X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24216
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: Justyna Kwiatkowska
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w Łęczu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: Beata Wojtyna
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
§ 7 ust. 1 pkt 1
„Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego”

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Sporządzenie kontraktu z opiekunem stażu
Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna
Prowadzenie zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu

Wrzesień 2011

Cały okres stażu
Potrzeby rozwojowe uczniów i problematyka środowiska lokalnego
vs.
Współczesne problemy społeczno-cywilizacyjne
Współpraca z logopedą oraz specjalistycznymi poradniami.
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej oraz zagrożeń płynących ze świata cywilizacji (cyberświat, agresja, uzależnienia etc.)
Prowadzenie koła j. Angielskiego
Organizacja i przeprowadzenie konkursów na poziomie szkolnym, pozaszkolnym oraz ogólnopolskim.
Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym.
Zaangażowanie w akcje i działalność organizacji charytatywnych w ramach opieki nad Samorządem Uczniowskim
Adnotacje w dziennikach lekcyjnych rozmów indywidualnych,

kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu ; ankiety i wywiad w swojej klasie, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, sprawozdania

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Zaświadczenia

Cały okres pracy pedagogiczno -dydaktycznej

&7 ust. 1 pkt 2
„Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego”

Analiza literatury fachowej


Gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanym przedmiotem
Lektura prasy pedagogicznej poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczanego przedmiotu
Studiowanie literatury pomocnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opracowaniu materiałów szkoleniowych itp.

Cały okres pracy pedagogiczno-dydaktycznej
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych –gazetki, testy. Tworzenie prezentacji multimedialnych skorelowanych z podstawą programową wizualnie ułatwiających naukę języka

Według potrzeb
Technologia informacyjna i komunikacyjna
Publikacje na stronie interneowej szkoły związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego
Przygotowywanie własnych prezentacji multimedialnych oraz zajęć z użyciem tablicy interaktywnej skorelowanych z podstawą programową
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera.
Cały okres pracy pedagogiczno-dydaktycznej

Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, szkolenia, lektura czasopism etc. ).
Cały czas

Publikowanie własnych prac
Publikacje na stronie www, portalach edukacyjnych (portal edukacyjny dla nauczycieli www.45minut.pl ) etc.
Udostępnienie materiałów dydaktycznych
zaświadczenie

&7 ust. 1 pkt. 3
„Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.”
Przepisy dotyczące systemu oświaty
Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, WSO, plany, regulaminy, programy).
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z 1. 12. 2004 w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
Cały okres stażu
Podpis nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Justyna Kwiatkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.