X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26609
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czas Present Continuouse - ćwiczenia. Konspekt lekcji języka angielskiego

Konspekt lekcji języka angielskiego

Temat: Czas Present Continuouse – ćwiczenia.
Klasa: I gimnazjum
Nauczyciel: mgr Monika Szczubiał
Czas: 45 minut

Cele lekcji:
Główny:

• Uczeń posługuje się językiem w sposób komunikatywny
• Uczeń rozumie tekst czytany
• Uczeń rozumie tekst słuchany
• Uczeń odpowiednio reaguje na podane sytuacje
• Buduje zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• zrozumieć ogólny sens słuchanej wypowiedzi, intencje rozmówcy
• wychwycić konkretny fragment wypowiedzi lub konkretną informację

Szczegółowe:
Umiejętności:
• mówienie – uczeń odpowiada na pytania do tekstów czytanych i słuchanych i wyraża swoja opinię, buduje poprawne wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym dopasowując je do kontekstu sytuacyjnego
• czytanie ze zrozumieniem – uczeń zna słownictwo, odpowiada na pytania do tekstu, porządkuje wydarzenia, zaznacza poprawne odpowiedzi
• inne- uczeń właściwie organizuje swój warsztat pracy
• uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji Internet: słownik, książka
2. Kompetencje ( wiadomości):
- uczeń zna określone słownictwo
- uczeń zna i nazywa czynność, miejsca i osoby przedstawione w tekstach, obrazkach
- uczeń zna czas teraźniejszy Present Continuouse
- uczeń zna wyrażenia i zwroty służące podtrzymaniu rozmowy
- uczeń zna właściwe zwroty służące reagowaniu w danej sytuacji

3. Postawy:
- uczeń wdraża się do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
- uczeń potrafi współpracować w grupie

4. Materiał leksykalny:
Watching, listenning to, playing, dancing, watering – nawiązujący do przedstawionych obrazków

Przebieg lekcji:
1. Faza organizacyjna:
Powitanie, czynności organizacyjne – frekwencja, temat lekcji, cele.
2. Faza wstępna:
Rozgrzewka językowa – Nauczyciel zadaje pytania nawiązujące do pogody - Let’s look outside. What is the weather now? What is the season? What is the temperature?
Nauczyciel pokazuje obrazek , zadaniem uczniów jest opisanie obrazka zgodnie z zadawanymi pytaniami.
Let’ s look at the picture? Who is in the picture? What is the season? What is the weather? What are the people doing? What are the pe ople wearing?
3. Faza zasadnicza: nauczyciel pokazuje uczniom obrazki przedstawiające rożne czynności wykonywane przez ludzi – opisuje każdy z obrazków: They are playing in the garden. They are dancing. She is watching TV. He is listenning to the radio. Children are watering plants. Nauczyciel wiesza obrazki w widocznym dla uczniów miejscu i ćwiczy z nimi wymowę słownictwa nawiązującego do czynności przedstawionych na obrazku. Uczniowie nazywają czynności na obrazku.

a. Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy – uczniowie losują dowolny kolor kartki
( zielony lub czerwony) i przyporządkowują się do grupy czerwonych lub zielonych.
Nauczyciel prosi o liderów z każdej z grup aby wylosowali teksty z kategorii „ Funny stories”. Każda z grup ma 1 tekst oraz słownictwo do tekstów ( załącznik 2)
Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie:
- zadaniem każdej grupy jest przeczytać tekst (zał 1)i wspólnie stworzyć do niego rysunek zgodny z treścią wylosowanego tekstu.
- Uczniowie czytają tekst a następnie wykonują obrazki przedstawiające dane zdarzenia.
- Po zakończeniu rysowania nauczyciel odbiera prace uczniów i przekazuje innej grupie. Zadaniem każdej grupy jest opisać rysunek używając czasu Present Continuouse.
- Nauczyciel prosi przedstawicieli każdej z grup o odczytanie tekstu stworzonego na podstawie rysunku, uczniowie porównują ten tekst z oryginałem. Wygrywa grupa, która jak najlepiej opisała obrazek na podstawie ilustracji stworzonej przez wcześniejsza grupę
b. Ćwiczenie czasu Present Continuouse.
Nauczyciel prosi aby uczniowie podchodzili do komputera i rozwiązywali zadania gramatyczne na czas Present Continuouse- uczniowie wykonują ćwiczenia online na czas Present Continuouse. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń uczniowie podsumowują ćwiczenia – procentowe określenie poprawności wypełnionych zdań dostępne online po każdym ćwiczeniu.
c. Utrwalanie wiadomości - Uczniowie oglądają krótkie filmiki na YOUTUBE z serii „ Funny cats”. Nauczyciel prosi o opisanie każdej zabawnej sytuacji zadajac pytania: What or who is in my picture? Where are they? What are they doing? What are they wearing? Uczniowie opisują zdarzenia, sytuacje i przedstawionych bohaterów.
d. Wykonanie własnej kartki sytuacyjnej – uczniowie wykonują własnoręcznie rysunki przedstawiające różne sytuacje. Po wykonaniu takiej kartki wymieniają się obrazkami. Nauczyciel objaśnia, że zadaniem każdego ucznia jest opisanie sytuacji, osób, zdarzeń przedstawionych na otrzymanym rysunku używając do tego czasu Present Continuouse.
4. Faza podsumowująca: podsumowanie lekcji, ocena uczniów. Podziękowanie za współpracę.
5. Praca domowa – opisanie otrzymanych rysunków.

Metoda: komunikacyjna, burza mózgów,

Techniki: mówienie – pytania i odpowiedzi ( udzielanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, kontekstu sytuacyjnego)
- prowadzenie rozmowy sterowanej
- czytanie ze zrozumieniem- selekcjonowanie informacji, określanie głównej myśli tekstu, porządkuje wydarzenia

Formy socjalne: plenum, praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.

Pomoce: podręcznik, słownik/ ćwiczenia online, Internet

Opracowała
Monika Szczubiał

ZAŁĄCZNIK 1

Tell me a story J (zał 1)

A CRAZY FAMILY

It is Sunday . It is a beautiful day, the sun is shining, the wind is blowing, the birds are singing.
All family is at home. Mum is playing computer games, dad is making a huge castle from LEGO bricks. The dog with long tail is swimming in aquarium, small green cat is eating a bone. Children are in the kitchen: Susan is repairing a radio and Tom is cooking dinner. What is he preparing for dinner? Let’s look on the table: strawberry ice-cream, some crisps, and delicious chocolate cake.
wind – wiatr
castle – zamek
bricks – klocki
aquarium – akwarium
tail – ogon
bone – kość
repair – naprawiać
prepair for – przygotowywać na
crisps – chipsy
........................................

Now, draw me a story

ZAŁĄCZNIK 1

Tell me a story J( zał 1)

An Amazing forest

Class 1b is in the forest. It’s Monday, it’s winter. It’s windy, snowy, and it’s freezing cold. The students are taking photos of different animals. What can they see? A tall giraffe is sitting on the tree, a big bear is chasing a mouse, a small lion is eating a banana, a fish is riding a horse. “ It is an amazing forest” - Paulina said.

forest – las
take photos – robić zdjęcia
tree – drzewo
different – różny, inny
giraffe – żyrafa
bear – niedźwiedź
chase – łapać
amazing – niesamowity
ride a horse – jeździć konno
........................................

Now, draw me a story

ZAŁĄCZNIK 2

The bank of vocabulary ( zał 2)
wind – wiatr
castle – zamek
bricks – klocki
aquarium – akwarium
tail – ogon
bone – kość
repair – naprawiać
prepair for – przygotowywać na
crispi – chipsy
forest – las
take photos – robić zdjęcia
tree – drzewo
different – różny, inny
giraffe – żyrafa
bear – niedźwiedź
chase – łapać
amazing – niesamowity
ride a horse – jeździć konno

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.