X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24288
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

I. Ogólna charakterystyka programu
W niemalże każdym oddziale klasowym odnaleźć można dzieci wykazujące szczególne zdolności językowe. Podstawowym miernikiem wiedzy, umiejętności i wkładu pracy uczniów w naukę jest wystawiona przez nauczyciela ocena. Jej wysokość daje z reguły uczniom i rodzicom jedynie satysfakcję i samozadowolenie. Dla nauczyciela jest to jednak wskazówka pozwalająca odnaleźć w grupie tych uczniów, dla których nauka języka angielskiego może stać się nie tylko źródłem dobrego samopoczucia i wyróżnienia spośród kolegów i koleżanek, ale także sposobem na rozwijanie swoich talentów, a być może nawet już na tym etapie, określeniem drogi rozwoju na przyszłość.
Taką właśnie szansę dla uczniów uzdolnionych językowo oraz chcących rozwijać swoje zainteresowania, dają zajęcia kółka języka angielskiego. Głównym celem koła jest doskonalenie indywidualnych zainteresowań uczniów, poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do konkursów językowych oraz dalszego kształcenia na wyższym etapie edukacji.
Dla dzieci klas początkowych szkoły podstawowej nauka języka obcego to również przygoda nie tylko z nowymi słówkami, ale z inną kulturą i zwyczajami, jakie obchodzą ich angielskojęzyczni rówieśnicy, jak spędzają wolny czas, na co chodzą do kina. Program kółka ma także na celu w atrakcyjny sposób przybliżyć uczniom brytyjską i amerykańską kulturę oraz rozwijać w duchu tolerancji ich interkulturową wrażliwość.
Obecnie zarówno rodzice jak i nauczyciele, zgodnie przyznają, że nauka obcego języka odgrywa ważną rolę w globalnym rozwoju dziecka jak i jego przyszłym kształceniu. Jest to środek do poznania dziedzictwa kulturowego innych państw, a także do głębszego zrozumienia własnej tożsamości. Warto jest pamiętać, że chociaż różnimy się językami i kulturami, to dzielimy jednak wspólną ludzkość.
Program został przygotowany do realizacji w czasie dwóch godzin lekcyjnych (po 45 minut) tygodniowo. Materiał leksykalno – gramatyczny został oparty o program nauczania języka angielskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej oraz podręcznik „English Adventure 3”, wyd. Pearson Longman.

II. Cele nauczania
1. Cele ogólne:
• Wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.
• Podniesienie świadomości językowej.
• Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się.
• Kształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi dziećmi, dorosłymi, również w języku angielskim.
• Kształtowanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia.
• Uwrażliwianie na różnorodność językową i kulturową.
• Zdobywanie wiedzy o kulturze państw anglojęzycznych.
• Rozbudzenie zainteresowania literaturą i muzyką.
• Przygotowanie do udziału w konkursach językowych.
2. Cele szczegółowe:
• Wzbogacanie słownictwa oraz rozwijanie kompetencji językowych w zakresie sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania.
• Kształcenie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, autentycznych.
• Rozwijanie wyobraźni artystycznej i pomysłowości, poprzez udział w przygotowaniach do przedstawienia szkolnego oraz tworzenie prac projektowych i plastycznych.
• Lepsze poznanie zwyczajów, tradycji i różnych aspektów życia codziennego takich państw jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia.

III. Treści nauczania
Treści, tematyka zajęć i zakres słownictwa wprowadzanego podczas pracy na zajęciach, bazują na nowej podstawie programowej nauczania języka angielskiego w klasach młodszych szkoły podstawowej. Będą one jednak rozszerzane o odpowiednio dobierane i opracowywane przez nauczyciela materiały dodatkowe.
• Słuchanie nagrań w języku angielskim, w wykonaniu ‘native speakers’; piosenek, historyjek, dialogów.
• Czytanie i praca z oryginalnym tekstem, z uwzględnieniem różnych form pisanych, np. e-mail, list.
• Pisanie krótkich form użytkowych, opis postaci, widokówka, itp.
• Oglądanie nagrań audio-video w oryginalnej wersji językowej, np. bajki.
• Budowanie krótkich wypowiedzi ustnych, np. odgrywanie scenek.
• Aktywny udział w grach i zabawach dydaktycznych ćwiczących sprawności
językowe, np. układanie rebusów, zabawa „kalambury”.
• Poznawanie kultur i zwyczajów świątecznych, np. Halloween, Bożego Narodzenia, Dnia św. Walentego, Wielkanocy oraz innych popularnych tradycji państw anglojęzycznych.
• Poszerzanie słownictwa dotyczącego:
- wyglądu zewnętrznego,
- czynności,
- sprzętów domowych,
- pogody, nazw pór roku, miesięcy,
- uczuć i emocji,
- nazw zwierząt dzikich i owadów,
- sposobów spędzania wolnego czasu,
- nazw dyscyplin sportowych,
- liczebniki 1-1000,
- podawanie czasu.
• Wykonywanie prac projektowych, tj. plakat pt. „My Day”- „Mój dzień”, wykonywanie dekoracji okolicznościowych w klasopracowni.
• Przygotowanie przedstawienia w języku angielskim pod tytułem „Little Red Riding Hood” - „Czerwony Kapturek”.
• Poznawanie i utrwalanie wybranych konstrukcji gramatycznych, jak formy czasu teraźniejszego „Present Simple/Continous”, form biernych czasowników opisujących uczucia z końcówką „ –ed”, odmiana czasowników „to be”, „have got”, czasownik modalny „can”, zaimki osobowe i dzierżawcze, przyimki miejsca, konstrukcja z czasownikiem „lubić” i formą czynną czasowników opisujących sporty „like + ...ing”.
IV. Procedury osiągania założonych celów
• Metody nauczania:
- metoda reagowania całym ciałem (TPR),
- metoda audiowizualna,
- metoda komunikacyjna,
- metoda audiolingwalna (elementy).
• Techniki nauczania:
- nauka przez zabawę – wykorzystanie elementów gier i zabaw językowych w celu utrwalenia poznanego materiału, np. drama, „kalambury”, dyktando obrazkowe, rebusy, krzyżówki, itp.,
- praca odtwórcza – pisanie krótkich tekstów użytkowych według wzoru, np. widokówka, e-mail, opis ilustracji,
- wykorzystanie materiałów audiowizualnych.
• Formy pracy:
- praca z grupą,
- praca w parach,
- praca w zespołach,
- praca indywidualna.
• Pomoce dydaktyczne:
- karty obrazkowe i wyrazowe,
- plakaty tematyczne,
- nagrania audio-wideo,
- kserokopie,
- słowniki, słowniczki obrazkowe (prowadzone przez uczniów w zeszytach),
- materiały plastyczne.

V. Ewaluacja programu i ocenianie uczniów
Ze względu na dobrowolny udział uczniów w zajęciach, ocena postępów w nabywaniu nowych umiejętności językowych, prowadzona będzie systematycznie, podczas każdych zajęć, w formie obserwacji oraz diagnozowania postaw uczniów. Ich zaangażowanie podczas zajęć oraz zainteresowanie omawianą tematyką będą jednymi z najważniejszych wyznaczników dokonanej oceny. Zadowolenie obu stron, tj. ucznia i nauczyciela, poczucie sukcesu oraz wyrażanie chęci do dalszej pracy, są obiektywnymi wyznacznikami powodzenia oraz skuteczności podjętych działań.

VI. Bibliografia
1. Bogucka M., Program nauczania. Język angielski a nauczaniu wczesnoszkolnym. I etap edukacyjny – klasy I-III. Pearson Longman
2. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2002, Fraszka Edukacyjna

Opracowała: mgr Magdalena Pietrow

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.