X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24734
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zawodowy

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Agnieszka Kowalska
wychowawca oddziału wychowawczego
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hrubieszowie

Plan został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agnieszka Kowalska wychowawca Oddziału Wychowawczego.
2. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
4. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
5. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.
6. Opiekun stażu: Katarzyna Dziewiczkiewicz
7. Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. i z późniejszymi zmianami z 14.11.2007 r.
8. Cele szczegółowe:
poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy Ośrodka oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
podniesienie efektywności działań wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
aktywny i twórczy udział w życiu Ośrodka,
rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
a) Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu
b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu,
napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku,
udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.
aktualizowanie własnej wiedzy na temat awansu – portale internetowe, literatura fachowa
w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu
początek i koniec stażu

w trakcie trwania stażu

w trakcie trwania stażu
plan, notatki,

biblioteczka

plan, sprawozdanie

zaświadczenie o ukończonym kursie
zbiór dokumentów, notatki własne

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
ustalenie zasad współpracy,
korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,
ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
rozmowy z opiekunem stażu,
hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji,
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów, analiza,
omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji,
opracowanie projektu sprawozdania
wrzesień 2012
raz w miesiącu

cały okres stażu

IV 2015
zasady
Plan Rozwoju Zawodowego
notatki ze spotkań

potwierdzenie sprawozdania

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
określenie mocnych i słabych stron własnej działalności,
przygotowanie różnorodnych metod i narzędzi w procesie przygotowywania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale wychowawczym,
ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć,
opracowanie pomocy dydaktycznych (gazetki, ankiety, scenariusze),
udział w lekcjach otwartych,
aktywne uczestnictwo w kursach, konferencjach, szkoleniach,
opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych oraz uroczystości internackich,
pomoc w realizacji działań związanych z promocją szkoły (współpraca z członkami Komisji ds. Promocji w Szkole),
współpraca z Samorządem Uczniowskim,
tworzenie i rozbudowa warsztatu pracy,
gromadzenie i aktualizacja wiedzy.
cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco

według harmonogramu spotkań

cały okres stażu

przez okres stażu
konspekty

konspekty, opis i analiza realizacji
notatka

potwierdzenia
scenariusze, zdjęcia

potwierdzenia

zgromadzona dokumentacja

4. Publikowanie własnych prac
opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej,
publikowanie scenariuszy zajęć, konspektów.
październik 2012r.
cały staż
opis i analiza realizacji

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
poprawne prowadzenie dziennika zajęć wychowawczych, dokumentacji uzupełniającej (dziennik uwag i spostrzeżeń),
prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć wychowawczych, dzienniki obserwacyjne
aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela wychowawcy,
książka wyjazdów i przyjazdów,
zeszyt wyjść
na bieżąco

cały okres stażu
cały okres stażu
opis i analiza realizacji

wpisy w dziennikach zajęć i dzienniczkach obserwac.

§7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy z uczniami, konsultacje z rodzicami uczniów,
udzielenie pomocy wychowankom w procesie adaptacji do nowych warunków szkolnych i bytowych,
organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach, ich postępach w nauce i zachowaniu oraz celem stworzenia jednolitego frontu oddziaływania na wychowanka,
podejmowanie działań naprawczych.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały staż
notatki ze spotkań

notatki ze spotkań
potwierdzenia, notatki z dziennika

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Pedagogiem Szkolnym
zachęcanie rodziców dzieci z dysfunkcjami do przeprowadzenia badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
stałe konsultacje i współpraca z Pedagogiem Szkolnym przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z wychowankami.
cały okres stażu

cały okres stażu
opis i analiza realizacji

notatki

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność Ośrodka: prowadzenie pracy w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym – współpraca z PPP, Powiatową Komendą Policji, PCPR, MOPS, GOPS
spotkania profilaktyczne
II semestr
zdjęcia, potwierdzenie, adnotacje w dziennikach, rozmowy indywidualne

4. Współpraca z Biblioteką Szkolną
promocja czytelnictwa,
organizowanie zbiorów do biblioteczki internackiej.
cały okres stażu
potwierdzenie

5. Dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb poszczególnych uczniów
stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych,
pomoc uczniom mającym trudności w nauce, organizowanie pomocy koleżeńskiej
według potrzeb
opis i analiza realizacji

6. Praca z wychowankami
współorganizowanie konkursów,
przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych i internackich,
udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje,
przygotowywanie ściennych gazetek szkolnych,
wdrażanie do samodyscypliny w zakresie nauki własnej.
na bieżąco wg harmonogramu

cały okres stażu
na bieżąco

cały okres stażu
notatki, scenariusze

notatki

zdjęcia

7. Profilaktyka w internacie
konkurs na plakat „Papierosom STOP”,
prezentacja multimedialna „Narkotyki”,
warsztaty tematyczne „Anoreksja i bulimia – śmiertelna pułapka”
cały okres stażu
zdjęcia
prezentacja,


§7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i internetu
przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
wykorzystanie internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
sporządzanie dokumentacji przy użyciu komputera (pisanie konspektów, scenariuszy, planów, ankiet, sprawozdań).
cały okres stażu
przykładowe scenariusze zajęć

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
przygotowywanie prezentacji multimedialnej,
korzystanie z internetu,
przygotowywanie dokumentacji bieżącej,
korzystanie z encyklopedii multimedialnej, słowników
według potrzeb

na bieżąco

prezentacja


§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz konferencjach,
korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
aktywna praca nad samokształceniem,
pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
cały okres stażu
opis i analiza realizacji

potwierdzenia

notatki

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
wycieczki internackie, wyjścia do muzeum, na wystawy, do kina,
imprezy okolicznościowe (Dzień Chłopaka, Otrzęsiny klas I, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka),
kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez wdrażanie wychowanków do dbania o czystość najbliższego otoczenia (konkursy czystości) oraz uczenie odpowiedzialności za powierzone mienie,
opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
aktywne pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek
na bieżąco

według harmonogramu
uroczystości i imprez
cały okres stażu

opis i analiza realizacji
zdjęcia

notatki

karta wycieczki, dokumentacji wycieczek


§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
analiza przepisów prawa oświatowego,
dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, WSO, WSW, regulaminów, ustaw o systemie oświaty, Karty Nauczyciela,
stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
udział w Zespole ds. Osiągnięć Ucznia,
aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
na bieżąco

cały okres stażu
na bieżąco
notatki

potwierdzenie
kartoteka


Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2012 roku do 31 maja 2015 roku posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań.


Plan rozwoju zawodowego opracowała: mgr Agnieszka Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.