X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24223
Przesłano:
Dział: Języki obce

Means of transport. Scenariusz przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego

Temat: Means of transport
Scenariusz zajęć w klasie V i VI – 2 godziny lekcyjne
Temat: Nazywanie czynności związanych z podróżowaniem.
Autor: Klaudia Czerniak
Cele kształcenia

Cele ogólne:
• Kształtowanie umiejętności zastosowania zwrotów związanych z podróżowaniem
• Nazywanie środków transportu
• Kształtowanie umiejętności operowania czasem teraźniejszym: Present Simple i Present Continuous oraz czasem przeszłym Past Simple
• Przypomnienie form czasowników niereguralnych
• Ćwiczenia umiejętności korzystania ze słowników
• Zrozumienie różnic pomiędzy słowami o podobnym znaczeniu
• Przypomnienie zastosowania czasownika modalnego can
• Ćwiczenia umiejętności czytania i pisania
• Utrwalanie umiejętności budowania trybu rozkazującego
• Mówienie o swoich preferencjach związanych z podróżami
• Poznanie idiomów związanych z podrózami
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• potrafi korzystać ze słownika
• potrafi opisać czynności związane z przygotowaniami do podróży i w trakcie podróży
• potrafi odtworzyć zdarzenia z podróży w prawidłowej kolejności
• bogaci słownictwo i wykorzystuje je przy wykonywaniu ćwiczeń
• potrafi przyporządkować właściwe określenia czasownikowe do sytuacji obrazkowej
• potrafi dostrzec różnice pomiędzy słowami o podobnym znaczeniu
Metody pracy
• Praca ze słownikiem
• Metoda audiowizualna
• Odgrywanie ról
• Burza „mózgów”
Formy pracy
• Praca w parach
• Praca indywidualna
• Praca z całą klasą
Środki dydaktyczne
• Karty pracy
• Flashcards z czynnościami związanymi z podróżowaniem
• Karty obrazkowe przedstawiające środki transportu
• Karty przedstawiające słowa związane z rodzajami podróży
• Pakiety kart dla uczniów z czynnościami wykonywanymi podczas podróżowania w formie obrazków( dla każdej pary uczniów)
• Krótki film przedstawiający przygodę lub zdarzenie mające miejsce podczas podróżowania
• Teksty opisujące przebieg zdarzeń na podstawie obejrzanego filmiku z fragmentami o błędnej kolejności.
• Tablica interaktywna
• Fragmenty dialogów do poskładania

Przebieg lekcji
Faza przygotowawcza – 15 min
1. Przypomnienie zasad zastosowania czasu teraźniejszego Present Continuous
a) Nauczyciel zadaje pytania sprawdzające stopień rozumienia zasad budowy i zastosowania czasu Present Continuous pokazując flashcards pokazujące różne czynności:
b) Uczniowie układają po jednym zdaniu odpowiadając na pytanie:
What is he/she doing?
2. Wprowadzenie czasowników dotyczących podróżowania:
a) Nauczyciel wiesza karty z czasownikami:
Get on
Get off
Take off
Arrive
Depart
Leave
Sail
Dock
Get onboard
Embark
Disembark
Fly
Uczniowie układają zdania w czasie teraźniejszym Simple Present adekwatnie do czynności pokazanych na obrazkach. Zał. Nr 1
Np. A man i s getting off the bus.
A girl is flying by plane.
Uczniowie korzystając ze słowników sprawdzają znaczenie wyrazów.

b) Nauczyciel prosi o powtarzanie umieszczając przy każdym wyrazie nazwę środka transportu, którego fraza dotyczy (by air, by bus, by rail, by sea)
Get on by bus by rail
Get off by air by bus by rail by sea
Take off by air
Arrive by air by bus by rail
Depart by bus by rail
Leave by bus by rail
Sail by sea
Dock by sea
Get onboard by air
Embark by sea
Disembark by air by sea
Fly by air

c) Nauczyciel umieszcza rzeczowniki dotyczące podróży , ale tym razem prosi uczniów o przyporządkowanie ich do właściwego środka transportu. Zał. Nr 2
d) Nauczyciel zdejmuje po dwa wyrazy z tablicy i prosi uczniów o przypomnienie brakujących wyrazów. Za każdym razem uczniowie wymieniają wszystkie brakujące wyrazy, nawet wtedy, kiedy na tablicy już nic nie ma.
e) Nauczyciel wprowadza idiomy związane z podróżami i umieszcza je przy właściwym środku transportu.


Faza realizacyjna I – 25 min

Zadania z kartami pracy Zał. Nr 3
1. Praca indywidualna
a) Każda uczeń otrzymuje tabelę do uzupełnienia . Tabela dotyczy sprawdzenia stopnia zrozumienia fazy przygotowawczej lekcji.
b) Uczniowie pracują ze słonikiem w celu uzupełnienia pozostałych części tabeli.
c) Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy na forum
2. Praca w parach
a) Nauczyciel prosi o przyporządkowanie definicji z właściwym słowem. Słowa umieszcza na tablicy. Zwraca uwagę na wymowę każdego słowa. Prosi o chóralne powtarzanie, a następnie indywidualne czytanie słów z tablicy.

Travel
Voyage
Safari
Journey
Trip
Expedition
Cruise

b) Każda z grup czyta definicję wskazanego przez nauczyciela słowa.
Faza realizacyjna II – 45 min ( kolejna lekcja )

Ćwiczenia użycia czasu przeszłego
1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie zwrotów dotyczących podróżowania.
2. Wybrane pary przedstawiają dialogi My travelling experiences w oparciu o rozsypywankę zdaniową.
a) Nauczyciel prosi uczniów, aby w parach ułożyli krótkie dialogi sytuacyjne na podstawie otrzymanych fragmentów. Dialogi zawierają poznane zwroty.
3. Nauczyciel przedstawia krótki filmik dotyczący przygody na lotnisku.
a) Uczniowie otrzymują fragmenty tekstu do ułożenia w kolejności zdarzeń oraz uzupełnienia brakującymi słowami z tabeli (karta pracy z poprzedniej lekcji)
b) Nauczyciel pokazując poszczególne etapy wycieczki prosi o pomoc uczniów w celu odtworzenia zdarzeń.
c) Wybrani uczniowie przedstawiają prawidłową kolejność zdarzeń.
4. Uczniowie w parach układają krótką historyjkę dotyczącą przygody podczas podróżowania.
a) Wykonują ilustrację
b) Swoje prace umieszczają w klasie
c) Przedstawiają zdarzenia w formie gestów (jeden uczeń pokazuje poszczególne czynności, drugi uczeń przedstawia gesty kolegi w formie słownej.
Faza podsumowująca
1. Podsumowanie lekcji
a) Uczniowie wypowiadają się na temat obejrzanych scenek
b) Dokonują oceny
Czas realizacji zajęć w klasie
90 minut

Zał. Nr 1 Zdjęcia z wyszukiwarki internetowej Google

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.