X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24185
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy z uczniem zdolnym

Program pracy koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej


I. Ogólna charakterystyka programu

Ponieważ w szkole, w której pracuję uczą się uczniowie zdolni, tak więc po zauważeniu takiej potrzeby, jaką jest praca dodatkowa z uczniem zdolnym w celu poszerzenia jego możliwości, pogłębienia jego wiedzy z języka angielskiego i rozwinięcia jego zdolności postanowiłam wprowadzić do realizacji właściwy program edukacyjny dla uczniów zdolnych. Program ten był adresowany do uczniów klas IV- VI posiadających zdolności językowe i pragnących je pogłębiać i rozwijać.
Wprowadziłam do realizacji program edukacyjny pt. „Praca z uczniem zdolnym”. Realizację programu rozpoczęłam od zaoferowania uczniom zdolnym możliwości korzystania z koła z języka angielskiego dla uczniów zdolnych.
II Cele ogólne
1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.
3. Kształtowanie umiejętności stawiania językowych problemów oraz ich rozwiązywania.
4. Rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków.
5. Wyrabianie dokładności, wytrwałości, odpowiedzialności i właściwego stosunku do pracy.
6. Zaznajomienie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
7. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Celami programu „Praca z uczniem zdolnym” były:
• Indywidualizacja nauczania wspomagająca szybszy rozwój uczniów zdolnych.
• Umożliwienie uczniom zdolnym uzyskania większej wiedzy o wyższym poziomie trudności.
• Kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności.
• Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy.
• Kształtowanie osobowości ucznia zdolnego.
1.    Wzbogacenie wiedzy językowej uczniów;
2.    Podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania;
3.    Utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi;
4.    Zwiększenie zasobu słownictwa;
5.    Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów;
 kształcenie myślenia twórczego, oryginalnego,
·         przyśpieszenie rozwoju intelektualnego,
·         poszerzanie wiedzy uczniów z zagadnień programowych i pozaprogramowych,
·         rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i aspiracji,
·         wyposażenie ich w rozległą wiedzę,
·         uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym z poziomem rozwoju,
·         kształcenie działań i postaw twórczych,
·         kształtowanie umiejętności operowania strukturami językowymi i leksyką na poziomie
·         myślenia konkretno - wyobrażeniowego i strukturalno - logicznego ze szczególnym uwzględnieniem strategii skojarzeniowej,
·         rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej,
·         wprowadzenie uczniów w krąg wiedzy kulturoznawczej,
III Treści programu

1. Wzbudzanie zainteresowań językiem angielskim

- Słuchanie angielskich nagrań w wykonaniu "native speakers" .
- Słuchanie popularnych piosenek w języku angielskim, uzupełnianie tekstów, tłumaczenie utworów.
- Oglądanie w oryginale; bajek, filmów, kreskówek.
- Czytanie czasopism angielskich dostosowanych poziomem do możliwości językowych i poznawczych dzieci szkoły podstawowej.
- Pisanie listów do przyjaciół z Anglii.
- Układanie historyjek, komiksów itp.
- Przedstawianie scenek rodzajowych.
- Gry i zabawy dydaktyczne ćwiczące umiejętności językowe.

2. Poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
- Poznanie regionów GB - Anglii, Szkocji i Walii.
- Poznanie regionów UK - Irlandii Północnej.
- Poznanie kultury, zwyczajów i tradycji UK
- Wykonanie plakatów na temat świąt popularnych w United Kingdom.
- Wykonanie plakatów na temat świąt popularnych w USA.
- Ciekawostki.

3. Wykonanie prac typu "project" .
"Animals" , "Environment" , "My family" , "British holidays" , "American holidays"

4. Utrwalanie wiadomości gramatycznych.
- Utrwalenie wiadomości o czasach present simple i continous,
- Utrwalenie wiadomości o czasach past simple i continous.
- Stopniowanie przymiotników.
- Czasowniki modalne can, could, must

5. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego:
- domu, rodziny,
- szkoły,
- zainteresowań,
- spędzania wolnego czasu,

Metody pracy:
Ø     Tradycyjne;
Ø     Aktywizujące, takie jak:
ü    Drama;
ü    Układanie dialogów;
ü    Przeprowadzanie wywiadów;
ü    Tworzenie plakatów i projektów;
ü    Dyskusja;
ü    Gry i zabawy.
 1. Metoda komunikacyjna.
2. Metoda świadomego uczenia się.
3. Metody aktywne: burza mózgów, drama, praca w grupach, projekt.
4. Wykorzystywanie programów multimedialnych.
Formy pracy:
Ø    Indywidualna;
Ø    Grupowa;
Ø    Zespoły zadaniowe.
6. Udział w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych.
- "Dzień Europejski"
- "Halloween party"

Czas wolny.
Ø    Rozrywka;
Ø    Zainteresowania.
Ø    Święta i uroczystości obchodzone w krajach anglojęzycznych:
ü    Halloween ;
ü    Columbus Day;
ü    Thanksgiving Day;
ü     Christmas;
ü    New Year;
ü    St.Valentine’s Day;
ü    St.Patrick’s Day;
ü    April Fool’s   Day;
ü    Easter;
ü    Independence Day.
7. Udział w konkursach języka angielskiego.
- szkolne i międzyszkolny konkurs języka angielskiego
- Konkurs języka angielskiego "OXFORD"

VI. Procedury osiągania celów
1. Ćwiczenia praktycznie, wykonywanie różnorodnych ćwiczeń w celu znalezienia analogii, dokonania uogólnień, wyciągania wniosków.
2. Dyskutowanie problemów językowych, dostrzeganie problemu, praca nad znalezieniem najlepszego sposobu zapamiętania trudności językowych.
3. Wykonanie plakatów, prac typu "project" , dyskutowanie rozwiązań praktycznych tych projektów.
4. Omawianie głównych treści wiedzy językowej przydatnej w praktycznym użyciu języka.
5. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programów do nauki języka angielskiego.

V. Osiągnięcia uczniów.
1. Rozwijanie zainteresowań językowych i poszerzanie wiedzy językowej.
2. Umiejętność analogicznego myślenia i wyciągania wniosków.
3. Dostrzeganie języka angielskiego w życiu codziennym, prasie, mediach.
4. Dostrzeganie możliwości jakie daje znajomość języka obcego.
5. Stosowanie zintegrowanej wiedzy jako podstawy do poznawania nowej.

VI. Uwagi metodyczne na temat realizacji programu.
- Realizacja programu wymaga od realizatora dużego zaangażowania, przygotowania odpowiednich materiałów.
- Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów jest zadbanie o pełen zaufania klimat w grupie, przygotowania ciekawych zajęć, przestrzegania zasad: dobrowolności udziału w zajęciach oraz nie oceniania.
- Podczas zajęć należy odwoływać się zarówno do aktywności grupowej, jak i indywidualnej. Należy zadbać o miłą atmosferę, zachęcając do aktywności i dzielenia się swoimi pomysłami, stworzyć klimat badania i poszukiwania.

Program realizuje również zadania:
Ø    Rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur;
Ø    Przyzwyczajanie uczniów do pracy w grupie oraz zachęcanie do szerszego zastosowania języka angielskiego przez wykonywanie zespołowych projektów;
Ø    Czytanie i opracowywanie tekstów pisanych w języku angielskim;
Ø    Rozwijanie umiejętnego korzystania ze słowników oraz rożnych opracowań w języku angielskim;
Ø    Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
Ø    Rozwijanie uzdolnień;
Ø    Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy.
 
VII. Ocena osiągnięć uczniów.
1. Obserwacja uczniów, ocena zachowań, umiejętności współpracy.
2. Motywacja, pochwała, określanie kompetencji.
3. Uznanie osiągnięć wobec grupy.
4. Samoocena uczniów, informacja zwrotna.
5. Pochwała dla uczniów zaangażowanych i wyróżniających się.

VIII. Ewaluacja programu
1. Udział w konkursach języka angielskiego.
2. Udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły.

IX. Materiały nauczania wspomagające osiągnie celów.
1. "Grammar in use" Longman
2. Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szlół podstawowych i gimnazjów - Piotr Krasnowolski
3. Zbiór kaset video- zbiór prywatny.
4. Domino obrazkowo-wyrazowe w języku angielskim.
5. Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie.
6. Kasety z nagraniami "native speakers" .
7. "British and American holidays" - wydawnictwo IDEA (z kasetami)
8. Lektury w języku angielskim dostępne w bibliotece szkolnej.
EWALUACJA
Prowadzony jest bieżący monitoring realizacji programu. Po rocznej pracy z uczniem zdolnym każdy nauczyciel dokonuje ewaluacji efektów realizowanego programu, co sporządza w formie pisemnej.
Przeprowadzona ewaluacja w oparciu o obserwacje, wyniki konkursów wykazała, że zajęcia te cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, często inspirowały i motywowały uczniów do jeszcze lepszej i efektywniejszej pracy i rozwoju własnych umiejętności językowych. Taki wynik przeprowadzonej ewaluacji daje mi szansę na prowadzenie podobnych zajęć i w podobnej formie w kolejnych latach mojej pracy z możliwością odnoszenia podobnych sukcesów, a może i większych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.