X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25448
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel języka polskiego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego:
- analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN; złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o nowe metody aktywizujące:
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach; wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
3. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach podyplomowych w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej:
- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Pomoc uczniom w nauce przy wykorzystaniu odpowiednich form i metod pracy.
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- udział w tworzeniu dokumentów szkoły, ewentualne zmiany w dokumentach, tworzenie nowych dokumentów wg potrzeb szkoły.
6. Monitorowanie osiągnięć uczniów przez tworzenie diagnoz lub wykorzystywanie publikowanych diagnoz. Podsumowanie i wdrożenie wniosków do dalszej pracy:
- konstruowanie testów polonistycznych dla klas IV-VI. Konstruowanie ankiet i diagnozowanie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
7. Promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Realizacja programów edukacyjnych „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”:
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych na godzinie wychowawczej, zorganizowanie konkursów, podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców na zebraniach.
8. Promowanie szkoły, zdolności i umiejętności uczniów w środowisku lokalnym i regionalnym:
- organizowanie, prowadzenie imprez i uroczystości oraz przygotowanie uczniów do różnych konkursów.
9. Organizowanie konkursów międzyszkolnych:
- przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu ortograficznego.
10. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców:
- przygotowanie prelekcji, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Włączanie do opieki nad salą lekcyjną, prowadzenie przez rodziców zajęć warsztatowych.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy:
- opracowanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela.
2. Doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych:
- ukończenie kursów, szkoleń. Praca na lekcji nowatorskimi, aktywizującymi
metodami wykorzystującymi technologię informacyjną, np. metodą WebQuestu
2. Wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i
Internetu na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych:
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu.
4. Wykorzystanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej tablicy multimedialnej:
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
5. Budowanie sprawnego systemu komunikacji:
- wykorzystanie poczty internetowej do komunikacji z uczniami, rodzicami oraz
nauczycielami.
6. Przygotowanie elektronicznej prezentacji wyników próbnego sprawdzianu kompetencji klas VI:
- przygotowanie prezentacji na posiedzenie Rady Pedagogicznej.
7. Korzystanie z sieci Internet:
- umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na stronie internetowej szkoły lub innych witrynach edukacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą, pomysłami metodycznymi z innymi nauczycielami:
- prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli zainteresowanych. Prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
2. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom:
- opracowanie materiałów (np. scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, konkursów, testów) i przekazanie ich do biblioteki.
3. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli uczących w klasach IV-VI:
- opracowanie planu pracy, prowadzenie spotkań zespołu, dokumentacji, prowadzenie szkoleń, otwartych lekcji dla członków zespołu, analiza programów nauczania, przygotowanie i przeprowadzenie diagnoz, imprez o charakterze interdyscyplinarnym i wymianie własnych doświadczeń.
4. Opublikowanie w ramach wymiany doświadczeń zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Wspieranie uczniów mających problemy w nauce:
- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klasy IV-V mających problemy w nauce.
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w przedsięwzięciach podjętych przez szkołę:
- udział w organizacji np. Pikniku Rodzinnego.
2. Organizowanie czasu wolnego uczniów:
- prowadzenie kół zainteresowań (polonistycznego lub teatralnego). Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach. Redagowanie szkolnej gazetki „Uczeń z Klasą” w ramach pracy świetlicy. Opieka nad zespołem redakcyjnym.
3. Organizowanie różnych form obcowania dzieci z przyrodą, historią i kulturą wysoką:
- prowadzenie akcji „Czytająca szkoła”. Czytanie dzieciom książek każdego dnia przed lekcjami przez 10 minut. Organizowanie wycieczek, rajdów, wyjazdów do kina i teatru.
§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym:
- współpraca ze szkołami leżącymi na terenie Gminy. Współpraca z policją (prelekcje, pogadanki), pielęgniarką środowiskową (higiena pracy, ciała i jamy ustnej), Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia), Radą Rodziców.
2. Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne:
- organizowanie akcji charytatywnych.
3. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych dla szkoły:
- współorganizowanie festynów szkolnych, zabaw szkolnych.
4. Organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi ciekawe zawody:
- zaproszenie przedstawicieli różnych zawodów. Zorganizowanie spotkań, wycieczek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.