X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25526
Przesłano:

Opis i analiza przypadku ucznia z dużą absencją

Opis analiza realizacji wymagań zawartych w § 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfik typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadku, rozpoznania i rozwiązania problemu wycho-wawczego ucznia klasy trzeciej gimnazjum.

1. 1. Identyfikacja problemu
Problem, z którym przyszło mi się zmierzyć, dotyczył dużej absencji, nieobecności nieusprawiedliwionej i trudności w nauce ucznia klasy trzeciej gimnazjum. Chłopiec, będą w drugiej klasie, z trudnością ją ukończył i przeszedł do klasy trzeciej. Przeprowadzony wywiad pozwolił ustalić, że, że pochodzi z wielodzietnej rodziny, w której istnieje problem alkoho-lowy u obojga rodziców. Sytuacja materialna rodziny była bardzo zła. Ponieważ w tym domu istniała potrzeba pomocy przy pracach gospodarskich oraz przy rodzeństwie w domu – matka krępowała się o tym mówić. Chłopiec często zamiast chodzić do szkoły pełnił raczej rolę ojca, który nie był w stanie niczego robić trawiony chorobą alkoholową. Znałem te podstawowe in-formacje o rodzinie z rozmów z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Na istnienie problemu wskazywała przede wszystkim absencja ucznia już od początku roku szkolnego i z tego powodu zwróciłam uwagę na przypadek.

1.2. Geneza i dynamika zjawiska
Aby przyjrzeć się temu problemowi zebrałem przede wszystkim informacje dotyczące chłopca od uczących go nauczycieli oraz z wywiadu u pedagoga szkolnego.
Zjawisko wagarów było główną przyczyną kłopotów z opanowaniem wiedzy i umiejętności prze-widzianych w klasie drugiej, czego konsekwencją były kłopoty ucznia z uzyskaniem promocji do klasy trzeciej.
Wniosek nasuwał się jeden – spowodować, aby chłopiec przychodził do szkoły, ukończył klasę trzecią i podjął praktyczną naukę zawodu. Moim zdaniem, aby to osiągnąć potrzebne było:
1. natychmiastowe nawiązanie dobrego kontaktu z dzieckiem,
2. przekonanie go o konieczności uczęszczania do szkoły,
3. zapewnienie pomocy możliwej do uzyskania ze strony instytucji do tego służących i gimnazjum.

1.3 Znaczenie problemu

Negatywne znaczenie wagarów w tzw. życiu szkolnym ucznia jest sprawą bezdyskusyjną, zwłasz-cza jeśli rozpatrujemy problem tzw. notorycznych wagarów. Bezsprzecznie jest to główna przy-czyna uniemożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności jak również wykluczająca istnienie pod-stawowych więzi społecznych u dziecka. Dziecko, które samo wykluczają się ze społeczności szkolnej jest zdecydowanie częściej narażone na inne niebezpieczeństwa, jak np. przynależność do subkultur młodzieżowych, uleganie nałogowi palenia czy spożywania alkoholu, używanie wul-garyzmów. Brak zdecydowanego działania, na tak zdiagnozowany problem, mógłby dość szybko zaowocować w klasie próbami naśladownictwa ze strony kolegów lub koleżanek.

1.4 Prognoza

Przewidywania co do skuteczności moich oddziaływań na początku nie przedstawiały się optymi-stycznie. Jednakże wobec znaczenia problemu nie mogłem zaniechać oddziaływań, bowiem wówczas uczeń w ogóle nie pojawiłby się w szkole, co rokowało wizją powtarzania klasy trzeciej. Po wdrożeniu oddziaływań liczyłem, że uczeń będzie realizował obowiązek szkolny i uzyska pro-mocję, ponadto zmieni zachowanie i postępowanie, podniesie się poziom jego samooceny, jak również wyrobi w sobie umiejętność zwracania się z prośbą o pomoc. Miałem nadzieję, że gim-nazjalista oprócz ukończenia szkoły podejmie także praktyczną naukę zawodu.

1.5 Propozycje rozwiązań

Cele oddziaływań:
- zmiana nastawienia chłopca tak aby chłopiec zaczął regularnie uczęszczać do szkoły,
- udzielenie mu pomocy przez specjalistów i instytucje do tego powołane,
- otoczenie go wsparciem wychowawczym i szczególną życzliwością,
- nawiązanie z nim kontaktu zbudowanego na zaufaniu i wierze w osiągnięcie sukcesu.

Plan działania:
- spotkanie z rodzicami w domu rodzinnym i rozmowa wychowawcza o konieczności realizacji obowiązku szkolnego,
- nakłonienie chłopca, dzięki łagodnej perswazji, do rozmów,
- współpraca i wykorzystanie pomocy, rad i wskazówek pedagoga szkolnego,
- pełna i systematyczna współpraca z kuratorem sądowym chłopca
- dbałość o pomoc materialną z zasobów GOPS

1.6 Wdrażanie oddziaływań

Realizację założonych celów rozpocząłem już w drugiej połowie września, wychodząc z założenia, że im wcześniej tym lepiej dla sprawy. Ponieważ rodzice nie stawiali się na pisemną prośbę po-stanowiłem odwiedzić chłopca w domu rodzinnym. To co wtedy zobaczyłem znacząco odbiegało od wzorców i standardów jakie znałem, moje wrażenia, które odniosłem, były wręcz przerażają-ce. Sytuacja przedstawiała się następująco: nietrzeźwy ojciec bił żonę i awanturował się, mate-rialne ubóstwo, pozostałe dzieci zaniedbane. Dowiedziałem się, że ojciec chłopca ma założoną niebieską kartę. Skrępowanie ucznia nie pozwoliło na w pełni szczerą rozmowę, odniosłem wra-żenie że chciał być może żeby jak najszybciej zakończyć wizytę. Obiecał, że następnego dnia przyjdzie do szkoły. Kiedy przyszedł następnego dnia udało się udziałem przeprowadzić rozmowę. Po rozmowie z nim sytuacja rozwinęła się szybko i pomyślnie. Otrzymał najpotrzebniejsze szkol-ne przybory oraz używane podręczniki z biblioteki.

W klasie funkcjonował raczej dobrze, nie wystąpiły kłopoty z adaptacją. Prowadziłem długie rozmowy z chłopcem, także z udziałem pedagoga. Ponieważ chętnie angażował się w prace na rzecz klasy, często współpracowaliśmy. Nawiązałem, z pomocą pedagoga, współpracę z Gminną Komisją ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowym w celu pozyskania środków finansowych na wyjazd chłopca na wycieczkę, z której był bardzo zadowolony. Absencja chłopca została po-wstrzymana a ja w dalszym ciągu wdrażałem i realizowałam zamierzone cele.

1.7 Efekty oddziaływań

Wytyczona cele udało mi się zrealizować z pozytywnym skutkiem w ciągu roku szkolnego. Przy-niosły one zamierzone skutki, chociaż z początku wątpiłem czasem w optymistyczny finał. Konse-kwentne realizowanie zamierzonego planu działania pozwoliło w rezultacie osiągnąć cel. Uczeń ukończył gimnazjum, podjął naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu w kierunku ślusarz - spawacz. Dziś wiem, że pracuje w zawodzie na terenie mojej gminy. Cieszę się, że podjęte wysił-ki dały pozytywne rezultaty.


Opracował
Marcin Zgliczyński

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.