X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2575
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Dursztynie zawiera następujące rozdziały

I. Postanowienia ogólne
II. Cele działania Samorządu Uczniowskiego
III. Organy Samorządu Uczniowskiego
IV. Uprawnienia Rady Samorządu Uczniowskiego
V. Obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego
VI. Kadencja władz Rady Samorządu Uczniowskiego
VII. Obowiązki Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
VIII. Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego
IX. Fundusze Samorządu Uczniowskiego
X. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
XI. Dokumentacja Samorządu
XII. Przepisy końcowe


I. Postanowienia ogólne
1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Dursztynie działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7IX1991r. z późniejszymi zmianami i Statut Szkoły Podstawowej w Dursztynie.
2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
3. Samorząd Uczniowski jest organizacja niezależną, a jego organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły
4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów, stanowiący załącznik Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

II. Cele działania Samorządu Uczniowskiego
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

III. Organy Samorządu Uczniowskiego
1. Najwyższą władzą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU). RSU stanowi władzę wykonawczą i jest pośrednikiem między dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i uczniami. RSU tworzą:
a) Zarząd:
- Przewodniczący SU. Przewodniczący SU przewodniczy obradom RSU. Do jego zadań należy: kierowanie pracą RSU, reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec rady pedagogicznej i dyrektora szkoły, pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
- Zastępca przewodniczącego SU. Do jego zadań należy wspomaganie przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
- Protokolant. Prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego. Przy współpracy z Opiekunem Samorządu sporządza protokoły z posiedzeń RSU oraz protokoły z dochodów i wydatków RSU.
- Skarbnik. Jest odpowiedzialny za finanse SU. Prowadzi przy współpracy z Opiekunem i Protokolantem Samorządu bieżące rozliczenia. Dba o gospodarowanie pieniędzmi uzyskanymi dla SU zgodnie z ich wcześniejszym przeznaczeniem.
b) Pomocnicy:
- Dwaj pomocnicy: Są łącznikami między RSU a przewodniczącymi poszczególnych klas. Mają oni obowiązek współpracować i koordynować pracami przewodniczących klas.

IV. Uprawnienia Rady Samorządu Uczniowskiego
Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podsta-wowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
7. Prawo do organizowania prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
8. Prawo do dysponowania funduszami będącymi w posiadaniu SU w porozumieniu z Opiekunem Sa-morządu
9. Prawo do organizowania dyskotek szkolnych. Regulamin dyskotek szkolnych stanowi załącznik nr1 Regulaminu SU.
10. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
11. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.
12. Prawo do przedstawiania władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów
13. Prawo do rozstrzygania sporów między uczniami.
14. Prawo do informowania całej społeczności uczniowskiej o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, apele).
15. RSU ma prawo na tajnym posiedzeniu odwołać przewodniczącego, zastępcę lub innych członków rady SU jeśli nie wypełniają obowiązków, do których zostali powołani lub ich zachowanie budzi za-strzeżenia. Osoby te mają prawo uczestniczyć w zebraniu i bronić się przed zarzutami.

V. Obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Jeśli RSU podejmie decyzję o przygotowaniu dyskoteki, loterii, konkursów, akademii itp., to jest zobowiązana do wyznaczenia odpowiedzialnych za przygotowanie i rozliczenie ich po zakończonej imprezie.
2. RSU dba o porządek podczas wszystkich imprez przygotowanych przez samorząd.
3. RSU opracowuje plan (harmonogram) Samorządu Uczniowskiego i przedstawia go Opiekunowi Samorządu.
4. Pieniądze, które zostają zebrane na zorganizowanych przez SU imprezach, RSU przeznacza na cele, które wcześniej określiła.
5. Każdy członek RSU wymienionych w Rozdziale III jest zobowiązany do regularnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach (wyjątki stanowią przypadki losowe, wycieczki klasowe).
6. RSU ma obowiązek w całokształcie swej działalności dbać o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji
7. RSU ma obowiązek angażować i inspirować uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły.
8. RSU ma obowiązek organizować pomoc koleżeńską uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

VI. Kadencja władz Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Kadencja władz Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
2. Wybory do SU odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
3. Tryb i zasady wybierania Rady Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Wyborów (Ordynacja Wyborcza), stanowiący załącznik nr2 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

VII. Obowiązki Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Do obowiązków Opiekuna SU należy:
1. Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu.
2. Doradzanie i pomaganie RSU w realizacji jej zadań.
3. Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.
4. Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych.
5. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
6. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
7. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego dzia-łalności.
8. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
9. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.
10. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.
11. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.

VIII. Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego
1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

IX. Fundusze Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do
finansowania jego działalności. Dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
2. Fundusze Samorządu Uczniowskiego mogą być tworzone:
a) z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
b) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
c) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
d) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców,
e) za sprzedaż gazetki szkolnej

X. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
1. Uczniowie wchodzący w skład RSU przyjmują Regulamin SU na pierwszym, po wyborach, posiedzeniu RSU, ale mogą go znowelizować w ciągu trwania całego roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach RSU przy frekwencji powyżej 50% . Uchwały w sprawie zmian Regulaminu SU podejmowane są zwykłą większością głosów.

XI. Dokumentacja Samorządu
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2. Regulamin sposobu i trybu wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego (Ordynacja wyborcza do RSU)
3. Regulamin dyskotek szkolnych
4. Zeszyt wpływów i wydatków RSU
5. Zeszyt protokołów RSU

XII. Przepisy końcowe
1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub opiekuna SU i rady rodziców powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
3. Regulamin SU dostępny jest wszystkim uczniom szkoły
4. Regulamin Samorządu podlega uchwaleniu przez RSU
5. Regulamin SU Szkoły Podstawowej w Dursztynie został opracowany i przyjęty na zebraniu RSU w dniu 29 września 2003r. i obowiązuje od dnia jego przyjęcia
6. Traci moc dotychczasowy Regulamin SU Szkoły Podstawowej w Dursztynie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.