X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24349
Przesłano:

Jak napisać podanie? Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

Lucyna Król – Niedziałek
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI
OPRACOWANY NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ
A. ŁUCZAK I A. MURDZEK „MIĘDZY NAMI”
GDAŃSKIEGO WYDAWNICTWA OŚWIATOWEGO

Blok tematyczny: Różne formy wypowiedzi
Temat lekcji: Jak napisać podanie?

Cel główny:
- uczeń zna zasady poprawnego pisania podania i umie je stosować w praktyce.

Cele operacyjne:
- uczeń rozpoznaje wieloznaczność wyrazu „podanie”,
- potrafi wyróżnić podstawowe elementy sytuacji komunikacyjnej (nadawca, odbiorca, komunikat, kod),
- zna definicję podania jako formy wypowiedzi,
- potrafi wyodrębnić, nazwać i odpowiednio umieszczać na schemacie wszystkie elementy podania,
- jasno i zwięźle podaje rzeczowe argumenty,
- posługuje się językiem poprawnym pod względem ortograficznym,
- rozumie zasadność dbania o estetykę tej formy wypowiedzi.

Metody i techniki:
- ćwiczenia redakcyjne,
- puzzle,
- burza mózgów,
- rozmowa nauczająca.
Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna,
- grupowa.
Środki dydaktyczne:
- zeszyty ćwiczeń – „Język polski 6” A. Łuczak, A. Murdzek,
- koperty z zadaniami dla poszczególnych grup,
- puzzle (fragmenty pociętego podania),
- klej, kolorowe flamastry,
- plansza edukacyjna – podanie,
- kartki z krzyżówkami.

Przebieg lekcji
Ogniwo wstępne:
- Powitanie uczniów. Sprawdzenie listy obecności.
- Sprawdzenie pracy domowej.
(Uczniowie odczytują pracę domową dotyczącą wieloznaczności użycia wyrazu „podanie”).
- Określenie celów lekcji i zapisanie tematu.
Ogniwo centralne:
1. Wyjaśnienie, w którym znaczeniu słowa „podanie” będziemy używać na lekcji. podanie - powieść mająca związek z jakimś regionem, miejscowością itp., oparta zwykle na legendzie lub micie, podanie - przekazanie piłki lub krążka w sporcie, podanie – rodzaj oficjalnej prośby skierowanej do jakiejś instytucji, władz czy urzędu.

2. Układanie puzzli (kawałki pociętego podania) oraz naklejanie ułożonego wzoru na kartkę A4 – praca w grupach. (załącznik nr1) Prezentowanie wyników pracy przez grupy.
3. Wspólne budowanie definicji podania oraz zasad jego redagowania – „burza mózgów” (wykorzystanie planszy edukacyjnej.
4. Wykonanie zadania 1 str. 32 w zeszycie ćwiczeń- praca indywidualna.
5. Praca w grupach: Ćwiczenie czyni mistrza: po wylosowaniu tematów (załącznik nr 2)grupy piszą podania zgodnie z opracowanymi wcześniej zasadami. Prezentacja prac poszczególnych grup. Ocena pracy i aktywności uczniów.

Ogniwo końcowe:
Podsumowanie lekcji – krzyżówka do wklejenia do zeszytu.(załącznik nr 3)
Praca domowa
Zad. 2 str. 33 zeszyt ćwiczeń

Załącznik nr 1
Grzegorz Kowalski
ul. Olimpijska 22
02 – 345 Poznań
tel. (0 48) 123 45 67

Poznań, 18.06.2013r.
Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podanie

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno – informatycznym w roku szkolnym 2013/ 2014.

Prośbę swą motywuję tym, że od dawna interesuję się przedmiotami ścisłymi. Przez trzy lata nauki w gimnazjum uczestniczyłem w zajęciach Szkolnego Koła Informatycznego.
W ubiegłym roku szkolnym zająłem trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym.
W przyszłości chciałbym studiować informatykę.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.


Grzegorz Kowalski


Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Dwa zdjęcia.
3. Życiorys (kwestionariusz osobowy).
4. Zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego,
5. Kserokopia aktu urodzenia.


Załącznik nr 2

Grupa 1
W imieniu członków Samorządu Szkolnego napisz podanie do Wójta Gminy Karczmiska, Pana Jana Mazura, z prośbą o sfinansowanie budowy basenu przy Zespole Szkół im. Juliusza Słowackiego w Chodliku.


Grupa 2
W imieniu członków Młodzieżowej Organizacji Strażackiej „Łuna” napisz podanie do Dyrektora Muzeum Świętego Floriana w Kraśniku z prośbą o wypożyczenie eksponatów.


[obecnie w muzeum Św. Floriana znajduje się ponad 720 eksponatów: wozy konne wyposażone w sprzęt gaśniczy i pomocniczy (wiele z nich pochodzi sprzed I wojny światowej), sikawki ręczne, hełmy oraz mundury i pasy strażackie, sprzęt alarmowy, a także sztandary jednostek straży pożarnych]


Grupa 3
W imieniu Samorządu Szkolnego napisz podanie do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Głusku z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji „Dziecięca Fantazja”.


Grupa 4
W imieniu członków Koła polonistycznego napisz podanie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słotwinach z prośbą o zorganizowanie spotkania z pisarką Wandą Chotomską.


[Wanda Chotomska (ur. 26 października 1929 w Warszawie) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Jest autorką ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych].


Załącznik nr 3
1. Musi być własnoręczny.(podpis)
2. ............ grzecznościowy.(zwrot)
3. Ten, do którego piszemy podanie. (odbiorca)
4. Dzień, miesiąc, rok.(data)
5. Zdjęcia.(załącznik)
6. Wcięcie w tekście.(akapit)
7. Tekst inaczej. (treść)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.