X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24488
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Żaneta Ziemba

Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne ,,Misiolandia''
ul. Łowicka 45
Bydgoszcz

Opiekun stażu: Danuta Gęsicka

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.

Czas trwania stażu: 9 miesięcy


1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. Z 2003r.
Nr 118,poz. 1112 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli. (Dz.U. Nr 260, poz.2593) (Zmiany: Dz.U. Z 2007r. Nr 214, poz.1580)

Plan działania

Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki (§6 ust.2 pkt 1).

L.P.
Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
1.09.2013
Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2013
2
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa wstępna,
określenie zasad współpracy
Spisanie kontraktu
wrzesień 2013 oraz na bieżąco
Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3
Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania placówki
-zapoznanie się z pracą sekretariatu, księgowości, administracji i obsługi
-analiza dokumentacji przedszkola: statut przedszkola, uchwały RP,ramowy plan dnia, roczny plan pracy dydaktyczno-wychwawczej, planu pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego
-udział w zebraniach rad pedagogicznych
wrzesień
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne
4
Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-zapoznanie się z PP wychowania przedszkolnego
-zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce
wrzesień
Analiza dokumentacji
5
Przygotowanie projektu sprawozdania
-opis realizacji zadań planu rozwoju zawodowego
1.06.2014
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
cały okres stażu
Zaświadczenia, sprawozdania, notatki
7
Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela
-prowadzenie dziennika zajęć
-opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej
-wpisy do dziennika zajęć
-opracowanie konspektów zajęć
-protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami
-prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka
Cały okres stażu
Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania
8
Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
-analiza regulaminu BHP i Przeciw pożarowych
-regulamin bezpieczeństwa w przedszkolu
-regulamin wyjść na plac zabaw i spacery
-regulamin przejścia i zachowania na stołówce
-uczestnictwo w szkoleniu BHP i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
wrzesień
Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (§6 ust.2 pkt 2).

1
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć
Opracowanie zakresu obserwowanych zajęć
Wrzesień 2013- maj 2014
Potwierdzenie opiekuna stażu
2
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Analiza i omawianie zajęć z opiekunem
Raz w miesiącu
Sprawozdanie z hospitacji

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

1
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć hospitowanych
Opracowanie zakresu hospitacji
Wrzesień 2013-maj 2014
Potwierdzenie opiekuna stażu
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć
3
Omówienie hospitowanych zajęć, analiza i ewaluacja
Spotkania z opiekunem stażu, konsultowanie podejmowanych działań metodycznych i wychowawczych
Raz w miesiącu
Sprawozdania z hospitowanych zajęć
4
Prowadzenie zajęć kulinarnych ,,Kuchcikowo''
-przygotowanie scenariuszy
wrzesień 2013-maj 2014
Scenariusze, fotografie
5
Udział i pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych
Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych. Udział w uroczystościach przedszkolnych
wrzesień 2013-maj 2014
Scenariusze, fotografie

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (§6 ust.1 pkt 4).

1
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz placówkowym, pozaplacówkowym oraz w samodokształcaniu
Lektura literatury fachowej i czasopism pedagogicznych, psychologicznych w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków
Udział w warsztatach, szkoleniach

Przez cały okres stażu
Sprawozdania, zaświadczenia, dyplomy
2
Poznanie zasad konstruowania scenariuszy zajęć
Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu
Cały okres stażu
Zgromadzone scenariusze, notatka dotycząca prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
3
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
-tworzenie dokumentacji z wykorzystaniem pracy komputera
-przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, internetu
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu
-praca z programami edukacyjnymi z zastosowaniem tablicy interaktywnej
Cały okres stażu
Teczka stażysty


Poznawanie środowiska uczniów oraz rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami (§6 ust.2 pkt 3).

1
Współpraca z rodzicami
-rozmowy z rodzicami
-poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-informowanie rodziców o postępach i zachowaniu dziecka
-spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
-spotkania okolicznościowe
wrzesień-maj
Karty informacyjne dzieci, notatki z zajęć otwartych i spotkań okolicznościowych, karta kontaktów z rodzicami
2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci
-stała obserwacja dziecka
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanka
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodziną
-udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
Cały okres stażu
Notatki z obserwacji

........................................ ........................................
Podpis stażysty Podpis opiekuna stażu

Bydgoszcz 10.09.2013r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.