X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25504
Przesłano:

Program rewalidacji indywidualnej ucznia gimnazjum upośledzonego w stopniu lekkim

PROGRAM REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ
UCZNIA KLASY I GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2014/2015

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: JOANNA SKOLASA

Diagnoza Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Uczeń upośledzony w stopniu lekkim uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej.
Istotnie obniżone są:
• Zasób wiadomości ogólnych
• Znajomość słów i umiejętność ich definiowania
• Rozumienie sytuacji społecznych
• Myślenie abstrakcyjne
• Umiejętność dokonywania pamięciowych operacji rachunkowych
• Bezpośrednia pamięć słuchowa
• Zdolność dostrzegania elementów istotnych i nieistotnych na materiale spostrzeżeniowym
• Zdolność analizy i syntezy wzrokowej
• Zdolność myślenia przyczynowo – skutkowego
Uczeń opanował czytanie w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę z tekstem, jednak czyta w wolnym tempie. Analiza trudniejszych tekstów może stanowić problem.
Chłopiec popełnia wiele błędów ortograficznych. Nie zna zasad ortograficznych. Pismo jest czytelne.
Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Ćwiczenie pamięci
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się
• Stymulacja rozwoju umysłowego – zdolności kojarzenia, wyciągania wniosków
• Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
• Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
• Rozwijanie umiejętności matematycznych
• Rozwijanie sfery motywacyjnej
• Wdrażanie do wysiłku umysłowego
• Uzupełnianie braków programowych

Cele ogólne zajęć rewalidacyjnych
• Umożliwienie uczniowi niepełnosprawnemu funkcjonowanie w środowisku społecznym.
- Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju lub powstaniu innych dodatkowych upośledzeń
- Stymulowanie i dynamizowanie ogólnego rozwoju przy wykorzystaniu siły organizmu oraz korzystnych czynników środowiskowych,
- Maksymalna aktywizacja i usamodzielnianie ucznia
- Rozbudzanie potrzeb i aspiracji z jednoczesną oceną realnych możliwości
- Kształtowanie kontaktów społecznych i nauka zachowań społecznie akceptowanych
- Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem
- Poprawa umiejętności spostrzegania, odbioru i przetwarzania informacji napływających z otoczenia
- Usprawnianie motoryki dużej i małej
- Kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu
- Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych możliwości i uzdolnień
- Wzmacnianie pozytywnego kontaktu emocjonalnego
- Eliminowanie niepożądanych zachowań
- Kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy
- Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi
- Wzmacnianie samooceny dziecka poprzez rozwijanie świadomości własnych zalet i wad
- Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i słuchania tego, co mają do powiedzenia inne osoby,
- Rozwijanie umiejętności komunikacji językowej

Cele szczegółowe
1. Rozwijanie słownika czynnego i biernego ucznia
Przykładowe zadania
- słuchanie wypowiedzi innych osób
- definiowanie nieznanych wyrazów
- podawanie jak największej ilości wyrazów w danej kategorii np. owoce, odzież itp.
- opisywanie obrazków
- dobieranie wyrazów do ich definicji
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów
- tworzenie rymów
- uzupełnianie przysłów i powiedzeń brakującymi wyrazami

2. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
Przykładowe zadania
- dzielenie wyrazów na głoski i litery
- dzielenie wyrazów na sylaby
- tworzenie nowych wyrazów na podstawie podanych sylab lub liter
- układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
- łączenie sylab w celu utworzenia nowych słów
- układanie obrazka z pociętych części, dobieranie brakujących części do obrazka
- układanie puzzli
- różnicowanie figur geometrycznych względem wielkości, koloru, położenia
- wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach
3. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz bezpośredniej pamięci słuchowej
Przykładowe zadania
- rozpoznawanie dźwięków
- wysłuchiwanie głosek lub sylab rozpoczynających i kończących wyraz
- kończenie wyrazów
- liczenie wyrazów w usłyszanym zdaniu
- powtarzanie i zapisywanie usłyszanych zdań
- tworzenie łańcuchów wyrazowych
4. Ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi
Przykładowe zadania
- wyszukiwanie różnic i podobieństw na obrazkach
- wskazywanie czym różnią się wyrazy
- dzielenie ciągu liter na wyrazy i zdania
- wyszukiwanie powtarzających się wyrazów lub cyfr w ciągu wyrazów lub cyfr
- odtwarzanie wzorów z figur geometrycznych

5. Ćwiczenia pamięci i logicznego myślenia
Przykładowe zadania
- wykonywanie prostych działań matematycznych
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 w pamięci
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
- odtwarzanie z pamięci sekwencji cyfr, liter, wyrazów, wzorów z figur geometrycznych
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek logicznych
- porządkowanie w kolejności nazwy dni tygodnia, miesięcy
6. Ćwiczenia komunikacji językowej oraz czytania ze zrozumieniem
- opowiadanie ilustracji, opisywanie przedmiotów
- wskazywanie związków przyczynowo – skutkowych
- opowiadanie treści tekstów
- wyodrębnianie głównych postaci, zdarzeń
- odpowiedzi na pytania do tekstu
- porządkowanie wydarzeń w tekście
- rozpoznawanie części mowy w zdaniu
- powtórzenie podstawowych zasad ortograficznych
- ćwiczenia pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch i h
- pisanie krótkich opisów, zaproszeń, listów

Procedury osiągania celu
● Metody:
- Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,
- Metoda Dobrego Startu,
- Metody słowne, poglądowe, praktycznego działania.
● Forma pracy: indywidualna
●Środki dydaktyczne:
- kredki, klej, nożyczki, kartki papieru, wycinanki, farby, itp.
- rozsypanki wyrazowe, teksty z lukami,
- teksty do czytania,
- historyjki obrazkowe, obrazki sytuacyjne,
- kalendarze,
- figury geometryczne płaskie
- ilustracje
- karty pracy

Program został opracowany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach. W trakcie realizacji zajęć może on być modyfikowany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia.


Opracowała:
Joanna Skolasa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.