X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26994
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

nauczyciel
Data rozpoczęcia stażu:
Przewidywana data zakończenia stażu:
Opiekun stażu:
Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 4, Awans zawodowy nauczycieli)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Cel główny:
1. Rozwój kompetencji nauczyciela.
2. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele Szczegółowe:
1. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania przedszkola.
2. Zapoznanie się z dokumentacją przedszkolną i sposobem jej prowadzenia.
3. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej nuczyciela w grupie trzy i czterolatków.
4. Obserwoanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Zdobywanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami.

SFERY ROZWOJU ZAWODOWEGO:
I. SFERA ORGANIZACYJNA
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 6 ust.1 pkt.1

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1. poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki, w tym:
a - sposób prowadzenia obowiązującej w placówce dokumentacji
b - przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoby wspierające
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. IX. 2014 Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu IX. 2014 Opiekun stażu
3. Określenie drogi rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego z pomocą opiekuna.
Zatwierdzenie planu. IX. 2014 Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola
4. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• statut przedszkola
• regulamin pracy
• dziennik zajęć
• rozkłady zajęć
• programy, plany IX. 2014 Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola,
Pozostali nauczyciele
5. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego związanymi z funkcjonowaniem przedszkola. Analiza ustaw i rozporządzeń:
1. UOSO.
2. KN.
3 KP.
4. Konwencja Praw Dziecka.
5.Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli
IX. 2014 – XII 2014 Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola

II. SFERA DYDAKTYCZNA

§ 6 ust. 2 pkt.2

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

2) Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki, w której odbywa się staż

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela:
1. Planów miesięcznych.
2. Zapisów w dzienniku.
3. Arkuszy obserwacji dzieci.
4. Dokumentowanie współpracy z rodzicami.
5. Prowadzenie pracy kompensacyjno-korekcyjnej.
6. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w grupie dzieci 3 i 4 letnich.
Systematycznie

Systematyczne Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola

2. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczo - dydaktycznych  Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
- Prowadzenie zajęć, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
- Obserwowanie innych zajęć np.:
1. Powitania pór roku, Dzień Ziemi itp.
2. Imprez przedszkolnych (Andrzejki, Mikołajki)
3. Uroczystości przedszkolnych (Dzień babci, Dzień matki itp.)
- Wyrabianie umiejętności opracowywania scenariuszy zajęć poprzez systematyczne konstruowanie konspektów.
- Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej. IX 2014.-V.2015
Raz w miesiącu

Raz w miesiącu

Na bieżąco

Na bieżąco

Opiekun stażu, Dyrektor przedszkola, Pozostali nauczyciele
3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Uwzględnienie w scenariuszach zajęć różnorodnych metod i form rozbudzających aktywność twórczą dziecka
IX.2014-V. 2015
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Gromadzenie i analiza dokumentacji ( notatki posiedzeń RP, szkoleń, zebrań z rodzicami) IX.2014-V. 2015

III.SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

§ 6 ust.2 pkt.3

3) Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Zapoznanie z sytuacją rodzinną wychowanków i współpraca z rodzicami. Spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu się dziecka. IX.2014-V. 2015
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. IX.2014-V. 2015
3. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka  Tworzenie warunków do rozbudzania u dzieci zainteresowań książką:
1. Zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą poprzez częste czytanie.
2. Zorganizowanie bogato wyposażonego kącika książki.
3. Korzystanie z książek na każdych zajęciach oraz podkreślanie jej wartości.
4. Wprowadzanie podczas gier i zabaw różnych metod czytania m.in. metodę Ireny Majchrzak oraz metodę globalnego czytania Glenn Doman.

- Tworzenie warunków do rozwijania mowy u dzieci:
1. Zabawy z elementami ćwiczeń ortofonicznych.
2. Tworzenie warunków i sytuacji do swobodnego i bez stresowego wypowiadania się dzieci.
3. Poprawne stylistycznie oraz gramatycznie wypowiadanie się w obecności dzieci.
4. Zachęcanie dzieci do wypowiadania się poprzez częste dyskusje na ciekawe tematy.(Relacje z wycieczek, z przeczytanej bajki).
5. Zapoznawanie dzieci z nowymi piosenkami, śpiewankami, wierszykami, rymowankami oraz utrwalanie ich.
6. Wprowadzanie nowych, nieznanych jeszcze dzieciom słów.

- Tworzenie warunków do prawidłowego i bezpiecznego rozwoju ruchowego dzieci.
1. Wykorzystanie różnych form i metod w tym:
KLANZY (zabawy ułatwiające dzieciom wejście w grupę, zabawy rozluźniające, odprężające wykorzystujące ruch, taniec i gest. Gry dydaktyczne, gry dyskusyjne, drama itp.)
WERONIKI SCHERBORNE (zabawy prowadzące do poznania własnego ciała, zabawy prowadzące do poznania związku dziecka z otoczeniem fizycznym oraz z drugim człowiekiem, zabawy wykorzystujące ruch kreatywny itp.)
Wykorzystanie wielu innych metod i form pracy z dzieckiem w szczególności aktywizujących dziecko, pobudzających do twórczego i kreatywnego myślenia.
2. Wykorzystanie do pracy wszelkich pomocy dydaktycznych znajdujących się na terenie przedszkola.
3. Systematyczne wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się, zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim, bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu ogrodowego.

- Zachęcanie dzieci do rozwoju sprawności manualnej poprzez:
1. Kształcenie umiejętności prawidłowego trzymania narzędzi malarskich i rysunkowych,
2. Ćwiczenia usprawniające ruchy dziecka przed każdymi zajęciami plastycznymi.
3. Stosowanie różnych technik plastycznych (wydzieranki, frotaż, batik, collage, elementy decoupage itp.)
4. Organizowanie zajęć plastycznych z wykorzystaniem materiałów do lepienia i formowania; plastelina, modelina, glina, masa solna,

- Rozwijanie zainteresowań dzieci zjawiskami przyrodniczymi poprzez:
1. Organizowanie wycieczek i spacerów umożliwiających obcowanie z przyrodą.
2. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
3. Wykorzystywanie w grach i zabawach metod czynnych przede wszystkim doświadczeń i eksperymentów.
4. Prowadzenie obserwacji w przedszkolnym ogrodzie i kąciku przyrody.
5. Czytanie dzieciom literatury i czasopism o tematyce przyrodniczej.
IX.2014-V. 2015
4. Uczestniczenie w życiu placówki. Organizowanie lub współorganizowanie imprez przedszkolnych. IX.2014-V. 2015

IV. SFERA OSOBISTA

§ 6 ust.1 pkt.4

4) Uczestniczyć w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki, w której odbywa się staż

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zbieranie informacji przydatnych w dalszej pracy zawodowej. Udział w Radach Pedagogicznych. IX 2014 -V. 2015

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami, rodzicami. IX.2014-V. 2015
3. Pogłębianie kwalifikacji zawodowych. Rozpoczęcie studiów II stopnia, specjalizacja Pedagogika wczesnoszkolna.
Uczestniczenie w wybranych formach doskonalenia zawodowego.
Udział w naradach szkoleniowych.
Uczestniczenie w formach doskonalenia w ramach WDN.
Udział w konferencjach i szkoleniach Systematycznie .
4. Analiza literatury metodycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej. Studiowanie książek i czasopism. Obserwacja i udział w zajęciach innych nauczycieli. IX.2014-V. 2015
5. Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych. Wykonywanie i wykorzystywanie różnych pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem. IX.2014-V. 2015
6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu.
Publikacja w Internecie planu rozwoju, scenariuszy oraz innych materiałów dydaktycznych..
Czytanie specjalistycznych stron i portali internetowych oraz wydawnictw elektronicznych.
Czynne dyskusje na temat oświaty na nauczycielskich forach internetowych.
7. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów:
Zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów.
Scenariusze, konspekty i plany miesięczne.
Teczki z analizą niniejszego planu.
Teczki z pracami oraz obserwacjami dzieci.
IX.2014 – V.2015
8. Angażowanie się do czynnego udziału w życiu i pracy przedszkola oraz działań na rzecz grupy. Współudział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu.
Dbanie o estetyczny wygląd i dekoracje sali zgodnie z porami roku, świętami i uroczystościami przedszkolnymi.
Integracja grupy ze środowiskiem

Zatwierdzam do realizacji.
................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora
placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.