X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26511
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania (nazwa placówki)
2. Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż.
3. Poznanie środowiska uczniów, jego problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem rodziców.
4. Zdobycie umiejętności omawiania i prowadzenia zajęć.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego:
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Analizowanie przepisów prawa oświatowego odnoszących się do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
-Śledzenie informacji w mass mediach poświęconych tematyce oświatowej oraz awansowi zawodowemu nauczyciela.
-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Analiza przepisów, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli), Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
-Strony internetowe poświęcone oświacie.
-Poprawnie skonstruowany plan rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: wrzesień 2014
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
-Zawarcie z opiekunem stażu pisemnego kontraktu.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą, a opiekunem stażu.
Termin realizacji: wrzesień 2014

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły* (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. § 6 ust. 2 pkt 1).
1. Zapoznanie się z zadaniami, organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Analiza dokumentów, takich jak: Statut Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny, Program nauczania w pierwszym etapie edukacyjnym kształcenia zintegrowanego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, rozkłady, dzienniki zajęć oraz zarządzenia Rady Pedagogicznej i regulamin wycieczek i pracy.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Notatki własne.
Termin realizacji: wrzesień 2014
2. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Plan Rozwoju Zawodowego.
Termin realizacji: wrzesień 2014
3. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji w obszarze edukacji wczesnoszkolnej.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego, Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, dokumentacji wychowawczej.
-Udział w Zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla klasy I - II.
Dokumentacje i dowody realizacji:
- Prowadzenie dziennika lekcyjnego.
- IPET-y.
Termin realizacji: cały okres stażu


4. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w klasie I – II, zastępstwami oraz współpraca Dyrektora placówki z pracownikami
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Udział w Radach Pedagogicznych.
-Obserwacje.
-Organizacja własnych zajęć.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Dziennik lekcyjny.
-Plany miesięczne, półroczne.
Termin realizacji: Cały okres stażu
5. Zaznajomienie się z zasadami higieny pracy i bezpieczeństwa oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
- Poznanie przepisów prawnych związanych z BHP placówki.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Praktyczne zastosowanie przepisów BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Termin realizacji: wrzesień 2014 – maj 2015
6. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, konspektów zajęć oraz zdjęć.
Dokumentacje i dowody realizacji:
.-Teczka stażysty.
Termin realizacji: cały okres stażu
7. Uczestnictwo w pracach organów oddziału wczesnoszkolnego.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Udział w konferencjach Radach Pedagogicznych.
- Udział w warsztatach WDN.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Listy obecności i zaświadczenia.
Termin realizacji: Cały okres stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji stażu i przedstawienie go Dyrektorowi.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
- Przygotowanie sprawozdania zawierającego przebieg jak i stopień realizacji z przyjętego planu z uwzględnieniem modyfikacji planu rozwojowego.
Dokumentacje i dowody realizacji:
--Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres pierwszego półrocza.
-Sprawozdanie z całościowej realizacji stażu.
Termin realizacji: luty 2015, maj 2015
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
--Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Wniosek.
-Dokumentacja z realizacji planu.
Termin realizacji: maj 2015

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły* (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. § 6 ust. 2 pkt 2).
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Obserwacja zajęć i ich omówienie.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Arkusz obserwacji zajęć.
Termin realizacji: raz w miesiącu
2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Opracowanie konspektu zajęć.
-Konsultacja z opiekunem stażu
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Konspekt zajęć.
-Autorefleksja.
Termin realizacji: raz w miesiącu
3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia zawodowego.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Uczestnictwo w różnych formach zawodowego doskonalenia nauczycieli zgodnych z edukacją wczesnoszkolną i harmonogramem WDN.
-Rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów.
Termin realizacji: cały okres stażu
4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informatycznej oraz komputerowej.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
-Pomoc w przygotowaniu dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
-Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Teczka stażysty.
-Płyta z elektronicznym zapisem.
-Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w internecie.
Termin realizacji: cały okres stażu
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i wymiana doświadczeń
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz rodzicami.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Zajęcia otwarte.
-Własne notatki.
Termin realizacji: cały okres stażu
6. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Studiowanie literatury metodycznej.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Konspekty.
Termin realizacji: cały okres stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów* (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. § 6 ust. 2 pkt 3).
1. Obserwacja możliwości dziecka
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.
-Obserwacja i wspieranie dzieci wykazujących
trudności oraz dzieci uzdolnionych.
-Współpraca z psychologiem, logopedą.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Arkusze obserwacji dziecka.
Termin realizacji: cały okres stażu
2. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Prowadzenie rozmów w zespole psychologiczno - pedagogicznym
-Prowadzenie spotkań z rodzicami oraz rozmów indywidualnych.
-Informowanie rodziców o postępach i trudnościach dziecka.
-Analizowanie Karty Informacyjnej Dziecka.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Karta Informacyjna Dziecka.
-Notatki własne.
Termin realizacji: cały okres stażu
3. Współpraca z rodzicami
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Angażowanie rodziców w przygotowania szkolnych uroczystości.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Fotograficzna dokumentacja.
-Sprawozdanie.
Termin realizacji: cały okres stażu
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb dzieci
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
- Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Spis bibliograficzny.
Termin realizacji: cały okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć uczniów* (Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. § 6 ust. 2 pkt 4).
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Opracowanie tematów.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu.
Termin realizacji: wrzesień- październik 2014

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Opracowanie scenariuszy zajęć,
-Omawianie lekcji z opiekunem.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Scenariusze lekcji.
-Zapis wniosków sformułowanych przez obserwatora zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
-Zapis wniosków sformułowanych przez obserwatora
Termin realizacji: wrzesień 2014 – maj 2015
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Samoocena.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Teczka stażysty.
Termin realizacji: maj 2015

Zadania, które wynikają z indywidualnych zainteresowań i potrzeb placówki
1. Zadania związane z planem rocznym edukacji wczesnoszkolnej.
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych, takich jak: urodziny, pasowanie na ucznia, Wigilia, Dzień Mamy, Dzień Dziecka.
-Dekoracja klasy na cztery pory roku.
Dokumentacje i dowody realizacji:
- Scenariusze, notatki,
-Dokumentacja fotograficzna.
Termin realizacji: cały okres stażu
2. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Udział podopiecznych w konkursach o różnorakiej tematyce.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Dokumentacja fotograficzna.
Termin realizacji: cały okres stażu
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
Działania podjęte dla realizacji wymagań:
-Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego. -Studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach WWW.
Dokumentacje i dowody realizacji:
-Zaświadczenia, spis literatury, stron WWW.
Termin realizacji: cały okres stażu

Opracowała:
mgr Faustyna Plajstek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.