X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24219
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Sierpień 2011
Wrzesień 2011
Cały okres stażu
Maj 2014
Czerwiec-sierpień 2014
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust.2 pkt.1

1. Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.

- zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, WSO

Cały okres stażu
Dokumentacja szkoły

2.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

analiza dokumentacji rozwoju szkoły
współpraca z rodzicami w ramach kontaktów z trójką klasową, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły

Cały okres stażu
Zaświadczenia

3.Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów

Udział w organizacji i przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych – wewnątrzszkolnych

- aktywny udział we wdrażaniu WSO
- opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału
- przeprowadzenie egzaminów próbnych z języka angielskiego sprawdzających wiadomości i umiejętności

Cały okres stażu
Rozkłady materiału
Wyniki i ich analiza

4.Doskonalenie kompetencji zawodowych
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa Longman , Oxford, Macmillan, Express Publishing

Cały okres stażu
Zaświadczenia

5.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw

Cały okres stażu
Zaświadczenia

6. Opieka nad salą 
- przygotowywanie plansz, tabel gramatycznych, gromadzenie literatury
Cały okres stażu
Zdjęcia

7. Działania na rzecz zwiększenia aktywności uczniów oraz motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju

stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem na języku angielskim
organizowanie konkursów z języka angielskiego
prowadzenie zajęć konsultacyjno - wyrównawczych oraz przygotowujących do Egzaminu Maturalnego

Cały okres stażu
Zaświadczenia


Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust.2 pkt.2

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
opracowanie i przeprowadzenie testów kompetencji językowej
- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego
- utworzenie na szkolnej stronie internetowej kącika anglisty
korzystanie z komputerowych programów multimedialnych iTools z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Cały okres stażu
Przykładowe pomoce
Materiały, strona do wglądu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- prowadzenie zajęć otwartych
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego
- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego
- pełnienie funkcji opiekuna stażu lub sprawowanie opieki nad studentami anglistyki

Cały okres stażu
Referat, zaświadczenia

2.Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcji języka angielskiego
przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji

Cały okres stażu
Zaświadczenia, materiały i publikacje w internecie

3.Udział w zebraniach zespołu przedmiotowego
udzielanie porad i wskazówek nauczycielom początkującym
udział w pracach zespołu nauczycieli Języków Obcych

Cały okres stażu
Notatki z zebrań zespołu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. § 8 ust.2 pkt.4 a

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
opracowanie programu koła z języka angielskiego poświęconemu konwersacji i rozwijaniu umiejętności komunikowania się pod kątem Matury Ustnej

- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy pierwszej zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły

Cały okres stażu
Program koła języka angielskiego
Plan pracy wychowawcy

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4b

Udział w kursie na egzaminatora
Egzaminu Maturalnego z języka angielskiego

- udział w kursie
Okres stażu
Zaświadczenie ukończenia kursu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust.2 pkt.4 c

1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno-wychowawczych
- prowadzenie koła języka angielskiego oraz konsultacji
- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty oraz do szkolnej gazetki „Lawa”
- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów

Cały okres stażu
Zaświadczenia
Plany, listy obecności
Materiały
Konspekty lekcji

2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego
- zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce języka angielskiego
- zorganizowanie lekcji z native speakerem języka angielskiego
- zorganizowanie lekcji pokazowych w klasach pierwszych z przedstawicielem wydawnictw Longman, Oxford i innych

Cały okres stażu
Wyniki testów na wstępie, plan naprawczy
Plan zajęć, listy obecności
Zaświadczenia

3.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- opracowanie scenariuszy konkursów i quizów wiedzy oraz regulaminów, zorganizowanie nagród
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach
- przeprowadzenie pozaszkolnych konkursów języka angielskiego

Cały okres stażu
Pytania konkursowe, regulaminy, zaświadczenia

Podnoszenie własnych umiejętności
zawodowych i wykorzystywanie
zdobytej wiedzy w poszerzaniu
zakresu działań szkoły

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
studiowanie literatury pedagogicznej, współpraca z Policją, MOPS, Poradnią PP
W trakcie stażu
Zaświadczenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Rozp. § 8 ust.2 pkt.4 e

1.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych

- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów

- zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą

Cały okres stażu
Ankieta
Zdjęcia

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami

- spotkania z pedagogiem szkolnym: diagnozowanie zachowań ucznia
Cały okres stażu
Notatki

3.Współpraca z Policją
organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji: we współpracy z pedagogiem szkolnym organizowanie zajęć na temat przestępczości wśród nieletnich, uzależnień, odpowiedzialności cywilnej itp

Cały okres stażu
Dokumentacja
4.Współpraca z rodzicami
konsultacje dla rodziców: udział w dniach otwartych szkoły, informowanie rodziców o postępach ich dzieci

Cały okres stażu wg potrzeb
Dokumentacja

5.Integracja środowiska uczniowskiego
integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
pomoc przy organizacji imprez szkolnych

Cały okres stażu
Dokumentacja

6.Wzbogacenie i wyposażenie pracowni
współpraca z wydawnictwami

Cały okres stażu
Dokumentacja

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. § 8 ust.2 pkt.5

1.Rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań wychowawczych
systematyczna praca nad rozwiązaniem problemów

Cały okres stażu
Opis przypadku
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zaspakajania potrzeb wychowawczych

- studiowanie literatury fachowej
Lista przeczytanych lektur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.