X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2587
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opracowany na okres stażu od 1.09.2008 do 31.05.2011

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Magdalena Kwiatkowska
Posiadane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną.
Studia podyplomowe: Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej.

Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela.
-Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 1).

Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty.
Okres stażu
Pan rozwoju zawodowego, teczka awansu zawodowego.

2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki, spis lektur.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Analiza i ocena działań.
IX 2008
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Kontrakt, harmonogram hospitacji.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Sprawozdanie .

4. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej.

Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola
Na bieżąco
W czasie trwania stażu
Protokoły.
Materiały i opracowania.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, scenariusze uroczystości, notatki.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie zeszytu kontaktów z rodzicami, prowadzenie kart obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy.
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, zeszyt kontaktów z rodzicami, karty obserwacji dziecka.


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2) .


1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
Przeprowadzenie ankiet.
Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, listy obecności,
ankiety, zeszyt kontaktów z rodzicami.

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na tematy wynikające z zainteresowań podopiecznych.
Na bieżąco
Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć, adnotacje w zeszycie kontaktów z rodzicami.

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
Na bieżąco.
Na bieżąco
Rozmowy indywidualne.
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, zeszycie kontaktów z rodzicami.

4. Udział w realizacji programów profilaktycznych.
Prowadzenie i organizowanie zajęć.
Okres stażu
Scenariusze, notatki, wpisy w dzienniku zajęć.

5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
Nawiązanie współpracy z biblioteką, służbą zdrowia.
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna i Policją.
Okres stażu
Okres stażu
Adnotacje w dziennikach zajęć, wycieczki, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora.

6. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
Próby wyszukiwania sponsorów.
Okres stażu
Potwierdzenia sponsorów i dyrektora.

7. Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Praca indywidualna.
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku zajęć.

8. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
Cały staż
Notatki, wpisy w dzienniku.

9. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości, praca z dziećmi.
Wg harmonogramu uroczystości przedszkolnych
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia.

10. Współpraca z innymi nauczycielami.
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek.
Okres stażu.
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, potwierdzenie dyrektora.

11. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
Studiowanie literatury, udział w warsztatach, szkoleniach,
przeglądanie stron internetowych.
Okres stażu
Notatki, zaświadczenia.

12. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Na bieżąco
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, potwierdzenia dyrektora.


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3).


1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco
Dokumentacja.

2. Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie.
Okres stażu
Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora.

3.Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z informatyki dla dzieci
Nauka dzieci podstawowych czynności przy obsłudze komputera. Wykorzystywanie w pracy programów edukacyjnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, scenariusz, zdjęcia.

4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
X 2008
Zaświadczenie.
5. Przygotowanie comiesięcznego artykułu dla rodziców. Opieka nad „Kącikiem dla rodziców” na tablicy informacyjnej. Na bieżąco Zaświadczenie. artykuły.


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4).


1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
Studiowanie literatury przedmiotu, przeglądanie stron internetowych.
Cały staż
Wykaz lektur, notatki.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku.


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5).


1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Zapoznanie się z aktami prawnymi.
Okres stażu
Akty prawne.

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów.
Okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Cały staż
Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek.

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Okres stażu
Notatki, wykaz lektur.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.