X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

przygotowany na podstawie wymagań zawartych w Karcie Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
(Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393)
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

okres trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
od dnia 1 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Śliwka
Szkoła: Gimnazjum nr 6 w Tychach
Przedmiot: j. angielski
Okres stażu: 01.09.2013 – 31.05.2016

I. Czynności organizacyjne:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
a. analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
b. analiza artykułów w czasopismach fachowych
c. śledzenie strony internetowej MEN
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
a. zbieranie informacji o realizacji zadań,
b. gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, sprawozdań,
c. protokołów
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
a. analiza dokumentacji
b. autorefleksja
c. autoanaliza
d. opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

II. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
a. doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez udział w kursach, warsztatch i szkoleniach metodycznych
b. udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły
c. aktywny udział w współtworzeniu, wdrożeniu i ewaluacji dokumentów wewnętrznych szkoły (programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktycznego, statutu)
2. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów:
a. ewaluacja wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału
b. diagnoza wstępna z języka angielskiego w klasach pierwszych sprawdzającego wiadomości
i umiejętności po klasie szóstej
c. opracowanie i przeprowadzenie testu z języka angielskiego diagnozującego wiadomości
i umiejętności uczniów w klasie 2 gimnazjum, analiza wyników
3. Doskonalenie metod i form pracy:
a. doskonalenie metod aktywizujących stosowanych na zajęciach
b. wymiana doświadczeń z koleżankami oraz poszukiwanie nowatorskich i efektywnych rozwiązań metodycznych
4. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym:
a. sporządzanie gazetek tematycznych
b. gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki
5. Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
6. Samodzielne studiowanie literatury.

§ 8 ust. 2 pkt.
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:
a. korzystanie z technologii komputerowej i Internetu
w codziennej pracy z uczniem
b. przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału
i konspektów techniką komputerową
c. publikacje w Internecie
d. przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, dokumentowanie przebiegu stażu, prowadzenie dokumentacji własnej
w formie elektronicznej.
e. opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów
f. wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego
g. zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej ćwiczeń wspierających
i rozwijających ucznia

2. Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej
3. Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu:

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego:
a. przygotowanie lekcji otwartych i zaproszenie zainteresowanych osób
2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami:
a. wymiana doświadczeń
b. wymiana materiałów z innymi nauczycielami (opracowanie scenariuszy przedstawień, wymiana testów, itp.)
3. Podejmowanie wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami:
a. współorganizowanie konkursów
b. współudział w organizacji przedstawień, akademii i innych imprez szkolnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
a. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja autorskiego programu nauczania języka angielskiego
b. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja autorskiego programu kółka z języka angielskiego „English is fun”
c. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja innowacji pedagogicznej
d. opracowanie, wdrożenie i ewaluacja planu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych:
a. wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
b. udział w pracach komisji egzaminacyjnych

§8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
a. wnioskowanie o projekt w ramach programu „Comenius – uczenie się przez całe życie”
b. organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych
c. prowadzenie kółka języka angielskiego „English is fun”
d. organizacja konkursów
e. praca z uczniem słabym i uczniem zdolnym z wykorzystaniem metod aktywujących
f. angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty-gimnazjalisty

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
a. pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów i ich sytuacji rodzinnej
b. promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu i angażowanie
w przedsięwzięcia
c. pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
d. podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom
w trudnej sytuacji materialnej
e. integracja zespołu klasowego poprzez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
a. zdiagnozowanie co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
b. ustalenie metod pracy z uczniami
c. systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
a. przeprowadzanie ankiet wśród uczniów i rodziców
3. Współpraca z rodzicami:
a. rozmowy indywidualne z rodzicami
b. pedagogizacja rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.