X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2726
Przesłano:

Ewangelia wg św. Jana - zestaw pytań do Konkursu Wiedzy Biblijnej

Kl. IV-VI


Wstęp

1. Jak ma na imię autor 4 Ewangelii? ........................................
2. Czyim synem według tradycji był Jan?
a) Zebedeusza i Salome b) Zebedeusza i Sary c) Zacheusza i Salome
3. Czyim bratem był Jan?
a) Jakuba syna Alfeusza b) Jakuba Młodszego c) Jakuba Starszego
4. Do jakiego grona należał Jan?
- ........................................
- ........................................
5. Jakim uczniem Jezusa został Jan? ........................................
6. Komu Jezus oddał swoją Matkę w opiekę umierając na krzyżu? ........................................
7. Święty Jan przebywał w Palestynie aż do...?
a) śmierci swojego brata b) wojny żydowskiej z roku 66/67 c) zakończenia soboru Jerozolimskiego
8. Z kim spotkał się Jan, gdy udał się do Efezu?
a) biskupem Papiaszem b) biskupem Papiszem c) biskupem Piszem
9. W którym roku spotkał się Jan z biskupem w Efezie?
a) 97/98 b) 96/97 c) 99/100
10. Jakie tradycje potwierdza pośrednio Ewangelia Jana? ........................................
........................................
11. Kim był Jan obok Piotra i Jakuba Młodszego?
a) filarem Kościoła jerozolimskiego b) filarem Kościoła betlejemskiego
c) filarem Kościoła nazaterańskiego
12. W obradach jakiego soboru brał udział Jan Ewangelista?
a) Pierwszego betlejemskiego b) Pierwszego jerozolimskiego c) Pierwszego watykańskiego
13. Co składa się na całość Ewangelii wg św. Jana?
- ........................................
- ........................................
14. Jak nazywamy rozdziały od 1 – 12 zawierające opisy cudów Jezusa? .......................................
........................................
15. Jak nazywamy rozdziały od 13 – 21 zawierające historie Męki Jezusa? .....................................
........................................
16. Czym są cuda Chrystusa w ujęciu Autora czwartej Ewangelii? ........................................
........................................
17. Jak jest nazwany każdy przejaw cudzotwórczej mocy Jezusa w Ewangelii Jana? ...........................
........................................
18. Co w sensie ścisłym jest „godziną Jezusa” lub „czasem Jezusa”? ........................................
........................................
19. Jakie tematy chrystologiczne dominują w mowach Jezusa w Ewangelii Jana?
- ........................................
- ........................................
- ........................................
- ........................................
20. O co chodziło autorowi czwartej Ewangelii, gdy ją pisał? ........................................
........................................
........................................

21. W jakim języku pierwotnie prawdopodobnie zredagowana była Ewangelii Jana? ..........................
........................................
22. Co obejmuje okres publicznej działalności Jezusa? ........................................
........................................
23. W którym roku została napisana Ewangelia Jana? ........................................
........................................
24. Skąd pochodzi najstarszy papirus z tekstem Ewangelii Jana? ........................................
........................................
25. Jakie znaczenie mają cuda Jezusa opisane w Ewangelii św. Jana?
a) mają wzbudzić posłuch u apostołów i faryzeuszy
b) są znakami potwierdzającymi autentyczność posłannictwa Chrystusa
c) są tylko opisem faktów historycznych
26. Kto był twórcą gnozy?
a) Kerynt b) Tytus c) Augustyn
27. W którym roku w Palestynie była wojna żydowska?
a) 66/67 b) 67/68 c) 68/69
28. Kto obok Jana był filarem Kościoła Jerozolimskiego?
a) Piotr i Andrzej b) Piotr i Jakub Starszy c) Piotr i Jakub Młodszy
29. Do czego nawiązuje Jan mówiąc o Chrystusie jako Słowie? ........................................
........................................
30. Kim jest Chrystus w czwartej Ewangelii? ........................................
........................................
31. „Godzina Jezusa” lub „czas Jezusa” to w sensie ścisłym?
a) życie i zmartwychwstanie Jezusa b) życie i śmierć Jezusa c) śmierć i triumfalny powrót do Ojca
32. Jaki jest język Ewangelii Jana? ........................................


Przypisy

1. Co oznacza wyraz „Ciałem”? ........................................
........................................
........................................
2. Co oznacza wyraz „słowo” użyte w prologu Ewangelii Jana?
a) początek świata b) stworzenie ziemi c) druga Osoba Trójcy Świętej
3. Co znaczy, że otrzymaliśmy łaskę po łasce? ........................................
........................................
4. Do czego nawiązuje określenie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”? ........................
........................................
5. Kiedy Jezus Chrystus pośle Ducha Świętego? ........................................
6. Co znaczy około godziny dziesiątej? ........................................
7. Co oznaczają słowa” „Życie wieczne”? ........................................
........................................
8. Co znaczą słowa około godziny szóstej? ........................................
9. Jakie inne nazwy ma sadzawka Owcza?
a) Betsata, Bezeta, Bedsaida
b) Betes, Bezeta, Bedsaida
c) Betesaid, Bezeta, Bedsaida
9. Co znaczy, że faryzeusze osądzają według zasad ludzkich? ........................................
10. Co oznacza słowo „ciemność”?
a) siły dobroci b) siły zła c) siły niemocy
11. Jak po hebrajsku brzmi słowo Siloam?
a) Sziloch b) Sziloach c) Szloach
12. Kto jest zagrodą? ........................................
........................................
........................................
13. Czym będzie śmierć Chrystusa?
........................................
........................................
14. Do czego byli gotowi Rzymianie?
........................................
........................................
........................................
15. Jak tłumaczy się umycie nóg apostołom?
........................................
........................................
16. Co dosłownie znaczy „zajął miejsce przy stole”
........................................
........................................
17. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Co to znaczy?
........................................
........................................
18. O czym na przekonać Duch Prawdy?
........................................
........................................
19. Z jakim uczniem Szymon Piotr szedł za Jezusem? ........................................
20. Co znaczy słowo Lithostrotos? ........................................
21. Co znaczy słowo Gabbata? ........................................
22. Co oznacza słowo „Przygotowanie”? ........................................
24. Co oznacza słowo „Golenie”? ........................................
25. Co po aramejsku oznacza słowo Golgota? ........................................
26. Kto to jest Natanael? ........................................
........................................
27. Kto jest władcą świata? ........................................
28. Jezus powiedział: Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata”. Kogo Jezus miał na myśli mówiąc – władca świata? ........................................


Rozdział I

1. Święty Jan:
a) jest autorem prologu b) nie jest autorem prologu

2. Co było na początku u Boga według Ewangelii Jana?
a) Słowo b) Świat c) Nic
1,1
3. Jakimi słowami rozpoczyna się Ewangelia Jana? ........................................
........................................
1,1

4. Uzupełnij cytat:
„Na początku było Słowo, a .............. było u ............... i Bogiem było słowo. Ono było na ................ u Boga. Wszystko przez Nie się ........................., a bez .................... nic się nie stało”.
1,1-3

5. Jakie świadectwo daje Jan o Jezusie? ........................................
........................................
1,15

6. Co otrzymali wszyscy z pełności Jezusa? ........................................
1,16

7. Kto głosi świadectwo o Jezusie w Ewangelii Jana? ........................................
1,19

8. Kto jako pierwszy w Ewangelii Jana daje świadectwo o Jezusie?
a) Piotr b) Jan Chrzciciel c) uczniowie Jezusa
1,19-34

9. Co odpowiedział Jan, gdy zaczęli Go pytać faryzeusze słowami: „Czemu zatem chrzcisz skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani prorokiem”? ........................................
........................................
1,26

10. Gdzie Jan udzielał chrztu? ........................................
1,28

11. Co powiedział Jan, gdy zobaczył zbliżającego się Jezusa nad rzekę Jordan? ................................
........................................
........................................
1,29

12. Czego nie był godzien Jan Chrzciciel względem Jezusa? ........................................
........................................
1,27

13. Czym chrzcił Jan Chrzciciel? ........................................
1,31

14. Czym będzie chrzcił Jezus? ........................................
1,33
15. W jakiej postaci objawił się Duch Święty zstępując na Jezusa? ........................................
1,32

16. Kto do kogo powiedział: „Czego szukacie”? ........................................
........................................
1,38

17. Co znaczy słowo „Rabbi”? ........................................
1,38

18. O której godzinie dwaj uczniowie poszli i zobaczyli, gdzie mieszka Nauczyciel? ..........................
........................................
1,39

19. Jakie słowa powiedział do Szymona Piotra, którego przyprowadził do niego jego brata Andrzeja?
........................................
1,40

20. Co znaczy słowo Mesjasz? ........................................
1,41

21. Co odpowiedział Jezus, gdy przyprowadzone do Niego Szymona Piotra? ...................................
........................................
1,42

22. Co znaczy słowo Kefas? ........................................
1,42

23. Kogo spotkał Jezus idąc do Galilei? ........................................
1,43

24. Kto do kogo powiedział: „Pójdź za Mną”?
- kto ........................................ - do kogo ........................................
1,43

25. Skąd pochodził Filip? ........................................
1,44

26. Kto jeszcze pochodził z Betsaidy? ........................................
1,44

27. Kogo spotkał Filip? ........................................
1,45

28. Kto do kogo powiedział słowa: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”? ........................................
1,45
29. Skąd Jezus znał Natanaela? ........................................
1,48

30. Co odpowiedział Natanael Jezusowi, gdy odpowiedział, że widział go jak był pod figowcem.
........................................
1,49

31. Kto powiedział słowa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.
........................................
1,51

32. Czyim synem był Szymon?
a) Filipa b) Jana c) Andrzeja
1,42

33. Uzupełnij zdanie:
„Zaprawdę, ........................... powiadam wam: Ujrzycie ............... otwarte i aniołów ................... wstępujących i zstępujących na .................... Człowieczego”.
1, 51

34. Kto udzielił chrztu Jezusowi? ........................................
1,31


Rozdział II

1. Gdzie Jezus uczynił pierwszy cud? ........................................
2,1

2. Jezus czynił wiele cudów. Który z wymienionych był objawiony jako pierwszy?
a) uzdrowienie chorego b) cud w Kanie Galilejskiej c) wskrzeszenie Łazarza
2,1

3. Kto był zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej? ........................................
........................................
2,2

4. Co powiedziała Matka do Jezusa, gdy zabrakło wina? ........................................
........................................
2,3

5. Do kogo Jezus powiedział słowa: „Jeszcze nie nadeszła godzina moja”? ....................................
2,4

6. Jakie słowa powiedziała Matka Jezusa do sług? ........................................
........................................
2,5
7. Ile stało stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń?
a) 9 b) 7 c) 6
2,6

8. Ile miar mogła pomieścić każda stągiew kamienna?
a) trzy lub cztery b) dwie lub trzy c) pięć lub sześć
2,6

9. Dlaczego Jezus powyrzucał bankierów i innych ludzi ze świątyni?
a) ponieważ tam handlowali b) ponieważ urządzili zabawę c) ponieważ gorliwie się modlić
2, 14-16

10. W ile dni Jezus chciał zbudować na nowo świątynię?
a) siedem b) trzy c) pięć
2,19

11. Dokąd udał się Jezus razem z Matką i uczniami po weselu w Kanie Galilejskiej?
a) do Jerozolimy b) do Kafarnaum c) do Samarii
2,12

12. Uzupełnij cytat:
„Zburzcie tę ......................., a Ja w ...................... dni wzniosę ją na nowo”
2,19

13. Którego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej? ........................................
2,1

14. Po co Jezus po weselu udał się do Jerozolimy?
a) bo zbliżała się pora Paschy Żydowskiej b) bo chciał opuścić Kanę Galilejską
c) bo nie miał gdzie iść
2,13

15. Skąd wypędził Jezus bankierów i sprzedających? ........................................
........................................
2,15

16. Opisz jak wyglądało przemienienie wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej? ......................
........................................
........................................
........................................
........................................
2,1-11

17. Kogo Jezus napotkał w świątyni Jerozolimskiej? ........................................
........................................
2,14

18. Co rzekł Jezus, do tych którzy handlowali gołębiami w świątyni?
a) zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska
b) zabierzcie to stąd i wypuścicie c) zabierzcie to stąd i oddajcie ubogim
2,16

19. Kto przypomniał sobie słowa: „Gorliwość o dom Twój pochłonie”?
a) Piotr b) uczniowie Jezusa c) faryzeusze
2,17

20. Kto do kogo powiedział: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas skoro, takie rzeczy czynisz”?
- kto ........................................
- do kogo ........................................
2,18

21. Jakim znakiem Jezus miał wykazać się wobec Żydów?
a) zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo
b) zburzcie tę świątynię, a Ja w pięć dni wzniosę ją na nowo
c) zburzcie tę świątynię, a Ja jej nie odbuduję
2,19

22. Co odpowiedzieli Żydzi do Jezusa, gdy Ten kazał zburzyć świątynię? .....................................
........................................
........................................
2,20

23. O jakiej świątyni mówił Jezus do Żydów? ........................................
........................................
2,21

24. Co zrobili uczniowie i w co uwierzyli po zmartwychwstaniu Jezusa? ......................................
........................................
2,22

25. W co uwierzyli ludzie, kiedy Jezus przebywał w Jerozolimie podczas Paschy?
a) w Jego imię, widząc znaki, które czynił b) w Jego moc c) w Ducha Świętego
2, 23

26. Czego zabrakło gościom w czasie wesela w Kanie Galilejskiej? ........................................
2, 1-12

27. W jakim mieście odbywało się wesele, na którym wraz z Jezusem była również Maryja?
a) w Kanie Galilejskiej b) w Betlejem c) w Galilei
2, 1-12


Rozdział III

1. Uzupełnij zdanie:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ....................... nie narodzi ........................., nie może ujrzeć królestwa Bożego”
3,3

2. Zgodnie z tym co Jezus powiedział Nikodemowi, do królestwa Bożego nie może wejść ten, kto nie narodzi się powtórnie z:
a) wody i Ducha b) nawrócenia c) wody
3,5

3. Kim był Nikodem? ........................................
3,1

4. Do kogo przyszedł nocą Nikodem i co Mu powiedział?
- do .................................... - powiedział ........................................
3,2

5. Uzupełnij cytat:
„Każdy bowiem kto się ........................ nieprawości nienawidzi ..................... i nie zbliża się do światła, aby nie .............................. jego uczynków”.
3,20

6. Uzupełnij cytat:
„Kto przychodzi z wysoka .................... nad wszystkim, a kto z ziemi ........................, należy do ziemi i po ziemsku ............................. . Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad .......................”.
3,31

7. Uzupełnij cytat:
„Kto wierzy w Syna, ma ...................... wieczne, kto zaś nie ..................... Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu ......................... Boży”.
3,36

8. Uzupełnij cytat:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego ....................... dał, aby każdy kto w Niego ............. ........, nie zgiął ale miał życie wieczne”.
3,16

9. Po co Bóg posłał swojego Syna na świat? ........................................
3,17

10. Uzupełnij zdanie:
„Kto wierzy w Niego nie podlega ......................., a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie ........................ w Imię Jednorodzonego Syna Bożego”
3,18

11. Kto zbliża się do światła? ........................................
3,21

12. W jakiej sprawie powstał spór między uczniami Jana i pewnym Żydem? ..................................
3,25

13. Co powiedzieli uczniowie do Jana, gdy on udzielił chrztu? ........................................
........................................
3,26

14. Uzupełnij cytat:
„Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z ........................ . Wy sami jesteście mi ................................, że powiedziałem: Ja nie jestem .............................., ale zostałem przed Nim posłany. Ten kto ma oblubienicę jest ........................., a ....................... oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca”
3,27-29

15. Do kogo odnosi się wyraz oblubieniec? ........................................
3,29

16. Jakimi słowami Pan Jezus zapewnia nas o spełnieniu obietnicy zbawienia? .................................
........................................3, 16-17

17. W Ewangelii czytamy, że którejś nocy przyszedł potajemnie do Jezusa pewien faryzeusz z pytaniem, w jaki sposób wejść do królestwa Bożego? Jak miał na imię ów faryzeusz? ....................................
3,1-13


Rozdział IV

1. Ile znaków Jezus uczynił od chwili przybycia z Judei do Galilei? ........................................
4,54

2. W pobliżu jakiego miasteczka znajdowało się źródło Jakuba?
a) Jabesz b) Sychar c) Szilo
4,5.6

3. Z kim Jezus spotkał się przy studni? ........................................
4,9-38

4. O co poprosił Jezus kobietę z Samarii?
a) o jedzenie b) o rozmowę c) o wodę
4,7

5. Ile dni Jezus pozostał u Samarytan po spotkaniu z Samarytanką?
a) trzy b) siedem c) dwa
4,40
6. Do jakiego samarytańskiego miasteczka przybył Jezus? ........................................
4,5

7. O której godzinie Jezus siedział zmęczony przy studni?
a) około czwartej b) około piątej c) około szóstej
4,6

8. Jakie słowa Jezus powiedział do samarytanki przy studni? ........................................
4,7

9. Gdzie udali się uczniowie Jezusa i po co? ........................................
........................................
4,8

10. Co miał na myśli Jezus mówiąc do Samarytanki: „Gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest Ten, kto ci mówi: <<Daj Mi się napić>> - poprosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”
........................................
4,10

11. Ilu mężów miała samarytanka?
a) 8 b) 5 c) 2
4,18

12. Uzupełnij zdanie:
„Każdy kto pije tę wodę, znów będzie ..................................... . Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie ........................... na wieki, lecz woda, którą Ja mu ..................., stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”.
4,1-14

13. Co było pokarmem Jezusa? ........................................
........................................
4,34

14. Gdzie poszedł Jezus, gdy po dwóch dniach wyszedł z miasteczka samarytańskiego? .....................
4,43

15. Co zrobili Galilejczycy, gdy Jezu poszedł do Galilei? ........................................
4,45

16. Dlaczego Galilejczycy przyjęli Jezusa skoro sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie? ........................................
........................................
4,45

17. Kogo Jezus uzdrowił w Kafarnaum? ........................................
4,46
18. Kto do kogo powiedział: „Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie”
- kto ........................................- do kogo ........................................
4,48

19. Komu Jezus mówił o „wodzie żywej” siedząc przy studni Jakuba?
a) Żydom b) kobiecie z Samarii c) uczniom
4,1-26

20. Jak nazywała się studnia, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką?
a) studnia Jakubowa b) studnia Prorocka c) studnia Jerozolimska
4, 1-26

21. O której godzinie opuściła gorączka syna dworzanina?
a) około czwartej b) około siódmej c) około trzeciej
4, 52


Rozdział V

1. Ile lat chorował człowiek, którego Jezus uzdrowił nad sadzawką Betsaida?
a) 38 b) 28 c) 58
5,5

2. Kogo Jezus uzdrowił nad sadzawką Owczą? ........................................
5,1-18

3. Od kogo ma większe świadectwo Jezus i czym ono jest?
- od świadectwa ........................................ - są to ........................................
5,36

4. Jak po hebrajsku nazywa się sadzawka Owcza?
a) Betesda b) Betes c) Betesaid
5,2

5. Co Żydzi rzekli do uzdrowionego człowieka nad sadzawką? ........................................
5,10

6. W jakie święto Jezus udał się do Jerozolimy?
a) święto Żydowskie b) święto Paschy c) święto Trzech Króli
5,1

7. Jak nazywała się sadzawka, która znajdowała się w Jerozolimie?
a) Owcza b) Kozia c) Bydlęca
5,2

8. Na co chorowały osoby znajdujące się koło sadzawki?
- .................................... - .................................... - .....................................
5,3
9. W ile krużganków była zaopatrzona sadzawka Owcza?
a) 4 b) 5 c) 6
5,2

10. Na co czekali chorzy, którzy znajdowali się przy sadzawce? ........................................
5,3

11. Dlaczego ludzie czekali koło sadzawki?
a) aby wejść do wody w momencie kiedy się ona poruszy
b) aby wejść do wody kiedy przestanie się ruszać c) aby wejść do wody jako ostatni
5,4

12. Co dzieje się, gdy poruszy się woda w sadzawce?
a) zostaje uzdrowiona ostatnia osoba która do niej wejdzie
b) zostaje uzdrowiona pierwsza osoba która wejdzie do wody c) nikt nie zostaje uzdrowiony
5,4

13. Co zrobił uzdrowiony nad sadzawką przez Jezusa człowiek?
a) wyzdrowiał, wstał i wziął swoje nosze b) wyzdrowiał i poszedł
c) wyzdrowiał i podziękował Jezusowi
5,9

14. Kto poruszał wodą nad sadzawką?
a) anioł b) uczeń Jezusa c) chory
5,4

15. Co Jezus powiedział w świątyni do człowieka , którego uzdrowił?
a) Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło
b) Oto wyzdrowiałeś. Nie mów nikomu co się stało c) Oto wyzdrowiałeś. Powiedz wszystkim co się stało
5,14

16. Komu przekazał Ojciec cały sąd? ........................................
5,22

17. Uzupełnij cytat:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto ................... słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie ...................., ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do ....................”
5,24

18. Sadzawka Betesda co pewien czas miała właściwości uzdrawiające. Co powinien uczynić chory, by zostać uzdrowionym przez wody sadzawki? ........................................
5,1nn

19. Jakie byłoby świadectwo Jezusa, gdyby wydał sam o sobie?
a) nie prawdziwe b) prawdziwe
5, 31


Rozdział VI

1. Jaką nadzieję daje Chrystus ludziom, którzy umierają?
a) życia wiecznego b) odziedziczenia bogactwa c) urodzaju
6,40

2. Jak inaczej nazywa się Jezioro Galilejskie?
a) Tyberiadzkie b) Tybet c) Tyget
6,1

3. Co zrobił Jezus, gdy wszedł z uczniami na wzgórze?
a) usiadł b) stanął c) położył się spać
6,2

4. Ile koszy ułomków zebrano po nakarmieniu głodnych?
a) 15 b) 12 c) 11
6,13

5. W jakim mieście Jezus wygłosił mowę eucharystyczną?
a) Kafarnaum b) Sychar c) Jerozolimie
6,59

6. Uzupełnij:
„Kto spożywa moje ............. i pije moją ........... ma życie ............., a Ja go wskrzeszę w dniu .....................”
6,54

7. Uzupełnij:
„Jam jest ........................ życia. Kto do Mnie ................................. nie będzie .................., a kto we Mnie ..............................., nigdy ................................ nie będzie”.
6,35

8. Jak siebie nazwał Pan Jezus w rozmowie z Żydami? ........................................
6,50

9. Co powiedział Jezus do Żydów? ........................................
6,53-54

10. Kto do kogo powiedział słowa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli”
- kto ........................................ - do kogo ........................................
6,5

11. Opisz jak wyglądało rozmnożenie chleb przez Jezusa? ........................................
........................................
........................................
6,1-15

12. Ile tysięcy ludzi nakarmił Jezus podczas rozmnożenia chleba?
a) ok.. 10 tysięcy b) ok. 8 tysięcy c) ok. 5 tysięcy
6,10

13. Co mówili ludzie, gdy dostrzegli, jaki znak uczynił Jezus? ........................................
6,14

14. Kiedy uczniowie zeszli nad jezioro i zaczęli przeprawiać się przez nie do Kafarnaum?
a) nocą b) o zmierzchu c) w południe
6,16

15. Ile stadiów upłynęli uczniowie, gdy zobaczyli Jezusa kroczącego po Jeziorze?
a) ok. 12 lub 16 stadiów b) ok. 25 lub 30 stadiów c) ok. 25 lub 40 stadiów
6, 19

16. Co zrobili uczniowie, gdy zobaczyli zbliżającego się Jezusa do łodzi?
a) wypadli z łodzi b) przestraszyli się c) zawołali choć do nas
6,19

17. Co powiedział Jezus do apostołów, gdy się przestraszyli idącej po jeziorze osoby? ......................
........................................
6,20

18. Kto powiedział słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie” ........................................
6,35

19. Kto do kogo powiedział: „Czyż i wy chcecie odejść”
- kto ........................................ - do kogo ........................................
6,67

20. Do kogo Szymon Piotr wypowiedział słowa: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”? ........................................
6,68

21. Ile chlebów i ryb miał chłopiec, który znajdował się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego?
a) 5 chlebów i 3 ryby b) 5 chlebów i 2 ryby c) 7 chlebów i 2 ryby

22. Którego z apostołów Jezus uważał za diabła?
a) Judasza b) Filipa c) Piotra
6,70


Rozdział VII

1. Kto i do kogo powiedział: „Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który mnie posłał”
a) Jezus do Samarytanki b) Jezus do Żydów c) Jezus do Apostołów
7,16
2. Kto powiedział słowa: „Czyż i wy daliście się zwieść? ........................................
7,47

3. Dlaczego Jezus nie chciał chodzić po Judei? ........................................
7,1

4. Kto nie wierzył w Jezusa?
a) Jego bracia b) Jego siostry c) Jego Matka
7,5

5. Co rzekli bracia do Jezusa?
a) „Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz”
b) „Wyjdź stąd i idź do Judei, ale nie mów o swoich czynach”
c) „Wyjdź stąd i idź do Nazaretu, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz”
7,3

6. Kiedy przybył Jezus do świątyni i nauczał?
a) na końcu świąt b) w połowie świąt c) na początku świąt
7, 14

7. Kto chce pełnić wolę Ojca? ........................................
........................................
7,17

8. Dlaczego Jezus zna Ojca? ........................................
7,29

9. Kto powiedział słowa: „Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który Mnie posłał”
........................................
7,33

10. Uzupełnij cytat:
„Będziecie ................. szukać i nie znajdziecie, a tam, gdzie Ja będę, wy ........... nie możecie”
7,36

11. Kiedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije” ........................................
7,37

12. O kim Jezus powiedział: „Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza”
a) o Duchu b) o Żydach c) o Faryzeuszach
7,38-39

13. Jakie głosy odezwały się z tłumów słuchających Jezusa?
a) Ten prawdziwie jest człowiekiem b) Ten prawdziwie nie jest człowiekiem
c) Ten prawdziwie jest prorokiem
7,40
14. Kto i o kim wypowiedział słowa: „To jest Mesjasz”?
- kto ........................................ - o kim ........................................
7,41

15. Według Pisma skąd ma pochodzić Mesjasz?
a) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Nazaret
b) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem
c) z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem
7,42


Rozdział VIII

1. Uzupełnij zdanie:
„Jeśli będziecie ......................... w nauce mojej ..................... prawdziwie moimi ..................... i poznacie prawdę, a ...................... was wyzwoli”
8,31

2. Uzupełnij zdanie:
„Ja jestem ...................... świata. Kto idzie za Mną, nie będzie ..................... w ciemności, lecz będzie miał .................... życia”
8,12

3. Na czym przyłapano kobietę, którą przyprowadzono do Jezusa?
a) na kradzieży b) na cudzołóstwie c) na tym że nauczała w imieniu Jezusa
8,3-4

4. Co zrobił Jezus, gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę cudzołożną i mówili Mu, że w Piśmie Mojżesz nakazał takie kobiety kamienować?
a) odszedł z tego miejsca b) nachylił się i pisał potem po ziemi c) powiedział że tak można czynić
8,5-6

5. Co powiedział Jezus do Faryzeuszy i uczonych w Piśmie, kiedy oni przyprowadzili do Niego kobietę?
........................................
8,8

6. Co zrobili faryzeusze i uczni w Piśmie, gdy Jezus zapytał ich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”? ........................................
8,9

7. Co rzekł Jezus do kobiety, którą chcieli ludzie ukamienować? ........................................
8,10

8. Kto i do kogo powiedział: „I Ja ciebie nie potępię. Idź i odtąd już nie grzesz”
- kto ........................................ - do kogo ........................................
8,11

9. Jakie światło będzie miał ten, kto idzie za Jezusem?
a) światło życia b) światło śmierci c) światło dobroci
8,12

10. Kto i do kogo powiedział: „Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe”: - kto ............................... - do kogo .................................
8,13

11. Jakie jest świadectwo Jezusa o samym sobie? ........................................
8,14

12. Dlaczego świadectwo Jezusa o sobie samym jest prawdziwe? ........................................
8,14

13. Według jakich zasad osądzają faryzeusze?
a) narodowości b) zasad ludzkich c) popełnionych win
8,15

14. Kto zaświadcza o świadectwie Jezusa o sobie samym?
a) Ojciec, który go posłał b) Faryzeusze c) Żydzi
8,18

15. Co odpowiedział Jezus, gdy faryzeusze zapytali Go „gdzie jest Jego Ojciec”? ..............................
........................................
8,19

16. Gdzie i kiedy Jezus wypowiedział słowa: „Nie znacie mnie, ani mego Ojca”
- gdzie ........................................ -kiedy ........................................
8,20

17. Co powiedzieli Żydzi, gdy Jezus powiedział: „Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”
a) czyżby miał sam siebie zabić b) czyżby miał nas zostawić c) czyżby miał iść do Ojca swego
8,21-22

18. Uzupełnij słowa wypowiedziane przez Jezusa:
„Wy jesteście z ............., a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego .................., a Ja nie jestem z tego .......................”
8,23

19. Do kogo i dlaczego Jezus stosuje określenie „Ja jestem”?
- do kogo .................................... - ponieważ ........................................
8,24 i przypis

20. Dokończ cytat: „Jezus powiedział: Jeśli bowiem nie uwierzycie, że <<Ja jestem...>>”
a) pomrzecie w grzechach waszych b) pomrzecie w grzechach moich
c) pomrzecie w grzechach wszystkich ludzi
8,24
21. Czego nie pojęli faryzeusze, gdy Jezus powiedział: „Ale Ten, który mnie posłał jest prawdomówny a Ja mówię wobec świata, to co usłyszałem od Niego” ........................................
8,26-27

22. Kto powiedział słowa: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył” .......................................
8,28

23. Kiedy faryzeusze uwierzyli w Jezusa?
a) kiedy mówił: Ten, który Mnie posłał jest ze Mną, nie pozostawił Mnie samego
b) kiedy mówił: Ten, który Mnie posłał jest ze Mną, ale Mnie pozostawił samego
c) kiedy uzdrowił głuchoniemego
8,29-30

24. Uzupełnij cytat:
„Jeżeli ...................... w nauce mojej, jesteście ........................ moimi uczniami i poznacie ..................................., a prawda was wyzwoli”.
8,31-32

25. Czyim potomstwem są Żydzi?
a) Mojżesza b) Abrahama c) Izaaka
8,33

26. Co odpowiedział Jezus, gdy Żydzi powiedzieli Mu: „Jakże ty możesz mówić: <<Wolni będziecie>>”
........................................
8,34

27. Kto i do kogo wypowiedział słowa: „Ojcem naszym jest Abraham”?
- kto ........................................ - do kogo ........................................
8,39

28. Kogo miłowali by Żydzi, gdyby Bóg był ich Ojcem? ........................................
8,42

29. Kogo za Ojca mają Żydzi? ........................................
8,44

30. Dlaczego Żydzi nie wierzą Jezusowi? ........................................
8,45

31. Co odpowiedział Jezus, gdy Żydzi powiedzieli: „Czyż niesłusznie mówimy, że jesteś samarytaninem i że jesteś opętany przez złego ducha” ........................................
........................................
8,48-49

32. Kto mówił słowa: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki” ........................
8,50
33. Uzupełnij cytat:
„Jeśli ja sam otaczam ......................., chwała moja jest niczym. Ale jest ....................... mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: <<Jest naszym .........................>>”
8,54

34. Co zrobił Jezus, gdy Żydzi chwycili kamienie i chcieli rzucić je w Jezusa?
........................................
8,59


Rozdział IX

1. W jaki dzień Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia?
a) szabat b) wtorek c) piątek
9,14

2. Kto i do kogo powiedział: „Idź obmyj się w sadzawce Siloan”
a) Jezus do niewidomego od urodzenia b) Jezus do Nikodema c) Jezus do kobiety cudzołożnej
9,7

3. Kto powiedział do Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice”
........................................
9,1

4. Dlaczego człowiek urodził się niewidomy? ........................................
9,3

5. Na co chorował człowiek od urodzenia, którego uzdrowił Jezus? ........................................
9,1

6. W jaki sposób Jezus uzdrowił niewidomego człowieka? ........................................
9,6

7. Co powiedział Jezus do niewidomego człowieka, gdy nałożył mu błoto ze śliny na oczy?
........................................
9,7

8. Co mówili sąsiedzi i ludzie, którzy widzieli wcześniej niewidomego jako żebraka?
........................................
9,8

9. Co mówił uzdrowiony człowiek, gdy mówili ludzie: „Tak to jest ten” i „Nie jest tylko do niego podobny”? ........................................
9,9

10. Co odpowiedział uzdrowiony człowiek na pytanie: „Jakżesz oczy ci się otwarły”?
........................................
9,10-11
11. Gdzie ludzie zaprowadzili człowieka niedawno jeszcze niewidomego? ......................................
9,13

12. Kiedy Jezus uzdrowił niewidomego? ........................................
9,14

13. Co rzekli faryzeusze, gdy przyprowadzono do niego uzdrowionego człowieka? ...........................
........................................
9,16

14. Co odpowiedzieli rodzice niewidomego człowieka, gdy przyprowadzili ich do faryzeuszy?
........................................
9,20

15. Kto powiedział słowa: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę” ........................................
9,25

16. O co zapytał Jezus uzdrowionego człowieka, gdy spotkał go, kiedy został wyrzucony precz przez faryzeuszów? ........................................
9,35

17. Co odpowiedział uzdrowiony człowiek Jezusowi, gdy zadał mu pytanie: „Czy wierzy w Syna Człowieczego” ........................................
9,36

18. Po co Jezus przyszedł na świat? ........................................
9,39

19. Kto i do kogo powiedział: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: <<Widzimy grzech wasz trwa nadal>>”. - kto .................. - do kogo......................
9,41


Rozdział X

1. Jaka była pora roku, gdy obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni?
a) zima b) wiosna c) lato d) jesień
10,22

2. Kogo Pan Jezus nazywa Dobrym Pasterzem?
a) siebie b) apostołów c) Maryję
10, 1-21

3. Na czele jakiego stada idzie dobry pasterz?
a) łabędzi b) owiec c) kóz
10, 4

4. Uzupełnij cytat:
„Czyż nie ..................... w waszym Prawie. Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano ................... Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego ................ poświęcił i posłał na ........................., mówicie: <<Bluźnisz>>, dlaczego, że powiedziałem: <<Jestem Synem Bożym>>”
10,34-36

5. Uzupełnij zdanie:
„Kto nie wchodzi do owczarni przez .............., ale wdziera się ............. drogą, ten jest .................. i rozbójnikiem. Kto jednak ....................... przez bramę, jest ................... owiec”.
10,1-2

6. Uzupełnij zdanie:
„Ja jestem dobrym pasterzem i znam ...................... Moje, a moje ....................... znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja .................... Ojca”
10,14-15

7. Kim jest ten, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą?
........................................
10,1

8. Kim jest ten, kto wchodzi przez bramę? ........................................
10,2

9. Jak woła pasterz swoje owce? ........................................
10,3

10. Dobry pasterz z przypowieści Jezusa woła owce po imieniu i:
a) idzie przed stadem b) idzie za stadem c) wyprowadza je na pastwisko, a sam idzie ostatni
10,3-4

11. Za kim i dlaczego nie pójdą owce?
- za ........................................ - ponieważ ........................................
10,5

12. Kto powiedział: „Ja jestem bramą owiec”? ........................................
10,7

13. Kim są ci którzy przyszli przed Jezusem?
a) grzesznikami b) złodziejami i rozbójnikami c) dobrymi ludźmi
10,8

14. Jaki będzie ten, kto wejdzie przez bramę Jezusa? ........................................
10,9

15. Co znajdzie ten, kto wejdzie i wyjdzie przez bramę Jezusa?
a) drogę b) pastwisko c) polanę
16. Po co przychodzi złodziej? ........................................
10,10

17. Po co w przypowieści o dobrym pasterzu przyszedł Jezus? ........................................
10,10

18. Co robi dobry pasterz? ........................................
10,11

19. Dlaczego najemnik i ten kto nie jest pasterzem ucieka przed wilkami i zostawia owce?
........................................
10,13

20. Kto wypowiedział słowa: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają”?
........................................
10,14

21. Co musi zrobić Jezus z owcami, które nie są z zagrody? ........................................
10,16

22. Dlaczego Ojciec miłuje Jezusa? ........................................
10,17
23. Co mówili Żydzi między sobą, gdy po wypowiedzianych słowach przez Jezusa nastąpił rozłam?
........................................
10,20

24. Gdzie udał się Jezus po tym, jak Żydzi chcieli Go powtórnie pojmać?
a) za Jordan b) za sadzawkę Betesdę c) za Cedr
10,40


Rozdział XI

1. Jak miał na imię brat Marii i Marty, który został wskrzeszony przez Jezusa?
a) Łukasz b) Łazarz c) Jan
11,1

2. Jak nazywała się miejscowość, w której mieszkał Łazarz i jego siostry Maria i Marta?
a) Betania b) Bezeb c) Betlejem
11,1

3. Jak miał na imię mężczyzna uważany za przyjaciela Jezusa i wskrzeszony z martwych przez Jezusa?
a) Łazarz b) Abraham c) Piotr
11,1-44

4. Z jakiej miejscowości pochodził Łazarz?
a) z Jerozolimy b) z Betlejem c) z Betanii
11,1
5. Jakie polecenie Żydzi wydali arcykapłanom i faryzeuszom? ........................................
........................................
11,57

6. Gdzie udawano się przed świętem Paschy żydowskiej i w jakim celu?
- gdzie ........................................ - w jakim celu ........................................
11,55

7. Uzupełnij zdanie:
„Ja jestem ................i życiem. Kto we Mnie wierzy choćby i .................., żyć będzie. Każdy kto żyje i wierzy we ......................., nie umrze na wieki”
11,25.26

8. Jak miały na imię siostry Łazarza?
a) Maria i Marta b) Maria i Magdalena c) Marta i Małgorzata
11,1

9. Kim była Maria? ........................................
........................................
11,2

10. Jaką wiadomość wysłały Maria i Marta do Jezusa? ........................................
........................................
11,3

11. Co rzekł Jezus, gdy dostał wiadomość od sióstr Łazarza? ........................................
........................................
11,4

12. Ile dni Jezus pozostał tam gdzie przebywał, gdy usłyszał o chorobie Łazarza?
a) 3 b) 1 c) 2
11,6

13. Uzupełnij cytat: wypowiedziany, gdy uczniowie powiedzieli „Rabbi dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?”
„Czyż dzień nie liczy ......................... godzin? Jeżeli, ktoś chodzi za ...................., nie potyka się, ponieważ widzi ................... tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu .......................”
11,8-9

14. Ile dni Łazarz leżał w grobie, gdy przyszedł do niego Jezus?
a) 3 b) 4 c) 5
11,17

15. Ile była Betania oddalona od Jerozolimy?
a) ok. 15 stadiów b) ok. 14 stadiów c) ok. 13 stadiów
11,18
16. Co rzekł Jezus do Marty, gdy wyszła Mu na spotkanie? ........................................
11,23

17. Gdzie odszedł Jezus, gdy przestał występować otwarcie wśród Żydów? ....................................
........................................
11,54

18. Kto i do kogo powiedział: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty, jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.
- kto ........................................ - do kogo ........................................
11,27

19. Kogo przywołała ukradkiem Marta i co ona powiedziała?
- kogo .............................. - co powiedziała ........................................
11,28

20. Co zrobiła Maria, podczas, gdy zobaczyła Jezusa na miejscu, gdzie on przebywał? ........................
........................................
11,32

21. Kto powiedział: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł”?
a) uczniowie b) Żydzi c) faryzeusze
11,37

22. Co zawołał Jezus do Łazarza, gdy przyszedł do grobu?
a) Łazarzu wstań weź łoże i wyjdź na zewnątrz b) Łazarzu wyjdź na zewnątrz c) Marta idzie po ciebie
11,43

23. Jak wyglądał Łazarz, gdy wyszedł z grobu? ........................................
........................................
11,44

24. Co rzekł Jezus, gdy Łazarz wyszedł na zewnątrz z grobu? ........................................
........................................
11,44

25. Co zrobili ci Żydzi, którzy przybyli do Marii i ujrzeli co Jezus dokonał?
a) potępili Go b) uwierzyli w Niego c) rzucili w Niego kamieniami
11,45

26. Do kogo udali się niektórzy Żydzi, aby donieść im co Jezus uczynił?
a) do Galilejczyków b) do Faryzeuszów c) do Izraelitów
11,46

27. Kogo zawołali Arcykapłani i faryzeusze? ........................................
11,47

28. Kto powiedział: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków”
........................................
11,47

29. Kim był Kajfasz? ........................................
11,49

30. Od kiedy Jezus nie występował otwarcie wśród Żydów? ........................................
11,53-54


Rozdział XII

1. Czym słano drogę wjeżdżającemu Jezusowi do Jerozolimy? ........................................
........................................
12,12-13

2. Czym jest przykazanie Ojca? ........................................
12.50

3. Uzupełnij zdanie:
„Ten kto kocha swoje .........................., traci je, a kto ................................ swego życia na tym ............................., zachowa je na życie ............................”
12,25

4. Ile dni przed Paschą przybył Jezus do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz?
a) 3 b) 5 c) 6
12,1

5. Co zrobiła Marta, gdy Jezus przyszedł do niej do domu? ........................................
........................................
........................................
12,3

6. Ile wynosił funt?
a) ok. 300 g b) ok. 325 g c) ok. 420 g

7. Czym napełnił się dom Łazarza? ........................................
12,3

8. Co powiedział Judasz Iskariota o olejku? ........................................
........................................
12,5

9. Dlaczego Judasz powiedział słowa: „Czemu nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim”? ........................................
12,6

10. Dlaczego Judasz był złodziejem? ........................................
12,6

11. Kto i do kogo wypowiedział słowa: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu” ........................................
12,7

12. Dlaczego Arcykapłani postanowili zabić Łazarza? ........................................
........................................
12,10

13. Skąd pochodził Filip?
a) z Betsaidy Jerozolimskiej b) z Betsaidy Galilejskiej c) z Betsaidy Nazaretańskiej
12,21

14. O co Grecy pytali Filipa? ........................................
12,21

15. Co powiedział głos z nieba na słowa Jezusa: „Ojcze wsław imię Twoje!”? .................................
........................................
12,28

16. Ułóż zdanie wypowiedziane przez Jezusa.
ze względu głos Mnie ale ten na was rozległ nie na głos się ze względu
........................................
........................................
12,30

17. Co zrobi Jezus, gdy zostanie wywyższony nad ziemię? ........................................
12,32

18. Uzupełnij cytat:
„Jeszcze przez ....................... czas jest wśród was .......................... . chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ............................ nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemność, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie ................... w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy ............... się przed nami”.
12, 35-36

19. Dlaczego wielu przywódców nie przyznało się przed faryzeuszami, że uwierzyło w Jezusa?
........................................
12,42


Rozdział XIII

1. Który z apostołów protestował przeciw umyciu mu nóg przez Jezusa?
a) Szymon Piotr b) Mateusz c) Bartłomiej
13, 6-8
2. Kto do kogo powiedział: „Panie Ty chcesz mi umyć nogi?”
- kto ................................. - do kogo ........................................
13, 6-8

3. Jakie sakramenty ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy?
a) Pokuty i Pojednania b) Chrztu i Bierzmowania c) Eucharystii i Kapłaństwa
13, 1 – 15

4. Kiedy Piotr według zapowiedzi Jezusa miał się Go zaprzeć? ........................................
........................................
13,38

5. Kto i do kogo powiedział: „Dokąd Ja idę ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”
a) Jezus do Tomasza b) Mateusz do Piotra c) Jezus do Piotra
13,36

6. Uzupełnij:
„Jeżeli więc Ja, Pan i ..........................., umyłem wam nogi, to i ...................... powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak ........................., jak Ja wam uczyniłem”
13,14

7. Komu Jezus podał umoczony kawałek chleba?
a) Bartłomiejowi b) Judaszowi Iskariocie c) Szymonowi Piotrowi
13,26

8. Przed jakim świętem odbyła się Ostatnia Wieczerza?
a) świętem Namiotów b) świętem Paschy c) świętem Przaśników
13,1

9. Czyim synem był Judasz Iskariota?
a) Szymona b) Piotra c) Łazarza
13,2

10. Co rzekł Piotr do Jezusa, gdy chciał Mu umyć nogi? ........................................
13,8

11. Ułóż zdanie: umyję nie miał będzie jeśli udziału ci ze nie Mną
........................................
13,8

12. Kto i do kogo powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”?
- kto ........................................ – do kogo ........................................
13,11

13. Jak apostołowie nazywają Jezusa? ........................................
13,13
14. Co powinni zrobić sobie nawzajem apostołowie? ........................................
13, 14

15. Jaki przykład dał Jezus apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy? ........................................
........................................
13,15

16. Kto wypowiedział słowa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał” ........................................
13,16

17. Co podniósł te, kto spożywa chleb z Jezusem?
a) swoją nogę b) swoją piętę c) swoją rękę
13,18

18. Jak jeden z uczniów Jezusa określa siebie? ........................................
13,23

19. Gdzie spoczywał umiłowany uczeń Jezusa? ........................................
13,23

20. Jaki znak dał Szymon Piotr Jezusowi i co powiedział?
- znak ........................................ - co powiedział ........................................
13,24

21. Co odpowiedział Jezus na postawione przez Szymona Piotra pytanie: „Panie któż to jest”?
........................................
........................................
13,26

22. Co zrobił Judasz, po tym jak spożył kawałek chleba podobny przez Jezusa? ................................
........................................
13,30

23. Jak brzmi treść nowego przykazania? ........................................
........................................
13,34

24. Uzupełnij zdanie brakującymi wyrazami:
„Syn Człowieczy został teraz .......................... chwałą, a w ...................... Bóg został chwałą otoczony”
13,31

25. Ile razy Piotr zaparł się Jezusa?
a) 3 b) 2 c) 4
13,38


Rozdział XIV

1. Co Jezus mówi o swojej misji? ........................................
........................................
14,9

2. Uzupełnij zdanie:
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ............................. mój umiłuje Go i ........................... do niego i ........................ u niego uczynimy”
14,23

3. Ile jest mieszkań w domu Ojca?
a) wiele b) mało c) nie ma wcale
14,2

4. Uzupełnij:
„Kto we Mnie ....................................... będzie także ............................ Tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i wszędzie od tych ......................... bo Ja idę do Ojca”
14,12

5. Uzupełnij zdanie:
„A Paraklet, Duch Święty, którego ...................... Pośle w moim imieniu, On ................ wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam .............................”
14,26

6. Uzupełnij zdanie:
„Pokój zostawiam wam, pokój .............. daję wam. Nie tak jak .............. dzisiaj świat, Ja wam daję”
14,27

7. Uzupełnij zdanie:
„W domu Ojca mego jest ................................. wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież ............................ Wam miejsce”
14,2

8. Po co Jezus przyjdzie na ziemię? ........................................
14,3

9. Kto i do kogo powiedział: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”?
- kto ........................................ - do kogo ........................................
14,8

10. Dlaczego świat nie może przyjąć Ducha Prawdy? ........................................
........................................
14,17

11. Co robi ten, kto ma przykazania Jezusa i je zachowuje? ........................................
14,21
12. Kto wypowiedział słowa: „Panie cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu” ...................
........................................
14,22


Rozdział XV

1. Jak brzmi treść nowego przykazania?
a) To jest moje przykazanie miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem
b) Miłujcie się wzajemnie a będzie wam dane c) To jest moje przykazanie miłujcie się i kochajcie
15,12

2. Dlaczego apostołowie świadczą o Jezusie. ........................................
15,27

3. Kogo Jezus ma posłać od Ojca? ........................................
15, 26

4. Uzupełnij zdanie:
„Jak Mnie .............................. Ojciec, tak i Ja was ............................... . Wytrwajcie w ........................ mojej”
15,9

5. Uzupełnij:
„Nikt nie ma ...................... miłości od tej , gdy ktoś .................. swoje oddaje za ...................... swoich”
15,13

6. Uzupełnij:
„Gdy jednak przyjdzie ..........................., którego Ja wam poślę od Ojca, .................. Prawdy, który od Ojca pochodzi. On będzie ......................... O Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze ................. od początku”
15,26

7. Co robi Ojciec z latoroślami, które uprawia Jezus, a które nie przynoszą owocu? ...........................
15,1

8. Co robi Ojciec z latoroślami, które uprawia Jezus i przynoszą owoce? ........................................
15,1

9. Co dzieje się z tym, kto trwa w Jezusie? ........................................
15,5

10. Jezus mówi: „Ja jestem krzewem winnym – wy latoroślami”. Kogo określa jako latorośle?
........................................
15,5

11. Jakiej miłości nie ma ten, kto życie swoje oddaje za przyjaciół?
a) czystej b) większej c) dobrej
15,13

12. Jak Jezus nazywa apostołów i dlaczego?
- jak nazywa ........................................ - dlaczego ........................................
15,15

13. Jezus porównuje siebie do prawdziwego krzewu winnego. Kto uprawia ten krzew?
a) właściciel winnicy b) robotnik c) Ojciec
15,1


Rozdział XVI

1. Uzupełnij zdanie:
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej ......................... . Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko ........................ usłyszy i oznajmi wam rzeczy .........................”
16,13

2. Dlaczego każdy kto zabije apostołów będzie sądził, że oddaje cześć Bogu? ..................................
........................................
16,2-3

3. O czym mają pamiętać apostołowie, gdy nadejdzie godzina? ........................................
........................................
16,4

4. Kto nie przyjdzie jeżeli Jezus nie odejdzie z tego świata? ........................................
16,7

5. O czym ma przekonać Paraklet, który przyjdzie? ........................................
16,8

6. Co miał na myśli Jezus mówiąc do apostołów, że Duch Prawdy ma przekonać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie?
- o grzechu ........................................
- o sprawiedliwości ........................................
- o sądzie ........................................
16,9-11

7. Do czego i dlaczego doprowadzi apostołów Duch Prawdy?
- do czego ........................................
- dlaczego ........................................
16,13

8. Kto mówił słowa: „Cóż to znaczy co nam mówi: <<Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie Mnie>>” ........................................
16,,17

9. Uzupełnij cytat:
„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w .................. moje. Do tej .............. o nic nie prosiliście w imię moje: proście a ..........................., oby ................ Wasza była .............................”.
16,23-24


Rozdział XVII

1. Uzupełnij:
„Ja za nimi .................... nie proszę za światem, ale za .................., których Mi dałeś, .................. są Twoimi. Wszystko bowiem .............. jest Twoje, a Twoje jest ....................... i w nich ............... otoczony chwałą”
17,9-10

2. W jaki sposób Jezus rozpoczął modlitwę arcykapłańską na Ostatniej Wieczerzy? ...........................
........................................
17,1

3. Przez co Jezus otoczył Ojca chwałą na ziemi? ........................................
17,4

4. Jaka była prośba Jezusa za uczniów? ........................................
17,6-19

5. Co objawił Jezus i co będzie nadal objawiał i dlaczego?
- co ........................................- dlaczego ........................................
17,26


Rozdział XVIII

1. Kto odciął prawe ucho słudze arcykapłana?
a) Judasz Iskariota b) Szymon Piotr c) Andrzej
18,10

2. O jakiej porze dnia zaprowadzono Jezusa od Kajfasza do Piłata?
a) wczesnym rankiem b) wieczorem c) w nocy
18,28

3. Kto i do kogo mówi słowa: „Nam nie wolno nikogo zabić”
a) apostołowie do Żydów b) apostołowie do Kajfasza c) Żydzi do Piłata
18,31

4. Kto i do kogo mówi słowa: „Schowaj miecz do pochwy”
a) Jezus do Piotra b) Jezus do strażnika c) Jezus do Andrzeja
18,11

5. Jak nazywał się potok, za którym był Ogrójec?
a) Cedron b) Jabook c) Argon
18,1

6. Jak miał na imię sługa arcykapłana, któremu Piotr odciął ucho?
a) Sylab b) Malchos c) Nabot
18,10

7. Uzupełnij zdanie:
„Ja się na to ............................. i na to przyszedłem na świat, aby dać ............................ prawdzie. Każdy kto jest z ......................, słucha mojego głosu”
18,37

8. Uzupełnij zdanie:
„Królestwo ................................ nie jest z tego świata. Gdyby ........................... moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został .......................... Żydem. Teraz zaś ........................ moje nie jest stąd”
18,36

9. Kto przybył z kohortą otrzymaną od arcykapłanów i faryzeuszy? ........................................
18,3

10. Opisz jak wyglądało pojmanie Jezusa?
........................................
........................................
........................................
........................................
18,4-11

11. Do kogo kohorta, trybun oraz strażnicy żydowscy zaprowadzili pojmanego Jezusa?
a) Piłata b) Żydów c) Annasza
18,13

12. Kim był Annasz? ........................................
18,13

13. Kto szedł za Jezusem i gdzie on wszedł?
- kto ........................................
- gdzie wszedł ........................................
18,16

14. Kto wypowiedział słowa: „Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?”
........................................
18,17

15. Ile razy Piotr zaparł się Jezusa? ........................................
18,17-27

16. Co zrobił i co powiedział jeden ze sług stojących obok Jezusa?
- co zrobił ........................................ - co powiedział ........................................
18,22

17. Gdzie wysłał Annasz związanego Jezusa? ........................................
18,24

18. Kto wypowiedział słowa: „Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie”
........................................
18,26

19. Gdzie zaprowadzili Jezusa od Kajfasza i kiedy to było?
- gdzie ........................................ - kiedy ........................................
18,28

20. Co rzekł Piłat, do tych którzy doprowadzili do niego Jezusa? ........................................
........................................
18,29

21. Jakie słowa wypowiedział Piłat do Jezusa? ........................................
18,33

22. Kogo domagali się Żydzi, aby Piłat uwolnił na święto Paschy? ........................................
18,40

23. Kim był Barabasz? ........................................
18,40


Rozdział XIX

1. W jakim języku napisano nad głową Jezusa na krzyżu „Jezus Nazarejczyk – król żydowski”
a) w łacińskim, armejskim, greckim b) w hebrajskim, łacińskim, greckim
c) w greckim, armejskim, hebrajskim
19,19-21

2. Kto stał pod krzyżem Jezusa?
a) Maryja z uczniem którego miłował b) Józef c) Elżbieta
19, 25-27

3. Jakie były ostatnie słowa Pana Jezusa na krzyżu? ........................................
........................................
19,30

4. Co włożyli żołnierze na głowę Jezusa? ........................................
19,2

5. Czym okryli żołnierze Jezusa? ........................................
19,2

6. Co kazał zrobić Piłat, gdy skazał Jezusa na śmierć? ........................................
19,1

7. Jakie słowa zawołali słudzy i arcykapłani, gdy wyprowadzili Jezusa na zewnątrz?
........................................
19,6

8. Gdzie zasiadł Piłat, gdy usłyszał słowa: Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara. Każdy kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi” ........................................
19,12-13

9. O której godzinie Piłat zasiadł na trybunale?
a) ok. siódmej b) ok. szóstej c) ok. ósmej
19,14

10. Do kogo Piłat powiedział: „Oto wasz król?” ........................................
19,14

11. Opisz jak wyglądało ukrzyżowanie Jezusa? ........................................
........................................
........................................
........................................
19,17-24

12. Jak się nazywało miejsce, na które zaprowadzono Jezusa i tam, Go ukrzyżowano?
........................................
19,17

13. Jak po hebrajsku nazywa się Miejsce Czaszki? ........................................
19,17

14. Jakie słowa powiedział Jezus do Matki i Jana z krzyża? ........................................
........................................
19,26-27

15. Kto użyczył grobu, aby pochować Jezusa? ........................................
19,38
16. Co przyniósł Nikodem? ........................................
19,39

17. W jaki sposób pochowano Ciało Jezusa? ........................................
19,40


Rozdział XX

1. Który z Apostołów uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa, dopiero gdy Go ujrzał i dotknął?
........................................
20, 24-29

2. Kto dziś podobnie jak apostołowie ma władzę odpuszczania grzechów?
a) siostra b) kapłan c) organista
20,22-23

3. Jakie polecenie zostawił Pan Jezus Apostołom?
a) weźmijcie Ducha Świętego! b) nie bierzcie Ducha Świętego ale odpuszczajcie grzechy
c) odejdźcie ode mnie
20,22-23

4. Kto poprosił Piłata o ciało Jezusa?
a) Nikodem b) Filip c) Józef z Arymatei
20,38

5. Uzupełnij zdanie:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym ............................ Grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im .............................”
20,22

6. Kto udał się do grobu wczesnym rankiem? ........................................
20,1

7. Co zobaczyła Maria Magdalena, gdy przyszła do grobu, gdzie był złożony Jezus? ..........................
........................................
20,1

8. Gdzie pobiegła Maria Magdalena? ........................................
20,2

9. Co rzekła Maria Magdalena do Szymona? ........................................
........................................
20,2

10. Co zobaczyli Maria Magdalena i Szymon Piotr, gdy weszli do grobu? .......................................
........................................
20,6-7
11. W jaki sposób zmartwychwstały Jezus ukazał się Marii Magdalenie? .......................................
........................................
........................................
20,11-18

12. Który z uczniów nie uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa? ........................................
20,24


Rozdział XXI

1. Który z uczniów był umiłowanym uczniem Pana Jezusa? ........................................
21,20-23

2. Który z apostołów był nazwany „Didymos”
a) Tomasz b) Piotr c) Filip
21,2

3. Kto i do kogo mówił te słowa: „Dzieci czy macie co na posiłek”
a) Jezus do dzieci b) Jezus do apostołów c) Jezus do Marii i Magdaleny
21,5

4. Opisz jak wyglądało ponowne ukazanie się Jezusa nad Jeziorem Tyberiadzkim?
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
21, 1-14

5. Kto otrzymał władze pasterską od Jezusa? ........................................
21, 15-19

6. Ile razy Jezus pytał się Piotra „Czy kocha Jezusa?
21,15-19

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.