X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26505
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

- udział w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych uwzględniających zarówno aspekt dydaktyczny, jak i wychowawczo – opiekuńczy pracy nauczyciela na bieżąco
- stosowanie autoobserwacji, analizy własnych działań w celu weryfikacji postępów na bieżąco
- obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
1-2 razy w ciągu roku szkolnego
- stosowanie na lekcjach zasady korelacji międzyprzedmiotowej (podnoszenie efektywności i atrakcyjności prowadzonych zajęć) systematycznie, w razie możliwości
2. Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy.
- opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego na najbliższe lata (stały monitoring uwzględnionych w nim zadań, systematyczne nanoszenie ewentualnych korekt, poprawek, itp.) VIII – IX 2011r.,
okres stażu
- przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego w celu analizy dokonań i osiągnięć, jak również weryfikacji założeń, których z różnych przyczyn nie udało się zrealizować pod koniec okresu trwania stażu
- opracowanie planu pracy dydaktycznej z języka angielskiego
z uwzględnieniem specyfiki klas, dostępnych materiałów dydaktycznych oraz wniosków z raportów po sprawdzianach zewnętrznych

IX każdego roku szkolnego
- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej planowania pracy nauczyciela oraz postrzegania pracy nauczycieli przez uczniów (wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, prezentacja wyników ankiety na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej) II - III 2011r.
3. Realizacja zadań wychowawczych.

- pełnienie funkcji wychowawcy klasy (opracowanie planu pracy wychowawczej w oparciu o dostępne źródła literackie) lata 2009 – 2012,
IX każdego roku szk.
- prowadzenie dokumentacji wychowawcy (zapisy w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja szkolna) na bieżąco, zgodnie
z obowiązującymi terminami
- współpraca z rodzicami uczniów (stały kontakt telefoniczny, comiesięczne spotkania w ramach Dni Otwartych Szkoły w formie zebrań klasowych, bądź indywidualnych konsultacji, zachęcanie rodziców do wzięcia udziału w życiu klasy i szkoły) na bieżąco, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem Dni Otwartych
- organizowanie wycieczek szkolnych oraz uroczystości klasowych (Dzień Dziecka, wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Walentynki, itp.) zgodnie z harmonogramem uroczystości oraz wycieczek szkolnych
- stały kontakt z pedagogiem szkolnym (wymiana informacji na temat uczniów mających trudną sytuację rodzinną,
bądź sprawiających problemy dydaktyczno – wychowawcze), ustalenie jednolitych form działania w celu zapobieżenia niechcianym sytuacjom na bieżąco
- stały kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie, której jestem wychowawcą (zwrócenie uwagi zarówno na trudności uczniów
jak i ponadprzeciętne osiągnięcia w ramach nauki poszczególnych przedmiotów)

na bieżąco
- współpraca z Radą Rodziców przy organizowaniu imprez szkolnych, kupnie nagród, itp. w razie potrzeb
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
(śledzenie publikacji dotyczących pracy wychowawczo – opiekuńczej nauczyciela) na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Wykorzystanie technologii komputerowej na ścieżce awansu zawodowego.

- opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
z wykorzystaniem komputera (Plan Rozwoju Zawodowego,
wniosek o rozpoczęcie stażu, sprawozdanie z realizacji stażu,
wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego, itp.) zgodnie z obowiązującymi terminami
- publikacja w portalach edukacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły materiałów związanych z awansem, wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami drogą korespondencji mailowej, bądź poprzez swoją aktywność w dyskusjach na forach internetowych okres stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej do pracy z uczniem. - wykorzystywanie na zajęciach materiałów dydaktycznych sporządzonych przy użyciu komputera (zagadki językowe, rebusy, krzyżówki, karty obrazkowe, testy, kartkówki, itp.) na bieżąco
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych do nauki języka angielskiego oraz dostępnej w pracowni komputerowej tablicy interaktywnej

na bieżąco
- udostępnienie uczniom adresu mailowego, pod którym zamieszczane są informacje dotyczące konkursów z języka angielskiego, dodatkowych materiałów do nauki języka, testów sprawdzających poziom wiedzy oraz ciekawych linków do stron internetowych poświęconych nauce języka angielskiego na bieżąco
3. Wykorzystanie Internetu do samokształcenia (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, autorefleksja, samoocena).

- udział w e-kursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego („Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej”), uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu XI 2010r. - III 2011r.
- systematyczne studiowanie publikacji internetowych dotyczących awansu zawodowego oraz warsztatu pracy nauczyciela na bieżąco
- stała współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych (pozyskiwanie drogą mailową informacji na temat nowości wydawniczych, terminów konferencji metodycznych, itp.) na bieżąco
4. Wykorzystanie programu Power Point do prezentacji spraw bieżących dotyczących szkoły.
- opracowanie prezentacji multimedialnych na posiedzenia Rady Pedagogicznej (prezentacja wyników przeprowadzonych w szkole ankiet, raportów, badań, itp.) zgodnie z obowiązującymi terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Opieka nad nauczycielami odbywającymi praktyki w ramach studiów podyplomowych z języka angielskiego.


- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli praktykantów I semestr roku szkolnego 2011/2012
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela - praktykanta (pomoc przy opracowaniu konspektów, zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony, udzielenie wskazówek dotyczących pracy
w danym zespole klasowym, udostępnienie materiałów dydaktycznych z języka angielskiego) I oraz II semestr roku szkolnego 2011/2012
2. Udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.
- publikacja materiałów z języka angielskiego oraz związanych
z awansem zawodowym na stronie internetowej szkoły oraz
w portalach edukacyjnych na bieżąco
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych oraz innymi nauczycielami wychowawcami.

- stała współpraca z nauczycielami w ramach Zespołu Językowego (wymiana doświadczeń, opracowanie jednolitego systemu oceniania, ustalenie wspólnych metod działania) w ramach ustalonych wspólnie terminów
- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawców
klas IV – VI (wzajemna współpraca w celu zapobieżenia konfliktom miedzy uczniami i rozwiązywania już powstałych ) w ramach ustalonych wspólnie terminów
4. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- opracowanie i prezentacja wyników badań, ankiet oraz raportów przeprowadzonych na terenie naszej szkoły

zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
5. Współpraca z nauczycielami innych szkół.
- przygotowanie i przeprowadzenie rozmaitych konkursów z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z naszego miasta jeden raz w roku szkolnym
6. Pełnienie funkcji tłumacza.

- pomoc w tłumaczeniu materiałów dydaktycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie w razie potrzeb
- pełnienie funkcji tłumacza w przypadku wizyt gości z zagranicy w razie potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Opracowanie i realizacja własnych programów dydaktycznych i wychowawczych.

- opracowanie programu zajęć rewalidacyjnych z uczniem słabo słyszącym i prowadzenie wspomnianych zajęć w oparciu o zatwierdzony program rok szkolny 2010/2011
- opracowanie programu zajęć wyrównawczych z uczniami mającymi trudności w nauce języka angielskiego, jak również
z uczniami zdolnymi, a następnie prowadzenie wspomnianych zajęć w oparciu o zatwierdzone programy w ramach możliwości - każdego roku szkolnego
- opracowanie (we współpracy z innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym) Programu Wychowawczego Szkoły
na najbliższe lata i stosowanie założeń tego programu we własnej pracy wychowawczej

rok szkolny 2010/2011

- opracowanie i wdrożenie na dodatkowych zajęciach języka angielskiego autorskiego programu nauczania z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz tablicy interaktywnej okres trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Organizacja konkursów wiedzy o języku angielskim i kulturze krajów anglojęzycznych.

- coroczny patronat nad przeprowadzeniem na terenie naszej szkoły konkursu wiedzy o języku angielskim dla uczniów
klas IV-VI „Sezam” (zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie poprzez zebranie odpowiedniej liczby uczestników, przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły, odesłanie prac organizatorom, rozdanie dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom konkursu) XII każdego roku szkolnego
- organizacja konkursów międzyszkolnych z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z naszego miasta (rozesłanie informacji o konkursie do szkół, przeprowadzenie konkursu na terenie naszej szkoły, rozdanie nagród laureatom) II semestr każdego roku szkolnego
2. Propagowanie wiedzy na temat języka angielskiego oraz kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.

- wystawy prac uczniów w pracowni języka angielskiego na bieżąco
- popularyzacja tradycji związanych z krajami anglojęzycznymi poprzez stosowanie na zajęciach metody projektu, oglądanie filmów w języku angielskim, śledzenie angielskich czasopism, przeglądanie stron internetowych w języku angielskim, itp. systematycznie, przynajmniej kilka razy w ciągu roku szkolnego
- samodzielne stworzenie przez uczniów słowników obrazkowych do nauki języka angielskiego na bieżąco podczas zajęć dodatkowych
z języka angielskiego
- przygotowanie wystawy dla uczniów na temat pomocy dydaktycznych do samodzielnego wykorzystania zatytułowanej „Jak pomóc sobie w nauce języka angielskiego?” początek każdego roku szkolnego
3. Udział w Ogólnopolskim Turnieju międzynarodowego programu edukacyjnego twórczego rozwiązywania problemów „Destination Imagination – OczyMa Wyobrażni...a”. - przygotowanie uczniów do udziału w programie (stworzenie przedstawienia, kostiumów oraz niezbędnych rekwizytów w oparciu o ściśle ustalone reguły podane przez Organizatorów), wyjazd z uczniami na 4-dniowe warsztaty do Otwocka, zaprezentowanie własnego programu I – IV 2011r. (przygotowanie do turnieju),
26 - 27 III 2011r. (turniej w Otwocku)

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną oraz pedagogiem szkolnym. - kierowanie uczniów na badania specjalistyczne w razie potrzeb,
po konsultacji
z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
2. Współpraca z instytucjami Służby Zdrowia. - współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki, diagnozowania, porady ambulatoryjnej, przeprowadzenia konkursów prozdrowotnych na bieżąco
- współpraca z SANEPIDEM w zakresie akcji promujących zdrowie oraz prowadzenia profilaktyki prorodzinnej) w ramach akcji organizowanych przez SANEPID
- współpraca z PCK w zakresie akcji profilaktycznych oraz pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji organizowanych przez PCK
3. Współpraca z Sądem Rodzinnym , kuratorami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. - uzyskiwanie informacji o środowisku ucznia i jego sytuacji materialnej w celu udzielania pomocy finansowej oraz pomocy
w rozwiązywaniu problemów środowiskowych w razie potrzeb
4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji. - przeprowadzanie pogadanek dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa, patologii społecznej, itp. w ramach akcji organizowanych przez KPP
- przeprowadzanie zajęć praktycznych w ramach akcji organizowanych przez KPP
- organizacja konkursów dotyczących bezpieczeństwa systematycznie, we współpracy z KPP oraz PCK
- współpraca podczas organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z harmonogramem wycieczek szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji
oraz sposób dokumentacji Termin realizacji

1.Rozpoznaie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych.

- stała obserwacja oraz analiza wyników w nauce uczniów poszczególnych klas na bieżąco
- pomoc uczniom ze słabszymi wynikami w zakresie nauki języka angielskiego oraz innych przedmiotów szkolnych (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informacja na temat dodatkowych zajęć z innych przedmiotów) na bieżąco
- stała współpraca z rodzicami uczniów oraz pedagogiem szkolnym w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi (kontakt telefoniczny, konsultacje indywidualne, spotkania rodzic – uczeń – nauczyciel – pedagog szkolny) na bieżąco
2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz innych napotkanych w pracy z uczniem.

- obserwacja oraz analiza zachowania uczniów na bieżąco
- współpraca z rodzicami uczniów, nauczycielami innych przedmiotów, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami
w celu określenia wspólnego sposobu oddziaływania w sytuacjach problemowych na bieżąco
- ustalenie (we współpracy z uczniami) zakresu tematycznego godzin wychowawczych, a następnie przeprowadzenie dyskusji dotyczących interesujących ich kwestii podczas cotygodniowych spotkań IX każdego roku szkolnego
- opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.