X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25528
Przesłano:

Opis i analiza przypadku - uczennica zdolna, ale nieśmiała

Opis analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku, rozpoznania oraz rozwiązania problemu wychowawczego uczennicy gimnazjum.

1. 1. Identyfikacja problemu

Każda realizacja działań w sferze pedagogiki, której końcowym efektem ma być sukces pedagogiczny, w indywidualizacji procesu kształcenia, powinna zostać poprzedzona przeprowadzonym rozpoznaniem intelektualnych możliwości dziecka oraz zastosowaniem możliwie takich rozwiązań dydaktycznych, które końcowym efektem byłby optymalny rozwój ucznia zdolnego. Jest to zadanie trudne, nawet pomimo wielu pojawiających się, coraz to nowszych, specjalistycznych opracowań naukowych na ten temat. Karolina, uczennica pierwszej klasy gimnazjum, którą znałem ze szkoły podstawowej, dała się poznać jako bardzo nieśmiałą, skromna ale bardzo pracowita i zdolna uczennica. Widziałem jej sukcesy w szkole podstawowej i cieszyłem się, że przyjdzie do naszego gimnazjum. Karolina przejawiał od początku wyjątkowe zainteresowanie sprawami ochrony przeciw pożarowej, przyswajała wiedzę z tej dziedziny z niezwykłą łatwością. Jednak na tle nowej klasy bardzo się wy-cofała, zamknęła w sobie, wstydziła się swoich zainteresowań, klasa nie sprzyjała rozwijaniu się w tym kierunku. Słowo „kujon” bardzo zawstydzało Karolinę. Samodzielnie opanowała szeroki zakres materiału wykraczający daleko poza ramy programowe. Mój problem w pracy z Karoliną polegał na tym, że w pewnym momencie całkowicie odmówiła pracy w kole przygotowującym do konkursu wiedzowego p.poż., choć była z tego powodu smutna i wyraźnie podenerwowana. Chciałem aby poczuła się potrzebna i w pełni akceptowana w klasie i szkole oraz dalej rozwijała swoje zainteresowania.

1.2. Geneza i dynamika zjawiska

Zajęcia z Karoliną przebiegały na lekcjach techniki najczęściej pod kątem indywidualizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących spraw związanych z p.poż. Uczennica miała wielostronne zainteresowania, jednak w sposób szczególny interesowały ją wszystkie sprawy związane z pracą straży pożarnej. Należała do młodzieżowej drużyny OSP, co dodawało jej poczucia własnej wartości. Niestety, w zespole klasowym nie było, poza jedną przyjaciółką, osób o podobnych zainteresowaniach; reszta klasy często uważała ją za kujonke. Podobne zdanie mieli także inni nauczyciele, którzy z nią pracowali. Moje spostrzeżenia dotyczące ucznia potwierdzili inni nauczy-ciele, którzy z nią pracowali. Również rozmowa z rodzicami Karoliny po-twierdziła moje spostrzeżenia odnośnie tego, że często ma poczucia wyobcowania w nowej klasie. Zaspakajanie ciekawości uczennicy, w ramach zajęć techniki w gimnazjum, często przekraczało czas obowiązkowych zajęć. Do-brym wyjściem w tej sytuacji jest praca z uczniem zdolnym w ramach koła przedmiotowego.

1.3 Znaczenie problemu

Wyszukiwanie, opieka nad i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ucznia zdolnego nabiera szczególnego znaczenia; współczesny świat potrzebuje wysoko wykwalifikowane kadry specjalistów w dziedzinie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dzisiejsza szkoła, jak nigdy wcześniej, powinna rozwijać zainteresowania swoich uczniów. Praca z Karoliną była dla mnie sporym wy-zwaniem ale też przyniosła wiele satysfakcji. W żadnym przypadku nie mo-głem dopuścić do tego, aby Karolina zrezygnowała ze swojej pasji i zaintere-sowań. Moim celem było takie ustabilizowanie zachowań uczennicy aby dą-żyła do rozwoju w swojej dziedzinie poprzez startowanie w konkursach przedmiotowych, gdyż wcześniej brała udział prawie we wszystkich konkur-sach p.poż organizowanych w naszej gminie.

1.4 Prognoza

Negatywna:
- brak pozytywnych bodźców może skutkować spowolnić proces rozwoju uzdolnień i zaprzestaniem udziału w konkursach p.poż,
- zabraknie motywacji do dalszego rozwijania uzdolnienie w kierunku p.poż. oraz obniżenie samooceny,

Pozytywna:
- nastąpi systematyczny rozwój uczennicy, ukierunkowany na aktywność dziecka,
- osiągnięcie wymiernych efektów w konkursach wiedzowych p.poż,
- wzrośnie poczucie własnej wartości i samoocena,
- koledzy i koleżanki będą go wspierać i razem z nim cieszyć się je-go sukcesami,

1.5 Propozycje rozwiązań

W pracy z Karoliną przyjąłem nadrzędną zasadę: utrzymywać wysoki po-ziom wymagań przy jednoczesnym utrzymaniu sprzyjających warunków do nauki. Aby stosować te zasadę trzeba kształcić twórcze myślenie przy jedno-czesnym pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy znacząco wykraczającej poza pro-gram nauczania. W tym celu postanowiłem daleko indywidualizować proces nauczania, nawiązać bardzo ścisłą współpracę z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Górnej Grupie, gdzie Karolina uczestniczy w zajęciach dla młodzi-ków.

1.6 Wdrażanie oddziaływań

Zajęcia techniczne przygotowywałem tak, aby oddziaływały emocjonalnie na Karolinę i pozwalały wykazać się ponadprzeciętną wiedzą i jej zastosowaniem w codziennym życiu. Zajęcia koła miłośników techniki w maksymalnym stopniu rozwijały jej myślenie twórcze. Na co dzień współpracowałem z rodzicami Karoliny, którzy wspierali rozwój swojej dziecka. Wielką pomocą byli mi również strażacy OSP, ludzie niezwykle życzliwi i całym sercem zaangażowani w swoją pracę. Zawsze służyli życzliwą pomocą i z poświęceniem, nie żałując czasu i środków by tłumaczyć zawiłości spraw związanych z p.poż.

1.7 Efekty oddziaływań

Podjęte przeze mnie działania przy wydatnej pomocy strażaków OSP przy-czyniły się nie tylko do rozwoju intelektualnego oraz pogłębienia wiedzy, rozwinęła swoje zainteresowania, wzięła udział w wielu konkursach p.poż. Specyfiką ogólnopolskich konkursów wiedzy p.poż. jest specyficzny regulamin i fakt, że z danej grupy wiekowej do etapu kolejnego z kilkudziesięciu uczestników przechodzi tylko jedna osoba. Nie ma innych premiowanych miejsc, tylko jedna osoba idzie dalej. Pomimo tego w pierwszej klasie gimnazjum przeszła eliminacje gminne i dotarła do szczebla powiatowego. Skutkowało to wzrostem pewności siebie i wyższą samooceną. W drugiej klasie gimnazjum odniosła największy, życiowy sukces ponieważ przeszła aż do szczebla wojewódzkiego. W trzeciej klasie udział w finale wojewódzkim przegrała o jeden punkt. Mimo to uważam, że odnieśliśmy sukces wychowawczy. Z rado-ścią na twarzy słuchała jak wyczytywano jej nazwisko przez radiowęzeł chwaląc za osiągnięcia. Po ukończeniu gimnazjum podjęła naukę w liceum mundurowym i zamierza kontynuować naukę po jego ukończeniu w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.


Opracował
Marcin Zgliczyński

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.