X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25579
Przesłano:

Program z Wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum

Program nauczania z wiedzy o społeczeństwie na III etap edukacyjny
Klasa Gimnazjum „D”

Autor programu: mgr Aneta Trojanowska

Miejsce realizacji: Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, Niepubliczne Gimnazjum

Klasa: Gimnazjum „D”

Warunki realizacji: 1godz/tygodniowo

Czas realizacji: III etap edukacyjny

Program zawiera:
określone cele
zadania do realizacji tzw. sytuacje edukacyjne, które pozwolą na osiągnięcie podstawowych celów oraz zadań
przewidywane osiągnięcia uczniów zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi, co pozwoli na dokonanie porównania założonego celu z uzyskanym efektem

Procedury osiągania celów:
zdobywanie wiedzy
rozwijanie samodzielności
rozwijanie umiejętności

Każdy z tych celów operacyjnych wymaga innych oddziaływań i sposobu pracy. Zdobywanie wiedzy odbywać się będzie poprzez prezentacje i doświadczanie zjawisk, sytuacji społecznych..
Rozwijanie umiejętności odbywa się głównie poprzez prezentację zadania i podpowiadaniu, pokazywaniu czego oczekujemy od ucznia.
Każde zadanie jest realizowane dzięki doborowi odpowiednich sposobów i strategii działania. Uczeń ma prawo wybierać stosownych dla siebie zadań. Nauczyciel dobiera i dostosowuje zasady stopniowania trudności wobec konkretnego ucznia.

Cele główne zajęć:

rozwijanie zainteresowania życiem społecznym
doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
zacieśnianie więzi z rodziną
motywowanie do pełnienia różnych ról społecznych
rozwijanie postawy obywatelskiej
wzbogacanie wiedzy na temat życia w rodzinie
rozwijanie umiejętności funkcjonowania w świecie mediów i informacji

Program z wiedzy o społeczeństwie ma na celu kształtowanie następujących postaw:
zaangażowanie w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie,
wrażliwość społeczna – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i wie jak na nie odpowiednio zareagować,
odpowiedzialność – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności,
poczucie więzi – uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, europejską i globalną; rozumie, na czym polega otwarty patriotyzm ,
tolerancja – uczeń szanuje prawo innych do odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one zagrożenia dla innych ludzi;

Sposób realizacji programu.

Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie będą zorganizowane w oparciu o następujące metody pracy:
metody słowne- objaśnienia, instrukcje
metody oglądowe – pokaz, obserwacja
metody czynne – zadania stawiane do wykonania

Powyższe zajęcia przyjmą formę pracy: indywidualną i zbiorową.

Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie będą realizowane zgodnie z podstawą programową, zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebami, możliwościami i oczekiwaniami ucznia.

Zostaną zastosowane następujące środki dydaktyczne :

podręcznik
karty pracy
prasa
teksty źródłowe
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
teksty ustaw: o systemie oświaty, o samorządzie terytorialnym, o partiach politycznych, o związkach zawodowych, o stowarzyszeniach i fundacjach, o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks Pracy, o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, o podatku dochodowym od osób fizycznych,
tabele i wykresy notowań giełdowych
przykładowe formularze i wzory: polecenia przelewu, deklaracji PIT, kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka
Karta Narodów Zjednoczonych i Traktat Północnoatlantycki
Traktat z Maastricht, Traktat Akcesyjny z 2003 r., Konstytucja dla Europy
roczniki statystyczne
mapa polityczna Europy i świata
mapa Unii Europejskiej i NATO
słowniki pojęć
plansze, filmy, gry dydaktyczne, programy komputerowe
dostęp do Internetu.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

W zakresie zajęć z wiedzy o społeczeństwie przewiduje się, że uczeń będzie :

znał swoje prawa i obowiązki w społeczeństwie
respektował normy funkcjonujące w społeczeństwie
potrafił pracować w grupie
znał swoje miejsce i role w społeczeństwie
potrafił korzystać ze środków masowego przekazu
wzmacniał relacje i więzi rodzinne

Lp
Treść Podstawy Programowej
Zagadnienia programu nauczania
Liczba godzin
1
Podstawowe umiejętności życia w grupie.
Sprawne komunikowanie się- zasady
Grupy społeczne i ich rodzaje.
1
2
Życie społeczne.
Grupy społeczne i ich rodzaje.
Moja szkoła: opisywanie funkcjonowania szkoły, pracowników szkoły
Samorząd uczniowski-szkoła demokracji.
2
3
Współczesne społeczeństwo polskie.
Społeczeństwo jako rodzaj zbiorowości: pojęcie społeczeństwa
Czym jest naród? Symbole narodowe., wyjaśnienie definicji :patriotyzm obywatelski
2
4
Być obywatelem.
Czym jest naród? Symbole narodowe.
Co to znaczy być obywatelem?
Prawa i obowiązki obywateli
Ojczyzna i patriotyzm.
Udział obywateli w życiu publicznym.
1
5
Udział obywateli w życiu publicznym.
Udział obywateli w życiu publicznym.
Formy życia publicznego. Organizacje pozarządowe: zadania i funkcje
Partie polityczne: definicja oraz rodzaje partii w Polsce
Czym zajmują się związki zawodowe?
1
6
Środki masowego przekazu.
Środki masowego przekazu: rodzaje środków
funkcje środków masowego przekazu
pozytywne i negatywne strony korzystania ze środków masowego przekazu
2
7
Wyborcy i wybory.
Władza ustawodawcza RP, czyli kto tworzy prawo.
Wybieramy władze lokalne.
1
8
Naród i mniejszości narodowe.
Czym jest naród? Symbole narodowe.
Ojczyzna i patriotyzm.
Czy jesteśmy tolerancyjni? Mój naród a inne narody.
1
9
Patriotyzm dzisiaj.
Ojczyzna i patriotyzm.
Co to znaczy być patriotą?
Bycie patriotą kiedyś i współcześnie
1
10
Państwo i władza demokratyczna.
Państwo jako forma organizacji społeczeństwa.
Formy ustrojowe państw we współczesnym świecie.
Sytuacja obywatela w państwach o odmiennych ustrojach politycznych
Demokracja: pojęcie, pozytywne strony ustroju
1
11
Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna.
Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna.
Prawa i obowiązki obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
1
12
System wyborczy i partyjny.
Władza ustawodawcza RP, czyli kto tworzy prawo.
Partie polityczne.
Władza wykonawcza, czyli kto rządzi.
1
13
Władza ustawodawcza w Polsce.
Władza ustawodawcza RP, czyli kto tworzy prawo.
1
14
Władza wykonawcza.
Władza wykonawcza, czyli kto rządzi
1
15
Władza sądownicza.
Władza sądownicza. Organy kontroli i ochrony prawa.
1
16
Samorządy i ich znaczenie.
Samorządy i ich znaczenie.
Wybieramy władze lokalne.
1
17
Gmina, jako wspólnota mieszkańców.
Gmina wspólnotą mieszkańców.
1
18
Samorząd powiatowy i wojewódzki.
Samorząd powiatowy i wojewódzki- jak funkcjonuje samorząd?
1
19
Relacje Polski z innymi państwami.
Polska we współczesnym świecie.
NATO-od zimnej wojny do współistnienia.
Stosunki Polski z innymi państwami
1
20
Integracja europejska.
Integracja europejska: pojęcie i zasady funkcjonowania
Polska w systemie politycznym i gospodarczym UE
1
21
Polska w Unii Europejskiej.
Integracja europejska.
Polska w systemie politycznym i gospodarczym UE.
Co to jest Unia Europejska?
Historia UE
Unia Europejska a nasz region
1
22
Współpraca i konflikty międzynarodowe
ONZ – zjednoczony świat, zjednoczone narody.
Terroryzm i wojny.
Najbardziej znane konflikty na świecie
Przyczyny konfliktów
Zasady dobrej współpracy między narodami
1
23
Problemy współczesnego świata.
Świat bogaty i biedny: cechy różniące
Globalizacja: zalety i wady
Ziemia – planeta ludzi.
Terroryzm i wojny.
2
24
Praca i przedsiębiorczość.
Potrzeby człowieka i sposoby ich zaspokajania.
Akcje i obligacje, czyli jak mądrze inwestować.
Praca w życiu człowieka.
Rynek pracy.
Być przedsiębiorcą.
1
25
Gospodarka rynkowa.
Jak funkcjonuje gospodarstwo domowe?
Gospodarka rynkowa.
Potrzeby człowieka i sposoby ich zaspokajania.
Skąd biorą się ceny?
Gospodarka polska po roku 1989.
1
26
Gospodarstwo domowe.
Funkcjonowanie gospodarstwa domowego.
Pojęcie budżetu domowego
Gospodarowanie budżetem domowym
1
27
Pieniądz i banki.
Rodzaje i funkcje pieniądza.
Rola banków w gospodarce rynkowej.
Akcje i obligacje, czyli jak mądrze inwestować.
1
28
Gospodarka w skali państwa.
Gospodarka narodowa.
Podatki w gospodarce rynkowej.
Budżet państwa.
Gospodarka polska po roku 1989.
Inflacja w gospodarce.
1
29
Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza.
Być przedsiębiorcą.
Reklama i marketing.
Pracodawca i pracobiorca – prawa i obowiązki.
1
30
Wybór szkoły i zawodu.
Jaka szkoła, jaki zawód?
Przed pierwszą rozmową o pracę.
Jak napisać prawidłowo życiorys, list motywacyjny i podanie o pracę?
Rynek pracy.
Gdzie szukać pracy?
Dlaczego nie wszyscy mają pracę?
Jak przeciwdziałać i walczyć z bezrobociem?
2
31
Etyka w życiu gospodarczym.
Korupcja i „szara strefa” w gospodarce.
1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.