X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24364
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Rawa Mazowiecka, dnia 02.06.2014 r.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko stażysty

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Miejsce pracy

01.09.2013r.- 31.05.2014r
Czas trwania stażuZnajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
( Par. 6 ust. 2 pkt. 1)

Niniejsze sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań, określonych w planie rozwoju zawodowego, w związku z zakończeniem przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
Pracę w Przedszkolu Miejskim nr 3 zaczęłam w 2010 roku, a od września 2013 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwał 9 miesięcy w wymiarze pół etatu. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektor przedszkola.
Rozpoczynając staż zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego, dokonałam analizy prawa oświatowego:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz.267).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to także pracy przedszkola. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu Plan Pracy Dydaktyczno- Wychowawczej Przedszkola na rok szkolny 2013/ 2014. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami- zadaniami programowymi i dodatkowymi. Poznałam Statut Przedszkola, regulamin pracy i wynagrodzenia a także realizowany w przedszkolu program „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody wyd. WSiP. Zapoznałam się również z regulaminem BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Pracowałam w zespole do spraw organizacji strony internetowej przedszkola.
Przeanalizowałam jak należy prawidłowo prowadzić dziennik zajęć, plany pracy, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych i zebrań z rodzicami, arkusze obserwacji dzieci.
Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Na podstawie tych dokumentów z dniem 30.08.2013 r. zawarłam kontrakt z opiekunem stażu w którym określone zostały zasady współpracy i harmonogram spotkań.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki. ( Par. 6 ust. 2 pkt. 2)

Rozpoczynając staż jako nauczyciel, wychowawca grupy dzieci najmłodszych zapoznałam się z obowiązującą mnie dokumentacją, z zakresem czynności nauczyciela oraz z zasadami prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
Opracowywałam miesięczne plany pracy grupy dzieci 3letnich zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej dzieci 3letnich ( miesięczne plany pracy, dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka). Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
Nowe umiejętności i wiedzę teoretyczną starałam się pogłębiać poprzez czytanie literatury pedagogicznej, czasopism oraz stron internetowych o tematyce edukacyjnej:

-„ Bajkoterapia”- M. Molicka
-„ Tropem dźwięków i odgłosów”- I. Rutkowska- Błachowiak
-„ Gimnastyka buzi na wesoło”- B. Bonik
-„Wychowanie w przedszkolu”- czasopismo dla nauczycieli
-Wybrana literatura dziecięca z biblioteki przedszkolnej
- www.publikacje.edu.pl
- www.edux.pl
- www.strefadzieci.net
- www.przedszkolak.pl
- www.wodnmood.aplus.pl

Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli:
- Konferencja metodyczna „ Nowoczesne tendencje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rysunek dziecka jako forma diagnozy...”- zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w dniu 17.09.2013 roku.
- Kurs doskonalący e- learning na platformie Moodle „ Awans zawodowy- uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego”- zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w dniu 23.09.2013 roku.
- Kurs doskonalący e- learning na platformie Moodle „ Uczeń 6 plus: Bajkoterapia z nauką pisania bajek”- zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w dniu 30.11.2013 roku.
- Warsztaty metodyczne „ Kreatywnie: Papieroplastyka- tylko gazeta”- zorganizowane przez WODN w Skierniewicach w dniu 18.02.2014 roku.
- Kurs doskonalący „ Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami?”- zorganizowany przez WODN w Skierniewicach w dniu 19.03.2014 roku.
- VI. Kiermasz Edukacyjny zorganizowany przez WODN w Skierniewicach w dniu 05.04.2014 roku.
- Rady szkoleniowe: „ Pedagogika zabawy”, Metody nauczania matematyki w przedszkolu”.

Po ukończeniu w/w kursów i szkoleń otrzymałam zaświadczenia potwierdzające mój udział w zajęciach. Kursy te pomogły mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, gazetki tematyczne i informacyjne dla rodziców, zaproszenia, upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy a także dekorację sali, kącika przyrody i szatni dostosowaną do pory roku. Wspólnie z opiekunką stażu przygotowałyśmy dzieci do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy. Byłam wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w ramach obowiązków zbierałam pieniądze w placówce, w której jestem zatrudniona. Prowadziłam fotodokumentację wydarzeń przedszkolnych, umieszczałam zdjęcia na stronie internetowej przedszkola. Byłam współodpowiedzialna za akcje prowadzone w przedszkolu : „ Góra Grosza”, „ Szlachetna Paczka”,„ Paczka dla zwierzaczka”. Byłam współorganizatorką konkursu plastycznego „Chcemy żyć w zgodzie z przyrodą na co dzień”, który kształtował postawę szacunku i ochrony przyrody. Wspólnie z koleżankami i dziećmi wykonałam prace na ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Szukaj zysku z odzysku” pod hasłem : „ Niezwykłe kapelusze”.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji mojego planu rozwoju zawodowego w Internecie. Do przygotowania konspektów, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz innej dokumentacji wykorzystywałam komputer. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć na stronach internetowych o profilu edukacyjnym. Wyszukiwałam również ciekawe pomysły na przygotowywanie pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających moje zajęcia, wzory zaproszeń i prezentów na uroczystości przedszkolne takie jak Dzień Babci i Dziadka czy Dzień Mamy.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem ( Par. 6 ust. 2 pkt. 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjno- wychowawczych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Informacje te zdobywałam poprzez obserwację dzieci, rozmowy indywidualne z dzieckiem oraz rodzicami. Poprzez kontakt z rodzicami poznałam środowisko rodzinne dzieci, potrzeby dzieci oraz różne ich zachowania. Dzięki temu nawiązałam dobry kontakt z dziećmi i współpracę z rodzicami. Swoją postawą starałam się zawsze zachęcić rodziców do współpracy i pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym co się dzieje w grupie.
Poprzez informacje otrzymane od innych nauczycieli a także kursy i wyszukiwanie różnorodnych artykułów wzbogaciłam swoją wiedzę oraz nabyłam umiejętności z zakresu nawiązywania prawidłowej relacji i owocnej współpracy z rodzicami.
Aby dobrze zaplanować pracę z całą grupą oraz pracę indywidualną z dziećmi, potrzebna była diagnoza rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości. W tym celu dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dziecka w pierwszym półroczu w roku szkolnym 2013/2014 poprzez wypełnienie arkusza obserwacji dziecka 3- letniego.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
( Par. 6 ust. 2 pkt. 4)

Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam na dobór metod pracy z dziećmi oraz rodzaje pomocy dydaktycznych. Dwa razy w roku prowadziłam zajęcia w których byłam obserwowana przez panią wicedyrektor oraz panią dyrektor . Dzięki tym obserwacjom wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy z dziećmi. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Do zajęć przygotowywałam scenariusze z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdych zajęciach omawiałam przebieg oraz analizowałam mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, w tym zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na rodzaje środków dydaktycznych, formy i metody pracy z dziećmi oraz organizację podczas zajęć.

Podsumowanie

Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na zdobycie doświadczenia zawodowego a także na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się sprostać wymaganiom i potrzebom placówki. W czasie tym poszerzyłam swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem, ale także dał mi dużo radości. Zaangażowałam się emocjonalnie w życie przedszkola oraz życie samych podopiecznych. Ich radość oraz uśmiech pojawiający się podczas prowadzonych przeze mnie zajęć oraz okazywana mi sympatia stanowią dla mnie największa nagrodę za trud jaki włożyłam w pracę. Myślę, że podejmowałam działania , które pozwoliły na wypracowanie zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców co pozwala mi wierzyć, że działania te są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty. Okres stażu, a szczególnie praca z dziećmi, oprócz wiedzy i doświadczenia dostarczyła mi wiele radości i satysfakcji.
Mocną stroną mojej działalności jest pełne zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowywanie dzieci oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Moją słabą stroną, nad którą będę pracować jest mała umiejętność wdrażania dzieci do przestrzegania ustalonych zasad, co niekiedy stanowiło problem.
Zakończenie stażu stanowi dla mnie początek drogi do dalszego samodoskonalenia, dlatego zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w jak największej ilości szkoleń, warsztatów i konferencji. Pragnę z roku na rok wzbogacać wszelkie zajęcia i działania na rzecz przedszkola oraz dzieci tak, aby przynosiły jak największą satysfakcję zarówno mnie jak i całej społeczności przedszkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.