X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27212
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. Dz. U. Poz. 393 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

Sylwia Gruszczyńska
Nauczyciel – wychowawca świetlicy

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Płocku:
a) zapoznanie się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) poznanie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenia jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w formach doskonalenia nauczycieli:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenie

PLAN DZIAŁANIA

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.(wrzesień 2014 r.)
- analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli, tj. ustawy, rozporządzenia – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., Rozporządzenie MEN z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- zredagowanie Planu rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
Dowód realizacji – potwierdzenie opiekuna stażu
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu ( wrzesień 2014 r.)
- bezpośrednia rozmowa wstępna, zawarcie kontraktu
Dowód realizacji – opracowanie współpracy – kontrakt.
3. Ustalenie z opiekunem terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych oraz tematyki zajęć na okres stażu. ( wrzesień 2014 r. )
- opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Dowód realizacji – konspekty zajęć, potwierdzenie opiekuna stażu.
4. Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ( na bieżąco )
- gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego
- zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny system Oceniania ( WSO ), Regulamin dyżurów, tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, programy wychowawcze, kalendarz szkolny, program rozwoju szkoły;
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dowód realizacji – zbiór dokumentów; konspekty, wymagania edukacyjne, zapisy w dziennikach świetlicowych.
5. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły. ( na bieżąco )
- udział w Radach Pedagogicznych i zespole Samokształceniowym
- zapoznanie z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego i ewentualne wpisy dot. zastępstw
Dowód realizacji – lista obecności
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi ( na bieżąco )
- udział w szkoleniu
- lektura obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie
- praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć
Dowód realizacji – zaświadczenie o ukończeniu kursu
7. Zapoznanie się z rolą wychowawcy świetlicy i współopracowanie planu dokumentacji świetlicy. ( na bieżąco )
- bezpośrednia rozmowa z nauczycielami
Dowód realizacji – uwagi w autorefleksji
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu.
( 31.05/01.06.2015 r.)
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowód realizacji – opis realizacji niniejszego planu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. ( 1 czerwca 2015 r. )
- sporządzenie wniosku, przygotowanie dokumentacji
Dowód realizacji – wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna. ( co najmniej raz w miesiącu )
- obserwacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dowód realizacji – wnioski z obserwacji.
2. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
( cały rok ).
- udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, udział w zespole samokształceniowym.
Dowód realizacji – zaświadczenia o udziale w spotkaniach potwierdzone przez opiekuna stażu, notatki własne.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora.
( co najmniej raz w miesiącu )
- opracowanie tematyki zajęć
Dowód realizacji – konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
4. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – udział w formach doskonalenia warsztatu pracy dydaktycznej i pedagogicznej.
( wrzesień 2014 – maj 2015 r. )
- aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania
( MSCDN w Płocku )
Dowód realizacji – zaświadczenia, lista obecności, notatki własne, pisemna prezentacja przeczytanych książek.
5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. ( w trakcie stażu )
- współorganizacja gier, zabaw i konkursów wynikających z planu pracy świetlicy oraz współorganizowanie impres okolicznościowych
Dowód realizacji – potwierdzenia od współorganizatorów, dyplomy, sprawozdania z przebiegu konkursów i imprez okolicznościowych, zdjęcia.
6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. ( wrzesień 2014 – maj 2015r.)
- współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, samoocena.
Dowód realizacji – kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym potwierdzone opinią opiekuna stażu.
7. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
( na bieżąco )
- działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Dowód realizacji – autorefleksja, samoocena
8. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. ( w trakcie stażu)
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej, publikacja w internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Dowód realizacji – teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
9. Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. ( okres staż)
- odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne.
Dowód realizacji – potwierdzenie opiekuna stażu.

Zgodnie z § ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły oraz z planem pracy na rok szkolny
2014/2015.
- Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy. Wybór tematów na bieżący rok.
( wrzesień ).
Dowód realizacji – zaświadczenie opiekuna stażu
2. Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków. ( w miarę potrzeb )
- współpraca z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym.
Dowód realizacji – charakterystyka wybranego dziecka ww przygotowanej przez siebie formie.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów. ( w trakcie stażu )
- zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji. Troska o dobry kontakt z rodzicami.
4. Dowód realizacji – notatki z przeprowadzonych rozmów.

Zgodnie z : § 6 ust. 2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. ( w trakcie stażu )
- obserwacja wg wcześniej przygotowanych narzędzi
Dowód realizacji – wnioski z obserwacji.
2. Pełnienie roli opiekuna dzieci.( wrzesień 2014 – maj 2015 r.)
- opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych;
- opieka nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych;
- zastępstwa
Dowód realizacji – karty wycieczki, dzienniki lekcyjne
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron.
( na bieżąco )
- działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i ewaluacji.
Dowód realizacji – samoocena i wnioski do dalszej pracy.
4. Analiza i samoocena swojej pracy. ( na bieżąco )
- analiza własnych notatek, rozmów przeprowadzonych po obserwacji zajęć.
Dowód realizacji- wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. ( maj 2015 r.)
- autorefleksja
Dowód realizacji – Sporządzone wnioski do dalszej realizacji drogi rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.