X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24446
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
Ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Lidia Zdunkiewicz

Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne ,,Misiolandia''
ul. Łowicka 45
Bydgoszcz

Opiekun stażu: Danuta Gęsicka

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.

Czas trwania stażu: 9 miesięcy


• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. Z 2003r.
Nr 118,poz. 1112 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli. (Dz.U. Nr 260, poz.2593) (Zmiany: Dz.U. Z 2007r. Nr 214, poz.1580)

Plan działania

Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki (§6 ust.2 pkt 1).

L.P. /Zadania /Forma realizacji /Termin realizacji /Sposób dokumentacji
(Tabela - dop.red.)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 1.09.2013 Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2013
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa wstępna,
określenie zasad współpracy wrzesień 2013 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3 Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania placówki -zapoznanie się z pracą sekretariatu, księgowości, administracji i obsługi
-analiza dokumentacji przedszkola: statut przedszkola, uchwały RP,ramowy plan dnia, roczny plan pracy dydaktyczno-wychwawczej
-udział w zebraniach rad pedagogicznych wrzesień Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne
4 Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego -zapoznanie się z PP wychowania przedszkolnego
-zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce wrzesień Analiza dokumentacji
5 Przygotowanie projektu sprawozdania -opis realizacji planu rozwoju zawodowego 1.06.2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6 Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego cały okres stażu Zaświadczenia, sprawozdania, notatki
7 Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela -prowadzenie dziennika zajęć
-wpisy do dziennika zajęć
-opracowanie konspektów zajęć
-protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami Cały okres stażu Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania
8 Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole -analiza regulaminu BHP i Przeciw pożarowych
-regulamin bezpieczeństwa w przedszkolu
-regulamin wyjść na plac zabaw i spacery
-regulamin przejścia i zachowania na stołówce
-uczestnictwo w szkoleniu BHP i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej wrzesień Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (§6 ust.2 pkt 2).

1 Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki obserwowanych zajęć Opracowanie zakresu obserwowanych zajęć Wrzesień 2013- maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu
2 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Analiza i omawianie zajęć z opiekunem Raz w miesiącu Sprawozdanie z hospitacji

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

1 Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć hospitowanych Opracowanie zakresu hospitacji Wrzesień 2013-maj 2014 Potwierdzenie opiekuna stażu
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem Raz w miesiącu Scenariusze zajęć
3 Omówienie hospitowanych zajęć, analiza i ewaluacja Spotkania z opiekunem stażu, konsultowanie podejmowanych działań metodycznych i wychowawczych Raz w miesiącu Sprawozdania z hospitowanych zajęć
4 Prowadzenie kółka plastycznego -przygotowanie scenariuszy wrzesień 2013-maj 2014 Scenariusze, fotografie
5 Udział i pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych. Udział w uroczystościach przedszkolnych wrzesień 2013-maj 2014 Scenariusze, fotografie

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (§6 ust.1 pkt 4).

1 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrz placówkowym, pozaplacówkowym oraz w samodokształcaniu Lektura literatury fachowej i czasopism pedagogicznych, psychologicznych w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków
Przez cały okres stażu Sprawozdania, zaświadczenia, dyplomy
2 Poznanie zasad konstruowania scenariuszy zajęć Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu Cały okres stażu Zgromadzone scenariusze, notatka dotycząca prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
3 Doskonalenie multimedialnych technik pracy -tworzenie dokumentacji przy pracy komputera
-przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, internetu
-korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu Cały okres stażu Teczka stażysty

Poznawanie środowiska uczniów oraz rozwijanie umiejętności współpracy z rodzicami (§6 ust.2 pkt 3).

1 Współpraca z rodzicami -rozmowy z rodzicami
-poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-informowanie rodziców o postępach i zachowaniu dziecka
-spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
-spotkania okolicznościowe wrzesień-maj Karty informacyjne dzieci, notatki z zajęć otwartych i spotkań okolicznościowych, karta kontaktów z rodzicami
2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci -stała obserwacja dziecka
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanka
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodziną
-udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka Cały okres stażu Notatki z obserwacji........................................ ........................................
Podpis stażysty Podpis opiekuna stażu


Bydgoszcz 10.09.2013r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.