X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2656
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko stażysty:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Publiczne

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .................
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.

Cel główny:

* Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele podstawowe stażu:

* Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
- sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu;
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

* Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącymi oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

* Zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Planowane do realizacji zadania
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego;
- Rozporządzenie MENiS z dn.14.11.07.
- Analiza rozporządzenia, notatki własne;
- Plan rozwoju zawodowego
IX 2008

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Ustalenie form i zakresu współpracy;
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
- Kontrakt
IX 2008

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.

Analiza dokumentacji: 1)Statutu Przedszkola,
2)Planu Rozwoju Przedszkola,
3)Podstawy Programowej i Programu Wychowania w Przedszkolu;
Zapoznanie z przepisami BHP, regulaminami oraz procedurami obowiązującymi w przedszkolu;
Udział w Radach Pedagogicznych;
Prowadzenie dokumentacji:
1)Dzienniki zajęć,
2)Plany miesięczne,
3)Karty Obserwacji.
- Lista obecności na Radach Pedagogicznych;
- Poprawne prowadzenie dokumentacji.
Okres stażu

4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
- Obserwacja.
- Analiza, organizacja zajęć własnych.

IX-X 2008

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w którym nauczyciel odbywał staż.
Planowane do realizacji zadania
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin

1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obserwacja prowadzonych zajęć.
- Protokoły z obserwacji.
Okres stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Opracowanie scenariuszy.
- Potwierdzone scenariusze zajęć.
Okres stażu

3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci, aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.

Prowadzenie zajęć zgodnie z programem i Planami Miesięcznymi;
Rozwijanie zdolności dzieci poprzez udział w ciekawych zabawach tematycznych, dydaktycznych.

Scenariusze zajęć;
Zdjęcia;
Przygotowane pomoce;
Zapis w dzienniku.

Okres stażu

4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć.

- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
- Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej;
- Współtworzenie projektu mającego na celu przygotowanie do nauki pisania.
Potwierdzenia odbytych kursów, szkoleń;
Notatki własne.
Okres stażu

5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

- Publikacja w internecie planu rozwoju;
- Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera;
- współtworzenie gazetki „Wiadomości Przedszkolaka” z wykorzystaniem programów komputerowych.
- Potwierdzenie opiekuna stażu.
Okres stażu

6. Przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.

- Opracowanie scenariuszy oraz przygotowanie dekoracji.
Potwierdzone scenariusze zajęć;
Wpis do kroniki przedszkolnej.
Okres stażu

7.Uczestnictwo w działalności dydaktyczno – wychowawczej poza terenem przedszkola.

Udział w spacerach, wycieczkach, imprezach zgodnie z założeniami planu rocznego;
Współpraca z Oddziałem Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach projektu działań rozwijających zainteresowania czytelnicze u dzieci w wieku od 3-6 lat pt. „W krainie książki”.
Zdjęcia;
Potwierdzenie,
opiekuna stażu;
Zapis w dzienniku;
Scenariusze zajęć.


§ 6 ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
Planowane do realizacji zadania
Formy realizacji
Sposoby dokumentowania
Termin

1. Poznanie sytuacji dydaktyczno- wychowawczej wychowanków.

- Rozmowa;
- Analiza dokumentacji;
- Wywiad.
- Charakterystyka grupy dzieci.
Okres stażu

2. Poszerzenie wiedzy z zakresu problemów środowiska , wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.

- Zapoznanie się ze sposobem gromadzenia informacji o środowisku dziecka na podstawie literatury, rozmowy, wywiadów.
- Notatki własne
Okres
stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Planowane do realizacji zadania
Formy realizacji
Sposoby
dokumentowania
Termin

1. Doskonalenie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.

- Spotkania i rozmowy dotyczące zajęć obserwowanych.
- Notatki;
- Przykłady kart obserwacji.
Okres stażu

2. Doskonalenie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.

- Spotkania i rozmowy dotyczące zajęć prowadzonych.
- Notatki własne;
- Przykłady kart obserwacji.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.