X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26999
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Bernadetta Włoch- Pałczyńska

nauczyciel wychowania przedszkolnego
PRZEDSZKOLE NR 3 IM. MATKI POLKI W RACIBORZU

Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2012 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

Cele:
• uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, jako wyniku wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy placówki,
• wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
• umiejętne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
• poszerzenie zakresu działań placówki poprzez realizację różnorodnych zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
• współpraca z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
• umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki placówki,
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Staż pracy w zawodzie: 24 lata

Kompetencje:
• 2012r- Studia podyplomowe:Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog”
Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu- kierunek: logopedia przedszkolna i szkolna,
• 1997r- Studia magisterskie 2-letnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiczno- Artystyczny- kierunek: pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
• 1995r-Studia licencjackie 2- letnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiczno- Artystyczny- kierunek: pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
• 1994r-Studium Przedmiotowo- Metodyczne 3- semestralne: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiczno- Artystyczny- kierunek: pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
• 1991r- Studium Nauczycielskie 2- letnie; Studium Nauczycielskie w Raciborzu- kierunek: wychowanie przedszkolne
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz. 2593
z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U. Nr 214, poz. 1580).

Racibórz, 31 sierpnia 2012r.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

Lp Zadania i działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i podjęcie działań zgodnych z przepisami prawa oświatowego - Analiza przepisów prawa oświatowego, reformy edukacji oraz aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

VIII - 2012
- Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu do dyrektora placówki wraz
z projektem Planu Rozwoju Zawodowego

31 VIII - 2012 Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu, projekt Planu Rozwoju Zawodowego
2. Aktualizacja wiedzy
z zakresu organizacji
i funkcjonowania przedszkola - Analiza dokumentacji placówki:
• Statutu Przedszkola
• Rocznego planu pracy przedszkola
• Regulaminów
i przepisów

VIII – IX - 2012

Zgromadzone dokumenty
3. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - Gromadzenie dokumentów:
• zaświadczenia
• scenariusze
• podziękowania
• wyciągi z protokołów
• potwierdzenia dyrektora
dzienniczek wykorzystywanej literatury

W trakcie stażu
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego - Opracowanie sprawozdania
z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, uzyskanie pozytywnej oceny

VI - 2015

Sprawozdanie
5. Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Po ocenie dorobku zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie
i wzbogacanie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej - Uczestnictwo w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach metodycznych organizowanych przez instytucje doskonalące nauczycieli umożliwiających poszerzenie zakresu działań wychowawczych i edukacyjnych adekwatnych do potrzeb własnych i placówki

Okres stażu

Zaświadczenia, opis
i analiza realizacji działań ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych efektów
- Udział
w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu zawodowym – uczestnictwo
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
rok szkolny:
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Potwierdzenie dyrektora
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogicznych - Samodzielne studiowanie literatury, poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy i ewaluacji

Okres stażu Dziennik wykorzystanej literatury, spis bibliograficzny
i krótkie recenzje
- Korzystanie z zasobów biblioteczki własnej, przedszkolnej i Pedagogicznej Biblioteki

Okres stażu
- Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
- Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym
3.
Aktywny udział
w tworzeniu dokumentacji przedszkola

-” Ankieta informacyjna o dziecku”

- „Arkusz obserwacji pedagogicznej dziecka
3 letniego”,

- opracowanie narzędzi badawczych.

IX - 2012
Ankieta informacyjna o dziecku

Arkusz obserwacji pedagogicznej dziecka 3 letniego,
Narzędzia badawcze

Potwierdzenie

4.
Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych

Okres stażu

Dyplomy, certyfikat

5.
Wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
- Wdrożenie planu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Prowadzenie zajęć kompensacyjnych

Okres stażu
Plan pracy

Karty pracy wyrównawczej
Potwierdzenie dyrektora

6.

Tworzenie programów własnych

– Opracowanie i wdrożenie rozkładu materiału do zajęć rytmicznych w grupie dzieci 3 letnich

– Opracowanie i wdrożenie programu adaptacyjnego „ Z uśmiechem do przedszkola” dla dzieci 3 letnich

– Opracowanie i wdrożenie programu logopedycznego w przedszkolu 2012/2013

IV 2013

2013/2014 Opis i analiza realizacji działań
ze wskazaniem uzyskanych efektów
Program własny
Akceptacja dyrektora i Rady Pedagogicznej

7.
Nauczyciel doradcą rodziców - Organizowanie wypracowanych
i wprowadzenie nowych form współpracy z rodzicami, integrowanie rodziców
z przedszkolem wg harmonogramu współpracy
Okres stażu

Harmonogram współpracy z rodzicami

- Pedagogizacja rodziców: opracowanie materiałów dla rodziców z cyklu „To warto wiedzieć” i prezentowanie ich na tablicy informacyjnej

Okres stażu

8.
Wypełnianie dodatkowych zadań
w placówce - Prowadzenie kroniki przedszkolnej

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
- Opieka plastyczna w holu głównym placówki , wykonywanie dekoracji, witraży okiennych
9. Opieka nad salą przedszkolną - Dbanie o estetyczny wystrój sali, wykonywanie dekoracji zgodnie z aktualną porą roku i tematyką kompleksową

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora
- Systematyczne wzbogacenie kącików zainteresowań

10.

Kształtowanie postawy ekologicznej

- Udział w akcjach:
• Sprzątanie świata
• Dzień Ziemi

Okres stażu
Opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów,
potwierdzenie
dyrektora, zdjęcia na stronie internetowej placówki

11.

Przygotowanie imprez
i uroczystości przedszkolnych • Andrzejki,
• Jasełka
• Dzień Babci
i Dziadka,
• Święto rodziców,
• Dzień Dziecka,
• Pożegnanie starszaków,
• Pasowanie dzieci 3 letnich na Żaczka-Przedszkolaczka

Okres stażu Scenariusze imprez

Zdjęcia z uroczystości na stronie internetowej przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Korzystanie z komputera
w opracowywaniu dokumentacji planów pracy, arkuszy diagnostycznych dzieci, scenariuszy, zaproszeń, ogłoszeń, podziękowań i dokumentowaniu własnej pracy

Okres stażu
Przykładowe ogłoszenia, scenariusze

„Teczka awansu zawodowego”

2.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej
- Wykorzystanie Internetu, jako dodatkowego źródła informacji

Okres stażu

Scenariusze zajęć

Wykaz stron internetowych
-Zgłaszanie przez Internet udziału w akcjach, szkoleniach,
- przesyłanie regulaminów konkursów do raciborskich przedszkoli,
- Korzystanie ze stron
internetowych instytucji oświatowych i innych mających związek z oświatą
- Przygotowanie ciekawostek na zajęcia z encyklopedii multimedialnej

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i zainteresowanych nauczycieli

Okres stażu

Scenariusze zajęć z podpisami nauczycieli obecnych na zajęciach, opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów
- Przygotowanie i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

Protokoły Rad Pedagogicznych

Lista obecności nauczycieli

- Aktywna współpraca przy organizowaniu imprez przedszkolnych Opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów

2. Publikacje tradycyjne
i elektroniczne - Udostępnienie nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, konkursów, własnego warsztatu pracy

Okres stażu

XI 2012

Potwierdzenie dyrektora

Wydruk publikacji
– Publikowanie artykułów o tematyce psychopedagogicznej na stronie internetowej placówki
– Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Ukończenie kursów doskonalących Okres stażu Zaświadczenia
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach Okres stażu
Zaświadczenia,
potwierdzenia

3. Organizowanie wycieczek przyrodniczych
i ekologicznych oraz turystyczno - krajobrazowych - Poznawanie różnych ekosystemów: wycieczka do parku
w różnych porach roku, na łąkę itp.

Okres stażu
Karty wyjść,
zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
- Wycieczki autokarowe
Okres stażu Karty wycieczek,
potwierdzenie dyrektora,
zdjęcia na stronie internetowej
4. Integracja społeczności: dzieci, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne - Przygotowanie imprezy środowiskowej
z okazji Bożego Narodzenia: prezentacja Jasełek „Bajkowa stajenka” dla społeczności przedszkolnej, rodziców, dziadków
– - Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”

Okres stażu wg kalendarza imprez
Scenariusze imprez

Prezentacja zdjęć na stronie internetowej
- Organizowanie spotkań integracyjnych środowisko przedszkolne i rodzinne Potwierdzenie dyrektora

5.
Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy
i przedszkola -Wyjścia do miejsc pracy rodziców
-Zebrania z rodzicami
-Indywidualne spotkania
-Wspólne uroczystości
-Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-Zajęcia otwarte i warsztatowe Okres stażu
Opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów,

potwierdzenie dyrektora
6. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych - Zorganizowanie na terenie placówki akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt
-Zorganizowanie zbiórki zabawek w ramach akcji „Podziel się pluszakiem”na rzecz Domu Samotnej Matki bądź Domu Dziecka
- Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”
- Organizacja i przeprowadzenie „Dnia Marchewki”, „Dnia Pluszowego misia”

Okres stażu

Potwierdzenia dyrektora

Podziękowania

Scenariusze
7. Przygotowanie dzieci do udziału w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych - Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, wokalnych
- Współudział w zorganizowaniu „Konkursu Ekologicznego „ w naszej placówce
Okres stażu Regulaminy konkursów,
dyplomy,
potwierdzenia uczestnictwa
8. Poszerzenie dostępu do kultury i sztuki - Wyjścia do kina, na teatrzyki Wg potrzeb Karty wyjść

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Aktywna i systematyczna współpraca z różnymi instytucjami - Organizacja akcji „Groszaki na psiaki” na rzecz schroniska dla bezdomnych psów

Okres stażu Opis działań

Podziękowania

Potwierdzenia dyrektora

Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola
- propagowanie akcji „Zbieramy nakrętki plastykowe”
-Zorganizowanie akcji „Podziel się pluszakiem”
2. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych, inspirowania twórczej aktywności dzieci - Współpraca z placówkami kulturalnymi, innymi przedszkolami w całej Polsce- udział w różnych konkursach Okres stażu Potwierdzenia
Dyplomy

3.
Współpraca z Komendą Policji w Raciborzu i Strażą Miejską
- Współpraca z Komendą Policji w Raciborzu, spotkanie
z funkcjonariuszami policji na temat bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego, unikaniu kontaktów z nieznajomymi osobami, złego dotyku Okres stażu Opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów

4. Współpraca z Biblioteką Publiczną - Poznanie pracy bibliotekarza
- Lekcje biblioteczne Okres stażu Zapis w dzienniku lekcyjnym
Karty wyjść
Potwierdzenia kierownika biblioteki

5. Współpraca ze Strażą Pożarną - Wycieczka do Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru Okres stażu Potwierdzenia dyrektora


Zdjęcia na stronie internetowej przedszkola

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Raciborzu
- Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach
- Organizowanie spotkań z logopedą i psychologiem
Okres stażu

Wg potrzeb Zaświadczenia

Potwierdzenia, sprawozdania

7. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 8, RCK i Szkołą Muzyczną i Muzeum

- Uczestnictwo w teatrzykach
- Uczestnictwo w koncertach
- Lekcje muzealne Okres stażu Karty wyjść
Potwierdzenia udziału
Zapisy w dzienniku lekcyjnym
8. Pozyskiwanie sponsorów wśród rodziców i różnych instytucji Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
9. Prowadzenie praktyk studenckich Pełnienie funkcji opiekuna Okres stażu Opis i analiza realizacji działań ze wskazaniem uzyskanych efektów

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.

Nagrody Dyrektora
Okres stażu
Dyplomy

2.

Osiągnięcia dzieci
w konkursach
- sportowych,
- plastycznych,
- festiwalach piosenki.

Okres stażu
Dyplomy
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - Identyfikacja problemu

- Geneza i dynamika zjawiska

- Znaczenie problemu dla funkcjonowania dziecka

- Prognoza

- Propozycje rozwiązania

- Wdrażanie oddziaływań

- Efekty oddziaływań

Okres stażu

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznanych problemów

Plan Rozwoju Zawodowego ma formę otwartą. Dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form i ich realizacji czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb placówki.

mgr Bernadetta Włoch- Pałczyńska

Przedkładam do zatwierdzenia: Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
( data , podpis nauczyciela) ( data i podpis Dyrektora Przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.