X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24338
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: Łukasz Wiater

Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Skawinie
ul. Kopernika 13
32 - 050 Skawina

Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – filologia angielska,
Przygotowanie pedagogiczne – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.

Data ukończenia stażu: 31.05.2014r.

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Menert - JastrzębskaStaż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpocząłem 1 września 2013 r. w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałem plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor mgr Annę Stec. Podczas odbywania stażu realizowałem zadania założone w Planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

1. Zapoznałem się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
• Rozdziału 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845).
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
2. Nawiązałem współpracę z opiekunką stażu panią mgr Marią Menert-Jastrzębską, podpisując umowę o współpracy. Wspólnie ustaliliśmy terminy zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
3. Z pomocą opiekuna stażu opracowałem własny plan rozwoju zawodowego i przedłożyłem go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
4. Zapoznałem się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:
a) Statut Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie,
b) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
c) program wychowawczy,
d) szkolny zestaw programów nauczania.
Dzięki w zapoznaniu się z dokumentacją uzyskałem wiedzę na temat celów, zadań i organizacji Szkoły, kompetencji organów regulujących jej funkcjonowanie oraz starałem właściwie wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków.
5. Zapoznałem się również z tygodniowym rozkładem zajęć, harmonogramem dyżurów nauczycielskich, zastępstwami i na ich podstawie organizowałem własną pracę.
6. Zapoznałem się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej takiej, jak:
a) dzienniki lekcyjne,
b) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
c) dzienniki nauczania indywidualnego,
d) arkusze ocen,
e) karta wycieczki / imprezy i regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo -turystycznych wraz z załącznikami.
7. Poznałem podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. Starałem się przestrzegać ich podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.
8. Regularnie gromadziłem dokumentację z realizacji Planu rozwoju zawodowego
tzn. konspekty lekcji i zaświadczenia. Przygotowałem sprawozdanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji Planu rozwoju zawodowego.


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt 2)

1. Zapoznałem się z obowiązującą podstawą programową, co umożliwiło mi przygotowanie rozkładów materiału i dobór podręczników oraz poradników nauczyciela.
2. Zapoznałem się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi z języków obcych dla poszczególnych klas jak również z kryteriami ocen z języków obcych które następnie przedstawiłem do zapoznania uczniom i ich rodzicom.
3. Brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych.
4. Uczestniczyłem w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli w ramach projektu Nowa Jakość Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Krakowskim. Przebieg szkolenia oraz zawartość merytoryczna umożliwiły mi pozyskanie przydatnych dla wychowawcy informacji na temat radzenia sobie z zrachowaniami agresywnymi oraz współpracowania z zespołem uczniów. Materiały użyte podczas zajęć szkoleniowych okazały się być przydatne podczas zajęć wychowawczych (Kwestionariusz zainteresowań zawodowych, Inwentarz typów złości, Diagnoza klasy – arkusz dla nauczyciela). Szczególnie wzbogacającym doświadczeń było dla mnie wymienianie spostrzeżeń oraz dzielenie się wątpliwościami z innymi nauczycielami podczas dyskusji na temat rzeczywistych problemów dydaktycznych.
Szczegółowe informacje na temat projektu http://cre.powiat.krakow.pl/projektUE/.
5. Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli:
a) Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pt. „Make Matura Manageable – with th 3 Ms” pod patronatem wydawnictwa Pearson
b) Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pt. „Get to Grips with Gimnazjum Grammar. Approaches and Activities to Take Away and Use Tomorrow” pod patronatem wydawnictwa Pearson.
c) Rozpocząłem 40-to godzinne szkolenie w ramach grantu Małopolskiego Kuratora Oświaty pt. „Współczesne metody nauczania języków obcych na różnych etapach edukacyjnych”. Realizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w terminie od 26.05.2014 r. do 14.06.2014 r. Szkolenie składa się z następujących modułów tematycznych:
• Rozwijanie kompetencji komunikatywnych ucznia w nauczaniu/ uczeniu się języka obcego
• Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni Europy
• Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
• Indywidualizacja pracy na lekcjach języków obcych
• Tworzenie i ocenianie wypowiedzi pisemnych i ustnych w kontekście nowej matury z języka obcego - doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
• Zastosowanie wybranych multimediów w nauczaniu języków obcych
• Rozwijanie kompetencji komunikatywnych ucznia w nauczaniu/ uczeniu się języka obcego
6. Brałem udział w organizacji różnych wydarzeń związanych z życiem Szkoły:
a) Zajmowałem się organizacją „Dni Języków obcych” w ramach których odbył się Wielki Turniej Językowy Dla Klas Drugich Technikum oraz I Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych – Skawina 2014 pod patronatem Starosty Krakowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Impreza odbyła się w dniach 21 - 22 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie. W zakresie organizacji imprezy wykonałem szereg prac których spis zawarty jest w załączniku - Przydział czynności OPA – 2014.
b) Współpraca z klasą 1W1 w zakresie przygotowania stoika świątecznego, który zajął III miejsce w szkolnym konkursie szopek i stroików świątecznych.
a) brałem udział w uroczystościach szkolnych.
7. Prowadziłem zajęcia dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Zajęcia były przygotowywane w sposób odpowiadający specyfice nauczania osób dorosłych.
8. Byłem członkiem komisji egzaminacyjnej na pisemnym egzaminie maturalnym
z matematyki w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie w dniu 6 maja 2014 r., oraz podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Skawinie w dniach 16 i 23 maja 2014 r. umożliwiło mi to praktyczne poznanie zasad, przebiegu i uzupełniania dokumentacji dotyczącej tego egzaminu.
9. Samodzielnie opracowywałem scenariusze lekcji, a poprzez zastosowanie metod aktywizujących stworzyłem własny warsztat pomocy dydaktycznych na prowadzone przez mnie zajęcia lekcyjne oraz w ramach zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych tworząc materiały dotyczące sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów, takie jak: testy, kartkówki, sprawdziany.
10. W zakresie doskonalenia multimedialnych technik pracy w trakcie stażu korzystałem ze skrzynki dla nauczycieli na stronie: www.home.pl, na bieżąco używałem dziennika elektronicznego oraz przy pomocy komputera tworzyłem różnorodne dokumenty szkolne, w tym:
a) Plan rozwoju zawodowego,
b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
c) konspekty lekcji,
d) pomoce dydaktyczne w formie dodatkowych zadań gramatyczno-leksykalnych.
e) sprawdziany, testy, kartkówki.
11. Odwiedzałem portale i serwisy edukacyjne, fora dyskusyjne oraz strony internetowe poszukując informacji na temat nauczania, wychowania, nowości wydawniczych, a także zmian w oświacie. W swojej pracy korzystałem z następujących stron internetowych:
a) http://www.zste.home.pl/
b) http://new.koweziu.edu.pl/index.php
c) http://www.awans.net/
d) http://www.eduforum.pl/
e) www.edukacja.edux.pl
f) http://eduseek.interklasa.pl/
g) http://www.men.gov.pl/
h) www.profesor.pl
i) www.wychowanie.pl


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)

1. Starałem się poznać sytuację rodzinną ucznia m.in. poprzez rozmowę z samymi uczniami i ich rodzicami, udział w zebraniach z rodzicami oraz rozmowy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zapoznawałem się z opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej i na ich podstawie dostosowywałem wymagania edukacyjne do możliwości uczniów.
2. Starałem się utrzymywać stały kontakt z rodzicami w tym w szczególności z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze poprzez rozmowy telefoniczne oraz indywidualne spotkania.
3. Podczas spotkań z rodzicami przeprowadziłem ankietę w celu pozyskania informacji o sytuacji rodzinnej wychowanków.
4. Starałem się reagować na bieżąco na sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji w klasie. Przeprowadziłem anonimową ankietę, której celem było poznanie relacji między poszczególnymi uczniami. Po analizie wyników poprzez indywidualne rozmowy z uczniami próbowałem poprawić relacje i działać na rzecz zażegnania konfliktów klasowych, w wyniku czego uczeń zmienił decyzję o zmianie klasy.
5. Utrzymywałem również kontakt z kuratorami którym powierzono nadzór nad dwojgiem moich wychowanków, informując o postępach w nauce, frekwencji, problemach wychowawczych, kontakcie z rodzicami oraz działaniach podjętych przez placówkę w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
6. Ściśle współpracowałem z innymi nauczycielami oraz z wychowawcami, zgłaszając im wszelkie trudności i problemy związane z zachowaniem uczniów, pojawiające się w trakcie współpracy z klasami oraz informując o postępach uczniów w nauce.
7. Nawiązałem współpracę z biblioteką szkolną.
8. Na swoich zajęciach starałem się ukazać uczniom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas lekcji oraz prezentować zalety oraz korzyści płynące z umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym oraz we współczesnym rynku pracy. Zwracałem przy tym szczególną uwagę na to, by uzmysłowić uczniom, że kompetencje językowe są czynnikiem przemawiającym na korzyść zatrudnienia kandydata o stanowisko pracy w niemal każdym zawodzie.
9. Ponadto w ramach realizacji godzin wynikających z Art. 42 ust.2 pkt.2
Karty Nauczyciela organizowałem zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce oraz zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów.


IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)

W trakcie trwania stażu przeprowadziłem łącznie 10 lekcji w obecności Pani Dyrektor mgr Anny Stec, wice Dyrektora Pani mgr Marty Wojtanowskiej oraz opiekuna stażu Pani mgr Marii Menert-Jastrzębskiej. Po hospitacji Pani Dyrektor i wice Dyrektora przeprowadziłem z osobami hospitującymi dyskusje na temat wykorzystanych metod pracy z uczniami, wykorzystania indywidualizacji nauczania, oraz przebiegu lekcji co okazało się być bardzo przydatne w udoskonaleniu sposobu prowadzenia zajęć. Współpraca z opiekunką stażu w zakresie omawiania prowadzonych przeze mnie lekcji polegała na wspólnym omawianiu konspektu z lekcji oraz wskazywaniu ich mocnych i słaby stron oraz możliwych modyfikacji. Wskazówki i podpowiedzi jakich udzielała mi opiekunka stażu umożliwiły mi rozszerzenie wykorzystywanych dotychczas metod dydaktycznych, lepsze rozplanowanie przebiegu lekcji oraz większe zaangażowanie uczniów w wykonywanie poleconych zadań.. Efektem hospitowanych lekcji są przygotowane i załączone do dokumentacji konspekty lekcji z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem lekcji.
Raz w miesiącu uczestniczyłem jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz omawiałem je. Byłem również obserwatorem 4 lekcji przeprowadzonych przez mgr Annę Bajowską oraz mgr Łukasza Kaleńskiego. Wykaz tematów i wniosków z obserwowanych lekcji zawarty jest w odrębnym dokumencie załączony do dokumentacji.
W czasie obserwacji lekcji zwracałem szczególną uwagę na to jakie metody pracy z uczniami wykorzystuje opiekunka stażu, w jaki sposób wykorzystuje czas na lekcji oraz czy dostosowuje wymagania do indywidualnych możliwości uczniów. Ponadto przywiązywałem uwagę do możliwości wykorzystania środków dydaktycznych, sposobów przekazywania informacji oraz ogólną atmosferę panującą na lekcji. Uczestnictwo w tych zajęciach wpłynęło na poszerzenie wykorzystywanych przez mnie metod pracy oraz pomogło mi nabyć umiejętności niezbędne w pracy wychowawcy. Pozyskaną wiedze starałem się wykorzystać podczas własnych zajęć.

Podsumowanie

Trwający dziewięć miesięcy staż oraz nabyte w tym czasie doświadczenie zawodowe umożliwiły mi dokonanie analizy oraz wskazanie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
Na wstępie chciałbym podkreślić, że praca w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie jest dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym i wymagającym wyzwaniem pozwalającym na rozbudowanie posiadanej wiedzy (dzięki prowadzeniu po raz pierwszy zajęć z przedmiotu język angielski zawodowy) oraz nabycie umiejętności dydaktyktycznych i wychowawczych. W trakcie stażu mogłem liczyć na życzliwość i wsparcie Dyrekcji oraz Grona pedagogicznego co pomogło mi doskonalić metody pracy oraz lepiej poznać organizację i zasady funkcjonowania Szkoły.
Uważam, że cele, jakie założyłem w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. W okresie stażu podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie oraz unowocześnienie metod pracy m. in. poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, podwyższając tym samym jakość prowadzonych zajęć. Potrafię właściwie planować i organizować zajęcia, przekazywać w sposób zrozumiały informacje, stosować indywidualizację nauczania oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Sądzę, że wiele umiejętności pedagogiczno – wychowawczych zyskałem pełnić funkcje wychowawcy klasy 1 W1. Starałem się sumiennie wykonywać powierzone mi zadania w tym zakresie oraz na bieżąco wywiązywać się z obowiązków nauczyciela - wychowawcy. Uważam, że mocną stroną mojej działalności zawodowej jest ponadto dobry kontakt z uczniami, zaangażowanie w pracę i zachęcanie wychowanków do angażowania się w wykonywanie zadań rozwijających kompetencje językowe zarówno w szkole, jak i w domu. Korzystałem z ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli takich jak: kursy i szkolenia. Angażowałem się również w życie Szkoły poprzez współorganizowanie i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach szkolnych. W swojej działalności zawodowej staram się wykorzystywać poznane w trakcie stażu przepisy prawa oświatowego oraz ściśle stosować zasady BHP.
Za słabą stronę mojej działalności zawodowej można uznać pewne trudności z utrzymaniem porządku i dyscypliny podczas zajęć, głównie w klasach pierwszych oraz klasach z młodzieżą męską. Poznanie w trakcie tego roku szkolnego specyfiki pracy z młodzieżą w tych klasach z pewnością ułatwi mi radzenie sobie z zachowaniem dyscypliny w przyszłości, także ze względu na wypracowanie własnych, jednoznacznych zasad obowiązujących na lekcji oraz konsekwentne ich przestrzeganie. Wiele zadań, jakie podejmowałem w trakcie tego roku szkolnego w szczególności jako wychowawca to działania długookresowe, których pozytywne rezultaty będą możliwe do uzyskania pod warunkiem systematycznego kontynuowania ich w kolejnych latach.
Przebieg stażu utrwalił mnie w przekonaniu o konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zamierzam zatem w dalszym ciągu rozwijać własny warsztat pracy, systematycznie dokształcać się oraz efektywnie współpracować z Dyrekcją, nauczycielami i pracownikami Szkoły. Swoich kolejnych wychowanków będę wspierać w rozwoju wiedzy i umiejętności oraz pomagać im rozwiązywać problemy szkolne i osobiste.
W trakcie stażu poznałem zasady i organizację Szkoły, pogłębiłem wiedzę i rozwinąłem umiejętności. Mam jednak świadomość, że w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości muszę być przygotowany na wiele wyzwań dydaktycznych i pedagogiczno - wychowawczych. Sądzę, że bazując na doświadczeniach zdobytych w okresie stażu, będę w stanie im sprostać.
Chciałbym aby moje lekcje i wszelka działalność dydaktyczno - wychowawcza z roku na rok coraz bardziej przyczyniały się do rozwoju osobistego moich uczniów i prestiżu Szkoły.

Skawina, dnia 30.05.2014 r. Opracował: Łukasz Wiater

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.