X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24829
Przesłano:

Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

mgr Aneta Ościk
Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
ul. Gen. Grota – Roweckiego
41-907 Bytom


Wieloletnia praktyka dydaktyczno – wychowawcza oraz wiedza i doświadczenie zdobyte w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, dały mi motywację do dzielenia się nimi nie tylko z nauczycielami naszej szkoły, ale także na szerszym forum.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

W ramach podnoszenia jakości pracy szkoły i dzielenia się własnym doświadczeniem, zorganizowałam w dniu 10.12.2012 lekcję otwartą, na którą zaprosiłam nauczycieli, rodziców uczniów klasy 6a oraz dyrekcję szkoły.
Lekcja nosiła tytuł.: „Revision. Units 13-16”. Zaprezentowałam na niej ciekawe możliwości korzystania z tablicy interaktywnej. Zorganizowałam konkurs dla uczniów, umożliwiający im w atrakcyjny sposób powtórzenie wiadomości zawartych w rozdziałach 13-16, przygotowując tym samym do zbliżającego się testu z tego zakresu materiału.
Uczniowie zostali podzieleni na cztery czteroosobowe grupy i współzawodniczyli w rozwiązywaniu zadań, zdobywając przy tym punkty. Zaznaczyłam wyraźne reguły konkursowe, dokładny czas naradzania się przed odpowiedzią, wyznaczyłam funkcje sekretarza grup i osoby odpowiedzialne za prezentowanie odpowiedzi konkursowych na forum klasy.
Bazowałam na prezentacji sporządzonej w aplikacji Prezi, udostępnionej potem szerszemu gronu zainteresowanych na portalu programu.
Konkurs opierał się na dwutorowości założeń: 1 - powtórka zagadnienia gramatycznego, prowadzona przez uczniów wspólnie, na głos, w postaci konstruowania modeli gramatycznych, na bazie przygotowanego przez mnie slajdu i 2 – zadanie konkursowe wymagające pracy w grupie, opierające się na powtórzonej konstrukcji gramatycznej, uwzględniające użycie słownictwa tematycznego. Panele powtórka – zadanie konkursowe powtórzyły się pięciokrotnie. Pod koniec podsumowałam wyniki, a członkowie zwycięskiej grupy zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą wpisaną do dziennika lekcyjnego.

Na zajęciach obecne były dwie nauczycielki z Grona Pedagogicznego, dwóch ojców uczniów oraz pani dyrektor.

Efekty:
• Zaprezentowana przeze mnie forma pracy z użyciem tablicy interaktywnej spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Nauczyciele ocenili lekcję jako bardzo dobrze przygotowaną. Moje doświadczenia z pracą na tablicy zostały udostępnione szerszemu gronu.
• Uczniowie wykazali się zainteresowaniem i z chęcią uczestniczyli w zajęciach. Współzawodnictwo wydobyło z nich pokłady motywacji do udzielania poprawnych odpowiedzi, a także spowodowało zwiększenie wysiłków przy wyszukiwaniu informacji językowych w pamięci.
• Uzyskałam informację zwrotną dotyczącą mojej pracy, przez co mogłam dalej doskonalić warsztat swojej pracy, wprowadzając częstsze korzystanie z tablicy interaktywnej na lekcjach.
• Rozwinęłam swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej.

2. Opieka nad nauczycielami odbywającymi praktyki w ramach nauczania przedmiotu

W roku szkolnym 2012 / 2013 sprawowałam opiekę nad koleżanką z Grona Pedagogicznego, doskonalącą się w ramach uzyskiwania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu – języka angielskiego.
Umożliwiłam jej obserwowanie prowadzonych przeze mnie lekcji języka angielskiego, jak również obserwowałam zajęcia prowadzone przez nią. Wspólnie omawiałyśmy przeprowadzone lekcje, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy, szczegółowo konsultowałyśmy formy i metody pracy z uczniami, jak również zakres materiału dydaktycznego obowiązującego według podstawy programowej. Udzielałam koleżance praktycznych rad na temat atrakcyjnego sposobu przeprowadzania zajęć, motywowania uczniów do wytężonej pracy, dzieliłam się doświadczeniem w zakresie metod prezentowania zagadnień gramatycznych w sposób jasny i zrozumiały, pokazywałam sztuczki metodyczne i dydaktyczne, wypracowane przez mnie w trakcie wieloletniego nauczania języka angielskiego.
Przeprowadziłam także lekcję pokazową dla studentki wychowania fizycznego, ujmującą aspekt stosowanych przeze mnie form i metod pracy z uczniem. Szczególną nacisk położyłam na użycie właściwych metod niewerbalnych – tonu głosu, sposobu poruszania się na lekcji, absorbowania uwagi ucznia, przeciwdziałania i wczesnego reagowania na rodzące się problemy z zachowaniem uczniów. Lekcję omówiłyśmy i zanalizowałyśmy pod kątem doboru odpowiednich narzędzi pracy z uczniem wymagającym szczególnej uwagi, jak również z uczniem uzdolnionym.

Efekty:
• Podniesienie jakości pracy doskonalącej się koleżanki, a co za tym idzie, usprawnienie procesu dydaktycznego naszej szkoły (koleżanka pełni często zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli języka angielskiego).
• Wspólna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, owocująca udoskonalaniem naszych warsztatów pracy. Wzrost moich własnych kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą.
• Uzyskanie informacji zwrotnej na temat stosowanych przez mnie metod i form pracy.

3. Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego

Głównym zadaniem humanistycznego zespołu samokształceniowego, do którego należę, jest aktywna współpraca, dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń. Podczas spotkań dyskutujemy na temat bieżących problemów wychowawczych, omawiamy wyniki próbnych sprawdzianów po klasie szóstej, analizujemy oferty kursów i szkoleń oraz dzielimy się wiedzą z odbytych przez nas różnych form doskonalenia zawodowego i przeczytanej fachowej literatury wychowawczej i dydaktycznej.
Na spotkaniach zespołu starałam się być zawsze aktywna i dzielić się moją wiedzą z innymi nauczycielami.
W 2012 roku przedstawiłam koleżankom wiadomości ze szkolenia na temat debat jako atrakcyjnych form pracy z uczniami. Poinformowałam o podziale debat na różne rodzaje, sposobach przygotowania debat i koordynowania ich przebiegu oraz uświadomiłam pożyteczne skutki jakie niesie ze sobą stosowanie tej formy pracy z uczniami.

Efekty:
• Na bieżąco dzielę się swoimi doświadczeniami oraz materiałami dydaktycznymi, które sama przygotowuję, z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego w naszej szkole. Udostępniłam do wykorzystania na lekcjach opracowany przeze mnie sprawdzian próbny z języka angielskiego dla klas piątych oraz własny program pracy na zajęciach dodatkowych. Koleżanki korzystają z pozyskanych przeze mnie pomocy dydaktycznych (plansze gramatyczne, plakaty, flashcards). Dzielę się wiedzą uzyskaną podczas szkoleń dydaktycznych, omawiamy wspólnie nowinki w nauczaniu języków obcych, udzielam rad dotyczących metod i form pracy.

4. Przeprowadzenie akcji wymiany podręczników do języka angielskiego

Prężne udzielanie się w gronie nauczycieli języka angielskiego, skutecznie doradztwo dydaktyczne w zakresie metod nauczania zaowocowały w roku szkolnym 2011 / 2012 wyznaczeniem do roli koordynatora zmiany i wyboru podręczników do nauki języka angielskiego, przystosowanych do nowej podstawy programowej. W tym celu odbyłam wiele rozmów z przedstawicielami wydawnictw, poszukując podręcznika najbardziej odpowiadającego specyficznym wymaganiom edukacyjnym dzieci z naszej szkoły. Przeanalizowałam dostępne na rynku wydawniczym pozycje, nie tylko pod kątem atrakcyjności szaty graficznej, ale szczególnie pod względem sposobu ujęcia materiału dydaktycznego i proponowanych rozwiązań multimedialnych. W wyniku poszukiwań, okazało się, iż najatrakcyjniejszą ofertę przedstawia podręcznik Evolution wydawnictwa Macmillan.
Wyniki analizy zaprezentowałam koleżankom uczącym języka angielskiego. Przekonałam je do trafności dokonanego przeze mnie wyboru, ukazując pozytywne cechy nowego podręcznika.

Efekty:
• Docenienie moich doświadczeń dydaktycznych przez pozostałych nauczycieli języka angielskiego spowodowało zwiększenie motywacji do pracy i podbudowanie mojej samooceny. Świadomość, iż jestem postrzegana jako autorytet, zmusza mnie do nieustannego doskonalenia warsztatu pracy, podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, a przez to do podnoszenia jakości pracy szkoły.

5. Publikacje

W ramach dzielenia się materiałami przygotowanymi przez mnie, opublikowałam na portalu Edux.pl swój plan rozwoju zawodowego, jak również własny program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach z języka angielskiego. Umożliwiłam w tej sposób korzystanie ze swoich doświadczeń szerszej grupie odbiorców.


PODSUMOWUJĄC

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami spowodowała wzrost kompetencji zawodowych, zarówno moich jak i współpracowników. Zaobserwowałam, iż koleżanki doceniają mnie i postrzegają jako fachową pomoc w zakresie konsultowania metod i form pracy. Wzajemna pomoc skutkuje usprawnieniem procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wpływając na podniesienie jakości pracy placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.