X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24371
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

LUCYNA LEWKO
Nauczyciel ZS w Wysokiem


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO
LUCYNY LEWKO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


I.
INFORMACJE OGÓLNE.

Jestem nauczycielem, mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. Pracę w zawodzie rozpoczęłam w 1988 roku, w Zespole Szkół w Wysokiem pracuję od 1990 roku.
01 września 2011 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 2 lata 9 miesięcy, który zakończyłam 31 maja 2014 roku.
W przewidzianym rozporządzeniem terminie złożyłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Celem było uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego w wyniku doskonalenia własnych umiejętności, warsztatu i metod pracy, podnoszenia kompetencji, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy. Plan rozwoju zawodowego był zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z dnia 01 grudnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli r. oraz z dnia 01 marca 2014r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Planując pracę na kolejne lata, zwróciłam uwagę na fakt, że plan posiadał formę otwartą, w związku z powyższym możliwe były zmiany i korekty w realizacji zaplanowanych zadań, wynikające z bieżących potrzeb nauczyciela i szkoły, w której pracuję.

II
OGÓLNE ZAMIERZENIA PRZEWIDZIANE NA CZAS TRWANIA STAŻU,
ZWIĄZANE Z REALIZACJA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO.

Rozpoczynając staż na awans zawodowy moim zamierzeniem było:
-pogłębiać znajomość przepisów prawa dotyczących systemu oświaty,
-podejmować działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
-dążyć do podnoszenia efektywności własnych działań dydaktycznych i wychowawczych,
-realizować, w miarę możliwości, wszelkie zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
-pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
-dążyć do satysfakcji wynikającej z wykonywania zawodu nauczyciela.

Realizując wyznaczone zadania podejmowane działania zmierzały w następujących głównych kierunkach:
-świadome planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego oraz działań wychowawczych,
-pełnowartościowy udział w życiu szkoły (obejmujący działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą),
-zdobywanie doświadczeń, doskonalenie i samokształcenie, dzielenie się wiedzą z innymi,
-świadome planowanie własnego rozwoju zawodowego.

III.
Działania wynikające z przepisów prawa dotyczących nauczyciela mianowanego i formy ich realizacji.
W okresie trwania stażu podejmowałam działania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zgodne ze stosownym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz przepisami prawa oświatowego (podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Karta Nauczyciela z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2pkt.1 w związku z § 9 ust. 1 pkt.3 lit. a rozporządzenia

Lp.
Zadania
Podejmowane działania
(forma realizacji zadań)
Uwagi o przebiegu
Efekty


1. Poznanie procedur awansu zawodowego oraz dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie projektu sprawozdania.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację założeń zawartych w planie rozwoju zawodowego, analiza i opis realizacji.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
-Śledzenie nowości w mediach. Zgodnie z zaplanowanym zadaniem podjęłam działania w celu jego pełnej i rzetelnej realizacji. Przeanalizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego. -Opracowałam plan rozwoju zawodowego w wyznaczonym prawem terminie, który został zatwierdzony do realizacji. W trakcie trwania stażu gromadziłam dokumentację zadań zawartych w planie rozwoju, a następnie przygotowałam sprawozdanie.
-Poznałam wybrane pozycje z zakresu prawa oświatowego:
- Rozporządzenia MEN,
- Ustawa o systemie oświaty 1991,
- Karta nauczyciela.
-Nowości dotyczące awansu poznawałam m.in. korzystając z następujących źródeł:
www.glos.pl, www.awans.net, www.awans-zawodowy.org, www.literka.pl, www.awans.edux.pl, www.problemy-oswiaty.org.pl, www.portal oświatowy.pl. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- opracowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzaniu oraz
w wyznaczonym terminie,
- świadome i rzetelne przygotowanie do kolejnego etapu awansu zawodowego,
- znajomość przepisów regulujących pracę nauczyciela, śledzenie nowości i zmian dotyczących awansu oraz prawa oświatowego,
- bieżące śledzenie stopnia realizacji zadań zawartych w planie.

2. Udział w formach
doskonalenia adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Doskonalenie metod i form pracy. -Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
-Praca w zespole przedmiotowym.
-Współpraca ze stronami internetowymi dotyczącymi pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.
-Poszerzanie własnej biblioteczki nauczyciela matematyki i wychowawcy
-Opracowywanie materiałów dydaktycznych z nauczanego przedmiotu udostępnianych uczniom oraz innym nauczycielom.
-Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy:
- z dzieckiem ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- uczniem zdolnym i uczniem słabym W okresie trwania stażu brałam udział w formach doskonalenie zgodnych z potrzebami nauczyciela matematyki i wychowawcy oraz szkoły. Odbywało się to w ramach spotkań zespołu przedmiotowego, spotkań zespołu wychowawców, zespołów nauczycieli uczących w oddziale, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz spotkań i szkoleń organizowanych przez inne podmioty: spotkania i szkolenia przygotowywane przez wydawnictwa, placówki doskonalenia nauczycieli.
W swojej pracy spotykam uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach i możliwościach edukacyjnych. Ważne jest, aby dotrzeć do każdego z nich i tego zdolnego, i tego z trudnościami w uczeniu się.
Dlatego, aby pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę związaną z omawianym zagadnieniem uczestniczyłam w szkoleniowej radzie pedagogicznej, której tematyka brzmiała: „Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się”.
Inną forma kształcenia i poszerzania wiedzy był udział w seminarium, który przypomniał mi zagadnienia już przeze mnie znane związane z diagnozą pedagogiczną i indywidualnym podejściem do ucznia za pomocą metody C. G. Junga, znajomość typów osobowości i ich odmiennych preferencji ściśle wiąże się z analizą przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych.
Niezwykle ważną w edukacji matematycznej do realizowania celów edukacyjnych na lekcjach jest rozwiązywanie problemów matematycznych i zadań. Jako nauczyciel – matematyk kładę ogromny nacisk na tę sferę. Chętnie też posiłkuję się wiedzą na ten temat dostępną w różnych źródłach i uczestniczę w warsztatach szkoleniowych, które są najlepszym źródłem informacji. Warsztaty szkoleniowe organizowane przez wydawnictwo, z którego podręcznikami pracuję i w których uczestniczyłam w trakcie stażu, to: Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego, Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uczniowskie prace zespołowe, czyli jak zachęcić uczniów do zadawania pytań?, Jak niebanalnie i efektywnie powtarzać materiał w szkole podstawowej i gimnazjum?, Wespół w zespół, czyli uczmy się i bawmy się jednocześnie.
Brałam również udział w szkoleniu Planowanie i realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum, który był poszerzeniem i przypomnieniem warsztatów na ten temat, które odbyłam rok wcześniej.
Szkoła wciąż stawia przed nauczycielem nowe wyzwania i potrzebę kształcenia o nowe obszary, w związku z kolejnymi wymaganiami odbyłam kurs Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i rok później kurs doskonalący Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Kursy w/w znacząco pomogły mi tak w diagnozie przypadku, jak i konkretnej pomocy oraz tworzeniu dokumentacji związanej z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
W związku z nową formą egzaminu gimnazjalnego uczestniczyłam w szkoleniu Pięć kluczy do sukcesu na egzaminie gimnazjalnym, prowadzonym przez metodyka matematyki panią A. Biskupską, nowa wiedza i pozyskane materiały okazały się bardzo przydatne przed egzaminem gimnazjalnym zarówno dla mnie jak i mojej koleżanki uczącej tego samego przedmiotu.
Wiedzę i umiejętności wyniesione z tych spotkań wykorzystywałam w bieżącej pracy.
Brałam czynny udział w przedsięwzięciach i programach podejmowanych przez szkołę.
Ważnym elementem w ramach realizacji planu rozwoju i nie tylko było samodoskonalenie się.
Przez pewien okres prenumerowałam a obecnie korzystam w wersji elektronicznej z dostępnych periodyków. Zapoznawałam się i korzystałam z dostępnych materiałów, literatury i stron internetowych dotyczących pracy dydaktycznej, i wychowawczej nauczyciela. W okresie trwania stażu poszerzałam biblioteczkę nauczyciela matematyki i wychowawcy, która obejmuje przede wszystkim sprawdziany, testy, lekcje powtórzeniowe, ciekawe sposoby realizacji programu inaczej, gry dydaktyczne zestawy zadań ćwiczących określone umiejętności uczniów na podstawie analizy wyników testów, materiały dotyczące problemów wychowawczych oraz różną literaturę fachową.
W okresie trwania stażu samodzielne opracowywałam materiały dydaktyczne z nauczanego przedmiotu, które były udostępniane uczniom oraz innym nauczycielom. Odbywało się to na bieżąco, w zależności od potrzeb, oraz w formie zaplanowanego powtórzenia materiału
na poszczególnych etapach kształcenia. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
-doskonalenie warsztatu pracy,
-podnoszenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela,
-podnoszenie jakości pracy dzięki wyższym kompetencjom,
-nowe spojrzenie
na różne sytuacje dydaktyczne i wychowawcze,
przed którymi staje się w codziennej pracy,
-zgromadzanie biblioteczki materiałów dotyczących przedmiotu oraz problemów wychowawczych z własnych środków i materiałów pozyskanych na stronach internetowych, w trakcie szkoleń oraz od wydawnictw ,
-wymiana doświadczeń, korzystanie z doświadczenia innych nauczycieli, możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem,
-korzystanie ze wskazówek i doświadczenia doradców metodycznych i fachowców,
-podnoszenie sprawności pracy nauczyciela oraz uczniów.
3. Opracowanie i wdrożenie programuwychowawczo- opiekuńczegoklasy.
- Opracowanie planów pracy na poszczególne lata.
- Poznanie sytuacji
wychowanków, rozpoznanie potrzeb wychowawczych
i socjalnych młodzieży oraz jej problemów.
- Podejmowanie zadań, mających na celu minimalizowanie problemów wychowawczych poprzez własne działania, współpracę z nauczycielami uczącymi oraz rodzicami i pedagogiem szkolnym
- Udział w opracowaniu Programu wychowawczego szkoły
-Opracowanie tematyki godzin wychowawczych w oparciu o obserwację, wywiad i diagnozę.
- Integrowanie klasy poprzez organizację wspólnych wyjazdów, wyjść, uroczystości oraz uczestnictwo w innych formach kultury.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi działanie szkoły oraz pracę wychowawczą, m.in. z PPP.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Rozwijanie samorządności wychowanków oraz podnoszenie ich znajomości praw i obowiązków poprzez zapoznawanie z obowiązującymi w szkole dokumentami.
- Rozwijanie współpracy z rodzicami oraz włączanie ich do pracy na rzecz klasy.
- Pedagogizacja rodziców. Rozpoczynając staż we wrześniu 2011 r., pełniłam drugi rok funkcję wychowawcy w kolejnej klasie. Była to klasa II gimnazjum. Rozpoznałam już sytuację wychowawczą uczniów, ich potrzeby wychowawcze, socjalne oraz problemy, z którymi się borykają. Na bieżąco podejmowałam działania celem minimalizowania problemów wychowawczych poprzez współpracę z nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym, dyrektorem, rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi działanie szkoły. W ciągu ostatnich trzech lat pracy wychowawczej( od obecnego roku szkolnego kolejna klasa I gimnazjum) doświadczyłam spektrum problemów wychowawczych dotyczących indywidualnych uczniów oraz całego zespołu, trafiają mi się zespoły trudne wymagające stałej kontroli i ciężkiej pracy.

Począwszy od roku szkolnego 2007/2008, poprzez kolejne lata pracowałam w zespole opracowującym Program wychowawczy szkoły. W ramach tego działania współpracowałam także z Radą Rodziców, działającą w naszej szkole. .
Jako wychowawca:
- współpracowałam systematycznie z rodzicami moich wychowanków podczas zebrań, podczas indywidualnych spotkań w szkole, jak i w trakcie rozmów telefonicznych, ponieważ pracuję w środowisku zamieszkania nierzadko „goszczę” rodziców i problemy wychowawczo-dydaktyczne w domu. Informowałam rodziców na bieżąco o postępach uczniów w nauce, ich stosunku do przedmiotu, zachowaniu, problemach;
- w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy, sugestie rodziców i uczniów opracowywałam swoje plany pracy wychowawcy, w tym tematykę godzin wychowawczych, z uwzględnieniem problemów i potrzeb dzieci oraz specyfiki okresu rozwojowego.
- przeprowadzając pedagogizację, prezentując osiągnięcia uczniów wpływałam na podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, którzy stawali się partnerami w nauczaniu
i wychowaniu;
- dbałam o jak najlepszą integrację klasy, oddziaływałam wychowawczo na swoich podopiecznych poprzez:
1) organizację imprez klasowych
(Dzień chłopaka Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa, wycieczki);
2) dobierając odpowiednio tematykę godzin wychowawczych;
3) udział wraz z klasą w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę (zbiórka baterii i nakrętek, „Góra grosza”, WOŚP, zbiórka makulatury, udział w konkursie
„Zielona klasa”; zbiórka darów świątecznych dla najbardziej potrzebujących kolegów, konkurs na najładniejszą dekorację św. klasy
i najsmaczniejsze ciasto);
4) udział w pogadankach z pedagogiem
i pielęgniarką szkolną;
5) dbałość o wystrój klasy, gazetki, prowadzenie kroniki klasowej;
6) przygotowywanie klasy na nowy r.szk., remont we własnym zakresie, upiększanie, ukwiecanie, dbałość na bieżąco o wystrój i estetykę;
7) zachęcałam uczniów do angażowania się w życie społeczności klasowej i szkolnej – do udziału w konkursach organizowanych na terenie szkoły;
- zapewniałam uczniom bezpieczne
i higieniczne warunki nauki oraz wypoczynku, zapoznawałam ich z zasadami BHP, omawiałam możliwe zagrożenia jakim mogą być narażeni w trakcie czasu wolnego. Wdrażałam do krytycznego oceniania niewłaściwego zachowania i postaw, do przestrzegania dyscypliny, i porządku na lekcjach oraz podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Ukierunkowywałam w wyborze szkoły po ukończeniu gimnazjum, jeździłam z uczniami na dni otwarte szkół ponad gimnazjalnych, przygotowywałam dokumentację, z której korzystali przy wyborze szkół, wskazywałam właściwe strony internetowe, współpracowałam przy tym zagadnieniu z rodzicami uczniów, którzy zawsze mogli liczyć na moją pomoc.

Starałam się podejmować działania integrujące zespół klasowy. Odbywało się to w czasie wspólnych wyjazdów, wyjść, uroczystości oraz poprzez uczestnictwo w innych formach kultury. Zorganizowałam i brałam udział z wychowankami w następujących wycieczkach:
-spływ kajakowy Obrocz- Zwierzyniec rzeką Wieprz,
-zwiedzanie miejscowej Izby Pamięci połączone
z lekcją edukacyjną,
-Zamość z przewodnikiem-zwiedzanie zabytków Starego Miasta,
-wyjazd do kina na film pt. „Ostatni władca wiatru”, Zamość stylowy,
-wyjazd do kina na film „Bitwa warszawska”, Zamość stylowy,
-wyjazd do kina na film ”Na ratunek wielorybom”, Zamość stylowy,
-wyjazd do kina na film” 63 dni chwały”
-wyjazd do kina na film” Kamienie na szaniec”
-wyjazd na spektakl „Dziady”, Zamość ZDK
-Zamość-festiwal nauki okazji DD, zwiedzanie podziemia baszty, zoo,
-rekreacyjny rajd pieszy(Sitaniec- las) –zabawa w podchody, gry sportowe, grill,
-Józefów- Susiec- Górecko(Czerwony Szlak Krawędziowy, Czartowe Pole, Górecko-tama
i zabytkowy Kościół, kamieniołomy w Józefowie, czas wolny –kąpielisko),
-Warszawa-Stare Miasto, Centrum Nauki Kopernik,

W okresie stażu jako wychowawca wspólnie z koleżankami polonistkami, muzykiem, plastykiem oraz przy większych przedsięwzięciach z pozostałymi angażującymi się osobami, moi wychowankowie występowali, w:
-apelach i uroczystościach szkolnych, tj.:
Ślubowanie klas I gimnazjum, Święto Wiosny _autoprezentacja (program Top model), Apel z okazji Dnia Papieskiego, Apel z okazji beatyfikacji papieża J.P.II, Gminne Obchody Święta niepodległości połączone z 70- leciem wysiedlenia wsi Wysokie
i odsłonięciem pomnika, Święto Wiosny-salon kosmetyczny, Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Pożegnanie klas III-przedstawienie, Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W trakcie odbywania stażu współpracowałam z instytucją wspomagającą działanie szkoły, czyli Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną (kierowanie uczniów na badania, wypisywanie skierowań oraz opinii, konsultowanie interpretacji treści opinii wystawianych przez PPP oraz indywidualnych przypadków).

Jako wychowawcza oraz nauczyciel przedmiotu współpracowałam z pedagogiem szkolnym w:
- rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
- i wychowawczych uczniów,
- kierowaniu uczniów na badania do PPP,
- informowaniu o sytuacji materialnej uczniów,
- kierowaniu uczniów z problemami na rozmowy
- z pedagogiem,
- kierowaniu rodziców na rozmowy z pedagogiem,
- wspólnym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

W swojej pracy podejmowałam działania zmierzające do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego społecznego, prozdrowotnego, rozwijania samorządności, znajomości praw i obowiązków poprzez zapoznawanie z obowiązującymi w szkole dokumentami. Inspirowałam do odpowiedzialnego poszukiwania wartości, wskazywałam cele życiowe. Działania wychowawcze zawsze wychodzą poza strefę godz. wychowawczej obowiązują w czasie zajęć przedmiotowych, godzin wychowawczych, przerw, wyjazdów integracyjnych, spotkań pozalekcyjnych i generalnie zawsze, gdy ma się kontakt z uczniem, i zachowaniem wymagającym” korekty”.

Jako wychowawca i nauczyciel rozwijałam współpracę z rodzicami oraz starłam się włączać ich w prace na rzecz klasy i szkoły (pomoc w imprezach i organizacja wyjazdów, angażowanie się w przedsięwzięcia ). Współpraca z rodzicami uczniów moich klas oraz spójność podejmowanych działań wychowawczych dawały mi dużo satysfakcji. W czasie zebrań z rodzicami podejmowałam również ważną do nich tematykę w ramach pedagogizacji. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- poznanie sytuacji wychowanków i możliwość indywidualizacji relacji
- z uczniami,
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
- z wykorzystaniem wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych oraz prawnych,
- integracja zespołu klasowego,
- udział uczniów w różnych formach kultury,
- minimalizowanie problemów wychowawczych,
- spójność działań wychowawczych,
- pokazywanie konsekwencji w zachowaniu dorosłych,
- rozwijanie samorządności, odpowiedzialności
- i umiejętności auto oceny wychowanków,
- usprawnianie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- wzbogacanie warsztatu
- i metod pracy,
- podnoszenie jakości pracy z dziećmi,
- włącznie rodziców
- w działania wychowawcze,
- uświadamianie rodzicom zagrożeń,
- podniesienie jakości współpracy z rodzicami,
- podnoszenie wiedzy
- i świadomości rodziców,
- satysfakcja własna.
- dokonywanie właściwych wyborów przez uczniów.

4. Udział w konkursach szkolnych i zewnętrznych.
Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Diagnozowanie osiągnięć uczniów. - Przygotowywanie uczniów do konkursów, przeprowadzanie
- i sprawdzanie konkursów.
- Opracowywanie regulaminów konkursów, przygotowywanie dyplomów i nagród.
- Udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
- Wpisywanie wyników na strony internetowe.
- Analizy wyników uczniów z poprzedniego etapu kształcenia.
- Dokonywanie analiz przeprowadzanych testów.
- Prowadzenie konsultacji i lekcji dodatkowych. W okresie trwania stażu podejmowałam działania na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły. Mogę do nich zaliczyć:
- przygotowywanie uczniów do sprawdzianu i gimnazjalnego, przekazywanie niezbędnych informacji rodzicom,
- pracę w zespole ds. przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (wielokrotnie pełniłam funkcję przewodniczącego Zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, brałam również udział w pracach zespołu jako członek),
- analizę wyników uczniów z poprzedniego etapu kształcenia (analiza świadectw, ocen z przedmiotów, testy diagnozujące,
- udział w programie Lepsza Szkoła i Ekstraklasa,
- bieżące dokonywanie analiz przeprowadzanych testów (wewnętrznych oraz zewnętrznych),
- prowadzenie społecznie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych, biorących udział w zew. konkursach matematycznych( Szpak, Zagimak, Kangur, Pangea, konkurs kuratoryjny) ,
- przygotowywanie dyplomów i nagród,
- udział w pracach komisji konkursowych zewnętrznych(Szpak, Zagimak)
- Za działania służące podnoszeniu jakość pracy szkoły uznaję również:
- organizację autorskich konkursów w klasie VI
- pod koniec r.szk. jako podsumowanie pracy w SP,
- przygotowywanie, organizację i przeprowadzenie konkursów na szczeblu szkolnym,
- ewaluację zestawów zadań i metod pracy
- organizację i przeprowadzanie dla uczniów sprawdzianów i egzaminów próbnych,
- pracę z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowujących do konkursów zewnętrznych,

Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- sprawne, zgodne z procedurami przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
- wiedza uczniów i rodziców na temat procedur przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu,
- tworzenie bazy dokumentów szkolnych,
- podnoszenie jakości pracy szkoły,
- porównywanie wyników testów, możliwość planowania ukierunkowanych na słabe strony działań dydaktycznych,
- wychwytywanie nieopanowanych umiejętności, zwracanie uwagi w dalszej pracy
na słabe strony, wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem,
- tworzenie klimatu sprzyjającego pracy twórczej,
- uczestnictwo z konkursach, zdobywanie nagród oraz wyróżnień,
- promowanie osiągnięć, umiejętności, talentów uczniów,
- kształtowanie odpowiednich postaw uczniów: praca nad sobą, odpowiedzialność,
- kształtowanie aktywnej postawy uczniów,
- wdrażanie do poszukiwania, poszerzania wiedzy,
- rozwijanie zdolności dzieci,


Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt.2 w związku z § 9 ust.1 pkt3 lit. a rozporządzenia

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Współpraca z wydawnictwem GWO.
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji oraz środka komunikacji. Wykorzystanie technik komputerowych do prezentacji multimedialnej - Opracowanie sprawdzianów, konspektów lekcji, materiałów dydaktycznych.
- Przygotowywanie analiz (z wykorzystaniem samodzielnie opracowanych zeszytów excela).
- Opracowanie materiałów wychowawcy klasy, m.in. przeznaczonych dla rodziców.
- Pozyskiwanie informacji z Internetu odnośnie awansu zawodowego, zagadnień związanych z psychologią, pedagogiką, metodyką
- i innych oraz wykorzystywanie ich w bieżącej pracy.
- Wykorzystywanie materiałów ze strony wydawnictwa, promowanie wśród uczniów strony stworzonej z myślą o nich-strefa ucznia.
- Udział w programie Lepsza szkoła.
- Korzystanie z zasobów sieci, współpraca
- z wydawnictwem
- Przygotowywanie prezentacji na lekcje
- Przygotowywanie materiałów dydaktycznych i wychowawczych
- z wykorzystaniem technologii komputerowej.
W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do opracowywania sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, konspektów, analiz, materiałów wychowawczych, pozyskując informacje dotyczące odnośnie awansu zawodowego, zagadnień związanych z psychologią, pedagogiką, metodyką.

Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową:
- dyplomy, karty pracy, pomoce dydaktyczne do zajęć i pracy indywidualnej, pomoce do pracy wychowawczej, zestawienia klasyfikacyjne, plany pracy, opinie, ankiety, scenariusze zajęć, uroczystości, imprez, sprawozdania, ankiety, materiały dla uczniów i rodziców, materiały informacyjne, testy, wyniki testów, analizy.
- materiały dla rodziców: informacje o życiu klasy
- i szkoły, informacje o wyjściach i wyjazdach klasowych, informacje o ocenach klasyfikacyjnych,
- opracowania wyników egzaminów zewnętrznych, tabel (zeszyty excela),


Internet był dla mnie źródłem informacji na temat nowości wydawniczych, zmian w prawie oświatowym, ciekawych propozycji nauczycieli. Korzystałam ze stron poświęconych edukacji oraz serwisów dla nauczycieli: www.menis.pl, www.portaloświatowy.pl, www.interklasa.pl, www.eduforum.pl, www.profesor.pl, www.eduinfo.pl, www.wychowawca.pl, www.psychologia.net. ,awans.edux.pl
Śledziłam dyskusje na forach portali edukacyjnych brałam w nich udział.
Wykorzystując nowe technologie uczniowie m. in. przygotowywali prezentacje dotyczące słynnych matematyków i zagadnień matematycznych, korzystają przed sprawdzianami ze strefy ucznia na stronie GWO.
Korzystam z programów multimedialnych GWO, wpisuję wyniki sprawdzonych testów, mam kontakt mailowy z wydawnictwem-potwierdzam udział w szkoleniach, korzystam z pomocy dydaktycznych umieszczonych na stronie, zamawiam publikacje dla siebie i uczniów.

Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- usprawnianie i podnoszenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
- wzbogacenie warsztatu,
- wykorzystanie komputera jako stałego narzędzia w pracy,
- przekazywanie
- w przystępnej formie informacji dotyczących życia szkoły i klasy,
- ułatwianie i systematyzowanie pracy z wybranymi zagadnieniami,
- pokazywanie uczniom możliwości wykorzystywania TI i komputerowej w bieżącej pracy i nauce,
- usprawnianie pracy, lepszy przepływ informacji,
- bieżące śledzenie nowości wydawniczych, zmian w prawie oświatowym, ciekawych propozycji nauczycieli,
- uczenie krytycznego i mądrego korzystania z możliwości osiągnięć technologicznych,
- -podnoszenie efektywności i sprawności pracy dydaktyczno-wychowawczej,
-uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
-ukazanie Internetu jako źródła wiedzy i możliwości, i jednocześnie uwrażliwianie na zagrożenia z niego płynące,
-wykorzystanie przez uczniów Ti i K,
-uczenie wyrażania swoich poglądów, ocen i spostrzeżeń na portalach społecznych,
-wzbogacanie warsztatu,
-wykorzystanie komputera jako stałego narzędzia pracy.


Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w §8 ust. 2 pkt.3 w związku z § 9 ust. 1 pkt.3 lit. a rozporządzenia

1. Praca w zespołach przedmiotowych.
Współpraca z nauczycielami z innych przedmiotów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych.
Publikacje.
- Wspólne opracowywanie planów pracy-dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami
z członkami zespołów.
- Opracowywanie wyników sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, ich analiza
- i wspólne układanie wniosków do dalszej pracy
- Współuczestnictwo i pomoc w realizowaniu zadań i przedsięwzięć na terenie szkoły
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości.
- Współpraca dotycząca uczniów z określonymi problemami.
- Publikacja planu rozwoju na stronie internetoweji sprawozdania(po odbyciu stażu). Od początku mojej pracy współpracowałam z nauczycielami przedmiotów pokrewnych lub tych samych, czy innych, uważam współpracę za spory czynnik podnoszący jakość pracy szkoły. Od roku 2007/2008 pełnię funkcję przewodniczącego zespołu przedmiotów ścisłych.
Dotyczyło to płaszczyzny wychowawczej oraz dydaktyki przedmiotu i metodyki nauczania. W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami dydaktycznymi szkoły podejmowałam następujące działania:
- przygotowanie materiałów dotyczących analizy wyników testów kompetencji (przykładowe analizy, staniny, łatwości, sposoby interpretowania wyników),
- udostępnianie scenariuszy, zajęć, imprez, uroczystości szkolnych,
- prowadzenie zajęć dla nauczycieli szkoły: nauczyciel stażysta i kontraktowy, mianowany i dyplomowany (kończone refleksją i dyskusją obserwatorów oraz prowadzącego),
- udział w pracach zespołów: przedmiotowego( pisanie sprawozdań), problemowego, samokształceniowego,
- udostępnianie narzędzi pomiaru wszelkiego typu,
- udzielanie pomocy w zakresie doskonalenia warsztatu pracy poprzez udostępnianie pomocy własnych,
- dokonywanie pomiaru dydaktycznego, prezentacja wniosków z uwzględnieniem działań naprawczych,
- udzielanie rad i wsparcia, otwartość w kontaktach
- i życzliwość, praca twórcza,
- wymiana doświadczeń i obserwacji dotyczących sytuacji trudnych wychowawczo,
- dzielenie się własnymi doświadczeniami dotyczącymi rozwiązywania różnych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych w trakcie posiedzeń, dyskusji, pogadanek, konkursów, uroczystości szkolnych,
- udostępnianie wypracowanych dokumentów wychowawczych,
- systematyczne dzielenie się pomocami, umiejętnościami i informacjami zdobytymi na kursach, warsztatach i szkoleniach oraz nowościami metodycznymi,
- udział w pracach rady pedagogicznej: zabieranie głosu w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły, trudnych, przygotowywanie analiz półrocznych
- i rocznych, przedstawianie problemów poszczególnych uczniów, edukacyjnych
- i wychowawczych,
- pomoc w przygotowaniu i redagowaniu dokumentów, wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji na uroczystości ,
- udział w spotkaniach dotyczących organizacji uroczystości i konkursów, sposobach realizacji założeń,
- przeprowadzania próbnych teksów kompetencji, analizy wyników uczniów, analizy nowej podstawy programowej, metod pracy,
- dzielenie się własnym doświadczenie i dorobkiem zawodowym z innymi nauczycielami za pomocą Internetu,
publikacja dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego na stronie www.edux.pl.
Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, korzystanie również z informacji zwrotnych oraz doświadczenia innych (dwustronne korzyści),
- wzajemna współpraca oparta na zasadzie życzliwości i pomocy w osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobro uczniów i szkoły,
- możliwość korzystania z przygotowanych przez nauczyciela materiałów edukacyjnych,
- podnoszenie jakości pracy zespołu nauczycieli,
- praktyczne wykorzystywanie umiejętności zdobytych
- w ramach dzielenia się doświadczeniem,
- wzbogacanie o nowe doświadczenia i pobudzanie do przemyśleń obserwatorów prowadzonych przez nauczyciela zajęć,
- możliwość krytycznego, twórczego, świeżego spojrzenia na własną pracę,
- konfrontowanie własnych doświadczeń i osiągnięć z doświadczeniami i osiągnięciami innych,
- minimalizowanie błędów popełnianych w praktyce pedagogicznej,
- wykorzystywanie informacji zwrotnych przekazywanych przez koleżanki i kolegów z pracy.

2. Realizacja dodatkowych zadań - Dokonanie analizy wyników testów w części matematycznej i ich przedstawienie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wraz z wnioskami.
- Omawianie wyników
- z innymi nauczycielami.
-Udział i przygotowanie uroczystości szkolnych. Jednym z zadań dodatkowych w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczaniem było dokonywanie analizy wyników testów w części matematycznej i ich przedstawienie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej wraz z wnioskami. Analizy te były omawiane z innymi nauczycielami (przedmiotu oraz uczącymi w danej klasie), w celu planowania dalszej pracy, opracowania wniosków oraz rekomendacji do dalszej pracy, minimalizowania słabych stron, korelowania wiedzy i umiejętności między przedmiotowych.

W okresie trwania stażu przygotowywałam z uczniami i kol. z pracy następujące uroczystości oraz imprezy szkolne:
- pomoc w organizacji Jasełek – grudzień i innych uroczystości o charakterze religijnym
( dekoracje, stroje, pomoc merytoryczna),
- dwukrotnie akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2012/2013 i 2013/2014),
-inscenizację na Gminne obchody Święta Niepodległości połączone z 70-leciem wysiedlenia i odsłonięciem pomnika przy Izbie Pamięci Wysokiem,
-inscenizację na zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum.


Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- świadome
- i zaplanowane podejście do procesu dydaktycznego,
- analiza wiedzy, umiejętności, mocnych i słabych stron uczniów,
- opracowane zalecenia do dalszej pracy,
- przedstawianie wyników analiz uczniom
- i rodzicom w celu umożliwienia śledzenia własnych osiągnięć i ukierunkowania dalszej pracy,
- aktywny udział uczniów w uroczystościach patriotycznych, religijnych, szkolnych,
- kształtowanie postawy zaangażowania i dojrzałości u uczniów,


Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w §8 ust.2 pkt.4 lit. a w związku z §9 ust.1 pkt.3 lit. a rozporządzenia

1. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie i uczniem słabym.

Opracowanie programu zajęć przygotowującego do sprawdzianu i egzaminu.

Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych i dodatkowych.
- Opracowanie i wdrożenie planu i programu zajęć dla uczniów mających problemy z nauką oraz uczniów uzdolnionych matematycznie.

-Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z zakresu matematyki przygotowującego uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

W ramach pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie i uczniem mającym problemy w nauce opracowałam i wdrożyłam w praktyce programy zajęć, które realizowałam w czasie zajęć dodatkowych z grupą uczniów lub indywidualnie w zależności od potrzeb.
W mojej pracy w szkole organizowałam zajęcia
dla uczniów klasy VI i klasy III gimnazjum, przygotowujące ich do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Opracowywałam programy takich zajęć z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych, tempa pracy, stopniowania trudności, zdolności, wszystkich uczniów konkretnej klasy. Z opracowanych programów korzystała również moja koleżanka matematyczka.
Celem w/w zajęć m.in. było:
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- powtórzenie i utrwalenie materiału objętego podstawą programową,
- rozwijanie myślenia,
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
- rozwijanie umiejętności stosowania matematyki,
- wyrabianie systematyczności i wytrwałości,
- rozwijanie pamięci i sprawności rachunkowej,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
- rozwiązywanie i analiza zagadnień przygotowujących do spr. po SP i egz. gimnazjalnym w oparciu o publikacje pochodzące z różnych źródeł.
W czasie zajęć stosowane były różne metody, głównie aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, poszukiwania, rozmowa, metody podające, analiza, praca z zestawami zadań Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- powtórzenie materiału
- z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum,
- uporządkowanie wiedzy przed sprawdzianem i egzaminem zewnętrznym,
- znajomość typów zadań z arkuszy egzaminacyjnych,
- świadomie i odpowiedzialnie podejście do nauki,
- zminimalizowanie stresu i emocji związanych z testem kompetencji,
- świadomość, że ma się usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotu.
-podnoszenie poziomu wiedzy i wiary we własne możliwości, wzrost motywacji,
-rozwijanie zdolności i budowanie świadomości sukcesu.

2. Współpraca z rodzicami. -Wdrożenie planu pedagogizacji w czasie spotkań z rodzicami(wywiadówki).
-Indywidualna osobowa pomoc rodzicom uczniów-wspieranie w działaniach naprawczych. W trakcie wieloletniej pracy wychowawcy wypracowałam własne metody i środki, zgromadziłam pomocne publikacje do pracy z rodzicami. Opracowałam plan pedagogizacji, który zrealizowałam w czasie zebrań z rodzicami, opracowałam zasady dobrego spotkania z rodzicami i plan współpracy rodziców ze szkołą, który wdrożyłam w życie. Tematyka pedagogizacji: (Jak pomóc dziecku w nauce w domu; Zachowania agresywne-postawy rodzicielskie; Trudny okres dojrzewania- jak przez niego przejść-sztuka porozumiewania się; Skutki zagrożeń cywilizacyjnych dla zdrowia i życia człowieka-narkomania, sekty; wywiadówka z pedagogiem-omówienie ankiety; pogadanka p. pedagog nt. zagrożeń płynących z Internetu; Autorytety- negacja i naśladownictwo; Dziecko w oczach rodziny-pozytywne myślenie drogą
do sukcesu; Wspólnie wychowujemy młodego, odpowiedzialnego człowieka-granice wolności).
Co roku opracowuję plany wychowawcze klasy,
w których ujmuję zakres współpracy z rodzicami. Jestem świadoma, że tworzę pewien wizerunek szkoły, a efekty mojej pracy zależą również od tego jak jestem odbierana i akceptowana przez innych, dlatego przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych kieruję się wyczuciem i znajomością psychologii, nie zdarzyły
mi się sytuacje niezręczne w kontaktach z rodzicami. Służę pomocą, doradztwem i otwartością we wszelkich działaniach, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym. Rodzice moich uczniów dysponują nr. osobistym mojego telefonu i adresem mailowym, z czego często korzystają, nierzadko z racji zamieszkania składają mi wizyty domowe. Chętnie angażują się w życie klasy, pomagają przy organizacji imprez klasowych, są opiekunami wyjazdów w razie potrzeby.
Właściwa współpraca z rodzicami oparta na zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań, obustronnym szacunku jest jednym z ważniejszych czynników wpływających
na jakość pracy szkoły Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- bieżący kontakt z rodzicami uczniów,
- przekazywanie informacji służącej właściwym działaniom wychowawczym,
- efektywne działania w rozwiązywaniu sytuacji problemowych,
- rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych,
- współpraca oparta na zrozumieniu i życzliwości,
- angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły,
- zapoznawanie z dokumentacją szkoły, literaturą wychowawczą, stronami internetowymi pomocnymi w wychowaniu młodzieży,
- stosowanie właściwych metod w komunikacji.

3. Pomoc uczniom z problemami adaptacyjnymi, społecznymi i wychowawczymi. -Bieżąca praca dydaktyczna i wychowawcza.
-Współpraca z pedagogiem, nauczycielami uczącymi, innymi wychowawcami.
-Stały kontakt i współpraca z domem rodzinnym.
-Kontakt i współpraca z PPP (np. poprzez rozpoznawanie dzieci kwalifikujących się
do przebadania, stosowanie wskazań zawartych w opiniach, zdobywanie informacji dotyczących metod i form pracy z dziećmi zdiagnozowanymi), sądem rodzinnym, kuratorami, policją.
-Rozmowy indywidualne z rodzicami oraz zebrania.
-Uwzględnienie w bieżącej pracy właściwości okresu rozwojowego uczniów: śledzenie poziomu rozwoju uczniów oraz dostosowanie do niego stawianych wymagań.
-Indywidualna praca z dziećmi sprawiającymi trudności w nauce.
-Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W bieżącej pracy dydaktycznej jako nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca musiałam opanować umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. Nie zawsze było to łatwe zadanie.
W tym celu podejmowałam następujące zadania:
- ścisła współpraca w pedagogiem,
- ścisła współpraca w nauczycielami uczącymi i innymi wychowawcami,
- stały kontakt i współpraca z domem rodzinnym uczniów (przy założeniu dobrej woli, dojrzałości, odpowiedzialności i świadomości swoich obowiązków obu stron),
- rozpoznawanie dzieci wymagających konsultacji PPP, uzupełnianie skierowań na badania,
- indywidualna praca oraz kontakt z uczniami.
Dużym obszarem moich działań była praca wychowawcy. Podejmowane działania w ramach pełnienia funkcji wychowawcy to m.in.:
- -spotkania z rodzicami,
- -zapoznawanie rodziców ze szkolnym systemem oceniania, standardami edukacyjnymi , osiągnięciami i pracami dzieci,
- -współpraca w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- -współdziałanie z domem rodzinnym, pedagogiem, kuratorem ds. nieletnich, poradnią, w celu efektywnego określenia sposobu postępowania z uczniami stwarzającymi problemy wychowawcze,
- -pomoc wychowawcy w zakresie opieki nad dzieckiem
- ( zwolnienie z opłaty ubezpieczeniowej, osobista pomoc w poniesieniu kosztów mikołajek wewnątrz klasowych ucznia).
Wybrane problemy edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, z którymi zetknęłam się w czasie trwania stażu:
- -praca z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim,
- -praca z uczniami mającymi brak umiejętności wyrażania uczuć i emocji, kontrolowania własnych zachowań,
- -konflikty miedzy uczniami (przemoc słowna i fizyczna, konfrontacja uczniów, spotkania rodziców, rozmowy w obecności dyrektora szkoły),
- praca na różnych płaszczyznach z uczniem słabo przystosowanym społecznie i mającym bardzo duże problemy w nauce,
- -praca z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
a) praca wychowawcza:
- kontakty z rodzicami uczniów,
- rzetelne i bieżące przekazywanie informacji na temat sytuacji szkolnej
- i wychowawczej dziecka,
- ustalenie jasnych zasad współpracy z rodzicami
- i ich egzekwowanie,
- rzetelne prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy,
- uwzględnianie indywidualnych cech, predyspozycji i możliwości uczniów,
- zapewnienie dzieciom tego wymagającym opieki i wsparcia specjalistów PPP,
- rozwiązywanie sytuacji trudnych dotyczących indywidualnych uczniów oraz zespołu,
- zapoznanie uczniów
- i rodziców
z dokumentacją obowiązującą w szkole,
- przybliżanie rodzicom procesu nauczania
i wychowania,
- zwiększanie zaangażowania rodziców w sprawy klasy i szkoły;

b) praca dydaktyczna:
- -stosowanie wypracowanych metod, zgromadzonych pomocy, materiałów i narzędzi,
- -stosowanie wskazań zawartych w opiniach
- z poradni w zakresie dotyczącym uczonego przedmiotu,
- -poszukiwanie rozwiązań, które ułatwiają przyswajanie wiedzy.


Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w §8 ust. 2 pkt.4 lit. e w związku z § 9 ust. 1 pkt.3 lit. a rozporządzenia

1. Współpraca z nauczycielami
przy tworzeniu dokumentów
i projektów. Tworzenie narzędzi pomiaru dydaktycznego,
Redagowanie dokumentów,
Opracowanie ewaluacji statutu, Szkolnego Planu Wychowawczego, planu wynikowego nauczania,
Pomoc nauczycielowi stażyście przy dokumentacji projektu edukacyjnego,
Przeprowadzanie wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły,
Współpraca
w przedsięwzięciach
na terenie szkoły. -Właściwe, pozytywne relacje w pracy mają ogromny wpływ na atmosferę pracy i są jednym
z bardziej znaczących czynników podnoszących jakość pracy szkoły.
W okresie stażu przy współpracy koleżanek i kolegów podejmowałam następujące zadania:
- opracowanie PSO z matematyki,
-ewaluacja planów wynikowych z przedmiotu matematyka w związku z nową podstawą programową,
-ewaluacja statutu w zakresie systemu oceniania zachowania uczniów,
-ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego
-opracowanie programu nauczania matematyki
dla szkoły podstawowej i gimnazjum na podstawie programu wyd. GWO,
-analiza i uzupełnianie dokumentacji projektu gimnazjalnego nowemu nauczycielowi stażyście,
-opracowanie próbnych testów kompetencji,
- opracowanie scenariuszy imprez szkolnych,
Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
- wzajemna współpraca oparta na zasadzie życzliwości i pomocy w osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dobro uczniów i szkoły
- konfrontowanie własnych doświadczeń i osiągnięć
z doświadczeniami
i osiągnięciami innych
-umiejętność wykorzystania zdobytych doświadczeń do dalszej pracy,
-podnoszenie jakości pracy szkoły,
-odnoszenie zdolności organizacyjnych,
-kształtowanie umiejętności pracy w grupie, kreatywności
i pomysłowości.

2. Współpraca
z instytucjami
i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym - Podejmowanie działań
- na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. -Współpraca z instytucjami kulturalnymi, np.: Ośrodkiem Zdrowia, Biblioteką Gminną Filia
w Wysokiem, Regionalną Izbą Pamięci w Wysokiem,
- Nawiązanie współpracy z
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, ZDK i MDK –wolontariat WOŚP.
Wykonując zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej czy postępowania w sprawach nieletnich w okresie trwania stażu współpracowałam
z następującymi instytucjami:
- Gminna Biblioteka Publiczna- godz. wychowawcza
( samorozwój w środ. lokalnym-możliwości),
- kino „Stylowy” – wyjścia do kina
- ZDK – wyjazd na przedstawienie teatralne „Dziady”
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Zamościu (sugerowanie rodzicom korzystanie z pomocy poradni, stosowanie w pracy z uczniami zaleceń pedagogów i psychologów, wypełnianie opinii, skierowań,
- Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem – współpraca w ramach edukacji regionalnej, uczestnictwo
- w Dniach Muzealnika,
- Zaangażowanie w organizację konkursów gminnych na terenie szkoły, m.in. I gminny konkurs interdyscyplinarny” Fauna i flora Gminy Zamość”,
- Wieloletni wolontariusz i współkoordynator szkolnego sztabu wolontariuszy(uczniów),
- Aktywny udział w życiu społeczności w miejscu zamieszkania, protokolant zebrań sołeckich, uczestnik festynów ludowych.
Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
-poszerzenie zakresu działań szkoły,
-uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych-udział
w akcjach pomocy innym,
-kierowanie uczniów wymagających rozpoznania, diagnozy, wsparcia do PPP,
-korzystanie z rad, wskazówek, wiedzy osób doświadczonych
i profesjonalnie przygotowanych,
-wspólne wykonywanie zadań na rzecz szkoły,
-zdobywanie przez uczniów nowych wiadomości, umiejętności, pasji,
-kontakt z kulturą,
-tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi zainteresowań i talentów,
-rozwój duchowy, wrażliwość uczniów,
-uczestnictwo w różnych formach kultury
i umiejętność odbioru różnych form kultury,
-przynosząca obustronne korzyści współpraca ze środowiskiem lokalnym- integracja i promowanie szkoły.
3. Współpraca
z wydawnictwami. -Udział w szkoleniach
i programach proponowanych przez wydawnictwa.
-Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych. -Korzystanie z różnych form szkoleń proponowanych przez wydawnictwa,
-Pozyskiwanie materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w pracy,
-Udział w programach: Ekstraklasa(WSIP), Lepsza Szkoła(GWO),
-Członek M-klubu GWO, co oznacza szeroki dostęp
do całej bazy pomocy na stronie internetowej.
Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
-poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły,
-promowanie szkoły,
-integracja z różnymi instytucjami i podmiotami.
dla mnie:
-podnoszenie zdolności organizacyjnych,
-pogłębianie wiedzy i metod pracy,
-poszerzanie działań
na rzecz efektywniejszej pracy.
dla uczniów:
-aktywizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
-zindywidualizowanie procesu nauczania.


4. Pogłębianie wiedzy dotyczącej sytuacji materialnej wychowanków. -Wywiad środowiskowy( sołtys-środowisko lokalne, pracownik GOPS- UG), poparty w razie potrzeby wizytami domowymi. -Prowadzenie rozmów z osobami znającymi dom rodzinny ucznia, rozmowy z rodzicami, pracownikiem pomocy społecznej, sołtysem.
-Analizowanie sytuacji ucznia poprzez obserwację.
-Udzielanie wsparcia, kierowanie do właściwych placówek w celu uzyskania potrzebnej pomocy.
-Współpraca z pracownikami szkoły w celu zminimalizowania(likwidacji) problemu.
-Zbiórka darów. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
-promowanie działań szkoły na rzecz środowiska,
-kształtowanie właściwych postaw moralnych, uczenie empatii,
-odczuwanie satysfakcji
z umiejętności niesienia pomocy,
-uwrażliwienie na potrzeby innych,
-integracja ze środowiskiem lokalnym.
5. Praca w komisjach egzaminacyjnych
i konkursowych -Pełnienie funkcji członka i przewodniczącego w komisjach powoływanych przez dyrektora szkoły.
-Wykonywanie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji. -Pełnienie funkcji członka oraz przewodniczącego szkolnych konkursów i etapów szkolnych konkursów zewnętrznych.
-Pełnienie co roku funkcji przewodniczącego i/lub członka egzaminów i sprawdzianu zewnętrznego.
-Rzetelne wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z pełnionych funkcji. Zadanie zostało zrealizowane.

Efekty:
-podnoszenie jakości pracy szkoły,
-mobilizowanie do wysiłku’
-rozwijanie zainteresowań,
-nabywanie umiejętności organizacyjnych
i kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych.

IV
PodsumowanieOkres stażu był dla mnie kolejnym etapem mojej pracy pedagogicznej.
Zdobyte przeze mnie umiejętności i wiedza przyniosły nie tylko korzyści dla mnie, ale również dla szkoły. Zaplanowane działania starałam się realizować na bieżąco.
Stałam się bardziej twórcza i kreatywna. Każdy rok pracy, nowa klasa, czy uczeń jest wyzwaniem i możliwością odkrywania nowych rozwiązań. Celem podejmowanych przeze mnie działań dydaktycznych i wychowawczych było kształtowanie określonych postaw uczniów: odpowiedzialności, dojrzałości, szczerości, satysfakcji z posiadanej wiedzy, chęci rozwijania się i doskonalenia, szacunku dla drugiego człowieka, wiedzy i wykształcenia. Realizacja zaplanowanych działań była dla mnie źródłem satysfakcji zawodowej, nowych, nowych doświadczeń i refleksji.
Praca nauczyciela jest dla mnie:
-działaniem w celu podniesienia jakości pracy szkoły,
-doskonaleniem warsztatu pracy i umiejętności dla dobra szkoły i uczniów,
-troską o wszechstronny rozwój ucznia,
- odkrywaniem możliwości, zalet i zdolności uczniów,
-przygotowaniem uczniów do dalszej nauki,
-dążeniem do ukształtowania wiedzy, wartości postaw, motywacji, potrzeb i nawyków oraz umiejętności i sprawności,
-podnoszeniem efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych,
-wzbogacaniem kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych,
-odkrywaniem nowych rozwiązań i metod,
-wykorzystaniem własnego potencjału oraz umiejętności.
Zrealizowałam zadania wytyczone w Planie rozwoju.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.