X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25832
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego dla klas IV_VI

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYK ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU

JĘZYKÓW OBCYCH

Klasa IV

Czas zajęć: 1x45min

Program skierowany jest do uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej uczęszczających na dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia wyrównawcze, pragnących utrwalić i usystematyzować wiedzę zdobywaną podczas lekcji języka angielskiego. Program ma umożliwić uczniom biorącym udział w zajęciach uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka i zdobycie nowych.
Zakłada opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa,
umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego. W ramach tych zajęć uczniowie będą doskonalili sprawności rozumienia ze słuchu,mówienia, czytania oraz pisania.
Ponadto otrzymają pomoc przy odrabianiu prac domowych jak również utrwalaniu poznawanego słownictwa,zagadnień gramatycznych, tworzeniu dialogów oraz krótkich form pisemnych.

Cele:
Celem ogólnym programu jest umożliwienie uczniom mającym problemy w nauce języka
angielskiego uzyskanie lepszych wyników,opanowanie podstawy programowej, podniesienie jakości kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej.

Cele szczegółowe:

1.Stworzenie możliwości pomocy uczniom kl. IV SP przy odrabianiu prac domowych.

2.Utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki
przewidzianych do realizacji w kl. IV SP.

3.Doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania.

4.Przełamanie niechęci uczenia się języka angielskiego.

5.Budowanie wiary we własne możliwości.

6.Motywowanie uczniów do prac.

7.Dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać
będzie ich dalszej nauce języka.

Formy pracy:
1.Praca w grupie
2.Praca w parach
3.Praca indywidualna

Oczekiwane rezultaty :

1. uzyskiwanie pozytywnych ocen z języka angielskiego przez uczniów mających
trudności w nauce tego przedmiotu oraz posiadających opinie z Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej o obniżeniu wymagań programowych
2. wyrównanie braków w wiadomościach z języka angielskiego
3. sprawniejsza komunikacja w języku angielskim
4. zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.

Tematyka przewidziana do realizacji w kl. IV SP :

Treści zgodne z podręcznikiem w bieżącym roku szkolnym:

Świat wokół nas: szkoła,dom,człowiek,rodzina,ubranie,jedzenie,czynności dnia codziennego,praca, zawody.

Czas wolny:zainteresowania i hobby, sport,przyjęcia i zabawy,zabawki, prezenty.

Geografia i środowisko:nazwy wybranych państw,określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia,pogoda.

Biologia:nazwy zwierząt,nazwy roślin (np. kwiatów).

Kultura krajów anglosaskich i świata:tradycje i święta .

Funkcje komunikacyjne:

Zwroty grzecznościowe:powitanie, pozdrawianie, żegnanie,przedstawianie siebie i innych,podziękowanie.

Wyrażanie postaw wobec rozmówcy i zdarzeń:wyrażanie upodobań i życzeń wydawanie prostych poleceń ,identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc.

Opisywanie osób.

Mówienie o czynnościach dnia codziennego.

Mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia

Mówienie o umiejętnościach.

Określanie pogody i czasu.

Kategorie gramatyczne:
Rzeczowniki:
liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;
forma dzierżawcza ‘s.
Czasownik:can/ can’t, to be, have got.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.