X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24478
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Patrycja Kajewska
Przedszkole 20
w Raciborzu
Okres stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014
Opiekun stażu – mgr Aleksandra Moskwa
Dyrektor przedszkola – mgr Janina Fedorowicz

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY
(Tabela - dop. red.)

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenia zajęć w obecności dyrektora

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności:
- ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
- poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu
- prowadzenie zajęcia otwartych dla rodziców i koleżeńskich w ramach działań WDN
- prowadziłam zajęć dla studentów odbywających praktyki studenckie
- przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb przedszkola,
- czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych m.in. literka.pl, bliżejprzedszkola.pl, men.gov.pl, itp.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- opracowanie pomocy dydaktycznych
- dekoracja sali itp.
5. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
- prowadzenie Kroniki Przedszkolnej
- dzienniki zajęć
- plany miesięczne
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek
Systematycznie
Wrzesień 2011

2 razy w roku szkolnym

2 razy w roku szkolnym

Według harmonogramu hospitacji.

W okresie stażu

W okresie stażu

na bieżąco

na bieżąco

Po zakończeniu stażu

Własne notaki

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego

konspekty

Konspekty

Konspekt

Potwierdzenie, lista obecności

scenariusze, zapis w dzienniku

własne notatki

Wykonane pomoce dydaktyczne
scenariusze przedstawień

Publikacje w Internecie

Dzienniki zajęć
Kronika Przedszkolna


Sprawozdanie
2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców, współpraca z rodzicami
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
3.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 15 i 18, Raciborskim centrum Kultury.
5. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina, do Urzędu Miasta Racibórz, Straży Pożarnej, Apteki, Muzeum.
6.Współorganizacja uroczystości przedszkolnych.
7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
W okresie stażu

na bieżąco
w okresie stażu

Potwierdzenia współpracy
Scenariusze, arkusze obserwacji, lista obecności z zebrań, zdjęcia, wpis na stronę www, wpis w kronice

Wpisy w dzienniki zajęć, dyplomy, podziękowania, itp


3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3 )

1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych
Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami
Systematycznie

Systematycznie

Systematycznie
Przygotowane materiały

Opracowane materiały

Zdjęcia, strona internetowa


4. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Systematycznie

Systematycznie

Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń.

Wykaz lektur, notatki

Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.

5. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami. (§ 7. ust 2. pkt 5)
1. Analiza dokumentacji
- Statut Przedszkola
- Plan roczny

2. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznanie się z aktami prawnymi

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku
Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
wrzesień 2011

cały okres stażu

Notatki, wykaz dokumentów
Wpisy w dzienniku zajęć


* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra ws. awansu nauczycieliz dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

Plan sporządziła: Patrycja Kajewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.