X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24467
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - wychowawca internatu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i Nazwisko: PATRYK KOWALUK
Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH im. prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Milicz 2011r.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - §7 ust. 2 pkt. 1
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. -Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego;
- Zapoznanie się z publikacjami interpretujące zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego . Wrzesień 2011
Na bieżąco w czasie trwania stażu
Systematycznie Plan Rozwoju Zawodowego
Notatki, zapiski własne
Notatki własne

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu;
- Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wychowawców- wnioski z obserwacji;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja, opracowanie konspektu zajęć, analiza; Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu Treść kontraktu Planu Rozwoju Zawodowego

Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć i wnioski z obserwacji zajęć
3. Prowadzenie dokumentacji internatu. - Poprawne prowadzenie dziennika zajęć internatu, dzienników zajęć pozalekcyjnych ( obiekty sportowo-rekreacyjne), dokumentacji uzupełniającej ( książka meldunkowa, dziennik uwag i spostrzeżeń).
Na bieżąco
Opis i analiza realizacji, notatki, własne zapiski;
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. -Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie przygotowywania zajęć w internacie;
-Ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnienie braków;
- Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, warsztaty, konferencje itp.) ;
- Pomoc w realizacji działań związanych z promocją internatu, szkoły;
- Współpraca z Młodzieżową Radą Internatu. Na bieżąco
Na bieżąco
Cały okres stażu
Według harmonogramu imprez
Cały okres stażu Własne notatki, zapiski
Własne notatki, zapiski
Zaświadczenia, potwierdzenia Dyrektora szkoły oraz Kierownika internatu
Potwierdzenia

5.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. - Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, arkuszy hospitacyjnych, zdjęć itp. W czasie trwania stażu Dokumentacja, zaświadczenia, scenariusze zajęć, arkusze hospitacji, potwierdzenia

6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. - Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej;
- Uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego internatu;
-Udział w szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; Według harmonogramu
Cały okres stażu Listy obecności Potwierdzenia Dyrektora szkoły, kierownika internatu
Notatki, własne zapiski

7. Publikowanie własnych prac. -Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie;
- Publikacje scenariuszy zajęć;
Okres trwania stażu
Strona internetowa

8. Udział w pracach organów szkoły i internatu związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań. -Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;
- Współpraca z samorządem szkolnym i Młodzieżową Radą Internatu.
Okres trwania stażu Konsultacje, wywiadówki
Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych-§7 ust. 2 pkt.2

1.Diagnoza potrzeb oraz obserwacja i analiza możliwości wychowanków.
-Obserwacja zachowań wychowanków ,zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z wychowankami w różnych sytuacjach, kontakty z nauczycielami i wychowawcami, pedagogiem oraz opiekunami.
- Stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków;
- Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami uczącymi celem wymiany informacji o wychowankach ich postępach w nauce i zachowaniu ; W czasie trwania stażu
Cały okres stażu
Cały okres staż
Zapiski w dzienniku wychowawczym, tygodniowe plany zajęć, zapisy w zeszycie raportów, sporządzanie notatek
Notatki ze spotkań, wizyt w internacie,
Potwierdzenia, notatki z dziennika

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Stałe konsultacje i współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z wychowankami; Cały okres stażu Potwierdzenia, notatki własne

3. Współpraca z doradcą zawodowym PUP w Miliczu. -Zajęcia warsztatowe z wychowankami dotyczące rynku pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia. II semestr
Zajęcia potwierdzone przez doradcę zawodowego, wydanie zaświadczeń wychowankom

4. Współpraca z Policją.
-Prelekcje dla młodzieży na temat odpowiedzialności karnej. II semestr Zajęcia potwierdzone przez prowadzącego prelekcje

5. Dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb poszczególnych uczniów. -Stwarzanie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych;
- Pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez nadzorowanie działalności sekcji naukowej i organizowanie pomocy koleżeńskiej; Według potrzeb Opis i analiza realizacji
Notatki własne

6. Integracja wychowanków poprzez ich aktywizacje i uspołecznienie z uwzględnieniem w pracy specyficznych warunków środowiskowych. - Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i internackich, pozaszkolnych, wycieczek, konkursów, sprawowanie opieki nad wychowankami podczas ich trwania;
- nadzorowanie sekcji w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Według harmonogramu imprez
Na bieżąco Notatki, zdjęcia
Dziennik zajęć pozalekcyjnych


Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej-§7 ust. 2 pkt. 3
1.Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
- Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową;
- Wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
- Sporządzanie dokumentacji internackiej przy użyciu komputera ( pisanie scenariuszy zajęć, sprawozdań, notatek)
Cały okres stażu
Na bieżąco Potwierdzenia wysłania
Adresy strony internetowej
Scenariusze zajęć, notatki

3. Wykorzystanie w pracy telefonu, faksu ,ksero. - Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków, przedstawicielami instytucji;
- Przesyłanie potrzebnych informacji za pomocą faksu;
W czasie trwania stażu
Zapisy w dzienniku wychowawczym

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej. - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej;
- Korzystanie z Internetu;
-Przygotowanie dokumentacji bieżącej. Według potrzeb
Na bieżąco
Programy komputerowe
Prezentacje, notatki własne


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań- §7 ust. 2 pkt. 4

1.Samodzielne wzbogacanie, studiowanie i aktualizowanie wiedzy zawodowej związanej z pracą w internacie. - Studiowanie literatur;
-Tworzenie biblioteczki nauczyciela wychowawcy;
- Poszukiwanie artykułów i informacji w Internecie;
- Tworzenie własnego warsztatu;
W trakcie trwania stażu Spis zebranych pozycji, notatki własne;
Programy, scenariusze zajęć

3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. - Wspólne wycieczki internackie, wyjścia do muzeum, na wystawy, do kina itp.;
- Imprezy internackie ( Dzień chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe, Walentynki, Dzień kobiet, Dzień Dziecka);
- Kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez wdrażanie wychowanków do dbania o czystość najbliższego otoczenia oraz uczenie odpowiedzialności za powierzone mienie;
-Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych;
-Aktywne pełnienie funkcji opiekuna; Na bieżąco
Według harmonogramu uroczystości internackich i szkolnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Opis i analiza realizacji, zdjęcia
Zaświadczenia, karty wycieczek


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż- §7 ust. 2 pkt. 5

1.Poznanie i stosowanie przepisów-ustaw w praktyce zawodowej. - Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Dogłębna analiza dokumentacji w internacie, statutu szkoły i internatu, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela;
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne;
- Sporządzenie sprawozdania Planu Rozwoju zawodowego
Na bieżąco
Wrzesień 2011
Kwiecień/Maj 2014 Własne notatki
Potwierdzenie
Złożenie sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.