X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26988
Przesłano:

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
Głównym celem promocji szkoły jest przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.
Szkoła jest specyficzną firmą, która dla swojego funkcjonowania i osiągania coraz lepszych efektów potrzebuje promocji. Jakość pracy szkoły i jej osiągnięcia zależą od dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi. Dyrektor musi być menedżerem oświaty, a nie tylko nauczycielem, któremu powierzono funkcje kierownicze. Natomiast pozostali pracownicy powinni aktywnie angażować się w promocję szkoły.
System promocji szkoły powinien kształtować jej wizerunek w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców. Szkoła ma stawać się instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym, liczącą się w rankingach szkół gminy, powiatu czy województwa.
Szkoła mimo tego, że jest jednostką, która nie uzyskuje dochodów, świadczy jednak "usługi" swoim "klientom" - uczniom oraz ich rodzicom. Aby być konkurencyjnym na rynku edukacyjnym musi dbać o odpowiedni poziom kształcenia, wychowywania i opieki.
Każda szkoła musi mieć wypracowany własny wizerunek oraz metody współpracy i komunikowania się z otoczeniem.
Wszelkie działania podjęte w ramach promocji szkoły muszą być ze sobą spójne i ściśle zaplanowane tak, aby umożliwić dotarcie z informacją o usługach szkoły do pożądanego segmentu rynku, przede wszystkim rodzinnego , nakłonienie potencjalnych klientów do skorzystania z usług szkoły.
Istotną rolę w promowaniu placówki jaką jest szkoła odgrywa dyrektor szkoły. Stworzenie warunków oraz inspirowanie do twórczego poszukiwania wciąż nowych metod i form działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz administracyjnej to funkcja dyrektora placówki edukacyjnej - menedżera oświaty. Może on powołać zespół do spraw promocji szkoły, który wespół z nim opracowywać będzie plan pracy na kolejny rok i wspomagać go w promocji placówki.
Ważną rolę w procesie promocji odgrywa również nauczyciel, który jest dzisiaj nie instruktorem, który jedynie przekazuje wiedzę a diagnostykiem, specjalistą w zakresie pomocy naukowych, konsultantem itp.
Działania wspomagające, lecz nie mniej ważne tworzą osoby z tzw. pierwszego kontaktu tj. sekretarka, woźna itp. To one są "pierwszą pomocą" dla osoby, która wchodzi do szkoły.
Podczas prac nad promocją szkoły ważne jest, aby wykorzystać wszelkie, dostępne instrumenty promocji tj. Internet, prasa, spotkania z rodzicami i innymi osobami czy instytucjami.

Składowe promocji szkoły:
1. Wizerunek zewnętrzny szkoły

Ważny jest wygląd zewnętrzny budynku i zadbanie o otoczenie szkoły. Należy zwrócić uwagę na czystość, uporządkowanie i dobrze utrzymaną zieleń ( czystość, nowoczesność, dobrze zadbane boisko, plac zabaw, skalniaki , kosze na śmieci, bramy wjazdowe itp. )
Wystrój pomieszczeń, powinien być zachęcający do skorzystania z usług, szczególnie miejsc kontaktowych, np. sekretariat, pokój nauczycielski. Ważne jest aby, każdy potencjalny klient czy gość wiedział w którą stronę ma się udać. Dlatego już przy wejściu do szkoły powinien uzyskać taką informację. Rozwiązaniem w tej kwestii może być tablica informacyjna w korytarzu wejściowym do szkoły. Pomocą może służyć zawsze życzliwa, uśmiechnięta woźna. Kulturą powitania, a nawet entuzjazm przekazywany osobom dowiadującym się o działalności szkoły (programie, nauczycielach, wymaganiach itp.) musi charakteryzować panią w sekretariacie.
Informacje o usytuowaniu sekretariatu szkoły, pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych oraz gabinecie dyrektora są szczególnie ważne dla dzieci i ich rodziców szczególnie na początku roku szkolnego i w okresie pierwszych spotkań.
O wysokim profesjonalizmie będą świadczyć rzetelne informacje dla rodziców dotyczące klasy ich dziecka , podręczników, a nawet dojazdu do szkoły.
2. Prezentacja oferty szkoły

Sposobem poinformowania o usługach szkoły może być rozwieszenie plakatów w pobliżu szkoły, na terenie miasta, wsi. Cennym sposobem promocji szkoły są Dni Otwarte , podczas, których uczniowie i nauczyciele w sposób ciekawy prezentują swoją placówkę. Podczas spotkań z uczniami oraz nauczycielami czy innymi osobami zainteresowanymi pracą szkoły, należy przygotować bezpłatne kalendarze, foldery i broszury informujące ogólnie o prowadzonej działalności i rozdać je wszystkim zainteresowanym.
Biuletyny te powinny zawierać najważniejsze informacje o szkole tj. warunki rekrutacji, przedmioty nauczania, warunki socjalno-bytowe. Informatory powinny być wydane ze zdjęciem, np. budynku szkoły, pracowni, sal lekcyjnych, z logo szkoły, numerami telefonów, pocztą e-mail. Należy je drukować rokrocznie i stale aktualizować.
3. Reklama prasowa i internetowa

Konieczne w systemie promocji będzie stworzenie strony szkoły WWW. Witryna szkolna powinna prezentować podstawowe dokumenty szkoły, powinny znajdować się u informacje o kadrze nauczycielskiej, samorządzie uczniowskim i innych organizacjach szkolnych, cenne będzie również umieszczenie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Bardzo ważna będzie też informacja o życiu szkoły ( konkursy, imprezy, sukcesy uczniów, sprawozdania z wycieczek i zawodów sportowych).Dużą atrakcją może być umieszczenie na stronie internetowej zdjęć i filmów. Strona musi być w atrakcyjnej szacie graficznej, przejrzysta i na bieżąco aktualizowana.
Kolejnym sposobem promocji szkoły jest prasa. Wielu nauczycieli potwierdzając swoje kwalifikacje może publikować swoje prace na łamach prasy lokalnej, co w znacznej mierze podniosłoby wiarygodność szkoły i jej prestiż. Oczywiście, mogłyby to być inne tematy interesujące nauczycieli, nie związane wyłącznie z nauczanymi przedmiotami. Potwierdziłoby to nie tylko kwalifikacje nauczycieli, ale stworzyłoby jednocześnie wizję szkoły jako jednostki badawczej.
Trafnym sposobem promocji dzięki prasie jest również zamieszczanie informacji i sprawozdań z działalności szkoły, co świadczy o dużej aktywności placówki.
4. Reklama radiowa i telewizyjna

Dla prezentacji działalności szkoły w szkołach podstawowych może być wykorzystana technika audio-wideo. Przygotowanie i nagranie interesującego filmu pozwala przedstawić techniczne możliwości szkoły, wielkość budynku, sal, pracowni, komputeryzację zajęć, wielkość grup ćwiczeniowych. Jednakże ten sposób prezentacji wymaga wyjścia do innych szkół osób profesjonalnie przygotowanych.
Wreszcie sygnały ze szkoły o przedsięwzięciach, o uczniach, uczestnikach konkursów, olimpiad, zawodów, o nauczycielach, o imprezach powinna szkoła przekazywać na antenę regionalnego radia.
Należy nawiązać współpracę również z Telewizją Kablową. Pozyskanie stałych korespondentów radiowych i telewizyjnych umożliwiłoby usłyszenie i obejrzenie aktualnych informacji o szkole.
5. Wygląd pism w korespondencji oraz logo szkoły

Jako kolejny element promocji szkoły proponuje się opracowanie i wykorzystywanie w korespondencji papieru firmowego z logo szkoły, z nowoczesnym nagłówkiem, także wzorem zdobniczym. Wygląd pism, rozmieszczenie tekstu, jakość papieru, wykorzystanie do tego celu techniki komputerowej wywrze lepsze wrażenie niż pisma napisane na zwykłym papierze.
W wielu szkołach na całym świecie uczniowie z dumą noszą tarczę z logo szkoły, taka forma budowania wizerunku mogłaby być wykorzystywana podczas ważnych uroczystości szkolnych, wyjazdów kulturalnych, wycieczek.
6. Public relations szkoły

Autorytet szkoły można budować poprzez ścisłe współdziałanie z towarzystwami i innymi organizacjami społecznymi, z wojskiem, policją, służbą zdrowia, strażą pożarną, przedstawicielami wydawnictw.
Szkoła może być miejscem organizacji wielu wspólnych imprez, uroczystości czy wydarzeń, np. koncertów, konferencji, prezentacji literackich i plastycznych, fotograficznych, seminariów, konkursów, wieczornic artystycznych. Na te imprezy zapraszani byliby rodzice uczniów.
Warto byłoby współpracować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stacją Opieki "Caritas", czynnie uczestnicząc w programach pomocy dzieciom i młodzieży, angażując uczniów wolontariuszy do pracy z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także szukając sponsorów, którzy pomogą sfinansować przedsięwzięcia z tym zakresie.
Na spotkania zapraszane byłyby osobistości znane w regionie: naukowcy, pisarze, artyści, dziennikarze, historycy, geografowie, sportowcy. Ich nazwiska przyciągałyby uwagę społeczności szkolnej, a także miasta. Należałoby organizować takie spotkania cyklicznie również ze znanymi absolwentami naszej szkoły. Powinni być zapraszani również członkowie władz lokalnych, gminnych i powiatowych, radni, posłowie i senatorowie.
Dla pozytywnego wizerunku szkoły korzystne byłoby organizowanie czy udostępnianie odpłatnie sal na ćwiczenia gimnastyczne (aerobik), siłownię, pomieszczeń na kursy, np. języków obcych, informatycznych oraz organizowanie imprez środowiskowych.
Dużą popularnością cieszyłyby się zajęcia sportowo - rekreacyjne przy udziale uczniów, rodziców i nauczycieli.
7. Wizerunek dydaktyczno - wychowawczy

O atrakcyjności szkoły w dużej mierze decyduje systematyczne wzbogacanie i poszerzanie oferty edukacyjnej. Tak, więc ważne jest, aby w wachlarzu propozycji znalazły się formy tj. wycieczki przedmiotowe, turystyczno- krajoznawcze, integracyjne, rajdy rowerowe ,wyjazdy na lodowisko, krytą pływalnię, zajęcia w terenie a także wyjścia do muzeów, teatru i kina.
Powinny być to formy, które będą wpływać na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia.
Koniecznie należałoby zainicjować współpracę ze szkołą zagraniczną , co wpłynęłoby na jakość nauczania języków obcych. Każdy kontakt z grupą rówieśniczą zarówno w kraju jak i zagranicą służy wymianie poglądów oraz zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Każda forma jest ważna , ale najważniejsze w tych działaniach jest to, by dowiedzieli się o niej rodzice, społeczność. Nikt nie dowie się w pełni o działalności szkoły dopóki szkoła o tych działaniach nie będzie ogłaszać. A więc „ chwalmy się „ każdym sukcesem, każdą formą uatrakcyjnienia pobytu dzieci w placówce, co dla nauczycieli oczywiste, bo ciągle podejmują się nowych, innowacyjnych pomysłów w swojej pracy, o tyle dla rodzin mało znaczy, bo po prostu nic o tym nie wiedzą lub ta wiedza jest powierzchowna. Dobrze napisana , umieszczona w odpowiednim źródle, folderze, gazecie itp. miejscu informacja zaowocuje zainteresowaniem i docenieniem starań nauczycieli i podniesie prestiż szkoły, jako tej, w której zawsze dzieje się coś interesującego.
Różnorodne działania szkolne mają sprawić, że każdy w szkole znajdzie coś dla siebie, w czymś okaże się sprawny. Każde osiągnięcie ucznia jest więc doceniane w społeczności szkoły, by pomóc budować poczucie własnej wartości. A nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły lepiej się pracuje w placówce, o której się dobrze mówi, przyjemniej się wtedy z miejscem pracy identyfikować i myśleć o następnych działaniach dla polepszenia szkolnego życia.

Anna Jagodda

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.