X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26398
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna - historia i język angielski

Innowacja pedagogiczna
w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo
na poziomie szkoły podstawowej


Temat: Z językiem angielskim przez historię

Autor innowacji: Joanna Kula- nauczyciel historii i języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

Czas realizacji: Rok szkolny 2008/ 2009

Adresat programu: uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 28
w Rybniku

Założenia i cele

Wstęp

W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny
i bezdyskusyjnie jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Jest środkiem porozumiewania się
w każdej niemal dziedzinie, celowe wydaje się więc zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Głównym celem niniejszej innowacji jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym
w niestandardowych sytuacjach. Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia historyczne, a w niektórych przypadkach wydaje się wręcz niezbędna. Chciałabym, by uczniowie potrafili korzystać
ze swojej znajomości języka angielskiego, a jednocześnie pragnę zachęcić ich do zgłębiania wiedzy historycznej i własnych poszukiwań.

Cele ogólne:
- rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż lekcje języka angielskiego w szkole
- uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem obcym w różnych dziedzinach- tutaj na przykładzie historii (znajomość języków obcych pomaga
w przyswajaniu wiedzy, rozpoznawaniu nazw i często używanych skrótów)
- rozwijanie zainteresowanie historią i wskazywanie różnych dróg rozwijania tych zainteresowań

Cele szczegółowe:
- Uczeń zna niektóre oryginalne angielskie nazwy oraz nazwiska ważnych postaci historycznych
- Uczeń potrafi korzystać z Internetu posługując się językiem angielskim
- Uczeń poszerza swoje słownictwo, zna nowe angielskie słowa i potrafi się nimi posługiwać

Treści nauczania:

I CZŁOWIEK I JEGO WYNALAZKI

1. Epoka: Renesans
Słownictwo związane z poszukiwaniem w Internecie wynalazków Leonarda da Vinci oraz korzystaniem ze strony internetowej Muzeum Nauki i Przemysłu w Nowym Jorku, na przykład:
museum, science, industry, exhibits, archive, paddle, boat, bridge, tank, spring, wind, hammer.

2. Epoka: Oświecenie
Słownictwo związane z wynalazkami XVIII wieku, na przykład:
thermometer, small pox, vaccine, lightening rod, hot- air balloon,
oraz stroną internetową poświęconą Benjaminowi Franklinowi- np.: gallery, electricity, inventions

3. Epoka: Wiek XIX i początki wieku XX:
Słownictwo związane z wynalazkami i osiągnięciami schyłku XIX i początku XX wieku, na przykład:
electric bulb, plane, telephone, car, railway, x- ray, vaccine, Nobel Prize
oraz ich twórcy: Thomas Edison, Wright Brothers, Alexander Graham Bell, Henry Ford

II ŻYCIE CODZIENNE LUDZI

1. Epoka: Dwudziestolecie międzywojenne
Słownictwo dotyczące zmian w życiu ludzi w pierwszej połowie XX wieku, na przykład:
Motorway (highway), washing machine, fridge, vacuum cleaner, iron, electric shaver, actor, actress, scientist, factory owner, cartoon.

III WAŻNE WYDARZENIA (HISTORIA POLITYCZNA)

1. Wiek: XVIII
Ważne nazwy związane z historią USA, na przykład:
Stamp Act, Boston Tea Party, Declaration of Independence, Congress, Capitol, United States of America
pierwszy prezydent: George Washington
oraz nazwa: United States of America

2. Wiek: XX
Słownictwo związane z konfliktami zbrojnymi XX wieku, na przykład:
Subamrine, allied, powers, sink, global, appeasement, peace, battle, ship, battleship, boat, royal, air, force, bombers, weapon, united, nation, mushroom, cloud
oraz rozwinięcie skrótów: RAF (Royal Air Force), UN (United Nations)

Oczekiwane rezultaty

Uczniowie poznali nowe słownictwo, znają oryginalne angielskie nazwy wydarzeń, instytucji, pojęcia. Potrafią się nimi posługiwać, kojarzyć je z poznanymi wydarzeniami historycznymi oraz wykorzystywać w nowym kontekście.

Ewaluacja

Poza sprawdzającymi ćwiczeniami na lekcjach, uczniowie otrzymywać będą dodatkowe zadania na sprawdzianach polegające na wykorzystywaniu poznanych słów i zwrotów. Wśród rodziców przeprowadzona będzie ankieta mająca na celu wyrażenie opinii, a wśród uczniów badającą celowość przeprowadzonej innowacji.

W załącznikach:
- przykładowe zadania na sprawdziany
- ankieta

Załącznik nr 1
Zadania do tematu Powstanie USA:

I Co oznaczają podana poniżej nazwy? Zakreśl prawdziwą odpowiedź:

1. Declaration of Independence:
a) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
b) Deklaracja Niepodległości
c) Deklaracja Praw Mniejszości
d) Deklaracja Członkowska

2. Boston Tea Party
a) wyrzucenie do morza skrzyń z herbatą
b) przedsiębiorstwo handlujące herbatą z Bostonem
c) uroczystości picia herbaty, coroczne święto picia herbaty w Bostonie

3. Capitol
a) siedziba władz uniwersytetu w Harwardzie
b) dzieło Karola Marksa
c) siedziba parlamentu USA

4. Congress
a) spotkanie najbogatszych ludzi USA
b) siedziba parlamentu USA
c) spotkanie ministrów rządu USA

II Rozwiń skrót USA

Załącznik nr 2:
Zadania do tematu Nowe metody produkcji, nowe społeczeństwa
Wpisz podane niżej wyrazy w wykropkowane miejsca:
Nobel Prize, electric bulb, plane, car, x- ray, vaccine, telephone

In 1879 Thomas Edison invented an ........................................
Henry Ford was the first owner of the ................................. factory.
Wright Brothers constructed a ........................................
Alexander Graham Bell was the inventor of a ..................................
In hospitals now we use .....................................first used by Röntgen.
Maria Skłodowska- Curie got the ........................................
Louis Pasteur invented the ................................. against the rabbies.

Załącznik nr 3:
Zadania do tematu Świat między wojnami

Wpisz podane poniżej nazwy w odpowiednie miejsca tabeli:
vacuum cleaner, fridge, iron, washing machine, electric shaver

You put your dirty clothes in it You clean a carpet using it You put your food in it It’s very hot. Men make their skin smoother by using it.

Załącznik 4:
Ankiety

I Ankieta dla rodziców:

1. Czy Pani/ Pana zdaniem wprowadzenie innowacji mogło w pewien sposób pomóc w nauce języka angielskiego?
Tak Nie Średnio
2. Czy uważa Pani/ Pan za celowe kontynuowanie jej w następnych latach?
Tak Nie Nie mam zdania
3. Czy taki pomysł się Pani/ Panu podobał?
Tak Nie Średnio
4.Czy wprowadzenie innowacji Pani/ Pana zdaniem mogło utrudnić uczniom naukę historii?
Tak Nie Nie mam zdania

II Ankieta dla uczniów

1. Czy nauczenie się nowego materiału wraz z angielskim słownictwem sprawiało Ci problem?
Tak Nie Średnio
2. Czy uważasz, że nowy materiał, poznane słownictwo może być dla Ciebie przydatne w przyszłości?
Tak Nie Średnio
3. Czy uważasz, że ta innowacja może pomóc w nauce języka angielskiego?
Tak Nie Średnio

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.