X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24735
Przesłano:

Okresowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Agnieszka Kowalska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Katarzyna Dziewiczkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Miejsce odbywania stażu: Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Hrubieszowie
Posiadane wykształcenie: wyższe
Kierunek: pedagogika ogólna
Specjalność: Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja

Z dniem 01.09.2012r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Wicedyrektor Edytę Targońską.
Plan został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214 z 16 listopada 2007 r., poz. 1580 z planem rozwoju szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach.
zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego – analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego – rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych aktów prawnych Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju,
stworzyłam na użytek własny biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu,
uaktualniłam własną wiedzę na temat awansu – portale internetowe, literatura fachowa,
współpracowałam z opiekunem stażu,
ustaliłam zasady współpracy – zawarcie kontraktu,
korzystałam z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju,
ustalałam terminy spotkań z opiekunem,
obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna,
prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu,
omawiałam prowadzone i obserwowane zajęcia w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji,
doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej,
określiłam mocne i słabe strony własnej działalności,
przygotowywałam różnorodne metody i narzędzia w procesie przygotowywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale wychowawczym,
ewaluowałam własne działania, a także brałam pod uwagę bieżący obraz własnej pracy,
opracowywałam pomoce dydaktyczne,
w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyłam w różnych szkoleniach
Wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne formy doskonalenia w których brałam udział:
„Metoda Marianne i Christophera Knillów pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
„pierwsza pomoc przedmedyczna”,
„Symultoniczno-sekwencyjna nauka czytania”,
„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
promowałam placówkę w środowisku lokalnym poprzez pozyskiwanie uczniów do Ośrodka, a także sprzedawałam ozdoby świąteczne, które zostały wykonane przez wychowanków internatu na Jubileuszu „90 lat sportu na Ziemi Hrubieszowskiej 1922-2012”,
współpracowałam z Samorządem Uczniowskim,
gromadziłam i aktualizowałam wiedzę,
publikowałam własne prace,
opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
prowadziłam dokumentację szkolną,
prowadzenie dokumentacji internatu, dzienników zajęć, dzienniczków obserwacji wychowanków,
prowadzenie książki wyjazdów i przyjazdów oraz zeszytu wyjść.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Poznałam sytuację rodzinną wychowanków poprzez rozmowy z uczniami i konsultacje z rodzicami wychowanków,
Udzielałam pomocy wychowankom w procesie adaptacji do nowych warunków szkolnych i bytowych,
współpracowałam z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi w celu wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu,
podejmowałam działania naprawcze,
współpracowałam z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Pedagogiem Szkolnym,
zachęcałam rodziców dzieci z dysfunkcjami do przeprowadzania badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
miałam stały kontakt i współpracowałam z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów z wychowankami,
współpracowałam z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty współpracującymi z Ośrodkiem – prowadziłam prace w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym – współpraca z PPP, Powiatowa Komendą, PCPR, MOPS, GOPS,
rozmowy indywidualne,
promowanie zdrowia,
spotkania profilaktyczne,
spotkanie z Policją,
współpracowałam z Biblioteką Szkolną,
promowałam czytanie książek wśród wychowanków,
dostosowywałam działania wychowawcze do potrzeb poszczególnych uczniów,
stwarzałam warunki do wyrównywania szans edukacyjnych,
pomagałam uczniom mającym trudności w nauce,
organizowałam pomoc koleżeńską,
organizowałam pracę z wychowankami
we współpracy z innymi wychowawcami byłam współorganizatorem spotkania z motocyklistami, grilla na zakończenie roku szkolnego,
współorganizowałam konkurs plastyczny „Stop Nałogom”,
brałam udział w przedstawieniu „Dzień Chłopaka” i przedstawieniu „Kopciuszek”,
sprawowałam opiekę nad przygotowaniem wychowanków do konkursów plastycznych: „Cztery pory roku – Hrubieszów jesienią”, „Kartka Bożonarodzeniowa”, X edycja konkursu „Wielkanocna Nadzieja”, „Wiosna w moich oczach”,
przygotowywałam razem z wychowankami gazetki ścienne: „Dzień babci i dziadka”, „Bezpieczne ferie”,
wdrażałam samodyscyplinę w zakresie nauki własnej,
wdrażałam profilaktykę w internacie
we współpracy z innym nauczycielem byłam współorganizatorem konkursu na plakat „Papierosom STOP”

3. Umiejętność uwzględnienia w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej, tworzyłam swój warsztat pracy z wykorzystaniem aktualnie dostępnego oprogramowania komputerowego. Samodzielnie napisałam plan rozwoju zawodowego. Korzystając z technologii komputerowej wykonywałam potrzebne prace dydaktyczne, pokazy multimedialne. Internet posłużył mi również jako cenne źródło materiału do realizacji zajęć, w tym m.in. scenariuszy zajęć.

4. Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki psychologii oraz pedagogiki,
aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki z literatury fachowej, co pomogło mi w prowadzeniu zajęć, eliminować zjawisko agresji, wpajać pozytywne wzorce zachowań, eliminować wulgaryzm językowy oraz stosować zasady kultury osobistej i pozytywne formy współżycia społecznego,
ukończyłam kurs doskonaląco-dokształcający metoda Maranna i Christophera Knillów w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
prowadziłam szkolenie rady pedagogicznej pt.: „Wpływ zajęć sportowych na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – chciałam pokazać, że bardzo duże znaczenie w życiu dziecka ma udział w zajęciach sportowych. Motywowanie dzieci szczególnie uzdolnionych do brania udziału w różnych dyscyplinach sportowych buduje w dziecku poczucie własnej wartości, wzajemnego poszanowania oraz buduje zaufanie w grupie – tym samym eliminuje negatywne zachowania,
służyłam pomocą w poradą rodzicom w sytuacjach dotyczących wychowanków. Swoją postawą starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka – prowadziłam rozmowy indywidualne,
aktywnie realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze
zorganizowałam wyjście do cyrku „Safarii”,
wychowankowie brali udział w imprezach okolicznościowych pod moja opieką – Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka, dyskoteki, Choinka szkolna,
kształtowałam świadomość ekologiczną 0 udział wychowanków w akcji sprzątania świata, wdrażałam wychowankom dbanie o czystość sal sypialnych,
byłam opiekunem podczas wyjazdów na basen do Zamościa w I i II semestrze,
pełniłam funkcję opiekuna wycieczki, był to trzydniowy wyjazd do Zamościa na „Integracyjny Festiwal Sportowy”,

5. Umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły,
Dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS oraz portalach internetowych dla nauczycieli,
poznałam dokumentację obowiązującą w szkole, m.in. Status Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, Program Rozwoju SOSW. Zapoznałam się z Wewnątrzszkolny Systemem Oceniania oraz Kartą Nauczyciela,
opracowałam sprawozdanie z I i II semestru Zespołu do Spraw Osiągnięć Ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.