X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26408
Przesłano:

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły - program

Autor i realizator programu:
Jacek Rukasz
Szkoła Podstawowa w Chodlu
„Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły”

Program „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chodlu. Do szkoły uczęszczają dzieci z kilkunastu wsi. Uczniowie są dowożeni autobusami. Mają jednak do pokonania odcinki drogi pieszo. Dzieci z Jeżowa mają do pokonania odcinek ok. 1km. Część z nich pokonuje tę drogę pieszo, inni rowerami. Droga, po której uczniowie jadą lub idą do szkoły lub ze szkoły jest dobrze utrzymana, nie posiada jednak chodników ani ścieżek dla rowerów. Jest ona wąska ale asfaltowa, ruch zaś na niej jest duży.
Program „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły” został tak opracowany, by jego realizacja pomogła w kształtowaniu umiejętności i kompetencji zawartych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły. Jest on również spójny z treściami nauczania zawartymi w obowiązującej podstawie programowej. Program ten został opracowany dla uczniów I i II etapu edukacyjnego- szkoły podstawowej, którzy na co dzień dojeżdżają rowerami lub autobusem do szkoły i mogą być codziennie narażeni na zagrożenia związane z ruchem drogowym.
Cel główny programu:

Podejmowanie działań sprzyjających zachowaniu bezpieczeństwa uczniów na drodze oraz podczas dojazdów.

Cele szczegółowe programu:
1. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z dróg publicznych w charakterze pieszego i rowerzysty.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, uczestniczących w ruchu drogowym (piesi i rowerzyści)
3. Kształtowanie zachowań partnerskich wobec innych użytkowników dróg.
4. Kształtowanie postawy szacunku dla osób działających na rzecz porządku publicznego.
5. Uświadomienie zagrożeń istniejących na drogach i poboczu, stworzenie motywacji do bezpiecznego poruszania się po nich.
6. Przygotowanie uczniów do zachowań w sytuacjach zagrożeń.
7. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, uczestniczących w ruchu drogowym (piesi i rowerzyści).
8. Eliminowanie niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego.
9. Wdrażanie do jazdy w kasku rowerowym i ubraniu z odblaskami, które zapewniają lepszą widoczność na drodze.
Termin realizacji:
Realizacja programu przewidziana jest na rok szkolny.
Program ten będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, wyjściach poza teren szkoły, rajdach pieszych i rowerowych.
Przewidywane efekty podejmowanych działań:
• Uczniowie z rozwagą będą korzystać z dróg publicznych przestrzegając zasady ruchu drogowego,
• Uczniowie klas starszych zdadzą egzamin na kartę rowerową,
• Uczniowie właściwie będą zachowywać się podczas dowozu,
• Uczniowie będą korzystać z odblasków,
• Uczniowie potrafią udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w konkursie prewencyjnym „Jestem bezpieczny”,
l.p. Zagadnienia do realizacji Termin
realizacji Uwagi
(metody, formy realizacji)
1. Nawiązanie współpracy z WBRD. październik Pozyskanie elementów odblaskowych.

2.
Podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych.
listopad
Pogadanka. Projekcja filmu.

3.
Bezpieczne korzystanie ze środków transportu, zachowanie w autobusie podczas jazdy oraz wsiadania i wysiadania.
listopad
Zajęcia dla uczniów świetlicy.
Pogadanka. Projekcja filmu
4. Jestem widoczny na drodze.
Znaczenie elementów odblaskowych. listopad Pogadanka. Projekcja filmu.

5.
Zasady organizacji rajdu rowerowego.
Bezpieczeństwo podczas rajdu.
kwiecień/maj Pogadanka. Rajd rowerowy
kl VI.
6.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
kwiecień Pogadanka przeprowadzona przez pielęgniarkę.
Instruktaż.
7. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową:
- sprawdzian teoretyczny,
-sprawdzian praktyczny.
czerwiec Komisja egzaminacyjna.
8.
Jakich przewinień najczęściej dokonują dzieci w wieku szkolnym, jako uczestnicy ruchu drogowego?
czerwiec
Spotkanie z policjantem.
Prelekcja dla
kl. IV-VI.
9. Bawimy się bezpiecznie i przyjemnie, czynne spędzanie czasu wolnego. czerwiec Rajd pieszy
kl. IV.
10.
Konkurs na najciekawszy plakat pt. "Jestem bezpieczny".
kwiecień/maj Wystawa plakatów.

Baza do realizacji programu:
• sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Chodlu,
• pracownia komputerowa,
• programy komputerowe,
• filmy instruktażowe,
• rowerowy tor przeszkód wykonany na czas egzaminu praktycznego.
Diagnoza ewaluacyjna:
Zakres badań będzie dotyczyć:
• pogłębienia wiedzy z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego,
• ilość uczniów, którzy zdobyli karty rowerowe.
Cele diagnozy:
• stopień realizacji programu,
• ocena skuteczności programu,
• sformułowanie wniosków zmierzających do eliminacji niepowodzeń.
Narzędzia i metody badawcze:
ankieta, analizy.
Sformułowanie zaleceń dla dalszych działań.

Program opracował:
Jacek Rukasz
Zatwierdzam do realizacji
........................................
data pieczęć podpis

Ankieta
1. Sposób prowadzenia zajęć był dla mnie atrakcyjny dzięki:
........................................
2. W sposobie prowadzenia zajęć nie podobało mi się:
........................................
3. Czy przekazywane informacje były :
- zrozumiałe.
- niezrozumiałe.
- prosiłem o powtórzenie.
4. Czy prowadzone zajęcia pozwalały na bycie aktywnym:
- tak.
- nie.
5. Atmosfera panująca na zajęciach
a) zachęcała mnie do aktywności, bo .............................
........................................
b) nie zachęcała mnie do aktywności, bo ..................................
........................................
8. Swoje wiadomości na temat poruszania się na drodze po zajęciach oceniam na ............................
(stopień od 1-6)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.