X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 242
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ewaluacja programu wychowawczego - ankiety

Klasy IV-VI
------------------

ANKIETA DLA RODZICÓW

1. Z jakich form współpracy ze szkołą najczęściej Państwo korzystacie? Prosimy zaznaczyć x.
ٱ wywiadówki
ٱ indywidualne spotkania
ٱ lekcje otwarte
ٱ warsztaty dla rodziców prowadzone przez profesjonalistów (pedagog, psycholog...)
ٱ spotkania towarzyskie: uczniowie – rodzice – wychowawca (wspólne wycieczki, imprezy)
ٱ korespondencja (listy, dzienniczek ucznia)
ٱ współpraca w Radzie Klasy lub Szkoły
ٱ inne
................................................................
2. Które z zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole cenicie Państwo najbardziej. Prosimy zaznaczyć x.
ٱ zajęcia rekreacyjno – sportowe
ٱ kółko taneczne
ٱ kółko artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne)
ٱ kalendarz szóstoklasisty – zajęcia matematyczne
ٱ lekcje dodatkowe klasa II i III
3. Czy konkursy organizowane w szkole wspomagają wychowanie Państwa dzieci. Prosimy zaznaczyć x.
Tak
Nie
Jeśli nie, to prosimy podać swoje propozycje:
................................................................
4. Czy jako przedstawiciel Rodziców naszej szkoły sądzi Pan/Pani, że:
a) przestrzega się tu praw uczniów
Tak
Nie
Jeżeli nie, to proszę podać przykład
................................................................
b) egzekwuje się obowiązki ucznia
Tak
Nie
Jeżeli nie, to proszę podać przykład
................................................................

Proszę zaznaczyć na skali odpowiedzi na pytania 5-9
5. Czy dziecko potrafi współżyć w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami?

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


6. Czy dziecko szanuje mienie własne i szkoły?

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


7. Czy dziecko ma szacunek dla pracy własnej i innych?

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


8. Czy dziecko dba o swoją higienę osobistą?

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


9. Czy dziecko jest kulturalne?

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


Zaznacz x wybraną odpowiedź w pytaniach 10 – 12
10. Jak dziecko zachowuje się w sytuacji konfliktowej – czy radzi sobie z emocjami?
ٱ reaguje agresją fizyczną
ٱ reaguje agresją słowną
ٱ próbuje rozmawiać z przeciwnikiem
ٱ szuka pomocy u innych
ٱ ucieka, wycofuje się
11. Jaki dziecko ma stosunek do członków rodziny?
ٱ pozytywny
ٱ negatywny
ٱ obojętny
12. Jak dziecko zachowuje się w obecności osób niepełnosprawnych, chorych lub starszych?
ٱ czuje się niepewnie
ٱ pomaga im
ٱ okazuje im szacunek
ٱ wyśmiewa się z nich

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

ANKIETA DLA UCZNIÓW

Chcemy dowiedzieć się, co sądzicie o swojej szkole i dlatego prosimy o dokończenie poniższych zdań (1-5)

1. Lubię chodzić do szkoły, ponieważ
................................................................
2. Nie lubię chodzić do szkoły, ponieważ
................................................................
3. W szkole podoba mi się najbardziej
................................................................
................................................................
a) zmieniłbym/zmieniłabym
................................................................
b) wprowadziłbym/wprowadziłabym
................................................................
6. Jeśli mam kłopoty w szkole, to najczęściej rozmawiam o nich (zaznacz „x” wybraną odpowiedź):
ٱ z kolegą/koleżanką
ٱ z wychowawcą
ٱ z innym nauczycielem
ٱ z dyrektorem szkoły
ٱ z rodzicami
ٱ z rodzeństwem
ٱ z innymi osobami (wymień z kim)
................................................................
7. Po zajęciach lekcyjnych chętnie uczestniczę w organizowanych w szkole (zaznacz „x” wybrane odpowiedzi):
ٱ dyskotekach
ٱ wycieczkach
ٱ zajęciach sportowych
ٱ uroczystościach i imprezach szkolnych
ٱ kołach zainteresowań
ٱ innych (jakich?) ................................................................
ٱ nie uczestniczę wcale (dlaczego?)
................................................................

8. W przypadku przewinienia popełnionego przez ucznia w szkole (np. nieprzestrzegania regulaminu, niewłaściwego zachowania) nauczyciele najczęściej
................................................................
9. Podaj przykład dobrego postępowania uczniów w twojej szkole
................................................................
10. Podaj przykład złego postępowania uczniów w twojej szkole
................................................................
11. Czy wiesz, jak zachować się, gdy inni dokuczają koledze/koleżance? Zaznacz x.
Tak
Nie
Podaj przykład twojego zachowania w takiej sytuacji
................................................................

12. Czy dbasz o wygląd swojej sali lekcyjnej? Zaznacz x.
Tak Nie Nie wiem Raczej tak Raczej nie

Dlaczego?
................................................................

13. Jakie wykonałeś prace na rzecz klasy lub szkoły?
................................................................

14. W ilu konkursach brałeś udział? Zaznacz x.
0 1 2 3 4 więcej


15. Czy dbasz o swój wygląd zewnętrzny? Zaznacz x.
Tak Nie Nie wiem Raczej tak Raczej nie

Dlaczego?
................................................................

16. Czy potrafiłbyś udzielić pierwszej pomocy? Zaznacz x.
Tak Nie Nie wiem Raczej tak Raczej nie


17. Jak czujesz się w swojej klasie, wśród rówieśników? Zaznacz x.

0 1 2 3 4 5

Słabo Bardzo dobrze


EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI

1. Czy znasz szkolny program wychowawczy? Zaznacz x.
Tak
Nie
Słabo

2. Które z elementów programu wychowawczego uważasz za najistotniejsze? Dlaczego?
................................................................
3. Który w Twojej opinii jest najmniej ważny? Dlaczego?
................................................................
4. Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Podaj dlaczego?
................................................................
5. Jak ów program był realizowany? Zaznacz x na skali:

0 1 2 3 4 5 6

Słabo celująco


6. Czy realizacja przynosi jakiekolwiek efekty wychowawcze? Zaznacz x
Tak
Nie
Dlaczego tak? Dlaczego nie?
................................................................
7. Wymień zadania realizowane najlepiej. Dlaczego?............................................
................................................................
8. Wymień zadania, które nie przyniosły żadnych / słabe efekty. Dlaczego?
................................................................
9. Czy brałeś udział w opracowywaniu tego programu? Zaznacz x.
Tak
Nie
Częściowo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.