X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27221
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Kulik Rakownia 13.09.2012
wychowawca internatu
SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce realizacji stażu: SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Data rozpoczęcie stażu: 1.IX. 2012r.
Data zakończenia stażu: 31.V.2015r.
Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja Teczka osiągnięć zawodowych IX 2012
Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji awansu zawodowego
- Analiza potrzeb Ośrodka i internatu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie notatek

Plan rozwoju zawodowego IX 2012

Okres stażu

IX 2012
Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i Ośrodka
- Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
- Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej
- Studiowanie literatury fachowej
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnodostępnych źródeł informacji Świadectwa ukończenia,
dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki

Świadectwo ukończenia

Wypożyczanie i zakup książek
Literatura, czasopisma i strony internetowe Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Wdrożenie programów i projektów edukacyjnych w pracy wychowawczej - Udział w projekcie edukacyjnym
- Czynny udział w projekcie „Równe szanse”
- Wdrożenie określonych działań w ramach programu wychowawczego „sprawdzian umiejętności wychowanków w zakresie samoobsługi” Tekst programu, sprawozdanie z realizacji, dziennik zajęć

Sprawozdanie z realizacji Okres stażu

Okres stażu
Organizowanie imprez w internacie

Organizowanie i współorganizowanie imprez edukacyjno-wychowawczych Scenariusze zajęć, sprawozdania, zdjęcia Zgodnie z harmonogramami imprez w internacie
Pełnienie dodatkowych funkcji w Ośrodku - Pełnienie funkcji koordynatora zespołu ds. opracowania Programu wychowawczego Ośrodka
- Pełnienie funkcji członka komisji zespołu ds. zwiększenia efektywności odrabiania zadań domowych i nauki własnej wychowanków w internacie
- Pełnienie funkcji kierownika wycieczek Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka

Karty wycieczek Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej - Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
- Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas zajęć internatowych
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek
- Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych
- Wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na imprezy internatowe
- Udział w szkoleniu wewnątrz-ośrodkowym dotyczące wykorzystania w pracy technologii informacyjnej Dokumentacja stażu, PRZ i sprawozdanie z jego realizacji

Zestawy materiałów i ćwiczeń

Materiały do gazetek internatowych

Scenariusze zajęć

Wydruki komputerowe

Notatki Okres stażu

Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu

Na bieżąco

Okres stażu
Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej - Zdobywanie materiałów dydaktycznych w pracy wychowawczej poprzez Internet: wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania
- Śledzenie stron Internetowych pod kontem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www Pomoce dydaktyczne

Notatki, wydruki komputerowe Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych i wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Scenariusze, analizy i sprawozdania Okres stażu
Pełnienie funkcji opiekuna stażu Pomoc w opracowaniu PRZ, konsultacje metodyczne, arkusze hospitacji Zaświadczenie, sprawozdanie, scenariusze i arkusze Okres stażu
Współpraca z wychowawcami innych grup oraz nauczycielami -Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, wspólne opracowanie scenariuszy imprez i konkursów
- Udostępnienie innym wychowawcom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych Scenariusze imprez ośrodkowych, projekty, sprawozdanie i analiza wspólnych działań Okres stażu

Okres stażu
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów Konsultacje z innymi wychowawcami w celu wymiany doświadczeń Notatki, opis działań Okres stażu
Współpraca z nauczycielami ze szkół ogólnodostępnych Spotkania z nauczycielami
Notatki

Okres stażu

Dzielenie się swoimi materiałami z nauczycielami na stronach internetowych portali edukacyjnych
Znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim swoich scenariuszy Publikacja, zaświadczenie Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4A
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu ekologicznego -Ekouczeń Tekst opracowanego programu Okres stażu
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych Przygotowanie planów indywidualnych oddziaływań wychowawczych w internacie Treści planów, opis działań Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4C
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Aktywne uczestnictwo w organizowaniu i współorganizowaniu imprez i konkursów w internacie - Organizacja konkursów i imprez internatowych Zestaw zadań, zdjęcia

Okres stażu

Organizowanie i współorganizowanie wycieczek Opracowanie i realizacja planów wycieczek Karty wycieczki, regulamin, zdjęcia Okres stażu
Podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia umiejętności wychowanków w zakresie czynności dnia codziennego Prowadzenie kuchenkowych zajęć pozalekcyjnych „Cztery pory roku w kuchni” Zestaw zadań Okres stażu
Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej wychowanków Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami Zapisy w dzienniku Okres stażu
Podejmowanie działań zmierzających do poprawy bazy pomocy dydaktycznych Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteki pedagoga specjalnego Spis książek Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4E
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Współpraca z psychologiem i pedagogiem w placówce
- Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
- Redagowanie opinii nt. funkcjonowania wychowanków w internacie Notatki, zapisy w dzienniku

Opinie Okres stażu

W miarę potrzeb
Współpraca z Fundacją „RAMUS ARTIS” Wspólne spotkania tematyczne z wychowankami
Potwierdzenie Fundacji, zdjęcia Okres stażu

Współpraca z Lions Club – Poznań Patria

Spotkania przedstawicielek klubu z wychowankami Potwierdzenie Lions Club, zdjęcia Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z wychowankami - Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy wychowankom w zależności od napotkanych trudności
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i wychowankami w celu zdiagnozowania problemu Opis i analiza dwóch przypadków`

Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Katarzyna Kulik
........................................ ........................................
(podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.