X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2605
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100 i 1000. Konspekt lekcji matematyki w klasie V

Czas: 45 minut

Wymagane umiejętności:
 uczeń posługuje się pojęciem ułamka dziesiętnego,
 uczeń umie zapisać i odczytać liczbę w postaci dziesiętnej
 uczeń umie mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne przez 10,100,1000,itd.
 uczeń prawidłowo wykonuje obliczenia na kalkulatorze
 uczeń czytelnie i prawidłowo zapisuje ułamki dziesiętne
 umie zamieniać ułamek z postaci zwykłej na postać dziesiętną,

Cele dydaktyczne:
Szczegółowe:
 odkrywanie i formułowanie zasady mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,
 doskonalenie techniki rachunkowej,
 porównywanie otrzymanych wyników ( monotoniczność)

Uniwersalne - kształtowanie umiejętności w zakresie:
 matematyzacja sytuacji realistycznych,
 dostrzegania związków między liczbami,
 wnioskowania,
 stosowania języka matematycznego w formułowaniu reguł,

Metody pracy:
 poszukująca,
 praktyczna,
 pogadanka,
 ćwiczenia,

Formy:
 indywidualna praca ucznia,
 wspólna praca całej klasy,
 dyskusja,
 praca z zeszytem ćwiczeń,

Środki dydaktyczne:
 Załączniki 1, 2, 3
 kalkulatory,
 plansze z regułkami,
 zeszyt ćwiczeń
 podręcznik.

Przebieg lekcji

Wstęp
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Powtórzenie wiadomości o ułamkach dziesiętnych ( konkurs 3 pytań prawda / fałsz). Trzech wytypowanych przez nauczyciela uczniów podchodzi do tablicy losują 3 pytania krótkiej odpowiedzi, głośno je odczytują i udzielają odpowiedzi prawda lub fałsz ( załącznik 1).
Rozwinięcie
3. Zapisanie tematu lekcji.
Michał i Karol bawili się kalkulatorem. Wprowadzili liczbę 3,1415 i mnożyli ją przez 10, następnie otrzymany wynik znowu mnożyli przez 10 itd.
Używając kalkulatora wykonaj podobne obliczenia ( załącznik 2)
Po wykonaniu ćwiczenia. Pogadanka
Jak myślicie, czy ten przecinek wędruje według jakiejś reguły?
Przez ile trzeba pomnożyć liczbę 3,1415, aby otrzymać 314,15?
A przez co trzeba pomnożyć 31,415, aby otrzymać 31415?
Uczniowie formułują regułę mnożenia liczb dziesiętnych przez 10, 100, 100.

Aby pomnożyć liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 należy przesunąć przecinek w tej liczbie o jedno, dwa, trzy miejsca w prawo.

4. Wyświetl na kalkulatorze liczbę 12754. Wykonaj kilkakrotnie dzielenie przez 10. ( załącznik 3) Zapisz kolejne działania i otrzymane wyniki.
Czy dostrzegasz jakąś prawidłowość?
Uczniowie formułują i zapisują do zeszytu regułę dzielenia przez 10, 100, 1000.

Aby podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 należy przesunąć przecinek w tej liczbie o jedno, dwa, trzy miejsca w lewo.

5. Utrwalenie nabytych na lekcji umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. ( po każdym ćwiczeniu następuje głośne odczytanie i sprawdzenie wyników).
Zeszyt ćwiczeń strona 68 ćw. 3, 4.
Podręcznik strona 86 zadanie 6 i 3 ( wybrane przykłady)
Zakończenie.
6. W podsumowaniu uczniowie przypominają poznane na lekcji reguły odpowiadając na pytania;
• aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10 należy ............
• aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 100 należy ............
• aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10000 należy ............
• aby podzielić ułamek dziesiętny przez 1000 należy ............
• aby podzielić ułamek dziesiętny przez 100 należy ............
• aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10 należy ............
7. Omówienie i zadanie zadania domowego.
Praca domowa
Podr. Str.86 zad. 1, 2, 3.

Załącznik 1
1. Ułamki o mianownikach 10, 100, 100 itd. to ułamki dziesiętne.
2. Ułamek dziesiętny możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego lub w postaci dziesiętnej.
3. Cyfra 7 w liczbie 8, 574 jest cyfrą części tysięcznych.
4. Liczby 4,08 i 4,080 są równe.
5. Przecinek w liczbie 18,25 oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
6. Liczba 1,954 jest większa niż 2.
7. Jeden metr to jedna tysięczna kilometra.
8. Aby porównać liczby dziesiętne należy porównać ilość cyfr w obu liczbach, ta jest większa, która ma więcej cyfr.
9. Aby skrócić ułamek dziesiętny należy skreślić ( opuścić) końcowe nieznaczące zera tego ułamka

Załącznik 2

3,1415 x10 = 31415
31415 x10 = 31415
31415 x10 = 31415
31415 x10 = 31415
31415 x10 = 31415

Załącznik 3

12754 : 10 = 12754
12754 : 10 = 12754
12754 : 10 = 12754
12754 : 10 = 12754
12754 : 10 = 12754

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.