X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25424
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel bibliotekarz Otylia Kocik
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
Karta Nauczyciela – Rozdział 4

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

[Tabela:Zadania;Formy realizacji;Termin;Sposób dokumentowania]

Zadana:
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu.
Udział w pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, konferencjach metodycznych, seminariach, warsztatach.
 
Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN.
 
Udział w pracy  zespołu przedmiotowego nauczycieli humanistów.
 
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych
dla nauczycieli

Okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

Notatki własne.

Materiały metodyczne.

2. Modyfikowanie i doskonalenie warsztatu pracy.

Aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej.

Przygotowanie dla nauczycieli zestawu różnorodnych metod zapamiętywania podwyższających atrakcyjność i skuteczność prowadzonych zajęć.

Okres stażu

Kartoteka tematyczna

Broszura

3. Organizowanie i przygotowywanie uczniów do udziału
w konkursach.

Współudział w organizowaniu szkolnych i rejonowych etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Organizowanie konkursów czytelniczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 75 i Gimnazjum nr 2.

Współpraca z nauczycielami w celu przygotowania uczniów
do konkursów w zakresie gromadzenie kanonu lektur.

Okres stażu

Zaświadczenia;Sprawozdania;Dyplomy zdobyte przez uczniów.

Fotorelacja na stronie Szkoły

Dziennik biblioteczny

4.Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych

Opracowanie planu pracy koła bibliotecznego.

Prowadzenie konsultacji dla uczniów mających trudności nauce.

Wykonanie wraz z uczniami pomocy dydaktycznych.

Opracowanie wraz z Samorządem Szkolnym propozycji spędzania dużej przerwy z książką (wspólne „Czytanie na dywanie”, audiobooki)

Okres stażu

Cyklicznie - raz w tygodniu

Dziennik biblioteczny

Fotorelacja na stronie Szkoły

5. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych.
Tworzenie bibliografii lub kartotek tematycznych inscenizacji szkolnych

Okres stażu

Kartoteki biblioteczne

6. Współpraca z rodzicami.

Projekt współpracy z rodzicami: W domu wszystko się zaczyna...

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Współpraca z Radą Rodziców

Cyklicznie w dniu zebrań klasowych.

Fotorelacja

Dziennik biblioteczny

7. Organizacja wycieczek.
Wycieczki do innych bibliotek.

Wycieczki do miejsc związanych tematycznie z książką.

Maj
Fotorelacja

§8, ust.2, pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Korzystanie z katalogów on-line

Wdrażanie uczniów do mądrego korzystania z komputera, Internetu i innych środków masowego przekazu - selekcja informacji, ostrożność.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych.

Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii oraz słowników multimedialnych.

Korzystanie z technologii komputerowej przy: drukowaniu dyplomów, adresowaniu kopert, przygotowywaniu ulotek reklamowych, materiałów do gazetek szkolnych
Korzystanie z poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych, dydaktycznych filmów on-line, ćwiczeń interaktywnych

Wykorzystanie w pracy innych narzędzi: aparatu fotograficznego, skanera, głośników, fotokopiarki

Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.

Opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu

Zaświadczenia

Strona internetowa Szkoły
Płyty CD z utworzonymi prezentacjami

Folder

Internet

2. Wykorzystanie komputera na zajęciach dydaktycznych

Tworzenie prezentacji multimedialnych .

Pomoc w realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum (ICIM )

Wyszukiwanie i selekcja informacji.

Oglądanie filmów dydaktycznych.

Gry i zabawy dydaktyczne.

Okres stażu
Płyty CD

Informacje na stronie internetowej Szkoły

§ 8 ust. 2 pkt3

Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Praca w zespole nauczycieli humanistów.

Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych
na kursach doskonalących i konferencjach metodycznych

Prowadzanie konsultacji dla nauczycieli stażystów i kontraktowych w zakresie przepisów prawnych i wzoru dobrych praktyk.

Prowadzenie kartotek tematycznych.

Wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Przygotowanie materiałów czytelniczych na zajęcia.

Gromadzenie i udostępnianie najważniejszych dokumentów szkolnych

Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych szkół w ramach programu eTwinning, Biblioteką Pedagogiczną oraz założycielką Wydawnictwa ALBUS pracującą w V Liceum Ogólnokształcącym im K. Potockiej w Poznaniu

Okres stażu

Protokoły zebrań.

Materiały metodyczne.

Kartoteki tematyczne.

Portal e-twinning

Dziennik biblioteczny

2. Aktywne uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.
Przeprowadzenie prelekcji podczas Szkoleniowej Rady pedagogicznej: Wszyscy nauczamy języka polskiego.

Protokół Rady Pedagogicznej

§8, ust.2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Udział w akcjach charytatywnych.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Okres stażu

Protokół Samorządu Uczniowskiego

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współdziałanie w pracach związanych z organizacją festynu środowiskowego z okazji Dnia Dziecka

Opracowanie projektu czytelniczego dla oddziałów przedszkolnych Apetyt na czytanie i nie tylko ...

Opracowanie i wdrożenie przy współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego innowacji pedagogicznej Apetyt na czytanie i nie tylko... dla oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

Wdrożenie programu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum Spotkania z książką w tle przy współudziale Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań, Biblioteką PTPN oraz Biblioteką Raczyńskich itp.

1 VI

2014/2015; 2015/2016; 2015/2016

Informacje na stronie internetowej Szkoły

Dokumentacja projektu

3. Wdrażanie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego

Współpraca i konsultacje z członkami zespołu

Okres stażu

Protokoły zebrań

4. Opieka nad dziećmi
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Wolontariat

1godzina dziennie

Dziennik biblioteczny

§8, ust.2, pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,  w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

1. Kształtowanie postaw patriotycznych

Współpraca z Zarządem Głównym TPPW 1918 - 1919.

Przygotowywanie w bibliotece gazetek okolicznościowych
o tematyce  historycznej.

Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klas I – III dotyczących wiedzy o Patronie oraz wydarzeń historycznych.

Okres stażu

Grudzień

Dziennik biblioteczny

Fotorelacja

Kartoteka

2. Współpraca z uczelnią

Prowadzenie zajęć dla studentów UAM w zakresie poznawania specyfiki Szkoły oraz działalności bibliotecznej.
Okres stażu
Zeszyt praktyk studenckich

3. Boocrosing

Przeprowadzenie zbiórki książek.

Uwalnianie książek podczas Festynu Rodzinnego w ramach Festiwalu Aktywności Społeczności Lokalnych w Parku im. Feliksa Michalskiego w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 250
Maj, Czerwiec
Dziennik biblioteczny
Program festynu

4. Prowadzenie zajęć prozdrowotnych.

Przeprowadzenie konkursu Odżywiam się zdrowo i bezpiecznie
Czerwiec
Fotorelacja

5. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów

Przygotowywanie gazetek bibliotecznych

Ogłoszenie konkursu na „Najaktywniejszego czytelnika”
i przygotowanie z nim rankingu najciekawszych książek.

Maj
Gazetki

Informacje na stronie internetowej Szkoły

6. Prowadzenie kroniki szkolnej.

Wpisy i zdjęcia z aktualnych uroczystości.

Okres stażu
Kronika szkolna

§8, ust.2, pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem i nauczycielami będącymi współorganizatorami procesu edukacyjnego.

Zapoznawanie z opiniami i orzeczeniami w celu indywidualizacji podejścia do ucznia

Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych

Okres stażu

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Jeden Świat

Spotkanie z wolontariuszami, który poprzez zajęcia edukacyjne propagują idee pokoju oraz porozumienia miedzy ludźmi.
1 raz w roku
Fotorelacja

3. Współpraca z księgarnią Liber
Poznawanie nowości wydawniczych.
Pozyskiwanie nowych książek.
Okres stażu
Inwentaryzacja darów

4. Współpraca z Fundacją Agapeanimal
Zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt.
1 raz
w roku
Fotorelacja

5. Współpraca ze Stacją Badawczą PAN w Turwi.
Popularnonaukowe prelekcje dla dzieci i młodzieży.

Propagowanie literatury popularnonaukowej.
1 raz
w roku
Fotorelacja

§8, ust.2, pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych uczniów.
Rozmowy indywidualne z uczniami i nauczycielami w celu zdiagnozowania wybranych problemów edukacyjnych
lub wychowawczych,
Okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych i edukacyjnych

Wyodrębnienie konkretnych problemów, zbadanie genezy i dynamiki zjawiska

Opisanie wpływu problemu na funkcjonowanie szkoły/ucznia
i prognozy na przyszłość

Opracowanie planu oddziaływań naprawczych i jego wdrożenie

Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów gimnazjum z zakresu technik zapamiętywania
Okres stażu

3. Zapoznanie uczniów ze sposobem określania własnej osobowości
Kwestionariusz analizy dominacji zmysłów.
Okres stażu
Zapis w dzienniku lekcyjnym

Opracowała: Otylia Kocik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.