X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25461
Przesłano:

Program zajęć rewalidacyjnych

Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniami klasy II ZSZ z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

Przedstawiony niżej program działań rewalidacyjnych ma charakter zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Napisano go na podstawie diagnozy uczniów zawartej w orzeczeniu poradni psychologiczno pedagogicznej oraz diagnozy pedagogicznej i obserwacji nauczycieli uczących klasę.

Edukacja matematyczno - przyrodnicza

Cele wychowawcze zajęć
Rozwijanie osobowości ucznia:
• kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
• wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
• nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
• wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi
i poprawiania błędów,
• wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.

Rozwijanie myślenia:
• rozwijanie pamięci,
• rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych,
• nauczenie dostrzegania potrzeb opisywania zależności ilościowych, przestrzennych, metrycznych dotyczących ludzi, roślin, zwierząt, życia ekonomicznego, społecznego ( matematyzowanie rzeczywistości),
• rozwijanie umiejętności czytania krótkiego prostego tekstu ze zrozumieniem,
• przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych, kształtowanie umiejętności stosowania schematów w zadaniach jak i sytuacjach codziennych,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania analogii,
• wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania,
• rozwijanie sprawności rachunkowej,
• praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.

Rozwijanie sprawności rachunkowej
• wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych• wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach naturalnych z wykorzystaniem liczydeł, patyczków , posługiwanie się kalkulatorem itp.
• posługiwanie się algorytmami działań pisemnych ( dodawanie i odejmowanie do 1000, proste przypadki mnożenia i dzielenia)
• stosowanie reguł kolejności wykonywania działań
• obliczanie ułamka danej liczby
• dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych– proste przypadki ( całości, połówki, ćwiartki )
• potrafi zapisać i odczytać liczby naturalne do 1000
• dodaje i odejmuje w pamięci niekiedy na konkretach w zakresie 100
• potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100 w myśli, a czasem przy pomocy środków dydaktycznych
• zna pisemne algorytmy dodawania i odejmowania i wykorzystuje je w zakresie 1000
• zna kolejność wykonywania działań arytmetycznych
• przy pomocy nauczyciela potrafi obliczyć ułamek danej liczby
• dodaje i odejmuje proste przypadki ułamków zwykłych

Kształcenie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi

• posługiwanie się systemem dziesiątkowym
• posługiwanie się systemem rzymskim • rozumienie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa
• kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego ( połowa, ćwiartka, całość, ósemka) i dziesiętnego
• potrafi zapisać i odczytać liczby naturalne do 1000
• porządkuje liczby naturalne od największej do najmniejszej i odwrotnie
• umie wyróżnić w liczbie trzycyfrowej setki, dziesiątki, jedności
• potrafi zapisać i odczytać liczby w systemie rzymskim
• rozumie pojęcia: cyfra, suma, różnica, iloczyn, iloraz itp.
• rozróżnia proste ułamki zwykłe
• zna łatwe przykłady ułamków dziesiętnych, zapisuje je w tabelce dziesiątkowej i porównuje

Kształcenie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Kształcenie pojęć geometrycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi

• rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych za pomocą linijki
• mierzenie odcinków
• rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych
• rysowanie odcinków i prostokątów w skali
• rysowanie podstawowych figur geometrycznych przy pomocy linijki, ekierki i cyrkla ( kwadrat, prostokąt, trójkąt, okrąg)
• rozumienie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt ostry, rozwarty, prosty, prostokąt, kwadrat, trójkąt, prostopadłościan, sześcian, jednostki długości
• rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe
• potrafi narysować odcinki o danej długości oraz odcinki równoległe i prostopadłe
• wyróżnia trójkąty, kwadraty i prostokąty spośród innych wielokątów
• umie narysować podstawowe figury geometryczne o danych wymiarach
• umie narysować okrąg przy pomocy cyrkla
• rozumie podstawowe pojęcia matematyczne związane z geometrią
• zna rodzaje kątów i mierzy je za pomocą kątomierza
• potrafi opisać podstawowe własności sześcianu i prostopadłościanu na podstawie modelu

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki

• praktyczne posługiwanie się jednostkami długości, masy itp.
• rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych ( w tym porównywanie różnicowe i ilorazowe)
• obliczanie obwodów, pól prostokątów i kwadratów z wykorzystaniem sieci kwadratowej
• posługiwanie się skalą w ćwiczeniach powiększających i pomniejszających figury
• praktyczne posługiwanie się kalendarzem, zegarem, pisanie dat, obliczenia czasowe, obliczenia czasu podróży
• korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel, diagramów, rozkładów jazdy itp.
• rozpoznaje wyrażenia dwumianowane
• umie zamieniać jednostki długości
, masy, jednostki monetarne
• obliczy pole prostokąta i kwadratu przy łatwych danych i w sytuacjach praktycznych
• stosuje ze zrozumieniem zwroty o tyle więcej, o tyle mniej, tyle razy więcej, tyle razy mniej
• rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe , przy pomocy dorosłego rozwiąże zadania tekstowe dwudziałaniowe
• umie powiększyć i pomniejszyć figury geometryczne w łatwych skalach
• potrafi przy pomocy nauczyciela zastosować wiadomości związane ze skalą zastosować w odczytywaniu odległości na mapie
• umie korzystać z kalendarza, zegara
• potrafi posługiwać się pieniędzmi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.