownictwa wprowadzając synonimy, antonimy i związki wyrazowe oraz opanowanie systemu gramatycznego. Służą temu następujące metody i formy pracy:
- metody konwencjonalne:
- metoda komunikacyjna, zwana również bezpośrednią
- metoda strukturalna
- metoda tłumaczeniowa – gramatyczna

Ćwiczenia mają formę ustną i pisemną i charakteryzuje się :
- różnorodnością: stosuje się ćwiczenia różnego typu aby uniknąć znużenia
- stopniowaniem trudności: w ćwiczeniu występuje tylko jeden nowy element, który jest przedmiotem ćwiczenia
- spiralnością : ćwiczenia utrwalające dane konstrukcje, słownictwo, powracają po jakimś czasie w nowej formie i na wyższym poziomie.

Tak dobrane ćwiczenia mają rozwijać umiejętność wypowiedzi ustanej i pisemnej oraz rozumienie języka pisemnego i mówionego. W miarę postępów słuchacza zmienia się ich stopień trudności i proporcjonalny udział w jednostce lekcyjnej.

Cele założone w programie będą realizowane za pomocą następujących metod i form nauczania oraz środków dydaktycznych:
I.Metody:
1. aktywizujące, które pozwalają uczniom przyswoić nową wiedzę, rozwinąć własne pomysły oraz komunikować się :
- „burzę mózgów” która polega na podawaniu w krótkim czasie dużej liczby różnych skojarzeń, rozwiązań przez pobudzenie wyobraźni
- „drama” czyli odgrywanie ról z własnego życia powoduje, że uczniowie lepiej poznają swoją reakcję, emocję, poznają sposób myślenia i reagowania innych ludzi, zbliżają się do odgrywanych postaci
- metoda projektu rozwijająca u uczniów umiejętności współpracy w grupie, obserwowania rzeczywistości, wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samoocena i osiągniecia samodzielność
- gry i zabawy językowe (bingo, memory , łańcuch wyrazowy, itp.)
2. metody usprawniające czytanie i pisanie ( siatki literowe, scrabble wyrazowe, czytanie na raty, podkreślanie wybranych wyrazów w tekście, dobieranie, uzupełnianie luk, dobieranie nagłówków, wstawianie brakujących liter, pisanie krótkich tekstów, listów, recenzji)
3.metody (audiolingwalne) – płyty kasety
4. zajęcia z wykorzystaniem programów do nauki języka włoskiego oraz tablicy multimedialnej)

II.Formy pracy
-praca indywidualna
-praca w parach
-praca w małych grupach

III.Środki dydaktyczne
Kserokopie ćwiczeń gramatycznych, repetytoria, teksty i nagrania poszerzające wiedzę z poszczególnych umiejętności, karty obrazkowe, karty pracy, karty memory, gry językowe.

V.OCENA OSIĄGNIECIA UCZNIÓW
Głównym zadaniem programu jest rozwijanie i usprawnianie umiejętności językowych , poszerzanie zasobu słownictwa oraz wiedzy na temat Włoch.
Uczeń w zakresie niżej podanych kategorii osiągnięć powinien posiąść umiejętności:
1.w zakresie mówienia:
- potrafi poprawnie wymawiać słownictwo i różnicować wymowę i pismo w słownictwie dotyczącym codziennych sytuacji,
- potrafi przedstawiać się, opowiedzieć o sobie i rodzinie, o swoim mieście, domu, szkole ,
- umie przeprowadzać krótką rozmowę (sytuacyjną), dialog ( w szkole, u lekarza, w sklepie, na dworcu, w kinie, wskazać drogę),
- zna podstawowe zwroty grzecznościowe i potrafi na nie reagować,

2 w zakresie słuchania:
- uczeń rozpoznaje usłyszane wypowiedzi, krótkie dialogi, opisy, opowiadania,
- rozpoznaje polecenia, pytania, wypowiedzi kierowane do nauczyciela i kolegów,
- rozumie słowa i zwroty używane na co dzień,
- potrafi wysłuchiwać krótkie teksty i na ich podstawie wykonać zadania typu: prawda-fałsz, wybór wielokrotny, wskazanie odpowiedniej ilustracji, uporządkowanie zadań we właściwej kolejności,
- potrafi określić intencję autora, stwierdzić czy tekst zawiera określone informacje,
- domyśla się z kontekstu znaczenia słów,

3. w zakresie rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem:
- uczeń określa główną myśl tekstu lub jego fragmentów,
- rozpoznaje proste komunikaty tekstowe w postaci ogłoszeń i napisów znajdujących się w jego środowisku,
- czyta podstawowe teksty użytkowe,
- rozumie ogólny sens prostego czytanego tekstu
- potrafi odnaleźć proste informacje szczegółowe w tekście

4. w zakresie pisania:
- potrafi poprawnie zapisać zwroty i słowa,
- potrafi wykonać krótki opis przedmiotu i postaci według wzoru,
- potrafi korzystając ze schematu formułować zdania o sobie i najbliższych,
- potrafi zredagować krótki list według schematu
- umie samodzielnie korzystać z notatek i słowników
5. w zakresie wiedzy o Półwyspie Apenińskim :
- umie określić położenie geograficzne Włoch
-zna stolice oraz największe miasta
-zna charakterystyczne elementy oraz tradycje związane ze świętami i obyczajami

VI. EWALUACJA PROGRAMU

1.Ewaluacja ma na celu sprawdzenie czy podjęte działania były skuteczne oraz czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Istotnym elementem ewaluacji programu będzie obserwacja postępów uczniów na zajęciach oraz w czasie konkursów , przestawień i imprez kulturowych.
Ewaluacja zakończy się sporządzaniem sprawozdania zawierającego ocenę i wnioski do dalszej pracy.


Opracowała : Katarzyna Seremak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.