X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26195
Przesłano:
Dział: Języki obce

Keep Calm and Carry on Learning - program koła języka angielskiego przeznaczony do pracy z uczniem zdolnym

KEEP CALM AND CARRY ON LEARNING
Program koła języka angielskiego
przeznaczony do pracy z uczniem zdolnym

Ogólna charakterystyka

Program koła języka angielskiego adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum. Jest to program zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów zdolnych, bardziej zaawansowanych językowo niż rówieśnicy, pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych krajami angielskiego obszaru językowego.
Program opiera się na podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny III etap edukacyjny, poziom III.1 oraz koreluje z Programem nauczania języka angielskiego dla gimnazjum, poziom III.1, Macmillan Polska 2012. Zajęcia będą miały związek z materiałem programowym, ale w głównej mierze uczniowie skupią się na zagadnieniach wychodzących poza podstawę programową.
Praca z uczniami w wieku gimnazjalnym to szczególne wyzwanie dla nauczyciela. Niezwykle istotne jest dostosowanie materiałów i metod pracy do zainteresowań i możliwości młodzieży. Uczniowie utalentowani, którzy pragną rozwijać swą wiedzę, szybko opanowują, a nierzadko nawet już świetnie znają, materiał przeznaczony do realizacji w danej klasie i często nie mają możliwości, by się rozwijać. Z myślą o nich powstał niniejszy program.
Głównym założeniem koła języka angielskiego jest poszerzanie wiedzy językowej uczniów oraz pogłębienie wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. Uczniowie będą pracować, wykorzystując nowoczesne narzędzia, takie jak tablica interaktywna czy materiały autentyczne wyszukane w dostępnych zasobach internetowych.

Cele ogólne:
• rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i krajami obszaru języka angielskiego,
• poszerzanie i pogłębianie wiedzy językowej,
• zapoznanie z elementami geografii, kultury, historii, literatury i realioznawstwa wybranych krajów obszaru języka angielskiego.


Cele szczegółowe:
• wypracowanie u uczniów kompetencji językowych umożliwiających swobodne porozumiewanie się w języku angielskim w sytuacjach codziennych,
• poznanie zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych,
• wzbogacenie wiedzy o Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Australii (geografia, kultura, historia, literatura, realioznawstwo),
• przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka angielskiego oraz innych konkursów językowych,
• kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Treści nauczania
1. Słownictwo wchodzące w zakres następujących bloków tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
2. Wybrane idiomy.
3. Wybrane czasowniki frazowe.
4. Zastosowanie i budowa różnych czasów gramatycznych, czasowniki modalne, zdania warunkowe, mowa zależna i niezależna.
5. Materiały autentyczne: pieniądze, mapa londyńskiego metra, czasopisma, ulotki, broszury, bilety wstępu, foldery reklamowe, pocztówki.
6. Popularne przysłowia.
7. Zjednoczone Królestwo Wielskiej Brytanii i Irlandii Północnej:
• Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – flaga, herb, hymn, geografia,
• podział administracyjny: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna – właściwe nazewnictwo, stolice, patroni, symbole, ciekawe miejsca,
• główne atrakcje turystyczne Londynu,
• podstawowe informacje dotyczące historii – najważniejsze wydarzenia i daty historyczne,
• najważniejsze święta obchodzone przez Brytyjczyków,
• ustrój polityczny,
• rodzina królewska,
• wybrani pisarze brytyjscy (W.Shakespeare, Ch.Marlowe, J.Austen, L.Carroll, Ch.Dickens, G.Orwell, A.Christie, J.R.R.Tolkien, C.S.Lewis, J.K.Rowling, A.Conan Doyle).
8. Republika Irlandii – położenie geograficzne, nazwa historyczna i współczesna, stolica, flaga, herb, patron, najważniejsze święta.
9. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:
• flaga, godło, hymn,
• podział terytorialny, stolica, największe miasta,
• najważniejsze wydarzenia historyczne,
• najważniejsze atrakcje turystyczne,
• najważniejsze święta obchodzone w USA.
10. Kanada – flaga, godło, stolica, języki urzędowe, rys historyczny.
11. Australia – pochodzenie nazwy, flaga, herb, stolica, największe miasta, fauna i flora, atrakcje turystyczne.

Procedury osiągania celów
1. Metody nauczania i techniki pracy:
metoda komunikacyjna
praca z tekstem
metoda elicytacji
metoda the Silent Way
gramatyka w kontekście
praca z tablicą interaktywną i z Internetem
praca ze słownikiem

2. Formy pracy:
praca zbiorowa
praca w grupach
praca w parach
praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
• English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge University Press,
• Test Your Vocabulary 1, 2, P.Watcyn-Jones, Penguin,
• archiwalne arkusze z pytaniami z konkursu przedmiotowego z języka angielskiego,
• materiały przygotowane przez nauczyciela,
• materiały autentyczne: pieniądze, mapa londyńskiego metra, czasopisma, ulotki, broszury, bilety wstępu, foldery reklamowe, pocztówki,
• Oxford Wordpower. Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, Oxford University Press,
• tablica interaktywna z dostępem do Internetu.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów.
• znaczne wzbogacenie zasobu słownictwa,
• rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie stosowania złożonych struktur gramatycznych,
• znajomość najważniejszych dat i wydarzeń historycznych dotyczących Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, USA, Kanady i Australii,
• wiedza dotycząca geografii, ustrojów politycznych, flag, godeł, hymnów, patronów, symboli w/w krajów,
• znajomość najważniejszych świąt i tradycji związanych z krajami anglojęzycznymi, świadomość różnic i podobieństw w stosunku do polskich zwyczajów,
• rozpoznawanie zabytków, ciekawych miejsc, atrakcji turystycznych krajów angielskiego obszaru językowego,
• udział w przedmiotowym konkursie z języka angielskiego i innych konkursach językowych,
• tolerancja i otwartość wobec innych kultur,
• umiejętność sprawnego korzystania z tablicy interaktywnej,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.

Plan pracy
Plan pracy zajęć koła języka angielskiego przeznaczonego dla uczniów zdolnych opracowywany jest na początku roku szkolnego na podstawie wymienionych wyżej treści kształcenia z uwzględnieniem predyspozycji i oczekiwań uczestników, zapisów regulaminu konkursu języka angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego a także ilości godzin przeznaczonych na jego realizację.


Ewaluacja programu
Ewaluacja będzie odbywała się na bieżąco poprzez obserwację prowadzoną przez nauczyciela, jak również rozmowy z uczniami uczestniczącymi w zajęciach. Po wdrożeniu programu zostanie przeprowadzona ankieta dla uczniów, której celem będzie zbadanie stopnia satysfakcji uczestników z uczestnictwa w zajęciach.
Zebrane w ten sposób informacje, udział i wyniki uczniów w konkursach językowych oraz własne spostrzeżenia opiekuna stanowią bazę do modyfikacji i ewaluacji planu zajęć koła w kolejnych latach. Program przewiduje wykorzystywanie materiałów przygotowywanych przez nauczyciela, dlatego może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Planowane zajęcia będą miały taką formę, by były dla uczniów ciekawe, motywowały do dalszej samodzielnej pracy i rozwijały ich zainteresowania.


Ankieta dla uczniów
I Odpowiedz na pytania ankiety stawiając znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli.
Lp. Pytanie ZDECYDOWA-NIE TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE ZDECYDOWA-NIE NIE
1 Czy zajęcia koła były dla Ciebie ciekawe?
2 Czy chętnie uczestniczyłeś w zajęciach koła?
3 Czy myślisz, że dzięki uczestnictwu w zajęciach poszerzasz swoją wiedzę językową?
4 Czy myślisz, że dzięki uczestnictwu w zajęciach poszerzasz swoją wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego?
5 Czy miałeś możliwość wpływu na tematykę prowadzonych zajęć?
6 Czy odpowiadała Ci atmosfera pracy na zajęciach?

II Odpowiedz krótko na pytania:

1. Wymień temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
........................................
2. Wymień zagadnienie, które sprawiło Ci najwięcej trudności.
........................................
3. Które tematy były Twoim zdaniem zbędne? Dlaczego?
........................................
4. Jakie zagadnienia chciałbyś wprowadzić do programu zajęć?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.