X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26416
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego
Justyny Budak

zatrudnionej w świetlicy w Zespole Szkół w Chorzelowie
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 roku
Data zakończenia stażu: 31.05.2014 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260 ; poz. 2593

§ 7.1. Nauczyciel Kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2. pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3. poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego
- autorefleksja, napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Maj 2014

Okres stażu Biblioteczka aktów prawnych

Wniosek, plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie

Teczka z dokumentami
2. Współpraca z opiekunem stażu. - rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie "kontraktu" określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji)
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja i analiza)
- konsultacje z opiekunem w problematycznych przypadkach Wrzesień 2011

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Kontrakt

Arkusz obserwacji zajęć i hospitacji

Konspekty zajęć, dokumentacja własna

Dokumentacja własna, notatki
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy. - sporządzanie rocznych planów pracy świetlicy

- podsumowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej świetlicy

- opracowanie pomocy dydaktycznych: krzyżówki, rebusy, łamigłówki, karty pracy itp.
- przygotowywanie gazetki ściennej oraz dekoracji sali świetlicowej na uroczystości szkolne
- okresowe przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców na temat działalności świetlicy szkolnej oraz oczekiwań związanych ze świetlicą
- ułożenie harmonogramu pracy świetlicy, uwzględnienie w nim rodzaju i form zajęć świetlicowych przeprowadzonych w ciągu dnia
- organizacja czasu wolnego uczniów, pobudzanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach świetlicowych, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, prowadzenie różnorodnych form zajęć: plastycznych, czytelniczych, ruchowych, rozrywkowych Wrzesień 2011, 2012, 2013 roku

Styczeń i czerwiec 2012 oraz 2013, styczeń 2014 roku

Okres stażu

Zgodnie z kalendarzem imprez

Raz na semestr

Okres stażu

Okres stażu

Plan pracy

Sprawozdania

Karty pracy

Dokumentacja własna

Wyniki ankiet

Dokumentacja świetlicy, notatki

Scenariusze zajęć

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. - poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (radach szkoleniowych)
- udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli: warsztaty metodyczne, kursy, szkolenia, konferencje, zajęcia otwarte
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej
- studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodycznej; korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli Okres stażu

Okres stażu

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń
Październik 2011 - luty 2013

Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie obecności

Zaświadczenia

Lista obecności, potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenie z uczelni

notatki
5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań - samodzielnie lub przy współpracy z innymi nauczycielami

- zorganizowanie konkursu na nazwę świetlicy, konkursu pr. "Strofy o Ojczyźnie", konkursu z okazji Dnia Dziecka
- opieka nad salą świetlicową, dbanie o wystrój wrzesień 2011, listopad 2011, 2012, 2013 roku, czerwiec 2011, 2012 roku

okres stażu Sprawozdania z konkursów

Notatki własne
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, przedstawień i konkursów, ankiet itp.
- napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym Okres stażu

Maj 2014 roku

Czerwiec 2014 roku Zaświadczenia, scenariusze zajęć, ankiety

Sprawozdanie

Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego. - zapoznanie się z dokumentami w szkole dotyczącymi uczniów uczęszczających do świetlicy (opinie, orzeczenia poradni)
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem,
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym Okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb Notatki

Dokumentacja własna

Dokumentacja własna
2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów. - pomoc uczniom mającym trudności w nauce, organizowanie pomocy koleżeńskiej, indywidualna pomoc wychowankom mającym problemy w nauce
- przeciwdziałanie konfliktom w zespole
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom podczas zajęć (dla uczniów starszych)
- organizowanie zajęć tematycznych dla stałej grupy dzieci zgodnie z planem pracy świetlicy Wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zestawy ćwiczeń dla uczniów słabych

Dokumentacja własna

Scenariusz zajęć

Scenariusze zajęć
3. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne. - zorganizowanie świetlicowego konkursu plastycznego: "Świat bez przemocy.:
- organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej
- pomoc przy organizacji zbiorek szkolnych: "Góra grosza", zbiórka makulatury Marzec 2012 roku


Okres stażu


Okres stażu

Scenariusz konkursu

Scenariusze konkursów

Potwierdzenie organizatora
4. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju. - ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów m.in.
- czytelniczego: "Świetliczki czytają - bajki dobrze znają"
- z wiedzy ogólnej: 'Rusz głowa", "Przysłowia i powiedzenia polskie"
- plastycznych: "Liściaki", "W krainie śniegu i mrozu", "Najpiękniejsze zjawiska przyrodnicze: tęcz, burza, zachód słońca" Okres stażu Scenariusze konkursów,
sprawozdania
5. Uwzględnianie w pracy wychowawczej współczesnych zagrożeń i problemów. - przeprowadzenie zajęć na temat:
- bezpieczeństwa w Internecie pod hasłem: "Każdy uczeń naszej szkoły, jest bezpieczny i wesoły."
- racjonalnego odżywiania
- ochrony przyrody pod hasłem:" Chrońmy bogactwo ginącego piękna", uwzględniając zagadnienia zanieczyszczenia wody i gleby oraz przeciwdziałania temu poprzez segregację odpadów Okres stażu Scenariusze zajęć
6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
- organizowanie akcji charytatywnych, podjęcie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę m.in. z GOK-iem
- zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek
- organizowanie w świetlicy uroczystości takich jak; Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka Wg potrzeb

Okres stażu

Grudzień 2011, 2012,2013 roku

Wg kalendarza Potwierdzenie udziału

Potwierdzenie organizatora,
notatki własne

scenariusz konkursu

scenariusze, adnotacje w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii komputerowych w codziennej pracy. - wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii mulimedialnej na zajęciach
- wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy naukowych, materiałów do zajęć i konkursów
- korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i DVD
- prowadzenie zajęć świetlicowych w pracowni komputerowej
- wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji stażu
- tworzenie przy pomocy komputera krzyżówek, rebusów, dyplomów
- opracowanie kart pracy, scenariuszy zajęć, karty zapisu dziecka do świetlicy
- wykorzystanie zasobów Internetu do wzbogacenia własnej wiedzy dotyczącej pracy opiekuńczo - wychowawczej, awansu zawodowego. Korzystanie ze stron MENiS,
www.literka.pl
www.publikacje.pl
www.edux.pl
www.profesor.pl
www.interklasa.pl
Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Scenariusze zajęć, adresy stron www.

Zbiór materiałów i pomocy

Adnotacje w dzienniku

Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, plany pracy świetlicy

Materiały

Pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze

Notatki, adresy stron www.

2. Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności wykorzystywania komputera w technologii komunikacyjnej. - udział w różnych kursach i szkoleniach związanych z obsługą komputera, tworzeniem stron internetowych
- wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami oraz dyrekcją
- wykorzystanie portali edukacyjnych w samokształceniu Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb Zaświadczenia, materiały

wydruki

Adresy stron www.

3. Publikacje w Internecie własnych materiałów. - opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
- publikacje scenariuszy i pomocy dydaktycznych Grudzień 2011 roku

Okres stażu Adresy stron, wydruki

Adresy stron www.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. - udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z wymienionych dziedzin
- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej
- aktywne samokształcenie poprzez studiowanie literatury
- korzystanie z zasobów Internetu
- udział w radach szkoleniowych Okres stażu

Luty 2013 roku


Okres stażu

Okres stażu

Wg harmonogramu Zaświadczenia

Zaświadczenie

Wykaz literatury

Zaświadczenia
2. Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów. - rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów mających problemy, współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami
- stosowanie podczas zajęć świetlicowych metod aktywizujących
- bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności edukacyjnych i wychowawczych
- motywowanie do pracy uczniów z trudnościami Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb

Wg potrzeb Notatki własne

Scenariusze zajęć, wpisy w dziennikach zajęć

Notatki własne

Notatki własne


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż.

L.p. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. - analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie: Ustawy o systemie oświaty, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: Statutu szkoły, WSO, programów, regulaminów Okres stażu Notatki, dokumentacja szkolna
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. - umiejętność korzystania z prawa w szkolnej praktyce w zakresie wychowania i opieki
- konstruowanie dokumentów potrzebnych w pracy wychowawcy świetlicy
- stosowanie przepisów w działalności świetlicy ( regulamin, akty prawne) Okres stażu

Okres stażu

Wg potrzeb Notatki

Plan pracy, karty zapisu dziecka do świetlicy

Regulamin, akty prawne
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. - udział w pracach różnorodnych komisji m.in. konkursowych, egzaminacyjnych
- organizacja wycieczek, wyjąć zgodnie z zasadami
- prowadzenie dokumentacji świetlicowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne Wg potrzeb

Wg potrzeb

Okres stażu

Wg potrzeb Zaświadczenia, dokumentacja z przebiegu

Karty wycieczek

Dokumentacja świetlicowa, dzienniki zajęć

Listy obecności

Zatwierdzam do realizacji:
........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.