X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25370
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

Plan pracy wychowawcy powstał na podstawie:
Treści podstawy programowej
Planu wychowawczego Szkoły
Programu Profilaktycznego
Diagnozy wśród uczniów
Sugestii rodziców
Plan pracy uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.

Priorytety wychowawcze:
1. Stwarzanie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów na miarę ich możliwości,
2. Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych,
3. Skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska lokalnego,
4. Kontynuacja programu „ Trzymaj formę”, „Ratujemy i uczymy ratować” oraz „Czyste powietrze wokół nas”
5. Koordynowanie działań wychowawców i nauczycieli w rzetelnym realizowaniu zadań zawartych w Statucie Ośrodka, Programie wychowawczym szkoły, Programie profilaktycznym, Programie korekcyjnym, Programie poprawy frekwencji wychowanków w Ośrodku
6. Wspomaganie procesu kształcenia i promowania uczniów szczególnie uzdolnionych
7. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności artystycznych uczniów
8. Doskonalenie form współpracy z rodzicami
9. Przestrzeganie przejawów dotyczących bezpieczeństwa, higieny, nauki i pracy

Cele wychowawcze:
1. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego
2. Wychowanie w duchu wartości demokratycznych
3. Pomoc uczniom w wyborze własnej drogi życiowej
4. Kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się - rozwijanie motywacji uczniów jako jednej z najważniejszych sił ukierunkowujących ich działanie
5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych
6. Nauczenie kultury i zasad dobrego wychowania
7. Stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów poprzez ukierunkowanie zajęć edukacyjnych na rozwijanie dociekliwości poznawczej nastawionej na poszukiwanie dobra , prawdy i piękna na świecie
8. Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów
9. Przygotowanie uczniów do pełnienia przyszłych ról rodzinnych i społecznych
10. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego
11. Podnoszenie walorów przyrodniczych Polski, budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą, kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego
12. Budowanie więzi z najbliższym otoczeniem
13. Przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów
14. Wspieranie rodziców w pracy wychowawczej

Zadania:

Ad 1
Organizacja zespołu klasowego, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, organizatorskich, tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego, kształtowanie u uczniów bezpiecznej i kulturalnej zabawy. Wyrabianie umiejętności bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego. Zapoznanie uczniów z sygnałami alarmowymi, zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Uświadomienie uczniom konieczności właściwego zachowania się wobec obcego. Uświadomienie uczniom konieczności powiadamiania osób kompetentnych o wypadku, przemocy w szkole, rodzinie. Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Troska o estetykę klasy i szkoły.
Ad 2
Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami. Wybory do samorządu klasowego
Ad 3
Wdrażanie do uczciwego i rzetelnego wykonywania codziennych obowiązków ucznia. Kształtowanie samodyscypliny uczniów- respektowanie regulaminu szkoły, klasy. Preorientacja zawodowa – zawody znane i lubiane.
Ad 4
Uczenie rozpoznawania potrzeb innych. Motywowanie uczniów do podejmowania większego wysiłku i wzmożonej pracy umysłowej i fizycznej jako głównego wyznacznika do szczytnych osiągnięć.
Ad 5
Kształtowanie postaw społeczno – patriotycznych (symbole narodowe, tradycje, obrzędy, aktywne uczestnictwo w obchodach świątecznych, nauka hymnu i przyjmowanie właściwej postawy. Przybliżanie wartości ludzkich, chrześcijańskich (zachęcanie do modlitwy), dbanie o miejsca pamięci, udział w rekolekcjach.
Ad 6
Organizowanie sytuacji wychowawczych sprzyjających utrwalaniu pozytywnych zachowań w klasie, szkole, miejscach publicznych. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, korzystanie z biblioteki szkolnej, radia, telewizji, kina, teatru. Podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz przybliżanie tradycji i obrzędowości krajów UE.
Ad 7
Budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się poprzez prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, organizowanie wycieczek . Poszerzanie horyzontów myślowych poprzez integrację edukacyjną – praca metodą ośrodków pracy. Prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów – indywidualizacja zajęć edukacyjnych, udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, kołach zainteresowań. Inspirowanie uczniów do twórczości własnej
z możliwością publicznej prezentacji – udział w konkursach plastycznych.
Ad 8
Diagnozowanie zainteresowań uczniów – analizowanie dokumentacji wytworów uczniów. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów – tworzenie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych, kierowanie uczniów na zajęcia rozwijające ich możliwości.
Ad 9
Życie w najbliższym środowisku. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, sąsiedztwie. Udzielanie pomocy potrzebującym, organizowanie imprez klasowych z udziałem rodziców, dziadków. Kształcenie umiejętności pełnienia ról rodzinnych i społecznych (rola członka rodziny, sąsiada, gospodarza, dyżurnego).
Ad 10
Poznanie zasad zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, higieny osobistej. Kontrolowanie nawyków higienicznych, korzystania z toalety, zmiany bielizny osobistej. Aktywne uczestnictwo w akcji „Trzymaj formę”, różnych zajęciach rekreacyjnych, zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.
Ad 11
Podnoszenie świadomości ekologicznej (właściwe korzystanie z zasobów natury, oszczędność gospodarowania materiałami papierniczymi, segregowanie śmieci – włączanie się do akcji na rzecz ochrony środowiska. Udział w konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo w Płońsku.
Ad 12
Samopoznanie i poznanie się uczniów- nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego, budzenie chęci współdziałania, stwarzanie sytuacji poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmości i życzliwości.
Ad 13
Umożliwienie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowania w życiu – bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem obsługiwanie dostępnych urządzeń technicznych.
Ad 14
Włączenie rodziców w tworzenie Indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych,
w przygotowanie uroczystości klasowych, zachęcanie do udziału w zajęciach otwartych, informowanie rodziców o wynikach w nauce, zachowaniu.
Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, dydaktycznych, zdrowotnych. Wskazywanie źródeł fachowej literatury w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.